Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN OYUN ETKİNLİKLERİNE İLİŞKİN ÖZ-YETERLİKLERİNİN GÖREV YAPILAN OKUL TÜRÜNE GÖRE İNCELENMESİ

Yıl 2012, Cilt: 2 Sayı: 1, 1 - 21, 22.04.2013

Öz

Araştırmada okul öncesi öğretmenlerinin oyun etkinliklerine ilişkin öz-yeterliklerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, öğretmenlerin oyun etkinliklerini planlama, uygulama, değerlendirme ve mesleki öz-yeterlikleri hakkındaki görüşleri görev yapılan okul türüne (anaokulu-anasınıfı) göre incelenmiştir. Araştırmada betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak “Kişisel Bilgi Formu” ile araştırmacı tarafından geliştirilen, dört alt boyuttan oluşan, 38 maddelik “Okul Öncesi Dönemde Oyun Öğretimi Öz-Yeterlik Anketi” kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2010-2011 eğitim-öğretim yılında Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı merkez ilçede, anaokulları ile ilköğretim okulu anasınıflarında görev yapmakta olan 60 okul öncesi öğretmeni oluşturmaktadır. İstatistiksel olarak farklılığın bulunup bulunmadığını tespit etmek için bağımsız t-testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda okul öncesi öğretmenlerinin oyun etkinliklerine ilişkin öz-yeterlikleri hakkındaki görüşlerinin bazılarında anaokulu ya da anasınıflarında görev yapmalarına göre farklılıkların olduğu saptanmıştır (p<0.05). Bağımsız anaokulları ile ilköğretime bağlı anasınıfları arasındaki bu farklılıkların ortadan kaldırılması için mevcut fiziksel şartların ve olanakların eşitlenmesi ve öğretmenlerin hizmet içi eğitimlerden yararlanmalarının sağlanması önerilmektedir.

Kaynakça

 • Arıkan, R. (2004). Araştırma Teknikleri ve Rapor Hazırlama. Ankara: Asil Yayıncılık.
 • Arlı, M. ve Nazik, H. (2001). Bilimsel Araştırmaya Giriş. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Artar, M. (1999). Okul öncesi öğretmenlerinin çocukların oyun hakkına ilişkin tutumları. B. Onur ve N. Güney (eds.), Türkiye’de çocuk oyunları: Araştırmalar (ss. 84-94) İçinde. Ankara: Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları No:12.
 • Balcı, A. (2005). Sosyal Bilimlerde Araştırma. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Büyüköztürk, Ş. (2007). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. (7. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. (4. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Dönmez, N. B. (1992). Oyun Kitabı. İstanbul: Esin Yayınları.
 • Ellialtıoğlu, F. M. (2005). Okul Öncesi Dönemde Oyun ve Oyun Örnekleri. İstanbul: Ya-pa Yayınları.
 • Güven, G. (2006). Kütahya’daki Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Uygulanan Oyun Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Kütahya. İncelenip Değerlendirilmesi.
 • İnan, Z. İ. (2011). Özel Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Oyun Seçimi Hakkındaki Görüşleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul.
 • Kadim, M. (2012). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Oyun Öğretimine İlişkin Öz- Yeterliklerinin İncelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Bolu.
 • Karasar, N. (1994). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. (5. Baskı). Ankara: 3A Araştırma Eğitim ve Danışmanlık.
 • Koçyiğit, S., Tuğluk, M. N. ve Kök, M. (2007). Çocuğun gelişim sürecinde eğitsel bir etkinlik olarak oyun. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 16, 324-342.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2007). Oyun Etkinliği-I. Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi. Ankara.
 • Oktay, A. (2004). Yaşamın Sihirli Yılları: Okul Öncesi Dönem (5. Baskı). İstanbul: Epsilon Yayıncılık
 • Tortop, Y. ve Ocak, Y. (2010). Sınıf öğretmenlerinin eğitsel oyun uygulamalarına yönelik görüşlerinin incelenmesi. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, 1 (1), 14-22.
 • Yavuzer, H. (2006). Çocuk Eğitimi El Kitabı (20. Baskı). İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Yıldız, V. (1992). İzmir il merkezindeki okul öncesi eğitim kurumlarında oyunun yeri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. İzmir.

EXAMINE THE PRESCHOOL TEACHERS’ SELF- EFFICACY ABOUT THE GAME ACTIVITIES ACCORDING TO THE TYPE OF SCHOOL

Yıl 2012, Cilt: 2 Sayı: 1, 1 - 21, 22.04.2013

Öz

The aim of the research is examining the preschool teachers’ self-efficacy about game activities. In this direction, it was examined that the preschool teachers’ thoughts on planning, practicing, evaluating the game activities and professional self-efficacy in respectto the kind of school the teachers work in (preschoolkindergarten). As a data collection tool "Personal Information Form" developed by the researcher, consisting of four subscales, 34-items "The Teaching Game Selfefficacy Survey in Prescool Period" is used. The study group includes 60 preschool teachers work in primary school kindergartens and the other preschool in 2010-2011 academic year in the center district connected Bolu National Education of Directorship. In order to determine whether there is difference as statistical independent t-test was used. As a result, preschool teachers' in some views on game activities of the self-efficacy according to serve kindergarten or preschool were differences. Of these differences for the elimination, equalization existing physical conditions and facilities, and the teachers in-service training is recommended. 

Kaynakça

 • Arıkan, R. (2004). Araştırma Teknikleri ve Rapor Hazırlama. Ankara: Asil Yayıncılık.
 • Arlı, M. ve Nazik, H. (2001). Bilimsel Araştırmaya Giriş. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Artar, M. (1999). Okul öncesi öğretmenlerinin çocukların oyun hakkına ilişkin tutumları. B. Onur ve N. Güney (eds.), Türkiye’de çocuk oyunları: Araştırmalar (ss. 84-94) İçinde. Ankara: Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları No:12.
 • Balcı, A. (2005). Sosyal Bilimlerde Araştırma. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Büyüköztürk, Ş. (2007). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. (7. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. (4. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Dönmez, N. B. (1992). Oyun Kitabı. İstanbul: Esin Yayınları.
 • Ellialtıoğlu, F. M. (2005). Okul Öncesi Dönemde Oyun ve Oyun Örnekleri. İstanbul: Ya-pa Yayınları.
 • Güven, G. (2006). Kütahya’daki Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Uygulanan Oyun Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Kütahya. İncelenip Değerlendirilmesi.
 • İnan, Z. İ. (2011). Özel Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Oyun Seçimi Hakkındaki Görüşleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul.
 • Kadim, M. (2012). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Oyun Öğretimine İlişkin Öz- Yeterliklerinin İncelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Bolu.
 • Karasar, N. (1994). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. (5. Baskı). Ankara: 3A Araştırma Eğitim ve Danışmanlık.
 • Koçyiğit, S., Tuğluk, M. N. ve Kök, M. (2007). Çocuğun gelişim sürecinde eğitsel bir etkinlik olarak oyun. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 16, 324-342.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2007). Oyun Etkinliği-I. Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi. Ankara.
 • Oktay, A. (2004). Yaşamın Sihirli Yılları: Okul Öncesi Dönem (5. Baskı). İstanbul: Epsilon Yayıncılık
 • Tortop, Y. ve Ocak, Y. (2010). Sınıf öğretmenlerinin eğitsel oyun uygulamalarına yönelik görüşlerinin incelenmesi. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, 1 (1), 14-22.
 • Yavuzer, H. (2006). Çocuk Eğitimi El Kitabı (20. Baskı). İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Yıldız, V. (1992). İzmir il merkezindeki okul öncesi eğitim kurumlarında oyunun yeri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. İzmir.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm EĞİTİM BİLİMLERİ
Yazarlar

Metin KADİM

Yayımlanma Tarihi 22 Nisan 2013
Yayımlandığı Sayı Yıl 2012 Cilt: 2 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA
KADİM, M. (2013). OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN OYUN ETKİNLİKLERİNE İLİŞKİN ÖZ-YETERLİKLERİNİN GÖREV YAPILAN OKUL TÜRÜNE GÖRE İNCELENMESİ. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, 2(1), 1-21.