Cilt: 15 - Sayı: 1

Yıl: 2022

Misyonumuz
Muhasebe ve Vergi alanında nitelikli bilimsel çalışmaların zamanında, şeffaf ve güvenilir bir süreçten geçirilerek, etik değerlere, yazım kuralları ve yayın koşullarına uygun olarak değerlendirilerek; bilimsel içerikli, güçlü yayıncılık hedefi ile uluslararası ölçekte saygın bir akademik dergi olmaktır.


Vizyonumuz
Muhasebe ve Vergi alanlarında uluslararası, saygın ve kaliteli bir bilim dergisi olmaktır. 

Dergimizin kapsamını Muhasebe ve Vergi alanı ile doğrudan veyahut disiplinlerarası temelde ilişkilendirilmiş fakat Muhasebe ve Vergi yönü ağır basan çalışmalar oluşturmaktadır.


YAZIM KURALLARI ve YAYIN KOŞULLARI

 

 

A. Biçimlendirmeye Dair Genel Kurallar

 1. Bütün metinler; Times New Roman, 12 punto ile A4 kağıdının tek yüzüne ve tek satır aralığı ile yazılmalıdır.
 2. Metin kısmı araştırmanın gerektirdiği ve izin verdiği yeterlik, derinlik ve hacimde olmalıdır. Katı olmamakla birlikte tüm kısımlar dâhil sayfa sınırı 25’tir. 
 3. Giriş ve sonuç dâhil olmak üzere tüm başlıklar numaralandırılmalı ve koyu olmalıdır. Kaynakçaya numara verilmemelidir.
 4. Birinci derecedeki başlıkların “tümü büyük harf’, diğerlerinde “sadece ilk harf büyük” şeklinde olmalıdır.
 5. Metin iki yana yaslı olmalı, ilk satır boşluğu verilmemelidir. Tablo, şekil veya grafikler ise sayfaya ortalı olmalıdır.
 6. Üst, alt ve her iki yandaki kenar boşlukları düzenleme ve çoğaltmayı kolaylaştıracak şekilde 4cm. olmalıdır. Tablo, şekil veya grafikler de bu sınırlar dahilinde yer almalıdır.
 7. Tablo, şekil veya grafiklerin başlıkları 12 punto iken içeriği 10 punto olmalıdır. İhtiyaca göre punto 8'e kadar düşürülebilir. 
 8. Kör hakemlik sistemi ile tarafsız bir değerlendirme yapılabilmesi için yazarlar kendilerini doğrudan veya dolaylı biçimde belli edecek şekilde davranmamalıdırlar.  
 9. Çalışmanın başlığı, yazarın adı, unvanı ve bağlı olduğu kuruluş, e-mail adresi, varsa teşekkür notları ve yazarın verileri paylaşmak isteyip istemediğini belirten dipnotu içeren ayrı bir kapak sayfası oluşturulmalıdır. 
 10. Ayrıca Yayın Kurulu olarak yazarlara tavsiyemiz bir önceki sayıda basılmış bir eserin örnek alınmasıdır.
 11. Türkçe hazırlanan araştırmalarda GİRİŞ başlığı öncesinde detayları "B. İngilizce Genişletilmiş Özet" başlığı altında yer verilen kurallara ve şekle göre İngilizce "Genişletilmiş Özet" hazırlanmalıdır.
 12. Dergimize yapılan makale başvuruları için;
  - Çalışma Türkçe ise Abstract ve Extended Summary bölümlerine,
  - Çalışma İngilizce ise çalışmanın bütününe,
  yönelik proofreading yapılmış olmalıdır. Proofreading için bu hizmeti veren kuruluşlardan alınacak "Proofreading yapılmıştır belgesinin" sisteme yüklenmesi gerekmektedir.
 13. İngilizce çalışmalarda Türkçe hazırlanmış ÖZ yeterlidir. Ayrıca Genişletilmiş Özet hazırlanmasına gerek bulunmamaktadır. 

 

Sayfa numaralandırma:

Bütün sayfalar sıralı biçimde numaralandırılmalıdır. Sayfa numaraları sayfanın altında ve ortalanmış biçiminde konumlandırılmalıdır.

 

Metin içinde yer verilecek rakamlar:

Birden ona kadar olan rakamlar; tablo ve listelerde kullanılması, matematiksel, istatistikî veya teknik birim ve miktarların (uzaklık, ağırlık vs.) belirtilmesi hariç yazı ile yazılmalıdır. Diğer tüm sayılar nümerik olarak gösterilmelidir.

Örneğin: üçüncü gün, 3 km., 30 yıl.

 

Yüzdeler ve kesirler:

Zorunlu olmadıkça metin içerisinde “%” işareti yerine doğrudan “yüzde” ifadesi kullanılmalıdır. Çalışma Türkçe ise %20 şeklinde, İngilizce ise 20% şeklinde gösterilmelidir. 

 

Denklemler:

Denklemler parantez içinde numaralandırılmalı, numaralar sağa yaslanmış ve müteselsil olarak birbirini izlemelidir.

 

Anahtar Sözcükler:

ÖZ'ün ve ABSTRACT'ın altında, ilgili dilde, endekslemeye yardımcı olacak en fazla 5 anahtar kelimeye yer verilir. 

ÖZ kısmında "Anahtar Sözcükler: Muhasebe, Finansal bilgi, Manipülasyon."

ABSRACT kısmında "Keywords: Accounting, Financial information, Manipulation."

JEL Kodları: Anahtar kelimelere uygun olarak https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php adresinden belirlenecek jel kodlarına yer verilmelidir. Örnek gösterim aşağıdaki gibidir:

ÖZ kısmında "JEL Kodları: M41, M49."

ABSRACT kısmında "JEL Codes: M41, M49."       

 

B. İngilizce Genişletilmiş Özet (Extended Summary)
İngilizce Genişletilmiş Özet hazırlanırken Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi Yazım Kuralları dikkate alınmalıdır. İngilizce Genişletilmiş Özet 2000 kelime civarında olmalıdır. İngilizce Genişletilmiş Özet aşağıdaki başlıklardan oluşmalıdır. Abstract ve genişletilmiş özet çalışmaların ve dolayısıyla Derginin Etki (Impact) Faktörünü geliştirecek en önemli etkenlerden biridir ve bu nedenle  yeterli, açık ve anlaşılır olmalıdır. Yeni yapılacak başvurularda proofreading yapıldığına dair belge de ilk yükleme sırasında sisteme yüklenmelidir.  


EXTENDED SUMMARY

I. Introduction
Giriş bölümü, çalışmayı genel olarak tanıtan, genel olarak çalışmanın amacı, metodolojisi ve bulguları hakkında bilgi sunmalıdır.

II. Literature on Research
Araştırmanın bu bölümünde, araştırma konusu ile ilgili daha önce gerçekleştirilmiş olan çalışmalara yer verilmeli ve araştırmanın önceki çalışmalardan farkı ve literatüre katkısı açıklanmalıdır.

III. Method of The Research
Araştırmanın bu bölümünde, araştırma sorusuna uygun olarak tasarlanan yöntem açıklanmalıdır.

IV. Findings of The Research
Araştırmanın bu bölümünde, araştırmada uygulanan yöntem ile elde edilen bulgular açıklanmalıdır.

V. Conclusion
“Sonuç” araştırmanın amaç ve kapsamına uygun olmalı, ana çizgileriyle ve öz olarak verilmelidir. Metinde sözü edilmeyen hususlara “sonuç” bölümünde yer verilmemelidir.


C. Özet ve Giriş 

 1. Makalenin dili Türkçe ise İngilizce başlığın da bulunduğu bir abstract, makalenin dili İngilizce ise Türkçe başlığın da bulunduğu bir özet yer almalıdır.
 2. Öz ve abstract, metinden önce ayrı bir sayfada yer almalıdır.
 3. Öz okuyucuyu metnin başlığı, metodu ve bulguları hakkında bilgilendirmelidir.
 4. Anahtar sözcükler ve jel kodları özeti takip etmelidir.
 5. Açıklama ve teşekkürde bulunulmak istendiğinde “1. GİRİŞ” başlığının yanına konulacak “§” simgesi ile referans eklenmeli ve açılan dipnotta gerekli açıklamaya veya teşekküre yer verilmelidir. Örnek: 1. GİRİŞ§
 6. Giriş bölümü, çalışmayı genel olarak tanıtan, genel olarak çalışmanın amacı, metodolojisi ve bulguları hakkında bilgi sunmalıdır.
 7. İzleyen bölümler, yazar tarafından konunun akışına uygun olarak yapılandırılmalı ve sıralanmalıdır.
 8. Sonuç bölümü, eserin bulgularının değerlendirilmesi, literatür ile ilişkilendirilmesi veya literatüre katkısının açık olarak ifade edilmesi, sonraki çalışmalara dair yönlendirmeleri gibi somut ifadeleri içermelidir. Sonuç bölümü, çalışmanın özetlendiği veya bulguların yeniden tekrarlandığı bir kısım olarak değerlendirilmemelidir. 

 

 

D. Tablo vŞekiller

Yazar şu noktalara dikkat etmelidir:

 1. Her tablo ve şekil tek bir sayfada görünecek şekilde ve metnin sonuna gelecek şekilde yerleştirilmelidir. Her biri bir numaraya ve içeriği tam olarak belirten bir başlığa sahip olmalıdır.
 2. Tablolar kendi içinde birbirini müteselsil takip edecek şekilde ve aşağıdaki örnekte olduğu gibi Times New Roman biçiminde 12 punto ile tablonun üzerinde, Şekiller, çiziler ve grafikler ise kendi içinde birbirini müteselsil takip edecek şekilde ve aşağıdaki örnekte olduğu gibi Times New Roman biçiminde 12 punto ile şekil, çizi veya grafiğin altında,

Tablo 1: Değerleme yöntemleri ve sonuçları

Değerleme Yöntemleri

Satışların Maliyeti (TL)

Dönem Karı (TL)
FİFO1.252.385,22285.412,45
Ortalama Maliyet1.380.476,76291.315,663. Şekiller, çiziler ve grafikler ise kendi içinde birbirini müteselsil takip edecek şekilde ve aşağıdaki örnekte olduğu gibi Times New Roman biçiminde 12 punto ile şekil, çizi veya grafiğin altında,YAZAR(LAR) TARAFINDAN UYGUN GÖRÜLEN

GRAFİK TÜRÜ KULLANILABİLİR 


Grafik 1: Örneklem içindeki gözlemlere ait pasta grafiği

(Kaynak: Bayazıtlı vd., 2017: 28) 1. Tablo ve şekiller her değişkeni açıklayabilmelidir. Başlık ve tanımlar, okuyucunun metne bakmadan tablo veya şekli anlayabileceği kadar yeterli detaylandırılmış olmalıdır.
 2. Tablo, şekil, grafik metin içinde açıklanmalıdır. Örneğin; "değerleme yöntemleri ve sonuçları Tablo 3'te sunulmuştur."   
 3. Grafiklerin içeriği metne bakılmadan önemli biçimde anlaşılabilmelidir.
 4. Tablo, şekil, grafik vb. alıntı ise alıntı yapılan kaynak, örnekteki gibi alt kısımda, parantez içinde belirtilmelidir.

 


E. Alıntılar, Kaynakça ve Dipnotlar

 1. Alıntılar, kaynakça ve dipnotlar APA Stilinde hazırlanmalıdır. Kaynak gösterimindeki tutarsızlıklar çalışmanın yayım sürecini uzatacağından Yazar(lar)ın bu konudaki hassasiyeti önem arz etmektedir.       
 2. Bu konuda yardım almak için https://www.scribbr.com/apa-citation-generator/  veya https://www.citationmachine.net/apa gibi adresler ziyaret edilebilir. 
 3. Aynı yazarların, aynı yıl birden çok eseri var ise bu eserleri birbirinden ayırt etmek için (Varıcı ve Aygün, 2013a, s. 28; Varıcı ve Aygün, 2013b, 42) şeklinde gösterilmelidir.   
 4. APA Stilinde bazı örnekler aşağıdaki gibidir:

 

 

Kitaplar

 

Standart form

1.Yazar, Adının Baş Harfi., 1.Yazar, Adının Baş Harfi., & 1.Yazar, Adının Baş Harfi. (yıl). Kitabın başlığı (Eğer birden çok baskı var ise kaçıncı baskı olduğu örnek: 3. Baskı). Basım yeri: Yayınevi.

 

Örnek

Armitage, A., Bryant, R., Dunnill, R., Hammersley, M., Hayes, D., Hudson, A., & Lawes, S. (2008). Teaching and training in post-compulsory education (3. Baskı). Maidenhead: Open University Press.

 

Metin içi alıntı örnekleri

Creme and Lea (2003, p. 51) indicate that ...

Özdemir ve Özulucan (2013b, s. 51)' a göre ...

It has been suggested (Moore, Estrich, McGillis, & Spelman, 1984, pp. 142-143) that offenders ...

İflas, finansal başarısızlıkta son noktadır (Özdemir, Bayazıtlı & Choi, 2012, ss. 24-28) ve ...

 

 

Makaleler

 

Standart form

Yazarın Soyismi, Adının Baş Harfi. (yıl). Makalenin başlığı. Derginin AdıCilt – Eğer tek cilt ise (Sayı), sayfa başlangıç ve bitiş numaraları.

 

Örnek

Guo, Z., Liu, T., Fedoroff, N., Wei, L., Ding, Z., Wu, N., . . . An, Z. (1998). Climate extremes in Loess of China coupled with the strength of deep-water formation in the North Atlantic.Global and Planetary Change, 18(3-4), 113-128.

 
Metin içi alıntı örnekleri

Guo et al. focused their research on climate extremes (1998, p. 120) ...

Bayazıtlı vd. yaptıkları çalışmada .....na odaklanmaktadır (1998, s. 120).

Recent theories (Noguchi et al., 1993, p. 658) suggest that ...

Literatürdeki görüşler (Kurt ve diğerleri, 2008, s. 252) bu konuda ..... yönündedir.

Popper and McCloskey (1993, pp. 75-76) state that ...

Özdemir ve Varıcı (2015a, ss. 51-52)'ye göre ...

 

 

İnternet sayfaları

 

Standart form

Yazarın Soyismi, Adının Baş Harfi. (yıl). Başlık. Alıntının yapıldığı web sayfası

 

Örnek

 

Yazarı belli olması halinde

 

Banks, I. (t.y.). The NHS Direct healthcare guide. Çevrimiçi www.healthcareguide.nhsdirect.nhs.uk

 

United Nations Environment Programme. (2004). Common questions about climate change: Introduction. Çevrimiçi http://www.gcrio.org/ipcc/qa/01.html

 

 

 1. Her çalışmada sadece atıfta bulunulan çalışmaları içeren bir kaynak listesi bulunmalı ve yazarlar metin içerisinde alıntı yapılan referanslar ile referans listesinde listelenenlerin birebir eşleştiğinden emin olmalıdırlar (isimler ve yıllar da eşleşmelidir).
 2. Dipnotlar atıf yapmak için kullanılmamalıdır. Ancak metin içerisinde kullanıldığı takdirde metnin bütünlüğünü bozacak nitelikteki bilgiler dipnot olarak kullanılmalı ve metinden daha uzun olmamalıdır. Dipnotlar metin boyunca, yer verilmesi gereken noktada referans numarası üst simge biçiminde olacak biçimde müteselsil numaralandırılarak ilerlemelidir. Dipnot metni tek satır aralığıyla sayfa altında, Times New Roman fontu ile ve 10 punto ile yer almalıdır. FMakale Gönderim Kuralları

 1. Başka bir dergi tarafından değerlendirmede olan çalışmalar gönderilmemelidir. MUVU Dergisine eser gönderiminde bulunan yazarın ilgili çalışmasını başka bir yerde yayınlamadığı veya değerlendirilmek üzere başka bir dergiye sunmadığı kabul edilir. Bu konudaki sorumluluklar yazarı bağlar.
 2. Makale gönderiminde Dergipark platformu kullanılmalıdır.
 3. Eserlerin gönderimi sırasında telif hakkı sözleşmesi, proofreading yapıldığını gösterir belge ve gerekli ise etik kurulu onayı sisteme yüklenmelidir. Bu belgelerdeki eksikliklerin tespiti halinde süreç sonlandırılır ve hakem değerlendirme ve baskı sürecini sonlandırıldığında, çalışmalar için o ana kadar katlanılan giderlerin (hakem değerlendirme, redaksiyon, dizgi vb. ücretleri gibi) yazar(lar)ca karşılanması suretiyle mümkün olabilir. 
 4. MUVU Dergisi kısa bir süre daha yayın başvuru ücreti almadan yayın hayatına devam edecektir.
 5. Etik kurulu izin belgesi gerektiren hallerde, yazarın söz konusu belgeyi de editörlüğümüze ulaştırması gerekmektedir. Bu belge gerektiği halde, belge gönderimizi gerçekleştirmemiş yazarlar, doğacak sorumlulukları kabul etmiş sayılırlar.
 6. Tüm yazarlara ait kimlik bilgileri gönderilen metin ve herhangi bir ekli dosyadan kaldırılmalıdır. İsimler dosyaların “Özellikler” kısmından da kaldırılmalıdır.
 7. Yayın Kurulu, saha çalışması veya deneye dayalı çalışmalarda, çalışmanın dayandığı veri kaynağını (anket, görüşme planı vs.) talep edilebilir.  MUVU Dergisine makale gönderen yazar, bu koşulu kabul etmiş sayılır.
 8. Dergiye gönderilen yazılar, baskı öncesi sorumlu yazara gönderilir. Sorumlu yazar, ivedi olarak, çalışması ile ilgili hatalı veya düzeltilmesini istediği yerleri geciktirmeden ve metin üzerinde geniş çaplı değişiklikten kaçınarak yapar ve sorumlu yazar makalenin basımı için son halini onaylar. Tanınan süre içinde sorumlu yazar tarafından onay verilmemesi halinde, makale yazara onay için gönderilen şekliyle basılır. MUVU Dergisi Editörlüğü, bu görevini zamanında yerine getirmeyen yazar tarafından sorumlu tutulamaz.
 9. Yazar(lar) herhangi bir nedenle hakem değerlendirme ve baskı sürecini sonlandırmak isterlerse, bu talepleri çalışmaları için katlanılan giderlerin (hakem değerlendirme, dizgi vb ücretleri gibi) yazar(lar)ca karşılanması suretiyle mümkün olabilir. 
 10. Makale gönderen yazarların, dergimiz ile yaptıkları yazışmaları saklamaları önerilir. 
 11. Yeniden gönderimlerde hakem(ler)in ve editörün yaptıkları yorumlara karşı yanıtları ayrı bir belge olarak ve "Hakeme Cevap Dosyası" şeklinde gönderilmelidir.
 12. Düzeltme alan eserlerin yeniden yayın sürecine alınabilmesi için, düzeltme kararı yazara ulaştıktan sonra düzeltme için öngörülen süre en çok 12 aydır. 12 aydan sonra yapılan başvurular ikinci başvuru olarak değil, yeni başvuru biçiminde değerlendirilecek, editör veya hakemler değişiklik gösterebilecektir.

 

Dergimize makale başvurusunda bulunmayı düşünüyorsanız, Amaç ve Kapsam sayfasındaki dergi yayın politikasını ve Yazım Kuralları'nı incelemenizi öneririz. Yazarlar dergiye gönderi yapmadan önce Kayıt olmalıdır. Kaydolduktan sonra, Giriş bağlantısı aracılığıyla 5 basamaklı gönderi işlemine başlayabilir. Okuyucuların yayın bildirimi servisine kayıt olmaları önerilir. Bu işlem dergi giriş sayfasının üst kısmında yer alan Kayıt bağlantısından gerçekleştirilebilir. Bu servise kayıt yaptıran okuyucuya her yeni sayı yayınlandığında İÇİNDEKİLER sayfası e-posta aracılığı ile iletilir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, yazarların kişisel bilgileri hiç bir şekilde başka amaçlar için kullanılmayacaktır. Araştırma kütüphanelerine, bu dergiyi elektronik dergi koleksiyonuna almalarını önermekteyiz. Yazarlar, bu dergide yayınlanan çalışmalarını, yayın öncesinde ve sonrasında, kişisel web sitelerinde veya kurumsal arşivlerde, kütüphanecilik ve sürekli yayın kurallarına uygun şekilde referans vererek gösterebilirler.

Dergimiz; bilimsel araştırmaları ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyerek, içeriğine anında açık erişim sağlanmaktadır.

ETİK İLKELER/ETİK KURALLAR


Yayın Etiği

Yayın etiği yönleri derginin web sitesinde sunulmaktadır:
- Yayıncılar ve editörler, araştırma suistimalinin meydana geldiği makalelerin yayınlanmasını tespit etmek ve önlemek için makul adımları atacaktır.
- Hiçbir durumda bir yayıncı veya editörler bu tür suistimalleri teşvik etmeyecek veya bilerek bu tür suistimallerin gerçekleşmesine izin vermeyecektir.
- Bir derginin yayıncısı veya editörlerinin herhangi bir araştırma görevi kötüye kullanma iddiasından haberdar edilmesi durumunda, yayıncı veya editör iddiaları uygun şekilde ele alacaktır.
- Dergi, gerektiğinde makaleleri geri çekmek veya düzeltmek için yönergelere sahip olmalıdır.
- Yayıncılar ve editörler, gerektiğinde düzeltmeler, açıklamalar, geri çekmeler ve özürler yayınlamaya her zaman istekli olmalıdır.
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi muhasebe ve vergi alanlarındaki akademik çalışmaları yayımlamak amacıyla aşağıda belirtilen etik ilkeler ve kurallara bağlı olarak yayınlanan hakemli akademik bir dergidir. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi’ne gönderilen çalışmalar çift taraflı kör hakemlik süreciyle değerlendirilmekte ve ücretsiz erişimle elektronik olarak yayımlanmaktadır.
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi’nde yayın etiği ile açık erişim politikası da, Yayın Etiği Komitesi’nin (Committee on Publication Ethics, COPE) açık erişimde yayınladığı kılavuzlar ve politikalar doğrultusunda yayın sürecinin tüm bileşenlerinin etik ilkelere uymasını gerektirmektedir.
Çalışmalarda etik ilkelere uyumsuz durumlar tespit edilirse, çalışma yazar(lar)ının çalıştığı kuruma bu durum resmi yollardan bildirilecek ve çalışma reddedilecektir. Dergimiz, çalışma yazar(lar)ından veri ve sonuçlara ilişkin dosyalarını isteme hakkına sahiptir.

Yazar(lar)ın Etik Sorumlulukları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi'ne çalışma gönderimi yapan yazar(lar)ın etik sorumlulukları:
• Yazar(lar), başka yerde yayımladıkları veya yayımlanmak üzere gönderdikleri bir çalışmasını ya da aynı anda birden fazla çalışmasını Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi'ne göndermemelidir. Ayrıca yükleme esnasında Telif Hakkı Formunu, gerekli ise Etik Kurul Onay belgesini ve proof-reading yapıldığına dair belgeyi sisteme yüklemelidir. 
• Yazar(lar), Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi'ne muhasebe ve vergi konularında özgün çalışmalarını göndermelidir.
• Yazar(lar), çalışma yazımı sırasında yararlanılan tüm kaynaklar (yazarlar, çevrimiçi sayfalar, kişisel görüşmeler, vb.) için doğru ve uygun bir şekilde kaynak gösterilmelidir.
• Çalışmaya katkı sağlamayan kişilerin adı, yazar olarak yazılmamalı, yayımlanmak üzere başvurusu yapılan bir çalışmanın yazar sırasını değiştirme, yazar çıkartma, yazar ekleme önerilmemelidir.
• Yayınlanma başvurusu yapılan çalışmayla ilgili çıkar çatışması-çıkar birliği olan kişileri editörlere bildirmelidir.
• Değerlendirme sürecinde yazar(lar)dan çalışmalarına ilişkin bilgi ya da ham veri istenmesi durumunda beklenen bilgileri Editörlere sunmalıdırlar.
• Yazar(lar), çalışmalarında kullandıkları verilerin kullanım haklarına, araştırma-çözümlemelerle ilgili izinlerin ya da üzerinde araştırma yaptıkları katılımcıların onayının alındığını belgelemelidirler.
• Yazar(lar), değerlendirme ve erken görünüm aşamasındaki ya da elektronik ortamda yayımlanmış çalışmasıyla ilgili hatayı fark ettiklerinde bilgi vermek, düzeltmek ya da geri çekmek için editörle iletişime geçmesi gerekir.
• Yazar(lar), etik kurul kararı gerektiren deney, anket, ölçek, görüşme, gözlem, odak grup çalışması gibi nicel ya da nitel yöntemlerle veri toplamayı gerektiren araştırmalar için etik kurul onayı aldığını; etik kurul adı, karar tarihi ve sayısı aday çalışmanın ilk-son sayfasında ve yöntem bölümünde belirtmeli, etik kurul kararını gösteren belgeyi çalışmanın başvurusuyla birlikte sisteme yüklemelidir. Ayrıca olgu sunumlarında aydınlatılmış olur/onam formunun alındığına ilişkin bilgiye çalışmada yer vermelidir.
• Yazar(lar), veri toplama sürecinde etik ilkelere özen gösterdiklerinin kanıtlarını (başkalarının ölçek, anket, fotoğraf gibi belgelerinin kullanılması için kendilerinden izin alınması gibi) çalışma içinde sunmalıdır. Çalışmalarda araştırma ve yayın etiği ile fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğu belirtilmelidir. Araştırma insan ve hayvan denekler üzerinde gerçekleştirilmiş ise araştırmanın uluslararası bildiriler, kılavuzlar vb uygun gerçekleştirildiği bildirilmelidir.
• Yazar(lar)dan derleme çalışmalar için etik kurul onayı istenmez. Bununla birlikte etik kurul kararı gerektirmeyen çalışmalarda da etik kurul kararının gerekmediği, çalışmanın ilk-son sayfasında ve yöntem bölümünde belirtilmelidir.
Hakemlerin Etik Sorumlulukları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi’ne gönderilen tüm çalışmalar çift taraflı kör hakemlik süreci ile değerlendirilmektedir. Çift taraflı kör hakemlik, yansız, nesnel ve bağımsız bir değerlendirme sürecinin sağlanabilmesi için yazarların hakemlerden, hakemlerin de yazarlardan gizli tutulması anlamına gelmektedir. Hakemlere çalışmalar değerlendirilmek üzere dergi yönetim sisteminden iletilmektedir. Hakemlerin, değerlendirdikleri çalışmanın Muhasebe ve Vergi alanlarına katkısı ve çalışmanın yayımlanabilir olup olmadığına ilişkin kararları ve bu kararlarına ilişkin gerekçelerini içeren bir form doldurmaları gerekmektedir. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi’nin hakemlerinin etik sorumlulukları ve rolleri aşağıda belirtildiği gibidir:
• Hakemlerin yalnızca uzmanlık alanlarına ilişkin çalışmalara hakemlik yapmaları gerekmektedir.
• Hakemlerden çıkar çatışmaları bulunmayan çalışmalara hakemlik yapmayı kabul etmeleri beklenmektedir. Hakemler herhangi bir çıkar çatışması fark ettiklerinde editörü bilgilendirmeli ve ilgili çalışmanın hakemliğini yapmayı reddetmelidirler.
• Hakemler çalışmaları yansız ve nesnel olarak değerlendirmelidirler.
• Hakemlerin değerlendirdikleri çalışmalara ilişkin Hakem Değerlendirme Formu’nu doldurmaları gerekmektedir. Hakemlerin değerlendirdikleri çalışmanın yayımlanabilir olup olmadığına ilişkin kararları ile kararlarına ilişkin gerekçelerini de bu formda belirtmeleri gerekmektedir.
• Hakemlerin önerilerinde kullandıkları üslubun kibar, saygılı ve bilimsel olması gerekmektedir. Hakemler saldırgan, saygısız ve öznel kişisel yorumlardan kaçınmalıdırlar. Hakemlerin bu tür bilimsel olmayan yorumlarda bulundukları tespit edildiğinde yorumlarını yeniden gözden geçirmeleri ve düzeltmeleri için editör ya da editörler kurulu tarafından kendileriyle iletişime geçilebilmektedir.
• Hakemlerin kendilerine verilen süre içerisinde değerlendirmelerini tamamlamaları gerekmekte ve burada belirtilen etik sorumluluklara uymaları beklenmektedir.


Editörün Etik Sorumlulukları
• Cinsiyet, dini veya politik inançlar, yazarların etnik veya coğrafi kökenleri üzerine ayrım yapılmaksızın görevlerini yerine getirirken dengeli, objektif ve adil bir şekilde hareket etmek.
• Dergiye gönderilen çalışmaları içeriğine göre değerlendirmek, hiçbir yazara ayrıcalık göstermemek.
• Olası çıkar çatışmalarını önlemek adına gerekli önlemleri almak ve varsa mevcut beyanları değerlendirmek.
• Sponsorlu çalışmaları veya özel konulardaki çalışmaları diğer çalışmalarla aynı şekilde ele almak,
• Etik ihlali niteliğinde bir şikâyet olması durumunda, derginin politika ve prosedürlerine bağlı kalarak gerekli prosedürleri uygulamak. Yazarlara, gelen şikâyete cevap vermek için bir fırsat vermek, çalışma kime ait olursa olsun gerekli yaptırımları uygulamaktan kaçmamak.
• Derginin amaç ve kapsamına uygun olmaması durumunda gelen çalışmayı reddetmek.

DERGİ POLİTİKASI
Açık Erişim Politikası

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, bilimsel çalışmaların ilerletilebilmesi için bilgiye kolay ulaşılabilir olması gerektiğinin bilincinde bir dergi olarak, Budapeşte Açık Erişim Bildirgesinde yer alan, hakemli dergi literatürünün açık erişimli olması girişimini destekler ve yayınlanan tüm yazıları herkesin okuyabileceği ve indirebileceği bir ortamda ücretsiz olarak sunar. Bu bildirgede açık erişim, “bilimsel literatürün İnternet aracılığıyla finansal, yasal ve teknik bariyerler olmaksızın, erişilebilir, okunabilir, kaydedilebilir, kopyalanabilir, yazdırılabilir, taranabilir, tam metne bağlantı verilebilir, dizinlenebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir olması” anlamında kullanılmıştır. Bilimin ilerlemesinde bilgi paylaşımının rolü düşünüldüğünde, açık erişim, araştırmacılar ve okuyucular için büyük önem taşımaktadır. Bu sebeple bu dergide yer alan çalışmalar, yazarına ve orijinal kaynağa atıfta bulunulduğu sürece, kullanılabilir. Yazarlardan veya yayıncılardan izin alınması gerekmez. Bu dergideki çalışmalara arama motorları, web siteleri, bloglar ve diğer dijital platformlar arasında ulaşılabilir.
Yayın kurulumuzun da benimsediği bu açık erişim politikalarına http://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai-10-translations/turkish-translation adresinden ulaşılabilir.
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi’nin yayıncısı olan Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası elektronik kaynaklara erişim için herhangi bir abonelik bedeli, yayın ücreti ya da benzeri bir ödeme talep etmemektedir.


Değerlendirme, Düzeltme ve Geri Çekme Süreleri
Ön kontrol sürecinden geçen ve değerlendirme aşamasına alınan bir çalışmaya kör hakemlik sistemi ile iki hakem ataması gerçekleştirilmektedir.
Hakemlere, çalışmayı değerlendirip değerlendirmeyeceklerini belirtecekleri 10 günlük süre tanımlanmaktadır. Bu 10 günlük süre içerisinde dönüş alınamayan hakemlere 7 günlük bir süreyi içeren yeni bir hatırlatma yapılmaktadır. İkinci hatırlatmadan da dönüş alınamadığında çalışmaya yeni hakem ataması gerçekleştirilmekte ve süreç aynen işlemektedir.
Hakem çalışmayı değerlendirmeyi kabul ettiğinde kendisine söz konusu değerlendirme için 28 günlük bir süre verilmektedir. Bu süre aşıldığında hakem ile iletişime de geçilerek 7 günlük bir süre uzatımı gerçekleştirilmektedir. İkinci kez süre aşımı olduğunda değerlendirme sürecinin sonlandırılıp sonlandırılmayacağı yayın kurulunca belirlenmektedir.
Yazarlar için verilen düzeltme süreleri en fazla 6 ay olmakla birlikte düzeltmenin kapsamı ve yayın kurulunun kararına göre bu sürede değişikliğe gidilebilmektedir. Özellikle hakemin düzeltmeler sonrasında yeniden değerlendirmek istediği çalışmalarda bu süre mümkün olduğunca kısaltılmalıdır.
Dergipark sisteminin işleyişi gereği yazarlar çalışmalarını ön kontrol aşamasından sonra geri çekememektedirler. Değerlendirme sürecine alınmış olan çalışmalara hakem atamaları ivedilikle gerçekleştirildiğinden verilen zahmetlerden ötürü bu husus yayın kurulumuzca da desteklenmektedir. Ancak özel durumlarda yayın kurulunun kararı ile geri çekme isteği gözden geçirilerek karar verilecektir. 

Dergimiz editöryal süreçleri ve hakem değerlendirmeleri için ücret alınmamaktadır.

Creative Commons Lisansı

Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Bu lisans, üçüncü kişilerin ticari olmayan amaçla eserinizden yararlanmasına, farklı bir sürüm oluşturmasına, geliştirmesine ya da eserinizin üzerine inşa ederek kendi eserlerini oluşturmasına izin verir. Ancak üçüncü kişilerin bu eserleri gayri-ticari olmak zorundadır ve üçüncü kişiler Dergimizde yayımlanan makalelerin yazarlarına atıfta bulunmak zorundadır.  

                                                                                                                                                           
Makale göndermek için https://dergipark.org.tr/tr/journal/591/submission/step/manuscript/new