Yazım Kuralları

Makale formatında hazırlanmış makale yazım kurallarını indirmek için tıklayınız.


Necmettin Erbakan Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, hakemli ve bilimsel bir dergi olup mühendislik ve fen bilimleri alanlarında aşağıda nitelikleri açıklanmış yazıla Türkçe veya İngilizce olarak kabul etmektedir.


Araşrma Makalesi: Orijinal bir araştırmayı bulgu ve sonuçlarıyla yansıtan yazılardır. Çalışmanın mutlaka bilime katkısı olmalıdır.

Derleme Makalesi: Yeterli sayıda bilimsel makaleyi tarayıp, konuyu bugün bilgi ve teknoloji düzeyinde özetleyen, değerlendirme yapan ve bulgula kaılaştırarak yorumlayan yazılardır. 


Derleme makalelerde, en az %75’i son 5 yıla ait olmak üzere en az 50 kaynak olmalıdır.  • Yazışma Adresi: Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Necmettin Erbakan Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Meram/KONYA
  • Tel: 0 332 321 20 17- 324 31 82

E-posta: neufmbd@erbakan.edu.tr


  • Telif Hakkı Devir Formu: Yazarlar, makaleleri yayına gönderdiklerinde yayınla birlikte Telif Hakkı Devir Formunu PDF formatında göndermeleri gerekir. Yazıların telif hakkı devri, dergi internet sayfasında sunulan form doldurulup imzalanmak suretiyle alınır. İmzalı Telif Hakkı Devir Formunu göndermeyen yazarların makaleleri yayınlanmaz.
  • Makale Kontrol Listesi Formu: Eserin metin bölümünün dergi yazım kurallarına uygunluğunun kabul edildiğini gösteren formdur. Metnin önüne "Makale Kontrol Formu" doldurularak verilmelidir. Forma, Kontrol Listesi Formu bağlantısına tıklayarak ulaşabilirsiniz. Dergi formatına uygun olmayan veya kontrol listesi doldurulmamış olan başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır.


Yazar(lar) sunulan çalışmanın YAYIN ETİĞİNE uyduğunu ve makale hakkında etik sorumluluğu kabul ederler. Gönderilen bilimsel yazılarda, ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors) tavsiyeleri ile COPE (Committee on Publication Ethics)’un Editör ve Yazarlar için Uluslararası Standartları dikkate alınmalıdır. Her bir yazar makale içeriğinden eşit derecede sorumludur. Yayına gönderilen makaleler önce iThenticate® veya turnitin (Profesyonel İntihal Önleme) programlarından geçirildikten sonra hakemlere gönderilir. Makaleler iThenticate® veya turnitin programları ile kontrol edilir, intihal veya kendi-kendine intihal belirlenirse makale değerlendirmeye alınmaz ve reddedilir. Benzerlik endeksi, kaynaklar hariç ve alıntılar dahil olmak üzere %20'den fazla olamaz.


HAKEMLER: Yazar(lar) en az iki ayrı üniversiteden olmak üzere üç adet hakem ave e-posta adreslerini  verebilir. Ayrıca yazar(lar) makalelerini incelemesini istemediği hakem isimlerini bildirebilir. Her yazı, konusu ile ilgili en az iki hakeme gönderilerek şekil ve içerik bakımından incelettirilir. Dergi editörğü makaleleri dilediği hakeme gönderebilir.BASIM: Hakem görüşlerinde belirtilen eksikler tamamlandıktan sonra, dergide yayınlanabilecek nitelikteki yazılar, yazarlar tarafından son basformanda editöre iade edilir. Dergide basıldığı haliyle makale içinde bulunabilecek hataların sorumluluğu yazarlara aittir.2. İLK SUNUŞ FORMATI (SUBMISSION FORMAT)


 2.1. Metin Düzeni (Text Lay-out)


Metin sayfanın tek züne, bir buçuk aralıklı, kenarlarda yeterli boşluk (25 mm) bırakılarak, standart fontlardan biriyle Türkçe karakteri ve 11 punto kullanılarak A4 (210x297mm) formunda yazılmadır. Paragraflar arasında bir satır boşluk bırakılmalıdır Paragraflar öncesi veya sonrasında otomatik aralık bırakılmamalı ve bu ayar sıfır olarak ayarlanmalıdır Eserler kaynaklar ve şekiller dâhil tarama yazıları dışında 20 sayfa geçmemelidir. Tüm sayfalar ve satırlar numaralandırılmalıdır. Satır numaralandırması her sayfada yeniden yapılmalıdır. Her başvuru bir kapak yazı (iletişimde bulunulacak yazar bilgileri belirtilerek) ile yalmadır. Kapak yazısında makalenin hangi meseleye odaklandığı ve getirdiği yenilik belirtilmelidir. Bütün diğer yazışmalar mevcut işlem aşamasını açıklayıcı ve eser kayıt numarası (ilk başvurudan sonra e-posta ile bildirilir) belirtilen bir e-posta ile yapılmadır.


 2.2. Makale Yapısı (Article Structure)


Eserin bölümleri mümkün ise, şu sıraya uygun olmadır: Kapak sayfası, Metin, Semboller, Katkı Belirtme (gerekirse), Kaynaklar ve Ek Açıklamalar. Önerilen ana bölüm adları şunlardır: GİRİŞ (INTRODUCTION), MATERYAL VE METOT (MATERIAL AND METHOD), BULGULAR  (RESULTS), TARTIŞMA VE SONUÇLAR (DISSCUSSION AND CONCLUSIONS),  TEŞEKKÜR (ACKOWLEDGEMENT), KAYNAKLAR (REFERENCES) ve EK AÇIKLAMALAR (APPENDIX).


 2.2.1 Alt-Bölümler ve  kısımlar (Subdivision - sections)


Makale, farklı ana başlıklarla bölümlere ayrılmalıdır. Bölüm adlandırılmaları Kalın Yazı Tipine dönüştürülmelidir. İkincil başlıklar uygun olarak devam etmelidir. İkinci başlıkların kelimelerini ilk harfleri büyük harfle başlamalıdır. Üçüncü başlıklar ikinci başlıklara uygun olarak ilk harfleri büyük harfle başlamalı italik  yazılmalıdır. Eserde kullanılan bütün başlıkların, alt başlıkların, çizelge ve şekil isimlerinin altına (tek satıra sığarsa yanına) parantez içerisinde İngilizce karşılıkları yazılmalıdır. Her bir başlık müstakil bir satırda yer almalıdır.


 2.2.2 Giriş (Introduction)


Çalışmanızın amacını ortaya koyun ve yeterli bir bilimsel alt-yapı oluşturun. Ayrıntılı bir literatür taraması veya çalışma sonuçlarının özetini vermekten kaçının.


2.2.3 Materyal ve Metot (Material and methods)


Başka bir araştırmacının çalışmanızı tekrar edebilecek kadar yeterli bilgi verin. Yayınlanmış yöntemler özetlenmeli ve bir referans ile belirtilmelidir. Daha önce yayınlanmış bir yöntem doğrudan alıntılanacaksa çift tırnak (“”) kullanılmalı ve bu alıntıya kaynak gösterilmelidir. Mevcut yöntemlere herhangi bir değişiklik getiriliyorsa bunlar da açıklanmalıdır.


2.2.4 Teori/Hesaplama (Theory/calculation)


Teori kısmını, giriş kısmında ortaya konulan bilimsel alt-yapının devamı olmalı aksine tekrarı olmamalıdır. Hesaplama kısmı da bunun tam tersine teorik kısmın pratik uygulamasını göstermelidir.


 2.2.5 Bulgular (Results )


Bulgular açık ve özlü olmalıdır. Bulgular ve Tartışma bölümüleri istenirse beraberce ele alınabilir. 2.2.6 Tartışma ve Sonuçlar (Discussion and Conclusions)


Tartışma kısmında daha önce yayınlanmış çalışmalara çok fazla atıf yapmaktan ve bunları tartışma konusu yapmaktan kaçının.

Çalışmanın ana sonuçları kısa bir Sonuçlar bölümünde sunulabilir. Sonuçlar bölümü tek başınada yer alabilir.


2.2.7 Ek Açıklamalar (Appendices)


Ek açıklamalar bölümü özellikle okumada sürekliliğin kaybolmasına neden olabilecek bilgilerin verilmesinde kullanılmalıdır. Eğer birden fazla ek farsa bunlar A, B, vs. şeklinde belirlenmelidir. Eklerdeki eşitlikler Eşitlik (A.1), Eşitlik (A.2), vs. takip eden ekte ise Eşitlik (B.1),… şeklinde devam etmelidir. Benzer bir şekilde Eklerdeki çizelge ve şekiller, Çizelge A.1, Şekil A.1 şeklinde numaralandırılmalıdır.


 2.3. Kapak Sayfası (Cover Page)


Eserin başlığı büyük harflerle sayfaya ortalı olarak yazılma, başlık metne uygun, kısa ve açık olmadır. Eser başlığı çoğunlukla bilgi derleme sistemleri tarafından kullanıldığından mümkün oldukça başlıkta formül ve kısaltma kullanmaktan kaçınılmalıdır. Başğın altına, eserin yazar ya da yazarlarının adı–soyadı ile posta ve e-posta adresleri yazılmalı, yazarların ORCID numaraları (www.orcid.org) verilmelidir. Eğer bir yazar makalede yapılan çalışmanın olduğu yerden ayrılmışsa Mevcut Adres ve Sürekli adres, yazarın adının yanına bir dipnot verilerek belirtilmelidir. Esas olarak yazarın çalışma yaptığı adres ana kısımda, bağlı olduğu kurum adresi olarak kalmalıdır. Dipnotlar 1, 2, …diye numaralandırılmalıdır. Ayrıca yayın sürecinin her aşamasında irtibat kurulacak olan bir sorumlu yazar burada belirtilmelidir.


 2.4. Özet (Abstract)


Özet en az 150 en fazla 200 kelime olacak şekilde Türkçe ve İngilizce yazılmadır. İngilizce özetin başına eserin başlığı aynı dilden yazılmadır. Özette, araştırmanın amacı, temel bulgular ve önemli sonuçlar kısaca belirtilmelidir. Özet, genellikle makaleden ayrı olarak kullanılır, bu nedenle özetin tek başına durabilecek bağımsız bir bölüm olması istenir. Bu nedenle, özette kaynakçalardan kaçınılmalı, ancak gerekiyorsa kaynakçanın yazar(lar) ve yılı belirtmelidir. Ayrıca, özet içinde standart olmayan veya yaygın olmayan kısaltmalardan kaçınılmalıdır. Kullanma gereği doğmuşsa kısaltmanın ilk geçtiği yerde açıklaması yapılmalıdır.


Özetlerin sonunda anahtar kelimeler yer almalıdır. Anahtar kelimeler en az üç ve en fazla 5  olmamalıdır.


 2.5. Metin (Text)


Genel olarak giriş, yöntem, bulgular ve sonuca ilişkin kısımla kapsar. Eserde kullanılan bütün başlıkların, alt başlıkların, çizelge ve şekil isimlerinin altına (tek satıra sığarsa yanına) parantez içerisinde İngilizce karşılıkları yazılmadır. Ondak sayılarda ondak ayra olarak Türkçe metinlerde , İngilizce metinlerde ise .kullanılmalıdır. Yüzdelik sayılar Türkçe metinlerde %78, İngilizce metinlerde ise 78% şeklinde belirtilmelidir.


 

2.6. Semboller (Symbols)


Metin içinde kullanılan sembollerin tamamı bu başlık altında verilir. Gerektiğinde Yunan Harfleri, Alt İndis” gibi alt başlıklar kullanılabilir.


2.7. Kaynaklar (References)


Tezde atıf yapılan bütün kaynaklar bu bölümünde listelenmelidir. Kaynaklar bölümünde künyeler numara sırasına göre metinde geçen sıraya göre sıralanır. Yapılan atıfların dergi formatına uygun olarak verilmesi gerekmektedir. Metinde belirtilen her referansın referans listesinde de bulunduğundan emin olun (ve tersi). Özette belirtilen referanslar tam olarak verilmelidir. Yayınlanmamış sonuçlar ve kişisel iletişim referans listesinde önerilmemektedir, ancak metinde belirtilebilir. Metinde parantez içerisindeki [1], [3], [5] vb. rakamlarla numaralandırılmalı ve metin sonunda da eser içinde veriliş sırasına göre yazılmalıdır. Yazar adı verilecekse referans verme işlemi hemen yazar adından sonra (Gemi vd. [5]), yazar adı verilmeden referans verilecek ise cümlenin sonuna (....... elde edilmiştir [4], [6]) referans verilmelidir. Dergimizde yayımlanmış makalelere yapılan atıfların İngilizce adlarının kullanılması ve dergi adımızın Necmettin Erbakan University Journal of Science and Engineering olarak açık şekilde yazılması gerekmektedir.


Kaynak bir makale ise:

[No]       Yazarın adının baş harfleri. Soyadı, Makalenin başlığı, Derginin Adı(italik), cilt numarası (varsa sayı numarası) (yılı), sayfa aralığı. doi:

Örnek:

[1]          A. Aslan, E. Salur, A. Güneş, Ö.S. Şahin, H.B. Karadağ, A. Akdemir, Production and mechanical characterization of prismatic shape machine element by recycling of bronze and cast-iron chips, Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University. 33 (2018), 1013–1027. doi:10.17341/gazimmfd.416402

 

Kaynak bir kitap ise:

[No]       Yazarın adının baş harfi(leri). Soyadı, Kitabın Adı, Yayınlayan Yer (italik), Yayınlandığı yer, yılı. doi:

Örnek:

[2]          U.P. Breuer, Commercial Aircraft Composite Technology, Springer International Publishing, Cham, 2016. doi:10.1007/978-3-319-31918-6

 

Kaynak kitaptan bir bölüm ise:

[No]       Bölüm yazarının soyadı, adının baş harfi, Bölümün Adı, içinde: editörü (Ed.), Bölümün Alındığı Kitabın Adı, Yayınevinin Adı, l: bömün başlangıç ve bitiş sayfa numarası. doi:

Örnek:

[3]          M. Kaplan, M. Uyaner, Y. Ozgurluk, K.M. Doleker, A.C. Karaoglanli, Evaluation of Hot Corrosion Behavior of APS and HVOF Sprayed Thermal Barrier Coatings (TBCs) Exposed to Molten Na2SO4+ V2O5 Salt at 1000 °C, içinde: Öchsner A., Altenbach H. (Ed.), Advanced Structured Materials, Springer, 2019: ss. 441–459. doi:10.1007/978-3-319-79005-3_28

 

Kaynak basılmış tez ise:

[No]       Yazarın adının baş harfi(leri). Soyadı, Tezin Adı, Tezin Cinsi (Yüksek lisans/Doktora), Tezin Sunulduğu Enstitü (italik), Anabilim Dalı, Sunulduğu yer (il), yılı.

Örnek:

[4]          Ş. Yazman, Karbon Nanotüp ve Seramik Nanopartikül Takviyeli Hibrit Nanokompozit Yapıştırıcıların Mekanik Özelliklerinin Araştırılması, Doktora Tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Anabilim Dalı, Konya, 2018.

 

Kaynak kongreden alınmış bir tebliğ ise:

[No]       Yazarın adının baş harfi(ler). Soyadı, Tebliğ Adı, içinde: editörü (Ed.), kongre, seminer veya konferansın adı (italik), yayınlayan (italik), yapıldığı yer, yılı: bildiri kitabında yer aldığı sayfa aralığı. 

Örnek:

[5]          S. Yazman, A. Akdemir, M. Uyaner, B. Bakircioglu, The Effect of Build Up Edge Formation on the Machining Characteristics in Austempered Ferritic Ductile Iron, içinde: Volume 2B: Advanced Manufacturing, The American Society of Mechanical Engineers, San Diego, California, USA, 2013, 23-26. 

 

Kaynak internet veya uygulama notları ise: Makale içinde zorunlu olmadıkça internet kaynakları kullanılmamadır. Eğer kaynak verilecekse formatı aşağıdaki gibi olmalıdır:

[No]       Hazırlayan kurumun veya biliniyorsa hazırlayan kişinin adı, Dokümanın Adı, (yılı). Alındığı internet kaynağının adresi (erişim ).

Örnek:

[6]          S. Ridout, HOWTO: edit citation styles for use in Mendeley, (2011). https://blog.mendeley.com/2011/05/03/howto-edit-citation-styles-for-use-in-mendeley/ (erişim 29 Aralık 2018).


Kaynak bir projeden alınmış  ise:

 

[No]       Yazarın adının baş harfi(ler). Soyadı, Projenin Adı, Projenin türü/adı, Proje No:, Yeri, (Yılı)

 

Örnek:

[7]         A. Elgün, S. Türker, N. Bilgiçli, M.K. Demir, N. Ertaş, Depolama stabilitesi, ekmekçilik kalitesi ve besin değeri daha yüksek tam buğday unu üretimi üzerine bir araştırma, Tübitak-TOVAG, Proje No: 106O187, Konya, (2009).


2.7.1 Kaynak yönetimi yazılımı (Reference management software)


Yazarların kaynaklarını düzenlerken Mendeley, Zotero, Papers, Docear4Word, Paperpile gibi bibliyografya düzenleme yazılımlarından birini kullanmaları tavsiye edilir. Bu yazılımlarda dergimiz için kullanılabilecek CSL (Citation Style Language) dilinde hazırlanmış stil dosyasını aşağıdaki adresten indirebilirsiniz:

http://www.zotero.org/styles/necmettin-erbakan-universitesi-fen-ve-muhendislik-bilimleri-dergisi


Mendeley referans yönetim yazılımı ile makalenizin referanslarını düzenlemek isterseniz dergimizin kaynakça ve atıf yazım kurallarına tamamen uygun olarak hazırlanan Mendeley stil dosyasını Mendeley Desktop yazılımına yüklemeniz gerekmektedir. NEU-FMBD stil dosyasını yüklemek için Mendeley yazılımında View menüsünden Citation Style üzerine geliniz ve açılan listeden More Styles... maddesini seçiniz. Açılan pencerenin üst kısmında yer alan Get More Styles sekmesine tıklayınız ve pencerenin en altında yer alan Download Style satırına http://www.zotero.org/styles/necmettin-erbakan-universitesi-fen-ve-muhendislik-bilimleri-dergisi adresini giriniz ve sağ tarafında yer alan Download tuşuna tıklayınız. NEU-FMBD referans stili indirilip listenize eklenecektir. Daha sonra üstteki Installed sekmesine tıklayınız ve ‘Necmettin Erbakan Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi (Turkish)’ stilinin üstüne tıklayıp sağ tarafındaki Use this style tuşuna basınız. Bu stil dosyası Türkçe yazılacak makaleler için hazırlanmıştır. Eğer makalenizi İngilizce yazıyorsanız alttaki Citation and Bibliography Language satırında English (US) seçiniz ve sağ altta yer alan Done tuşuna basarak işlemi tamamlayınız.


Kaynak yönetim yazılımı kullandıysanız, çalışmanızı göndermeden önce tüm alan kodlarını kaldırdığınızdan emin olun. Alan kodlarını kaldırmak için tüm metni seçin (Ctrl + A) ve ardından (ÜstKrkt + Ctrl + F9) tuşlarına birden basın.


2.8. Katkı Belirtme ve Teşekkür (Acknowledgements)


Bu bölüm, makalenin sonunda, kaynaklardan önce olmalıdır. Bu nedenle Katkı Belirtme ve Teşekkürü başlık sayfasına dipnot olarak veya başka bir şekilde vermeyin. Araştırma sırasında yardım sağlayan kişileri burada sıralayın (örneğin, dil yardımı sağlamak, yazma yardımı veya makalenin prova okuması vb.).

 

2.8.1 Finansal destek (Funding)


Bu çalışmaya mali yardımda bulunan kurum veya kuruluşun adını belirtin. Belirtme şekli destek sağlayan kurumların isterlerini karşılamalıdır. Araştırma için finansman sağlanmadıysa belirtilmelidir.


2.8.2 Örnek gösterimler (Sample texts)


·        Bu çalışma Prof. Dr. Ahmet Akdemir’ in danışmanlığında Mahmut Özer’ in Necmettin Erbakan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Anabilim Dalında 2018 yılında tamamladığı “Vakum Destekli El Yatırma Yöntemi İle Üretilen Fe2O3 Nano Parçacık İlaveli Tabakalı Kompozitlerin Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi” başlıklı Yüksek Lisans tezinden üretilmiştir. Bu çalışma ayrıca Necmettin Erbakan Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından 17101000 numaralı Tez Projesi ile desteklenmiştir.


·        Bu çalışma TÜBİTAK tarafından 113M141 numaralı ve Necmettin Üniversitesi BAP koordinatörlüğü tarafından 18201039 numaralı projeler ile desteklenmektedir.


·        Yazar(lar), düşük hızlı darbe deneylerinin gerçekleştirilmesinde laboratuvar imkânlarını sunan ve tavsiyeleri ile çalışmalara önemli katkı sağlayan Prof. Dr. Mesut UYANER’ e teşekkürü bir borç bilirler.


·        Bu araştırma; kamu, ticari veya kar amacı gütmeyen herhangi bir kuruluş tarafından desteklenmemiştir.


 

2.9. Çizelgeler (Tablolar) ve Şekiller (Tables and Figures)


Tablo numarası ve tablo adının her kelimesinin ilk harfi büyük harfle başlanmalıdır. Tablo numarası kalın ve olarak, tablo yazısı ise italik olarak tablonun üstünde ve sola dayalı olarak yazılmalıdır. Tabloların sağına ya da soluna herhangi bir yazı yazılmamalıdır.
Tablolar sadece Word programındaki Tablo menüsünden faydalanılarak oluşturulmalıdır. Tablo numarası ve başlığı 11 punto; tablo içeriği 11 punto olmalıdır. Gerekirse bu punto 8 puntoya kadar küçültülebilir. Tablonun tam satırı kaplayacak şekilde hazırlanması önerilir. Tablo başlığından önce bir boşluk bırakılır ve tablodan sonra bir boşluk bırakılmaz.
Tablonun üst bölümünde verilen bilgiler kalın ve tamamı büyük harfle, diğerleri ise normal ve sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır. Tablolarda dikey çizgi kullanılmamalı, yatay çizgiler ise satır başlarındaki kategori adlandırmaları dışında kullanılmamalıdır. Tablodaki satırların öncesinde ve sonrasında boşluk verilmeksizin ayarlanmalıdır. Tablodaki ondalık kısımlar yazılırken nokta kullanılmalıdır. Yüzde ifadeleri; Türkçe kullanımda %50, İngilizce kullanımda 50% biçiminde yazılmalıdır. Şekiller ortalı ve şekil başlıkları şeklin altında olmalıdır. Şeklin en boy oranı bozulacak şekilde boyutlandırma yapılmamalıdır. 


 2.10. Dipnotlar (Footnotes)


Dipnotlardan olabildiğince kaçınılmalı, ancak çok gerekli ise, kullanıldığı sayfanın en altına çizgi ile ayrılarak yazılmadır. Dipnotlara sırayla numara verin. Kaynaklar listesine dipnot eklemeyin.


 2.11. Terminoloji ve Birimler (Terminology and Units)


Kimyasal adlar, kısaltmalar ve kısa adlar (akronim) makalede ilk kez kullanılan yerde parantez içinde verilmelidir. Çok iyi bilinen prosedürler/tepkimeler bir isimle gösterilmeli ve literatürden uygun bir referans verilmelidir.


Uluslarara Birim Sistemi (SI) kullanılmalıdır. Birimlerin kullanımı için Uluslararası Birimler Sistemine Dair Yönetmelik incelenmelidir. Birim kullanımında çokça yapılan yanşlar için bağlantıdaki makaleyi okuyabilirsiniz. Sıcaklıklar °C şeklinde verilmelidir.


Metin içinde geçen her bir sembol ve değişken italik olarak; birimler, matematiksel formül ve kısaltmalar normal olarak; matrisler ve vektörler koyu olarak yazılmadır. Grafik eksenleri ve çizelge başlıklarındaki büyüklükler değişken biçiminde, mesela zaman t (s) olarak, potansiyel E (mV) olarak, am yoğunluğu i (mA/cm2) olarak verilmelidir.


2.12. Matematik Formülleri (Math formulae)


Detaylı matematiksel tartışma eklerde verilmelidir. Denklemler ve formüller mümkün olduğunca bir denklem düzenleyicide yazılmalıdır. Denklemler, sayfanın sağ tarafındaki parantez içinde Arap rakamları ile art arda numaralandırılmalıdır. Uzun denklemler notasyonuna uygun biçimde terimlere bölünmelidir.


 


3. ELEKTRONİK SUNUŞ–BASKI FORMATI (PRINT FORMAT)


 İkinci bölümde verilen format ilk suniçindir. Hakem değerlendirilmesinden geçen ve yayınlanmasına karar verilen makaleler, dergimiz WEB sayfasında mevcut rkçe ve İngilizce örnek makalelere uygun olarak yazarları tarafından baskı formatında yeniden zenlenerek elektronik olarak editöre iade edilirler. Makalelerin basımı sırasında sayfa numarasının konulmadışında hiç bir dizgi işi yapılmayacaktır. Bütün şekil, çizelge, grafik, resim ve benzeri, elektronik metin içinde ilgili yerlerinde olmadır.


Makaleler Microsoft Word (sürüm 2010 veya üstü) ile yazılmalı ve kelime işlemcinin dil denetiminden geçirilmelidir. Makalenin tamamı tek bölüm ve bir sütun halinde düzenlenmeli ve kâğıt yönlendirmesi ‘dikey’ olmalıdır.


 

Sayfa yapısında kenar boşlukla üstte 2,1 cm, altta 1,6 cm, solda 2,1 cm ve sağda 2,5 cm boşluk olmalıdır Bunun için ‘Sayfa Yapısı ’Kenar Boşlukları sekmesindeki mevcut ayarlar denetlenmelidir. Yine sayfa yapısında Düzen’ sekmesinde ‘Tek ve çift sayfalarda fark ile İlk sayfada fark kutucukla tıklanmalı ve Uygulama yeri olarak Tüm belgeye seçilmelidir. Ayrıca bu sekmede üst bilgi ve alt bilgi için kenardan olan uzaklığın 1,25 cm olarak seçilmelidir.

17157           17158