Sayı: 95, 25.07.2022

Yıl: 2022

Makaleler

Ülkemizdeki akademisyenlerin çalışmalarını birbirleriyle paylaşabilmeleri, akademik yayın ihtiyacının karşılanması, yerli ve yabancı literatüre ulaşımın kolaylaştırılması  ve  muhasebe ve finans biliminin gelişmesine katkı sağlamak, Muhasebe ve Finansman Dergisi'nin başlıca amaçlarını oluşturmaktadır.

Muhasebe ve Finansman Öğretim Üyeleri Derneği (MUFAD) yayını olan Muhasebe ve Finansman Dergisi (The Journal of Accounting and Finance)  alan endeksleri kapsamında taranan ve üç ayda  bir yayımlanan  uluslararası hakemli bir dergidir. Ocak 1999 tarihinde 3 aylık periyodlarla yayımlanmaya başlanan Dergimiz, 2005 Ocak sayısından itibaren TUBİTAK-ULAKBİM (Sosyal Bilimler Veri Tabanı), 2009 Ekim sayımızdan itibaren EBSCOhost (Business Source Complete) tarafından taranmaya başlanmış ve dergimiz 2011 yılı içinde index copernicus ve ASOS Index kapsamına alınmıştır. Dergimiz Şubat 2016'dan bu yana ProQuest, 27 Ocak 2017'den itibaren SOBİAD veri tabanı tarafından da taranmaktadır.

ETİK İLKELER
  • Dergiye gönderilen makaleler başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.
  • Yazarlar makalelerinde kullandıkları tüm alıntılarına referans vermiş olmalıdır.
  • Yazarlar makaleye bilimsel katkı verdiklerini garanti etmelidir.
  • Makalelerde yer alan araştırmaların sonuçları, uydurma, yanlış ve uygun olmayan veri manipülasyonu olmadan, açıkça ve dürüstçe sunulmalıdır.
  • Yazarlar makalenin intihal içermediğini ve kendi çalışmaları olduğunu garanti etmelidir.
  • Makale yazarlarının tümü etik ilkeler ile ilgili eşit sorumluluğa sahiptir.
  • Makaleye katkı sağlayan ve ortak yazar olarak adlandırılmaya razı olan kişilerin isimleri makalede yer almalıdır.
  • Yazarlar gerekli görülmesi halinde makalede yer alan veri setlerine erişimi sağlamalıdır.
  • Yazarların, hakem raporlarında belirtilen düzeltmeleri zamanında yapmaları beklenir.
  • "Sosyal Bilimler dahil olmak üzere tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için ve etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmeli" maddesine istinaden 1 Ocak 2020 tarihinde ve sonrasında sitemimize yüklenmiş olan ve nitel/nicel saha araştırması içeren makaleler ve yapılan anket uygulamaları için "etik kurul onayı" gönderilmelidir. Etik kurul onayı olmayan makaleler kabul edilmeyecek ve her aşamada olursa olsun süreçten çıkarılacaktır. 

YAZIM KURALLARI

1.    Gönderilen makaleler 1,5 satır aralıklı, tablo ve şekillerle birlikte en çok 25 A4 sayfası boyutunda olmalıdır. Makalenin başlığı 16 punto, yazılar 12 punto (Times New Roman) ve Türkçe font kullanılarak tek sütun olarak hazırlanmalıdır. Makale başlığının altında yer alan yazar isimlerine ilişkin kimlik bilgileri ( unvan, bağlı olduğu kuruluş, e-mail adresi ve ORCID numarası dipnot biçiminde sayfa altında belirtilmelidir.

2.   Gönderilen bütün makalelerin başında, Türkçe Başlık, Türkçe Özet, İngilizce Başlık, İngilizce Özet yer almalıdır. Özet kısımları 150 kelimeyi aşmamalıdır. Özetlerde; amaç, yöntem, bulgular ve sonuç bilgilerinin yer almasına özen gösterilmelidir. Özet kısımlarının altında Anahtar kelimeler İngilizce ve Türkçe olarak yazılmalıdır. Özetlerde kısaltma kullanılmamalıdır. Giriş, metin ve sonuç dahil olmak üzere  (kaynakça hariç )  tüm başlıklar numaralandırılmalı ve koyu olmalıdır. Giriş bölümünde çalışmanın amacı, metodolojisi ve bulguları hakkında daha fazla detay verilmelidir. Her tablo, şekil ve grafik üzerinde numaralandırma yapılarak  içeriği tam olarak belirten bir başlık bulunmalıdır.  Tablo, şekil ve grafiklerin kaynağının olması durumunda kaynakların tablo, şekil ve grafiklerin altına yazılması gerekmektedir. Sonuç bölümünde çalışmanın sonuçları ve öneriler/gelecek çalışmalar hakkında bilgi vermelidir.

3.  Gönderilen makalelerde mutlaka, iki rakamlı düzeyde (Örneğin; M41) en az iki, en fazla dört adet JEL (Journal of Economic Literature) sınıflaması yapılmalıdır. Makalenin konu başlığına göre seçilmesi gereken JEL sınıflamaları için http://www.aeaweb.org/journal/jel_class_system.php adresinden yararlanılabilir.

4.  Metin içindeki her alıntı kaynakçada mutlaka yer almalıdır. Metin içinde alıntı yapılmayan eserler kaynakçada verilmemelidir. Alıntılar dışındaki açıklamalar, dipnot biçiminde ilgili sayfa altında belirtilmelidir.

5.  İntihal, başkalarına ait olan düşünceleri asıl kaynağı bildirmeden kendi çalışmanızda yer vermeniz anlamına gelmekte; bu durum akademik anlamda sahtekarlık olarak kabul edilmekte ve ciddi sorunlara sebebiyet vermektedir. kendi kendine intihal ise, daha önceden yayımlamış olduğumuz bir çalışmayı, bu çalışmayı kaynak göstermeden yeni bir çalışmaymış gibi sunmaktır. Bu sebeple, başkalarının düşüncelerine (ve daha önceden yayımlanmış olan kendi çalışmanıza) gönderme yaparken, APA  (American Psychological Association)  formatı esas alınarak uygun atıf ve alıntılama kurallarına uyulması gerekmektedir. Buna göre alıntılamalar yazar-tarih sistemine göre alfabetik olarak kaynakça listesinde belirtilir.

6. Metin içindeki alıntılar, ayraç içinde (yazarın/yazarların soyadı, kaynağın basım yılı: ilgili sayfa numarası sırasını izleyerek) verilmeli ve yararlanılan kaynakları eksiksiz ve tam künyesiyle içeren kaynakça listesi, metin sonunda, alıntı sistemine uygun olarak gösterilmelidir. aynı yazarın aynı yıl içerisinde yayınlanmış birden fazla çalışması olduğu durumlarda a,b, ek olarak yılın sonuna yazılmalıdır. (yazar soyadı  2018a, sayfa numarası) Bir yazarın adının metin içerisinde geçmesi halinde atıfta tekrar isim belirtmeye gerek yoktur. Örneğin: “ Gençoğlu (2018, 80) diyor ki...” Kurumlar adına yapılan çalışmalarda imkan varsa kısaltma veya kısa başlıklar kullanılmalıdır (SPK Tebliği No:..)

7.   Kaynakçada yazar soyadları alfabetik sıra ile büyük harf, yazar isimleri de açık olarak yazılmalı,  makaleler tırnak içinde ilk harf büyük yazılmalı, makalelerin dergide yer aldığı sayfa aralığı Türkçe makaleler için ss., yabancı makaleler için pp. olarak yer almalı ve kaynakçada tüm kaynaklar için aynı kuralların uygulandığı kontrol edilmelidir. İnternet kaynakları www.borsaistanbul.com şeklinde olmalıdır.

Niteliğine göre, kaynağın metin içindeki alıntılarda ve kaynakçadaki yazılış biçimleri aşağıda örneklenmiştir:

Tek yazarlı kitaplar ve makaleler :

Metin içinde: (Soyad, Yıl: Sayfa) 
Kaynakçada: Soyad, Ad (Yıl), Kitabın Adı, Cilt, Yayın Evi, Basım Yeri.

Metin içinde: (Soyad, Yıl: Sayfa)
Kaynakçada: Soyad, Ad (Yıl), “Makale Adı”, Dergi, Sayı, Ay, ss.

İki yazarlı kitaplar ve makaleler :

Metin içinde: (Soyad ve Soyad, Yıl: Sayfa) 
Kaynakçada: Soyad, Ad - Soyad, Ad (Yıl), Kitabın Adı, Cilt, Yayın Evi, Basım Yeri. 

Metin içinde: (Soyad ve Soyad, Yıl: Sayfa) 
Kaynakçada: Soyad, Ad - Soyad, Ad (Yıl), “Makalenin Adı”, Dergi, Cilt, Sayı, Ay, ss.

İkiden çok yazarlı kitaplar ve makaleler:

Metin içinde: (Soyad vd., Yıl: Sayfa) 
Kaynakçada: Soyad, Ad - Soyad, Ad - Soyad, Ad - Soyad, Ad - Soyad, Ad - Soyad, Ad (Yıl), Kitabın Adı, Yayın Evi, Basım Yeri. 

Metin içinde: (Dağlı vd., 2010: 19)
Kaynakçada: Soyad, Ad - Soyad, Ad - Soyad, Ad - Soyad, Ad - Soyad, Ad - Soyad, Ad (Yıl), “Makalenin Adı”, Dergi, Sayı, Ay, ss.

Yazarsız/kolektif yayınlar:

Metin içinde: (Yayın Evi, 2018: 101) 
Kaynakçada: Yayın Evi (Yıl), Çalışmanın Adı, Yayın Evi, Basım Yeri.

İkincil kaynaktan yapılan alıntılar:

Metin içinde: (Birincil Kaynak Soyad, Yıl: Sayfa) 
Kaynakçada: Birincil Kaynak Soyad, Ad (Yıl), Eserin Adı, Yayın Evi, Basım Yeri, ( Aktaran Ad Soyad, Eserin Adı, Yayın Evi, Basım Yeri, Yıl, ss.)

Elektronik ortamdan yapılan alıntılar:

a) Alıntı bir yazarın eserinden yapılmış ise, metin içindeki alıntılar yazılı kaynaklardaki yöntemle yapılmalı; kaynakçada ise, yazar/yazarların soyadı, adı, yayın ya da gözden geçirilme tarihi, belgenin tam adı, açılı parantez içinde eksiksiz http ya da ftp adresi ile belgeye ulaşma tarihi, aşağıdaki örneğine uygun olarak verilmelidir. 
Metin içinde: (Soyad, Yıl) 
Kaynakçada: Soyad, Ad (Yıl), “Eserin Adı”, Web sayfası Linki (Erişim Tarihi).

b) Alıntı doğrudan bir siteden yapılmışsa, metin içindeki yollamalarda sitenin genel adresi ve siteye ulaşma tarihi ayraç içinde verilmelidir. Kaynakçada ise alt adresleri de kapsayan site adresi yine siteye ulaşma tarihi ile birlikte ayraç içinde verilmelidir. 
Metin içinde: ( web sayfası linki, 1999) 
Kaynakçada: (web sayfası linki, Erişim Tarihi)

Yayın Politikası

1. Muhasebe ve Finansman Dergisi, hakemli bir dergi olup 3 ayda bir yayınlanmaktadır.
2. Muhasebe ve Finansman Dergisi’ne gönderilen tüm makaleler için kabul ve ret koşuluna bağlı olmaksızın 300 TL bağış alınmaktadır.
3. Muhasebe ve Finansman Dergisi'ne gönderilen makaleler daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış olmalıdır. Sempozyum bildirileri, bildiri kitabında yayınlanmamış veya sadece özet olarak yayınlanmış ise, tam metin bildiri yayına kabul edilir.
4. Muhasebe ve Finansman Dergisi'ne DERGİPARK üzerinden gönderilen makalelerin şekil ve içerik yönünden dergi tarafından ön incelemesi yapıldıktan sonra "Kör Hakemlik ve Değerlendirme Süreci" başlatılarak, makaleler dergipark üzerinden en az iki hakeme gönderilmektedir. Şekil şartlarına veya dergi konusuna uymayan yazılar ön inceleme sonrasında Muhasebe ve Finansman Dergisince hakemlere gönderilmeden yazarlara iade edilir.
5. Dergide yayınlanması kabul edilen ve yayınlanan yazıların yazılı ve elektronik ortamda tüm yayın hakları Muhasebe ve Finansman Öğretim Üyeleri Bilim ve Araştırma Derneği'ne (MUFAD) aittir.
6. Makalelerde dile getirilen düşüncelerden yazarları sorumludur.

Yayın Etiği

Muhasebe ve Finansman Dergisi (The Journal of Accounting and Finance), Muhasebe ve Finansman Öğretim Üyeleri Derneği’nin (MUFAD) yayınıdır. Muhasebe ve Finansman Dergisi, ulusal ve uluslararası düzeyde muhasebe ve finans alanındaki bilimsel niteliklere sahip çalışmaları yayınlayarak muhasebe ve finans biliminin gelişmesine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Bu amaçla Ocak 1999 tarihinden itibaren 3 aylık periyodlarla yayımlanan Muhasebe ve Finansman Dergisi, yayın süreçlerinde bilimsel bilginin tarafsız şekilde üretilmesini, geliştirilmesini ve paylaşılmasını dikkate alır. Bu süreçte yer alan tüm paydaşların etik ilkelere uymaları gerekir. Aşağıda yer alan etik görev ve sorumluluklar, açık erişim olarak Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan rehberler ve politikalar dikkate alınarak hazırlanmıştır.

TR Dizin kriterlerinin Etik kurallarla ilgili maddeleri uyarınca "Etik kurul izni gerektiren çalışmalarda, gerekli izinlerin alındığına dair izinle ilgili bilgilere makalede yer verilmesi" gerekmektedir. Buna göre dergimizde yayımlanacak makalelerde etik kurul izni ve/veya yasal/özel izin alınmasının gerekip gerekmediği makalede belirtilmiş olmalıdır. Eğer bu izinlerin alınması gerekli ise, iznin hangi kurumdan, hangi tarihte ve hangi karar veya sayı numarası ile alındığı açıkça sunulmalıdır. Etik kurul izni gerektiren çalışmalar aşağıdaki gibidir:

Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar,
İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması,
İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar,
Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar,
Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar.
2020 yılı öncesi araştırma verileri kullanılmış, yüksek lisans/doktora çalışmalarından üretilmiş (makalede belirtilmelidir), bir önceki yıl dergiye yayın başvurusunda bulunulmuş, kabul edilmiş ama henüz yayımlanmamış makaleler için geriye dönük etik kurul izni gerekmemektedir.

Editörün Etik Görev ve Sorumlulukları

Muhasebe ve Finansman Dergisi’nin editörü, açık erişim olarak Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan "COPE Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors" ve "COPE Best Practice Guidelines for Journal Editors" rehberlerini esas alarak aşağıdaki etik görev ve sorumlulukları yerine getirir:

Genel görev ve sorumluluklar

Editör, Muhasebe ve Finansman Dergisi’nde yayınlanan her yayından sorumludur. Bu kapsamda editör, aşağıdaki görev ve sorumlulukları taşır:

Okuyucuların ve yazarların bilgi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çaba sarf eder.
Derginin sürekli olarak gelişmesini sağlar.
Dergide yayınlanan makalelerin kalitesini geliştirmeye yönelik süreçleri yürütür.
İfade özgürlüğünü destekler.
Derginin akademik geçmişinin bütünlüğünü korur.
Fikri mülkiyet hakları ve etik standartlardan taviz vermeden iş süreçlerini devam ettirir.
Gerektiğinde düzeltme, açıklama, geri çekme ve özür yayınlamaktan çekinmez.
Okuyucular ile ilişkiler

Editör, dergide yayımlanan makalelere yönelik olarak yürütülen araştırmaların kim tarafından finanse edildiği, fon sahiplerinin araştırma ve yayın sürecinde bir rolü olup olmadığı konusunda okurları bilgilendirir. Ayrıca editör, tüm yayınlanan araştırma rapor ve incelemelerin uygun nitelikli hakemler tarafından incelenmesini sağlamakla yükümlüdür.

Yazarlar ile ilişkiler

Editörün yazarlara karşı görev ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir:

Editör yayınlanmak üzere gönderilen bir makalenin önemini, özgünlüğünü, geçerliliğini ve derginin konu alanına uygunluğunu esas alarak makaleye ilişkin olumlu ya da olumsuz yönde karar verir.
Editör, olumlu yönde karar verdiği makaleleri ön değerlendirme aşamasına alarak ilgili hakemlere gönderir.
Editör, makale ile ilgili ciddi bir sorun olmadıkça, olumlu yöndeki hakem önerilerini değiştirmez.
Editör, "Kör Hakemlik ve Değerlendirme Süreci"ni mutlaka yayınlar ve bu süreçten herhangi bir sapma olduğunda bunun nedenini açıklar.
Editör, yazarlara açıklayıcı ve bilgilendirici şekilde bildirim ve dönüş sağlar.
Hakemler ile ilişkiler

Editörün hakemlere karşı görev ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir:

Editör, hakemleri çalışmanın konusuna uygun olarak belirler.
Editör, hakemlerin makaleyi değerlendirme aşamasında ihtiyaç duyacakları “makale değerlendirme formu”nu sağlamakla yükümlüdür.
Editör, yazarlar ve hakemler arasında çıkar çatışması olup olmadığını gözetmek durumundadır.
Editör, “Kör Hakemlik ve Değerlendirme Süreci”ne uygun olarak hakemlerin kimlik bilgilerini gizli tutmalıdır.
Editör, hakemleri tarafsız, bilimsel ve nesnel bir dille çalışmayı değerlendirmeleri için teşvik etmelidir.
Editör, hakemlerin performansını artırıcı uygulama ve politikalar belirlemelidir.
Editör, nezaketsiz ve bilimsel olmayan değerlendirmeleri engellemelidir.
Editör, hakem havuzunun dinamik şekilde güncellenmesi konusunda gerekli adımları atmalıdır.
Editör, hakem havuzunun geniş bir yelpazeden oluşması için gerekli adımları atmalıdır.
Editör Kurulu Üyeleri ile ilişkiler

Editörün editör kurulu üyelerine karşı görev ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir:

Editör, yeni kurul üyelerine kendilerinden beklenen her şey konusunda yol gösterici rehberler sunmalı ve eski üyeleri de yeni gelişmeler ve politikalar konusunda bilgilendirmelidir.
Editör, derginin iyi yönetilmesine ve gelişmesine katkıda bulunacak, önyargısız hakem incelemesi için uygun nitelikli editör kurulu üyelerini belirlemelidir.
Editör, editör kurulu üyelerinden gelen yazıları değerlendirmek için uygun politikalar belirlemelidir.
Editör kurulu oluşumunu düzenli bir şekilde gözden geçirmelidir.
Editör, derginin yönetimi ile ilgili editör kurulu üyelerinin fikirlerini almalı, dergi politikalarındaki değişiklikleri bildirmeli ve gelecek için plan yapmak üzere düzenli bir şeklide toplantılar düzenlemelidir.
Yayın Kurulu Üyeleri ile ilişkiler

Editör, yayın kurulu üyelerinin dergi süreçlerini yayın politikaları ve yönergelere uygun ilerletmesini sağlamalıdır. Yayın kurulu üyelerini yayın politikaları hakkında bilgilendirmeli ve gelişmelerden haberdar etmelidir. Ayrıca editör;

Editör, yayın kurulu üyelerinin çalışmaları tarafsız ve bağımsız olarak değerlendirmesini sağlamalıdır.
Editör, yeni yayın kurulu üyelerinin dergiye katkı sağlayacağından ve uygun nitelikte olduğundan emin olmalıdır.
Editör, yayın kurulu üyelerinin uzmanlık alanına uygun çalışmaları değerlendirme için göndermelidir.
Editör, yayın kurulu ile düzenli olarak etkileşim içerisinde olmalıdır.
Editör, yayın kurulu ile belirli aralıklarla yayın politikalarının ve derginin gelişimi için toplantılar düzenlemelidir.
Hakemlerin Etik Sorumlulukları

Muhasebe ve Finansman Dergisi makale değerlendirme sürecinde yazarların hakemleri, hakemlerin yazarları tanımadıkları iki yönlü kör hakemlik ilkesi uygulanır. Hakemler yazarlar ile doğrudan iletişim kuramaz, makale değerlendirme formları ve metin üzerinde belirtilen notlar ile düzeltme istemleri dergi yönetim sistemi üzerinden editörlerce yazarlara iletilir. Muhasebe ve Finansman Dergisi’ne gönderilen makaleleri değerlendirecek hakemler aşağıdaki etik sorumlulukları taşımalıdır:

Hakemler sadece uzmanlık alanı ile ilgili makaleleri değerlendirmeyi kabul etmelidir.
Hakemler, değerlendirmeyi tarafsızlık ve gizlilik içinde yapmalıdır.
Hakemler, değerlendirmeyi nesnel bir şekilde sadece çalışmanın içeriği ile ilgili olarak yapmalıdır. Milliyet, cinsiyet, dini inançlar, siyasal inançlar ve ticari kaygıların değerlendirmeye etki etmesine izin vermemelidir.
Hakemler, çıkar çatışması/çıkar birliği olduğunu anladıklarında, makaleyi değerlendirmeyi reddederek, editörlere bilgi vermelidir.
Hakemler, değerlendirmeyi akademik görgü kurallarına uygun biçimde yapıcı bir dille yapmalı, hakaret içeren kişisel yorumlardan kaçınmalıdır.
Hakemler, değerlendirmeyi kabul ettikleri makaleyi zamanında ve yukarıdaki etik ilkelere uygun olarak gerçekleştirmelidir.
Yazarların Etik Sorumlulukları

Muhasebe ve Finansman Dergisi’ne makale gönderen yazarlar aşağıdaki etik sorumlulukları taşımalıdır:

Dergiye gönderilen makaleler başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.
Yazarlar makalelerinde kullandıkları tüm alıntılarına referans vermiş olmalıdır.
Yazarlar makaleye bilimsel katkı verdiklerini garanti etmelidir.
Makalelerde yer alan araştırmaların sonuçları, uydurma, yanlış ve uygun olmayan veri manipülasyonu olmadan, açıkça ve dürüstçe sunulmalıdır.
Yazarlar makalenin intihal içermediğini ve kendi çalışmaları olduğunu garanti etmelidir.
Makale yazarlarının tümü etik ilkeler ile ilgili eşit sorumluluğa sahiptir.
Makaleye katkı sağlayan ve ortak yazar olarak adlandırılmaya razı olan kişilerin isimleri makalede yer almalıdır.
Yazarlar gerekli görülmesi halinde makalede yer alan veri setlerine erişimi sağlamalıdır.
Yazarların, hakem raporlarında belirtilen düzeltmeleri zamanında yapmaları beklenir.
"Sosyal Bilimler dahil olmak üzere tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için ve etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir." maddesine istinaden 1 Ocak 2020 tarihinde ve sonrasında sistemimize yüklenmiş olan ve nicel/nitel saha araştırması içeren makaleler ve yapılan anket uygulamaları için "etik kurul onayı" gönderilmelidir. Etik kurul onayı olmayan makaleler kabul edilmeyecek ve her ne aşamada olursa olsun süreçten çıkarılacaktır.
Etik İlkelere Uymayan Durumun Editöre Bildirilmesi

Muhasebe ve Finansman Dergisi’nde yukarıda bahsedilen editör, hakemler, yazarlar ile ilgili etik ilkelere uymayan bir davranış veya içerikle karşılaşılması durumunda, bu durumu lütfen journal@mufad.org adresine e-posta yoluyla bildiriniz.

Muhasebe ve Finansman Dergisi’ne gönderilen tüm makaleler için kabul ve red koşuluna bakılmaksızın 300 TL bağış alınmaktadır. Faaliyetlerimizin devamı ve yayın kalitemizin sürdürülebilmesi için gerekli olan bu bağışlar aşağıdaki hesaba yatırılarak dekont sisteme yüklendiğinde hakem süreciniz başlatılacaktır.
Muhasebe ve Finansman Öğretim Üyeleri Bilim ve Araştırma Derneği
Hesap No: 1335 / 6299896
Garanti Bankası Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Şubesi
IBAN : TR 39 0006 2001 3350 0006 2998 96