Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

THE ANALYSIS OF THE EFFECTS OF THE COVID-19 PANDEMICS ON THE FINANCIAL STRUCTURE AND REPORTING OF SPORTS CLUBS

Yıl 2022, Cilt 15, Sayı 1, 21 - 49, 01.03.2022
https://doi.org/10.29067/muvu.946119

Öz

The Covid-19 Pandemic, which has emerged in China since the beginning of 2020 and has affected the whole world, has brought negative effects not only in terms of health, but also in many aspects, especially economic, social and cultural activities. The increasing number of cases and the unavoidable spread of the pandemic process have caused it to emerge in some uncertainties on a global basis. These negativities and uncertainties deeply affected the operations and financial structures of the business as in all other fields and created negative effects on the financial statements in many ways. The pandemic process negatively affected the activities of sports clubs, as in many other areas, and caused a significant decrease in all revenues of the clubs, especially the audience and product sales revenues; In this case, it was reflected in the financial statements of the clubs. When we take in this area both by developments all over the world in Turkey, a period of postponement of sporting matches, spectators or to start to be made with a very low capacity of the competition, made it difficult to fulfill their obligations due to the very large decrease in the income of the club. In this process, the fulfillment of the financial obligations of the clubs left the clubs, which were already in financial difficulties, in serious difficulties. At the same time, this situation deteriorated the liquidity of the clubs and brought serious negativities on their cash flows. These negativities in cash flows had significant effects on the sustainability of club activities and their ability to pay debt. In this study, the negativities in the financial structures and liquid structures of the sports clubs most affected by the pandemic process were examined, possible risks were discussed, the effect of this on the financial structure and reporting was analyzed, and evaluations were included with the prominent issues.

Kaynakça

 • AASB. (2020). The Impact of Coronavirus on Financial Reporting and the Auditor’s Considerations. New and Alerts,
 • AASB−AUASB JOINT FAQ https://www.aasb.gov.au/admin/file/content102/c3/AASB19009_COVID19_FA.pdf (Erişim Tarihi: 20.12.2020).
 • Adana, B., A., Özbirecikli, M. (2020). Bağımsız Denetim Sürecinin Covid-19 Salgınının Etkileri Açısından Değerlendirilmesi, İşletme Araştırmaları Dergisi, 12 (2), 2080-2093.
 • Akkaş, J. (2020a). CFO’lar İçin 10 Soru: Covid-19’un İşletmeniz Üzerindeki Etkisinin Raporlanması. Grant Thornton Makaleler. Erişim tarihi: 7 Mayıs 2020, https://www.grantthornton.com.tr/en-guncel/makaleler/cfolar-icin-10-sorular (Erişim Tarihi: 20.12.2020).
 • BDS 570 İşletmenin Sürekliliği Standardı
 • Cavlak, H.(2020). “Covid-19 Pandemisinin Finansal Raporlama Üzerindeki Olası Etkileri: BİST 100 Endeksi’ndeki İşletmelerin Ara Dönem Finansal Raporlarının İncelenmesi” Gaziantep Unıversıty Journal Of Socıal Scıences, Specıal Issue 143-168. https://doi.org/10.21547/jss.755865
 • Deloitte.(2020). COVID-19’un İşletmelere Olan Finansal Etkileri ve Çözüm Önerileri, https://www2.deloitte.com/tr/tr/pages/financial-advisory/articles/COVID-19-un-isletmelere-olan-finansal-etkileri.html (Erişim Tarihi: 20.12.2020).
 • Gough, C.(2020). COVID-19: Effect on Revenue from Sports Industry Worldwide 2020, https://www.statista.com/statistics/269797/worldwide-revenue-from-sports-merchandising/ (Erişim Tarihi: 20.12.2020).
 • Göksel, A. G. (2020). Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Spor Organizasyonlarına Etkisi ve Sporda Normalleşme Süreci. Turkish Studies, 15(4), 451-462. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.44314
 • http://sportif.galatasaray.org/35_bagimsiz-denetim-raporlari.aspx (Erişim Tarihi: 20.12.2020).
 • https://aktie.bvb.de/eng/Publications/Annual-Reports (Erişim Tarihi: 20.12.2020).
 • https://bjk.com.tr/sirketlerimiz/futbol_as/finansal_tablolar (Erişim Tarihi: 20.12.2020).
 • https://investisseur.olympiquelyonnais.com/en/financial-information/annual-reports.html (Erişim Tarihi: 20.12.2020).
 • https://ir.manutd.com/financial-information/annual-reports/2020.aspx (Erişim Tarihi: 20.12.2020).
 • https://www.celticfc.com/club/celtic-plc-investor-relations/celtic-plc-annual-reports (Erişim Tarihi: 20.12.2020).
 • https://www.evertonfc.com/club/shareholders/statement-of-accounts (Erişim Tarihi: 20.12.2020).
 • https://www.fenerbahce.org/fbfutbol?d=2 (Erişim Tarihi: 20.12.2020).
 • https://www.inter.it/en/societa_club/investor-relations (Erişim Tarihi: 20.12.2020).
 • https://www.juventus.com/en/club/investor-relations/statements/reports#season-2019-20 (Erişim Tarihi: 20.12.2020).
 • https://www.rangers.co.uk/investor-information/3xiJwTahGEhZWGZAUcKMy1(Erişim Tarihi: 20.12.2020).
 • https://www.trabzonspor.org.tr/tr/yatirimci-iliskileri/sportif-as-sirket-bilgileri/finansal-raporlar (Erişim Tarihi: 20.12.2020).
 • ICAEW. (2020). Coronavirus, Going Concern and the Auditor’s Report. Insights. Erişim tarihi: 2 Nisan 2020, https://www.icaew.com/insights/features/2020/mar-2020/coronavirusgoing-concern-and-the-auditors-report (Erişim Tarihi: 20.12.2020).
 • İSMMMO.(2020). Koronavirüsün (Covid-19) Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Çalışmaları Üzerine Muhtemel Etkileri, İSMMMO Bağımsız Denetim Komitesi, https://archive.ismmmo.org.tr/YAYINLAR/e_kitap/31032020_bulten.pdf (Erişim Tarihi: 20.12.2020).
 • Koç, M.A.(2020. Covid-19 Salgınının Yarattığı Küresel Kriz Bağlamında Sosyal Medyada Kriz Yönetimi: Türk Hava Yolları Örneği, Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD), Cilt 7, Sayı 7, s.190-200, ISSN:2148-9963
 • Koçak, U.Z., Kaya, D.Ö.(2020). COVID-19 Pandemisi, Spor, Sporcu Üçgeni: Etkilenimler ve Öneriler, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 5(2): 129-133
 • KPMG.(2020). COVID-19 Gündemi, Yeni Gerçeklikte Makro Trendler, https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/tr/pdf/2020/04/covid-19-muhasebesel-etkileri.pdf (Erişim Tarihi: 20.12.2020).
 • KPMG.(2020). Covid-19’un Muhasebesel Etkileri, https://home.kpmg/tr/tr/home/gorusler/2020/07/covid-19-gundemi.html(Erişim Tarihi: 20.12.2020).
 • Lange, D.(2020). Potential Revenue Loss of European Football Leagues due to the Coronavirus, https://www.statista.com/statistics/1105710/potential-revenue-loss-of-major-europe-football-leaguesdue-to-the-coronavirus-covid-19-by-source/#statisticContainer (Erişim Tarihi: 20.12.2020).
 • Mazars. (2020). Covıd-19: Accounting Implicatıons in Both 2019 & 2020 Financial Statements, April, France Financial Reporting Advisory Department, https://www.mazars.com/content/download/991808/51848040/version//file/accounting%20ımplications%20covid-19.pdf (Erişim Tarihi: 20.12.2020).
 • PWC.(2020). Güncel Finansal Raporlama Konularına Kısa Bir Bakış https://www.pwc.com.tr/tr/hizmetlerimiz/denetim/ufrs-raporlamasi/bultenler/finansal-raporlama-standarti-tfrs-mayis-haziran-2020.html
 • TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü Standardı
 • TMS 10 TMS 10 Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar Standardı
 • TMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar Standardı
 • Türkmen, M. ve Özsarı, A.(2020). Covid-19 Salgını ve Spor Sektörüne Etkileri, International Journal of Sport Culture and Science, June, 8(2), Doi:10.14486/IntJSCS.2020.596

COVID-19 PANDEMİ DÖNEMİNİN SPOR KULÜPLERİNİN FİNANSAL YAPISI VE RAPORLAMASINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Yıl 2022, Cilt 15, Sayı 1, 21 - 49, 01.03.2022
https://doi.org/10.29067/muvu.946119

Öz

2020 yılı başından itibaren Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 Pandemisi, yalnızca sağlık yönüyle değil, aynı zamanda başta ekonomik, sosyal ve kültürel faaliyetler olmak üzere birçok yönden olumsuz etkileri de beraberinde getirmiştir. Pandemi sürecinin artan vaka sayıları ve önlenemeyen yayılımı, küresel bazda birtakım belirsizliklerinde ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu olumsuzluk ve belirsizlikler diğer tüm alanlarda olduğu gibi işletme faaliyetlerini ve finansal yapılarını derinden etkilemiş ve birçok yönüyle finansal tablolar üzerinde de olumsuz etkiler yaratmıştır. Pandemi süreci bir çok alanda olduğu gibi spor kulüplerinin de faaliyetlerini olumsuz olarak etkilemiş, başta seyirci ve ürün satış gelirleri olmak üzere kulüplerin tüm gelirlerinde önemli bir azalmaya neden olmuş; bu durumda kulüplerin finansal tablolarına yansımıştır. Bu alanda hem Türkiye’de hem de tüm dünyada yaşanan gelişmeleri ele aldığımızda, sportif karşılaşmaların bir süre ertelenmesi, müsabakaların seyircisiz ya da çok düşük kapasite ile yapılmaya başlanması, kulüplerin gelirlerindeki çok büyük azalma nedeniyle yükümlülüklerini yerine getirmelerini güçleştirmiştir. Bu süreçte, kulüplerin finansal yükümlülüklerini yerine getirmeleri, zaten finansal güçlükler içinde bulunan kulüpleri çok ciddi boyutta zor durumda bırakmıştır. Aynı zamanda bu durum kulüplerin likiditesini bozmuş, nakit akışları üzerinde ciddi olumsuzlukları beraberinde getirmiştir. Nakit akışlarında meydana gelen bu olumsuzluklar, kulüp faaliyetlerinin sürdürülebilirliği ve borç ödeme güçlerini üzerinde çok önemli etkiler yaratmıştır. Bu çalışmada, pandemi sürecinden en çok etkilenen spor kulüplerinin finansal yapılarında ve likit yapılarında meydana gelen olumsuzluklar incelenmiş, olası riskler ele alınmış, bunun finansal yapıya ve raporlamaya etkisi analiz edilmiş ve öne çıkan hususlarla birlikte değerlendirmelere yer verilmiştir.

Kaynakça

 • AASB. (2020). The Impact of Coronavirus on Financial Reporting and the Auditor’s Considerations. New and Alerts,
 • AASB−AUASB JOINT FAQ https://www.aasb.gov.au/admin/file/content102/c3/AASB19009_COVID19_FA.pdf (Erişim Tarihi: 20.12.2020).
 • Adana, B., A., Özbirecikli, M. (2020). Bağımsız Denetim Sürecinin Covid-19 Salgınının Etkileri Açısından Değerlendirilmesi, İşletme Araştırmaları Dergisi, 12 (2), 2080-2093.
 • Akkaş, J. (2020a). CFO’lar İçin 10 Soru: Covid-19’un İşletmeniz Üzerindeki Etkisinin Raporlanması. Grant Thornton Makaleler. Erişim tarihi: 7 Mayıs 2020, https://www.grantthornton.com.tr/en-guncel/makaleler/cfolar-icin-10-sorular (Erişim Tarihi: 20.12.2020).
 • BDS 570 İşletmenin Sürekliliği Standardı
 • Cavlak, H.(2020). “Covid-19 Pandemisinin Finansal Raporlama Üzerindeki Olası Etkileri: BİST 100 Endeksi’ndeki İşletmelerin Ara Dönem Finansal Raporlarının İncelenmesi” Gaziantep Unıversıty Journal Of Socıal Scıences, Specıal Issue 143-168. https://doi.org/10.21547/jss.755865
 • Deloitte.(2020). COVID-19’un İşletmelere Olan Finansal Etkileri ve Çözüm Önerileri, https://www2.deloitte.com/tr/tr/pages/financial-advisory/articles/COVID-19-un-isletmelere-olan-finansal-etkileri.html (Erişim Tarihi: 20.12.2020).
 • Gough, C.(2020). COVID-19: Effect on Revenue from Sports Industry Worldwide 2020, https://www.statista.com/statistics/269797/worldwide-revenue-from-sports-merchandising/ (Erişim Tarihi: 20.12.2020).
 • Göksel, A. G. (2020). Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Spor Organizasyonlarına Etkisi ve Sporda Normalleşme Süreci. Turkish Studies, 15(4), 451-462. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.44314
 • http://sportif.galatasaray.org/35_bagimsiz-denetim-raporlari.aspx (Erişim Tarihi: 20.12.2020).
 • https://aktie.bvb.de/eng/Publications/Annual-Reports (Erişim Tarihi: 20.12.2020).
 • https://bjk.com.tr/sirketlerimiz/futbol_as/finansal_tablolar (Erişim Tarihi: 20.12.2020).
 • https://investisseur.olympiquelyonnais.com/en/financial-information/annual-reports.html (Erişim Tarihi: 20.12.2020).
 • https://ir.manutd.com/financial-information/annual-reports/2020.aspx (Erişim Tarihi: 20.12.2020).
 • https://www.celticfc.com/club/celtic-plc-investor-relations/celtic-plc-annual-reports (Erişim Tarihi: 20.12.2020).
 • https://www.evertonfc.com/club/shareholders/statement-of-accounts (Erişim Tarihi: 20.12.2020).
 • https://www.fenerbahce.org/fbfutbol?d=2 (Erişim Tarihi: 20.12.2020).
 • https://www.inter.it/en/societa_club/investor-relations (Erişim Tarihi: 20.12.2020).
 • https://www.juventus.com/en/club/investor-relations/statements/reports#season-2019-20 (Erişim Tarihi: 20.12.2020).
 • https://www.rangers.co.uk/investor-information/3xiJwTahGEhZWGZAUcKMy1(Erişim Tarihi: 20.12.2020).
 • https://www.trabzonspor.org.tr/tr/yatirimci-iliskileri/sportif-as-sirket-bilgileri/finansal-raporlar (Erişim Tarihi: 20.12.2020).
 • ICAEW. (2020). Coronavirus, Going Concern and the Auditor’s Report. Insights. Erişim tarihi: 2 Nisan 2020, https://www.icaew.com/insights/features/2020/mar-2020/coronavirusgoing-concern-and-the-auditors-report (Erişim Tarihi: 20.12.2020).
 • İSMMMO.(2020). Koronavirüsün (Covid-19) Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Çalışmaları Üzerine Muhtemel Etkileri, İSMMMO Bağımsız Denetim Komitesi, https://archive.ismmmo.org.tr/YAYINLAR/e_kitap/31032020_bulten.pdf (Erişim Tarihi: 20.12.2020).
 • Koç, M.A.(2020. Covid-19 Salgınının Yarattığı Küresel Kriz Bağlamında Sosyal Medyada Kriz Yönetimi: Türk Hava Yolları Örneği, Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD), Cilt 7, Sayı 7, s.190-200, ISSN:2148-9963
 • Koçak, U.Z., Kaya, D.Ö.(2020). COVID-19 Pandemisi, Spor, Sporcu Üçgeni: Etkilenimler ve Öneriler, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 5(2): 129-133
 • KPMG.(2020). COVID-19 Gündemi, Yeni Gerçeklikte Makro Trendler, https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/tr/pdf/2020/04/covid-19-muhasebesel-etkileri.pdf (Erişim Tarihi: 20.12.2020).
 • KPMG.(2020). Covid-19’un Muhasebesel Etkileri, https://home.kpmg/tr/tr/home/gorusler/2020/07/covid-19-gundemi.html(Erişim Tarihi: 20.12.2020).
 • Lange, D.(2020). Potential Revenue Loss of European Football Leagues due to the Coronavirus, https://www.statista.com/statistics/1105710/potential-revenue-loss-of-major-europe-football-leaguesdue-to-the-coronavirus-covid-19-by-source/#statisticContainer (Erişim Tarihi: 20.12.2020).
 • Mazars. (2020). Covıd-19: Accounting Implicatıons in Both 2019 & 2020 Financial Statements, April, France Financial Reporting Advisory Department, https://www.mazars.com/content/download/991808/51848040/version//file/accounting%20ımplications%20covid-19.pdf (Erişim Tarihi: 20.12.2020).
 • PWC.(2020). Güncel Finansal Raporlama Konularına Kısa Bir Bakış https://www.pwc.com.tr/tr/hizmetlerimiz/denetim/ufrs-raporlamasi/bultenler/finansal-raporlama-standarti-tfrs-mayis-haziran-2020.html
 • TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü Standardı
 • TMS 10 TMS 10 Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar Standardı
 • TMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar Standardı
 • Türkmen, M. ve Özsarı, A.(2020). Covid-19 Salgını ve Spor Sektörüne Etkileri, International Journal of Sport Culture and Science, June, 8(2), Doi:10.14486/IntJSCS.2020.596

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İşletme
Bölüm Sayı
Yazarlar

Adnan SEVİM
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-0864-3719
Türkiye


Samet BÜLBÜL (Sorumlu Yazar)
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-2795-4608
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2022
Başvuru Tarihi 1 Haziran 2021
Kabul Tarihi 5 Ekim 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 15, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Sevim, A. & Bülbül, S. (2022). COVID-19 PANDEMİ DÖNEMİNİN SPOR KULÜPLERİNİN FİNANSAL YAPISI VE RAPORLAMASINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ . Journal of Accounting and Taxation Studies , 15 (1) , 21-49 . DOI: 10.29067/muvu.946119

Creative Commons Lisansı

Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Bu lisans, üçüncü kişilerin ticari olmayan amaçla eserinizden yararlanmasına, farklı bir sürüm oluşturmasına, geliştirmesine ya da eserinizin üzerine inşa ederek kendi eserlerini oluşturmasına izin verir. Ancak üçüncü kişilerin bu eserleri gayri-ticari olmak zorundadır ve üçüncü kişiler Dergimizde yayımlanan makalelerin yazarlarına atıfta bulunmak zorundadır.  

                                                                                                                                                           
Makale göndermek için https://dergipark.org.tr/tr/journal/591/submission/step/manuscript/new