Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Turizmde Temalı Otellerin Yeri ve Kullanıcı Beklentilerinin Analizi

Yıl 2021, Cilt 6, Sayı 1, 61 - 75, 30.04.2021
https://doi.org/10.26835/my.801628

Öz

Endüstri devrimiyle birlikte artan üretim faaliyetleri, görsel ve yazılı medyanın etkisiyle birlikte toplumda tüketim anlayışının değişmesine neden olmuştur. Gereksinimin ötesinde arzu, hayal belki de ütopyalara ulaşmayı sağlayan bir tatmin yolu olarak görülmeye başlanan tüketim, simgesel ve sembolik bir boyut kazanmış, simülasyon ve gerçeklik ayrımı ortadan kalkmıştır. Toplum hayatında meydana gelen bu gelişmeler, turizm amaçlı yapıların niteliklerinin değişmesine ve çeşitlenmesine neden olmuştur. Değişen turist profilinin farklılık ve deneyim arzusuna yönelik alternatif görünümler oluşturma amacıyla, imge yönüyle güçlü temalı oteller tasarlanmaya başlanmıştır. Bugün dünyanın birçok yerinde yer alan temalı oteller, bulundukları bölgenin turizm potansiyelinin arttırılmasına ve tanıtılmasına katkı sağlamaktadır. Tematik otellerin yüksek beklenti içerisindeki kullanıcısının memnuniyetini kazanabilmesi, temel olanakların kalitesinin yanı sıra farklı deneyimlere imkân tanımasına bağlıdır. İşletmenin; sahip olduğu temayı, mekan tasarımlarından mal ve hizmetlere kadar bütününe yansıtarak kullanıcısına aktarabilmesi gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı, turistlerin beklenti ve arzularında meydana gelen değişimin tematik otel tasarımı üzerindeki etkilerini saptamaktır. Çalışma, Antalya İli, Kundu ve Belek turizm merkezlerinde yer alan farklı tema ve tasarım yaklaşımına sahip dört temalı otelde gerçekleştirilmiştir. Temalı otel müşterilerine yönelik uygulanan anket çalışması ve otel yetkilileriyle yapılan görüşmelerden elde edilen bilgi ve bulgular değerlendirilerek, öneriler sunulmuştur.

Kaynakça

 • Altun, S. (2005). Tatil Amaçlı Konaklama Tesislerinde Zaman Bağlı Değişim ve Tüketim- Antalya Örneği (Doktora Tezi). Erişim Adresi: https://polen.itu.edu.tr/handle/11527/8500
 • Altun, S. ve İnceoğlu, M. (2010). Tatil Amaçlı Konaklama Tesislerinde Zamana Bağlı Değişim. itüdergisi/a, 5(2), 91-96. Erişim Adresi: http://itudergi.itu.edu.tr/index.php/ itudergisi_a/article/view/911/838
 • Aytaç, Ö. (2002). Boş Zaman Üzerine Kuramsal Yaklaşımlar. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12, 231-260. Erişim Adresi: http://web.firat.edu.tr/sosyalbil/dergi/arsiv/ cilt12/sayi1/231-260.pdf
 • Çelik, E. (2008). Türkiye’de Popüler Kültürün Turizm Yapılarına Yansımaları: 1980 Sonrası Konaklama Tesisleri (Yüksek Lisans Tezi). Erişim Adresi Ulusal Tez Merkezi (233704)
 • Karasakaloğlu, D. (2011). Bir Yok Mekân Olarak Temalı Otellerde Yön Bulma ve Kaybolma Algılarının İncelenmesi: Antalya-Kundu Bölgesi Otel Örnekleri (Yüksek Lisans Tezi). Erişim Adresi Ulusal Tez Merkezi (299125)
 • Kısa Ovalı, P. (2012). Turizm Yapılarında Konsept (Tema) Üzerinden Mekânlaştırma, Uçkan, Y. (Ed.)Turistik Alanlarda Mekân Tasarımı (s. 115-127). Anadolu Üniversitesi Yayını
 • Özen, S. (2009). Dünya Turizminde Tüketici Tercihlerinde Yaşanan Değişimlerin Konaklama İşletmelerine Yansımaları: Antalya’da Temalı Otel Örnekleri (Yüksek Lisans Tezi). Erişim Adresi Ulusal Tez Merkezi (240694)
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü. (2018). 2017 Yılı Turizm İşletme Belgeli Konaklama İstatistikleri. Erişim Adresi: https://yigm.ktb.gov.tr/TR-201140/yillik-bultenler.html
 • Yurttaş, N. (2010). İç Mekân Tasarımında “Tema” Tavramı ve “Tematik Mekân Olgusunun Örnekler Üzerinde Analizi (Yüksek Lisans Tezi). Erişim Adresi Ulusal Tez Merkezi (650784)
 • URL-1 https://www.arkitera.com/haber/glc-bulusmalarinin-ikincisinde-otel-tasarimlari-konusuldu/ (Erişim Tarihi: 24.09.2018, saat:14:05).
 • URL-2 http://www.medi.com.tr/venezia_tr.htm (Erişim Tarihi: 11.09.2018, saat:11.05).
 • URL-3 http://www.medi.com.tr/miracle_tr.htm (Erişim Tarihi: 15.09.2018, saat:15.10).
 • URL-4 http://miracleotel.com/ (Erişim Tarihi: 20.09.2018, saat: 21.04).
 • URL-5 http://www.medi.com.tr/concorde_tr.htm (Erişim Tarihi: 20.09.2018, saat: 22.10).
 • URL-6 http://concordehotel.com.tr/tr-TR/oteller/concorde_ de_luxe_resort (Erişim Tarihi: 24.09.2018, saat: 08.50).
 • URL-7 http://www.turizmdosyasi.com/tamimce-den-krizde-buyuk-yatirim-the-land-of-legends-theme-park-h12270.html (Erişim Tarihi: 28.09.2018, saat: 11.50).

Status of Themed Hotels in Tourism and Analysis of User Expectations

Yıl 2021, Cilt 6, Sayı 1, 61 - 75, 30.04.2021
https://doi.org/10.26835/my.801628

Öz

Increasing production activities with the industrial revolution caused a change in the habitual consumption in society with the effect of visual and written media. Consumption, which is seen as a way of fulfillment that enables reaching to utopias, has gained a symbolic and symbolic dimension, and the distinction between simulation and reality has disappeared. These developments occurring in the life of society caused the characteristics of the tourism purpose buildings to changes and variations. In order to create alternative views suitable for the diversity and experience desire of the changing tourist profile, themed hotels are visually improved have been designed. Today, themed hotels in many parts of the world contribute to the increase and promotion of the tourism potential of their region. Today, themed hotels in many parts of the world contribute to the increase and promotion of the tourism potential of their region. Meeting the high expectations of hotel guests is depending on the quality of the main possibilities and also capability to opportune the new experiences of themed hotels. Themed hotels should transfer its theme to the guests by reflecting it to design of the hotel, goods and services. The purpose of this study is to determine the effects of changes in tourists' expectations and desires on thematic hotel design. The study was carried out in four themed hotels with different theme and design approach located in Antalya Province, Kundu and Belek tourism centers. The information and findings from the authorities of hotels and guests that accommodates in themed hotel were evaluated and recommendations were made.

Kaynakça

 • Altun, S. (2005). Tatil Amaçlı Konaklama Tesislerinde Zaman Bağlı Değişim ve Tüketim- Antalya Örneği (Doktora Tezi). Erişim Adresi: https://polen.itu.edu.tr/handle/11527/8500
 • Altun, S. ve İnceoğlu, M. (2010). Tatil Amaçlı Konaklama Tesislerinde Zamana Bağlı Değişim. itüdergisi/a, 5(2), 91-96. Erişim Adresi: http://itudergi.itu.edu.tr/index.php/ itudergisi_a/article/view/911/838
 • Aytaç, Ö. (2002). Boş Zaman Üzerine Kuramsal Yaklaşımlar. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12, 231-260. Erişim Adresi: http://web.firat.edu.tr/sosyalbil/dergi/arsiv/ cilt12/sayi1/231-260.pdf
 • Çelik, E. (2008). Türkiye’de Popüler Kültürün Turizm Yapılarına Yansımaları: 1980 Sonrası Konaklama Tesisleri (Yüksek Lisans Tezi). Erişim Adresi Ulusal Tez Merkezi (233704)
 • Karasakaloğlu, D. (2011). Bir Yok Mekân Olarak Temalı Otellerde Yön Bulma ve Kaybolma Algılarının İncelenmesi: Antalya-Kundu Bölgesi Otel Örnekleri (Yüksek Lisans Tezi). Erişim Adresi Ulusal Tez Merkezi (299125)
 • Kısa Ovalı, P. (2012). Turizm Yapılarında Konsept (Tema) Üzerinden Mekânlaştırma, Uçkan, Y. (Ed.)Turistik Alanlarda Mekân Tasarımı (s. 115-127). Anadolu Üniversitesi Yayını
 • Özen, S. (2009). Dünya Turizminde Tüketici Tercihlerinde Yaşanan Değişimlerin Konaklama İşletmelerine Yansımaları: Antalya’da Temalı Otel Örnekleri (Yüksek Lisans Tezi). Erişim Adresi Ulusal Tez Merkezi (240694)
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü. (2018). 2017 Yılı Turizm İşletme Belgeli Konaklama İstatistikleri. Erişim Adresi: https://yigm.ktb.gov.tr/TR-201140/yillik-bultenler.html
 • Yurttaş, N. (2010). İç Mekân Tasarımında “Tema” Tavramı ve “Tematik Mekân Olgusunun Örnekler Üzerinde Analizi (Yüksek Lisans Tezi). Erişim Adresi Ulusal Tez Merkezi (650784)
 • URL-1 https://www.arkitera.com/haber/glc-bulusmalarinin-ikincisinde-otel-tasarimlari-konusuldu/ (Erişim Tarihi: 24.09.2018, saat:14:05).
 • URL-2 http://www.medi.com.tr/venezia_tr.htm (Erişim Tarihi: 11.09.2018, saat:11.05).
 • URL-3 http://www.medi.com.tr/miracle_tr.htm (Erişim Tarihi: 15.09.2018, saat:15.10).
 • URL-4 http://miracleotel.com/ (Erişim Tarihi: 20.09.2018, saat: 21.04).
 • URL-5 http://www.medi.com.tr/concorde_tr.htm (Erişim Tarihi: 20.09.2018, saat: 22.10).
 • URL-6 http://concordehotel.com.tr/tr-TR/oteller/concorde_ de_luxe_resort (Erişim Tarihi: 24.09.2018, saat: 08.50).
 • URL-7 http://www.turizmdosyasi.com/tamimce-den-krizde-buyuk-yatirim-the-land-of-legends-theme-park-h12270.html (Erişim Tarihi: 28.09.2018, saat: 11.50).

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mimarlık
Yayınlanma Tarihi 2021-1
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ayşe Betül GÖK (Sorumlu Yazar)
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
0000-0001-6819-1614
Türkiye


Bora BİNGÖL
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
0000-0001-9644-0921
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Nisan 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 6, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { my801628, journal = {Mimarlık ve Yaşam}, issn = {2564-6109}, address = {Kocaeli üniversitesi Anıtpark Yerleşkesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü Kocaeli / İzmit}, publisher = {Kocaeli Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {6}, pages = {61 - 75}, doi = {10.26835/my.801628}, title = {Turizmde Temalı Otellerin Yeri ve Kullanıcı Beklentilerinin Analizi}, key = {cite}, author = {Gök, Ayşe Betül and Bingöl, Bora} }
APA Gök, A. B. & Bingöl, B. (2021). Turizmde Temalı Otellerin Yeri ve Kullanıcı Beklentilerinin Analizi . Mimarlık ve Yaşam , 6 (1) , 61-75 . DOI: 10.26835/my.801628
MLA Gök, A. B. , Bingöl, B. "Turizmde Temalı Otellerin Yeri ve Kullanıcı Beklentilerinin Analizi" . Mimarlık ve Yaşam 6 (2021 ): 61-75 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/my/issue/60854/801628>
Chicago Gök, A. B. , Bingöl, B. "Turizmde Temalı Otellerin Yeri ve Kullanıcı Beklentilerinin Analizi". Mimarlık ve Yaşam 6 (2021 ): 61-75
RIS TY - JOUR T1 - Turizmde Temalı Otellerin Yeri ve Kullanıcı Beklentilerinin Analizi AU - Ayşe Betül Gök , Bora Bingöl Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.26835/my.801628 DO - 10.26835/my.801628 T2 - Mimarlık ve Yaşam JF - Journal JO - JOR SP - 61 EP - 75 VL - 6 IS - 1 SN - 2564-6109- M3 - doi: 10.26835/my.801628 UR - https://doi.org/10.26835/my.801628 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Mimarlık ve Yaşam Turizmde Temalı Otellerin Yeri ve Kullanıcı Beklentilerinin Analizi %A Ayşe Betül Gök , Bora Bingöl %T Turizmde Temalı Otellerin Yeri ve Kullanıcı Beklentilerinin Analizi %D 2021 %J Mimarlık ve Yaşam %P 2564-6109- %V 6 %N 1 %R doi: 10.26835/my.801628 %U 10.26835/my.801628
ISNAD Gök, Ayşe Betül , Bingöl, Bora . "Turizmde Temalı Otellerin Yeri ve Kullanıcı Beklentilerinin Analizi". Mimarlık ve Yaşam 6 / 1 (Nisan 2021): 61-75 . https://doi.org/10.26835/my.801628
AMA Gök A. B. , Bingöl B. Turizmde Temalı Otellerin Yeri ve Kullanıcı Beklentilerinin Analizi. MY. 2021; 6(1): 61-75.
Vancouver Gök A. B. , Bingöl B. Turizmde Temalı Otellerin Yeri ve Kullanıcı Beklentilerinin Analizi. Mimarlık ve Yaşam. 2021; 6(1): 61-75.
IEEE A. B. Gök ve B. Bingöl , "Turizmde Temalı Otellerin Yeri ve Kullanıcı Beklentilerinin Analizi", Mimarlık ve Yaşam, c. 6, sayı. 1, ss. 61-75, Nis. 2021, doi:10.26835/my.801628

16299  16302  16303  18949  21920