Sayı: 22, 25.01.2022

Yıl: 2022

Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi, dünyada kendi türünün altıncısı olarak yayın hayatına 2011 yılında başlamıştır. Bu dergi, Balkanlar ve Ortadoğu'da bir ilki oluşturmaktadır. Balkanlar ve Orta Doğu, muhasebe ve finans tarihi açısından büyük zenginliğe sahiptir. Bu zenginliklerin başlangıcı, bundan 4.000 yıl öncesinden, Mezopotamya'daki Asurlular ile Anadolu'daki Prohititler arasındaki alışverişlerin kayıtlarını içeren kil tabletlere dayanıyor. MÖ 500'lü yıllarda Gediz Ovası'nda, alışverişi kolaylaştırarak ticaretin önünü açan ilk metal paranın basılmış olması ile devam ediyor. Daha sonra Abbasiler, İlhanlılar ve Türk Devletleri geliyor...

Osmanlı'nın arşiv tutkusunun bir ürünü olan Başbakanlık Osmanlı Arşivi, milyonlarca muhasebe belgesi ile Balkanlar ve Ortadoğu'nun muhasebe kayıt kültürünün haritasını sunuyor. Merdiven (Merdiban) adı verilen bir muhasebe kayıt yöntemi, 770-1879 yılları arasını kapsayan geçmişi ile dünyanın belki de en uzun süre hizmet veren muhasebe yöntemleri arasında yer alıyor...

Bunun yanında, muhasebe ve finans tarihinin Tanzimat ile başlayan yakın çağı, çağdaşlaşma çağı... 20. Yüzyılın ortalarında, bir yandan Türk muhasebe düşüncesi, çift yanlı kayıt yöntemi ile tanışarak batı ülkelerinin paraleline girerken, bir yandan da muhasebede çağdaş denetim tarihi başlıyor...

Finans tarihi; 17. Yüzyılda üç aylık maaşları yerine kendilerine senet verilen Yeniçerilerin bu kağıtları kırdırmak için oluşturdukları banket neyin öncüsü? 1850 yılının başlarında İstanbul Bankası mali tablolarını basın yoluyla kamuya açıklarken neyi amaçlıyordu? 19. Yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı'nın büyük borçlanma serüveninin, finans dünyasına ve kayıt düzenine etkileri neler olmuştur?

 İşletme tarihini de unutmamak gerekir. Türk işletme tarihinin gelişme çizgisi de, Anadolu'nun bin yıllık Türk-İslam sentezi çerçevesinde oluşmuştur. Tanzimat sonrasında ise, batılılaşma süreci söz konusudur. Son yüz elli yıllık Türk işletmeciliği, batılılaşma süreci içinde yaşamış ve gelişmiştir.  Bu süreç içerisinde, çeşitli işletmecilik anlayışına sahip, farklı kültürlerden gelen girişimciler işletmeler kurmuşlar ve faaliyete geçirmişlerdir. Geçmişteki işletmecilik anlayışlarının ortaya çıkarılıp, bugünlere uzanan hikayelerinin anlatılması gerekmektedir.  

Yukarıda birkaç örneğine değinilen, dünden bugüne uzanan böylesi büyük bir potansiyelin, şimdiye kadar tarih araştırmaları ile ilgili bir dergiye sahip olmaması yadırganabilir. Kaldı ki, dünyada bu konudaki gelişmeler, kaynakların ortaya çıkarılmasının ötesine geçmiş ve uygulamaların nedenini araştıran gelişmelere doğru yelken açmıştır.

Bu Dergi Türkçe ve İngilizce olarak yılda iki defa yayınlanmakta ve küresel düzeyde muhasebe, finans ve işletme tarihi alanındaki araştırmaları yayınlamayı hedeflemektedir. Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi hakemli bir dergidir.

Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi Yazım Kuralları

Dergimize gönderilen makaleler aşağıdaki yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmış olmalıdır.     

1. Makale Times New Roman ve Türkçe font tipi kullanılarak A4 sayfa boyutunda hazırlanmalı, eklerle birlikte en fazla 30 sayfa olmalıdır. Ana başlık büyük harf, 16 punto, bold ve sağa yaslı olmalıdır. 

2. Makalenin adı Türkçe ve İngilizce verilir. İngilizce başlık 11 punto ile tamamı büyük harfle koyu (bold) yazılır. 

3. Başlığın alt tarafına sağa yaslı olarak 14 punto yazarın İsim ve soyisimleri yazılmalıdır. 

4. Makale başlığının altında yer alan yazar isimlerine ilişkin kimlik bilgileri ( unvan, bağlı olduğu kuruluş, e-mail adresi, ORCID numarası) ve makale türü dipnot biçiminde sayfa altında belirtilmelidir. Makale Türlerine örnekler aşağıda verilmiştir:

 • Nicel Araştırma
 • Nitel Araştırma
 • Literatür Taraması
 • Kuramsal
 • Vaka Çalışması
 • Derleme
 • Araştırma / Deneysel
 • Meta Analiz (Toplu Çözümleme)
 • Biyografi

5. Makalenin hemen başına Türkçe ve İngilizce “ÖZ (ABSTRACT)” yer alır. Öz, 75-200 sözcükten oluşur. ÖZ büyük, 11 punto ve bold olmalıdır. Türkçe “ÖZ” ile İngilizce “ABSTRACT” metinlerinin tercümeleri aynı olmalıdır. 

6. Öz’ün altına Anahtar Sözcükler ve Jel Kodu 11 punto bold olarak yazılmalı. Türkçe “ÖZ” ün altında yazı hangi konuları içeriyorsa onlara ilişkin Türkçe “Anahtar Sözcük” ler ve “Jel Kodu” belirtilir. Anahtar sözcükler ve Jel Kodu bir tane olabileceği gibi beş, altı tane de olabilir. 

7. Paragraf başlarında soldan girinti 1,2 cm ve metin içerisinde paragraf araları 10 nk olmalıdır. 

8. İki satırdan uzun olan alıntılar bir punto küçük (11 punto), italik ve sağdan ve soldan 5’er mm girintili olmalıdır. 

9. GİRİŞ ve SONUÇ bölümleri de dahil olmak üzere yazının tüm ana başlıkları numaralandırılmalı 12 punto, bold ve büyük harf olmalıdır. 

10. İlk alt başlığın (1.1.) sadece baş harfleri büyük yazılmalı 12 punto, bold olmalı. 

11. İkinci alt başlık (1.2.1.) Bold italik baş harfler büyük olmalı. Üçüncü alt başlık (1.2.1.1.) İtalik baş harfler büyük olmalı.

12. KAYNAKLAR ve EK tümü büyük harf, 12 punto ve bold olmalı. Ek birden fazla ise EKLER şeklinde başlık Ek-1 şeklinde alt başlıklar verilmeli. 

13. Şekil ve Tablolarda Kaynak, Şekil ve Tablo yazıları bold, 11 punto olmalı. 

14. Tablo, Resim ve Şekillerde kaynak ilgili tablo, resim veya şeklin altında konumlandırılmalı.

15. Tablolarda tablo adı ilgili tablonun üstünde ve soldan girinti olmayacak şekilde konumlandırılmalı. Şekillerde şekil adı şeklin altında yer almalı. 

16. Makale yazımında sayfa sağa ve sola hizalanmış olmalı ve heceleme (tireleme) yapılmamalı. 

17. KAYNAKLAR APA standardına uygun olarak hazırlanmalı ve yazar bilgisine göre alfabetik olarak sıralanmalıdır.

    YAYIN KURALLARI

 1. Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları, hakemli bir dergi olup 6 ayda bir yayınlanmaktadır. 
 2. Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi’ne gönderilen makaleler için ücret alınmamaktadır. 
 3. Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi'ne gönderilen makaleler daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış olmalıdır. Sempozyum bildirileri, bildiri kitabında yayınlanmamış veya sadece özet olarak yayınlanmış ise, tam metin bildiri yayına kabul edilir. 
 4. Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi'ne gönderilen makaleler şekil ve içerik yönünden dergi tarafından ön inceleme yapıldıktan sonra en az iki hakeme gönderilmektedir. Şekil şartlarına veya dergi konusuna uymayan yazılar ön inceleme sonrasında Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi'ne hakemlere gönderilmeden yazarlara iade edilir. 
 5. Dergide yayınlanması kabul edilen ve yayınlanan yazıların yazılı ve elektronik ortamda tüm yayın hakları Oktay Güvemli Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Vakfı'na (MUFTAV) aittir. 
 6. Makalelerde dile getirilen düşüncelerden yazarları sorumludur.


     Etik İlkeler

TR Dizin kriterlerinin Etik kurallarla ilgili maddeleri uyarınca "Etik kurul izni gerektiren çalışmalarda, gerekli izinlerin alındığına dair "izinle ilgili bilgilere makalede yer verilmesi" gerekmektedir." Buna göre dergimizde yayımlanacak makalelerde etik kurul izni ve/veya yasal/özel izin alınmasının gerekip gerekmediği makalede belirtilmiş olmalıdır. Eğer bu izinlerin alınması gerekli ise, iznin hangi kurumdan, hangi tarihte ve hangi karar veya sayı numarası ile alındığı açıkça sunulmalıdır. Etik kurul izni gerektiren çalışmalar aşağıdaki gibidir:

 • Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar,
 • İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması,
 • İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar, 
 • Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar, 
 • Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar.

2020 yılı öncesi araştırma verileri kullanılmış, yüksek lisans/doktora çalışmalarından üretilmiş (makalede belirtilmelidir), bir önceki yıl dergiye yayın başvurusunda bulunulmuş, kabul edilmiş ama henüz yayımlanmamış makaleler için geriye dönük etik kurul izni gerekmemektedir.


        Dergimiz etik kuralları:

 • Dergiye gönderilen makaleler başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.
 • Yazarlar makalelerinde kullandıkları tüm alıntılarına referans vermiş olmalıdır. 
 • Yazarlar makaleye bilimsel katkı verdiklerini garanti etmelidir. 
 • Makalelerde yer alan araştırmaların sonuçları, uydurma, yanlış ve uygun olmayan veri manipülasyonu olmadan, açıkça ve dürüstçe sunulmalıdır. 
 • Yazarlar makalenin intihal içermediğini ve kendi çalışmaları olduğunu garanti etmelidir. 
 • Makale yazarlarının tümü etik ilkeler ile ilgili eşit sorumluluğa sahiptir. 
 • Makaleye katkı sağlayan ve ortak yazar olarak adlandırılmaya razı olan kişilerin isimleri makalede yer almalıdır. 
 • Yazarlar gerekli görülmesi halinde makalede yer alan veri setlerine erişimi sağlamalıdır. 
 • Yazarların, hakem raporlarında belirtilen düzeltmeleri zamanında yapmaları beklenir. 
 • "Sosyal Bilimler dahil olmak üzere tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için ve etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir." maddesine istinaden 1 Ocak 2020 tarihinde ve sonrasında sistemimize yüklenmiş olan ve nicel/nitel saha araştırması içeren makaleler ve yapılan anket uygulamaları için "etik kurul onayı" gönderilmelidir. Etik kurul onayı olmayan makaleler kabul edilmeyecek ve her ne aşamada olursa olsun süreçten çıkarılacaktır.


Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi’ne gönderilen makaleler için ücret alınmamaktadır.