Yıl 2019, Cilt 9 , Sayı 1, Sayfalar 93 - 113 2019-06-30

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK ERTELEME DAVRANIŞI ÖLÇEĞİ: GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİLİK ÇALIŞMASI

Soner Karataş [1] , Gürbüz Ocak [2]


Akademik ortamda öğrencilerin yerine getirmesi gerekli görevleri bulunmaktadır. Fakat öğrenciler yapması gereken bu görevleri genel olarak başka bir zamanda yapmak üzere ötelemektedir. Yapılması gereken ve planlanan bu görevlerin ileri bir zamana bırakılmasına akademik erteleme denilmektedir. Akademik erteleme davranışının bireyde alışkanlık haline gelmesinin temelinde bu nedenlerin zamanında tespit edilerek giderilmemesi yatmaktadır. Bu çalışmada ortaokul öğrencilerinin akademik erteleme davranışı ölçeği geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında, Afyonkarahisar merkezde yer alan 350 ortaokul öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada genel tarama modeli kullanılmıştır. Verileri elde edebilmek için 19 maddeden oluşan 5’li likert tipinde ölçek geliştirilmiştir. Ölçek iki faktörlü olarak, 1. faktörde  (sorumsuzluk ve tercih etme) 0.564 - 0.780 arasında faktör yükleri olan 6 madde ve 2. faktörde (çevre ve hisler)  0.596 – 0.743 arasında faktör yükleri olan 13 maddeden oluşturulmuştur. Geliştirilen ölçeğin, faktörlerinin sırasıyla güvenirlik anlamındaki cronbach alfa katsayıları 0.866 ve 0. 935 ve ölçeğin genel anlamdaki cronbach alfa katsayısı 0.946 olarak hesaplanarak güvenilir olduğu tespit edilmiştir.
Akademik erteleme, Ortaokul
 • Arslan, A. (2013). Lise öğrencilerinin akademik erteleme davranışlarının karar verme stilleri ile ilişkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gaziantep Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep.
 • Aydoğan, D.(2008). Akademik Erteleme Davranışının Benlik Saygısı, Durumluk Kaygı ve Öz Yeterlilik ile Açıklanabilirliği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Berber Çelik, Ç. Odacı, H. (2015). Akademik Erteleme Davranışının Bazı Kişisel ve Psikolojik Değişkenlere Göre Açıklanması, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30 (3): 31-47.
 • Balkıs, M. (2006). Öğretmen Adaylarının Davranışlarındaki Erteleme Eğilimlerinin Düşünme ve Karar Verme Tarzları ile İlişkisinin İncelenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü D.E.U.B.E.F. İzmir.
 • Balkıs, M. (2007). Öğretmen Adaylarının Davranışlarındaki Erteleme Eğiliminin, Karar Verme Stilleri ile İlişkisi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21 (1).
 • Balkıs, M. ve Duru, E. (2010). Akademik Erteleme Eğilimi, Akademik Başarı İlişkisinde Genel ve Performans Benlik Saygısının Rolü, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (27), 159-170.
 • Bulut, R. (2014). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Akademik Erteleme Davranışlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyonkarahisar.
 • Büyüköztürk, Ş. (2002). Faktör Analizi: Temel Kavramlar ve Ölçek Geliştirmede Kullanımı. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, (32), 470-483.
 • Büyüköztürk, Ş.(2016). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. (21.Baskı). Ankara: Pegem Yayınevi.
 • Çakıcı, Deniz Ç. (2003). Lise ve Üniversite Öğrencilerinde Genel Erteleme ve Akademik Erteleme Davranışının İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Demir, M. K. ve Arı, E. (2013). Öğretmen Adaylarının Akademik Güdülenme Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 9 (3), 265-279.
 • Deniz, M. E. Traş, Z. ve Aydoğan, D. (2009). Akademik Erteleme Ve Denetim Odağının Duygusal Zekâ Açısından İncelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 9 (2), 623-632.
 • Doğan, T., Kürüm, A, Kazak, M. (2014). Kişilik Özelliklerinin Erteleme Davranışını Yordayıcılığı Başkent Unıversıty Journal Of Educatıon, 1(1), 1-8.
 • Erdem, R., Pirinçci, E. ve Dikmetaş, E. (2005). Üniversite öğrencilerinin zaman yönetimi davranışları ve bu davranışların akademik başarı ile ilişkisi. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14 (7), 167-177.
 • Gürol, M., Çavuşoğlu, C, Çeri, B. (2015). Üniversite Öğrencilerinin Akademik Erteleme Düzeylerinin İncelenmesi. İnternational Journal of Social Science. (34), 385-394.
 • Gürültü, E. ( 2016). Lise Öğrencilerinin Sosyal Medya Bağımlılıkları Ve Akademik Erteleme Davranışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.Kuloğlı, A., Pamuk, M. (2016). İnes İnternational Academic Research Congress 2016.
 • Köse, D., Çakır,N. Ve Akduran, F. (2012). Hemşirelik öğrencilerinde internet bağımlılığının kişilik özellikleri ve zaman yönetimi ile ilişkisi. Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 16 (3), 227-233.
 • Ocak, G., Bulut, R. (2015). Akademik Erteleme Davranışı Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. İnternational Journal of Social Sciences and Education Research. 1(2).
 • Özer, A. Altun, E. (2011). Üniversite Öğrencilerinin Akademik Erteleme Nedenleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11 (21), 45 – 72.
 • Saraçlı, S. (2011). Faktör Analizinde Yer Alan Döndürme Metotlarının Karşılaştırılmalı İncelenmesi Üzerine Bir Uygulama. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 1(3), 22-26.
 • Uzun-Özer, B. (2009). Bir Grup Lise Öğrencisinde Akademik Erteleme Davranışı: Sıklığı, Olası Nedenleri ve Umudun Rolü. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4 (32), 12-19.
 • TDK(2017).Erteleme, http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.58eba743445133.62971669
Birincil Dil tr
Bölüm DERGİNİN TAMAMI
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-4085-9074
Yazar: Soner Karataş (Sorumlu Yazar)
Kurum: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-8568-0364
Yazar: Gürbüz Ocak
Kurum: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2019

Bibtex @araştırma makalesi { nevsosbilen542096, journal = {Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-3871}, address = {}, publisher = {Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {9}, pages = {93 - 113}, doi = {}, title = {ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK ERTELEME DAVRANIŞI ÖLÇEĞİ: GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİLİK ÇALIŞMASI}, key = {cite}, author = {Karataş, Soner and Ocak, Gürbüz} }
APA Karataş, S , Ocak, G . (2019). ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK ERTELEME DAVRANIŞI ÖLÇEĞİ: GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİLİK ÇALIŞMASI. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi , 9 (1) , 93-113 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/nevsosbilen/issue/46568/542096
MLA Karataş, S , Ocak, G . "ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK ERTELEME DAVRANIŞI ÖLÇEĞİ: GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİLİK ÇALIŞMASI". Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi 9 (2019 ): 93-113 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/nevsosbilen/issue/46568/542096>
Chicago Karataş, S , Ocak, G . "ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK ERTELEME DAVRANIŞI ÖLÇEĞİ: GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİLİK ÇALIŞMASI". Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi 9 (2019 ): 93-113
RIS TY - JOUR T1 - ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK ERTELEME DAVRANIŞI ÖLÇEĞİ: GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİLİK ÇALIŞMASI AU - Soner Karataş , Gürbüz Ocak Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 93 EP - 113 VL - 9 IS - 1 SN - -2149-3871 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK ERTELEME DAVRANIŞI ÖLÇEĞİ: GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİLİK ÇALIŞMASI %A Soner Karataş , Gürbüz Ocak %T ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK ERTELEME DAVRANIŞI ÖLÇEĞİ: GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİLİK ÇALIŞMASI %D 2019 %J Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi %P -2149-3871 %V 9 %N 1 %R %U
ISNAD Karataş, Soner , Ocak, Gürbüz . "ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK ERTELEME DAVRANIŞI ÖLÇEĞİ: GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİLİK ÇALIŞMASI". Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi 9 / 1 (Haziran 2019): 93-113 .
AMA Karataş S , Ocak G . ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK ERTELEME DAVRANIŞI ÖLÇEĞİ: GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİLİK ÇALIŞMASI. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi. 2019; 9(1): 93-113.
Vancouver Karataş S , Ocak G . ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK ERTELEME DAVRANIŞI ÖLÇEĞİ: GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİLİK ÇALIŞMASI. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi. 2019; 9(1): 113-93.