Etik İlkeler ve Yayın Politikası

    YAYIN KURALLARI

 1. Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları, hakemli bir dergi olup 6 ayda bir yayınlanmaktadır. 
 2. Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi’ne gönderilen makaleler için ücret alınmamaktadır. 
 3. Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi'ne gönderilen makaleler daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış olmalıdır. Sempozyum bildirileri, bildiri kitabında yayınlanmamış veya sadece özet olarak yayınlanmış ise, tam metin bildiri yayına kabul edilir. 
 4. Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi'ne gönderilen makaleler şekil ve içerik yönünden dergi tarafından ön inceleme yapıldıktan sonra en az iki hakeme gönderilmektedir. Şekil şartlarına veya dergi konusuna uymayan yazılar ön inceleme sonrasında Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi'ne hakemlere gönderilmeden yazarlara iade edilir. 
 5. Dergide yayınlanması kabul edilen ve yayınlanan yazıların yazılı ve elektronik ortamda tüm yayın hakları Oktay Güvemli Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Vakfı'na (MUFTAV) aittir. 
 6. Makalelerde dile getirilen düşüncelerden yazarları sorumludur.


     Etik İlkeler

TR Dizin kriterlerinin Etik kurallarla ilgili maddeleri uyarınca "Etik kurul izni gerektiren çalışmalarda, gerekli izinlerin alındığına dair "izinle ilgili bilgilere makalede yer verilmesi" gerekmektedir." Buna göre dergimizde yayımlanacak makalelerde etik kurul izni ve/veya yasal/özel izin alınmasının gerekip gerekmediği makalede belirtilmiş olmalıdır. Eğer bu izinlerin alınması gerekli ise, iznin hangi kurumdan, hangi tarihte ve hangi karar veya sayı numarası ile alındığı açıkça sunulmalıdır. Etik kurul izni gerektiren çalışmalar aşağıdaki gibidir:

 • Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar,
 • İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması,
 • İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar, 
 • Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar, 
 • Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar.

2020 yılı öncesi araştırma verileri kullanılmış, yüksek lisans/doktora çalışmalarından üretilmiş (makalede belirtilmelidir), bir önceki yıl dergiye yayın başvurusunda bulunulmuş, kabul edilmiş ama henüz yayımlanmamış makaleler için geriye dönük etik kurul izni gerekmemektedir.


        Dergimiz etik kuralları:

 • Dergiye gönderilen makaleler başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.
 • Yazarlar makalelerinde kullandıkları tüm alıntılarına referans vermiş olmalıdır. 
 • Yazarlar makaleye bilimsel katkı verdiklerini garanti etmelidir. 
 • Makalelerde yer alan araştırmaların sonuçları, uydurma, yanlış ve uygun olmayan veri manipülasyonu olmadan, açıkça ve dürüstçe sunulmalıdır. 
 • Yazarlar makalenin intihal içermediğini ve kendi çalışmaları olduğunu garanti etmelidir. 
 • Makale yazarlarının tümü etik ilkeler ile ilgili eşit sorumluluğa sahiptir. 
 • Makaleye katkı sağlayan ve ortak yazar olarak adlandırılmaya razı olan kişilerin isimleri makalede yer almalıdır. 
 • Yazarlar gerekli görülmesi halinde makalede yer alan veri setlerine erişimi sağlamalıdır. 
 • Yazarların, hakem raporlarında belirtilen düzeltmeleri zamanında yapmaları beklenir. 
 • "Sosyal Bilimler dahil olmak üzere tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için ve etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir." maddesine istinaden 1 Ocak 2020 tarihinde ve sonrasında sistemimize yüklenmiş olan ve nicel/nitel saha araştırması içeren makaleler ve yapılan anket uygulamaları için "etik kurul onayı" gönderilmelidir. Etik kurul onayı olmayan makaleler kabul edilmeyecek ve her ne aşamada olursa olsun süreçten çıkarılacaktır.