Yıl 2020, Cilt 10 , Sayı 1, Sayfalar 364 - 380 2020-06-22

METAPHORICAL PERCEPTIONS OF STUDENTS MAJORING TOURISM MANAGEMENT ABOUT THE CONCEPTS OF ENGLISH AND VOCATIONAL ENGLISH
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN İNGİLİZCE VE MESLEKİ İNGİLİZCE KAVRAMLARINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI

Selda ÖZER [1]


The research aims at revealing perceptions of the students studying at the Department of Tourism Management about the concepts of “English” and “vocational English” through metaphors. Phenomenological design and criterion sampling method were used in the study. The study group consisted of 48 senior students studying Tourism Management at a faculty of tourism in 2018-2019 spring semester. Students were given a form and asked to fill in the form. The form contained two open-ended statements as “English is like ……. because ……….” and “Vocational English is like ……. because ……….”. The data were analysed using content analysis. The analyses showed that students created 43 different metaphors for both English and vocational English. The most frequently used metaphor was “water” for English and “stairs” for vocational English. The metaphors produced by students were grouped into 6 categories as “living things”, “non-living things”, “concepts”, “terms”, “food-drinks” and “others”.

Bu araştırmanın amacı, Turizm İşletmeciliği öğrencilerinin “İngilizce” ve “mesleki İngilizce” kavramlarına ilişkin algılarını metaforlar aracılığıyla ortaya koymaktır. Araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim deseni; amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırma, 2018-2019 Bahar döneminde bir turizm fakültesinde “Turizm İşletmeciliği” bölümünde öğrenim gören son sınıf öğrencileriyle yürütülmüştür. Çalışmaya toplam 48 öğrenci gönüllü olarak katılmıştır. Katılımcıların İngilizce ve mesleki İngilizce kavramlarına ilişkin sahip oldukları metaforları ortaya çıkarmak amacıyla onlardan “İngilizce ... gibidir, çünkü ...” ve “Mesleki İngilizce ... gibidir, çünkü ...” cümlelerini tamamlamaları istenmiş ve veriler içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Analizler sonucunda, hem İngilizce hem de mesleki İngilizceye yönelik 43 farklı metafor üretildiği belirlenmiştir. Öğrencilerin İngilizceye yönelik en fazla başvurdukları metaforun “su” olduğu, mesleki İngilizceye yönelik en fazla başvurdukları metaforun “merdiven” olduğu tespit edilmiştir. Hem İngilizce hem de mesleki İngilizceye yönelik 43 metaforun “canlı varlık”, “cansız varlık”, “kavram”, “terim”, “yiyecek-içecek” ve “diğer” olarak 6 farklı kategori altında toplandığı sonucuna varılmıştır. 

 • Ahkemoğlu, H. & Kesen Mutlu, A. (2016). A study on metaphorical perceptions of EFL learners regarding foreign language teacher. International Journal of Language Academy, 4(2), 10-28.
 • Baş, M & Bal Gezegin, B. (2015). Language learning as losing weight: Analysing students’ metaphorical perceptions of English learning process. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 199(2015), 317-324.
 • Başaran Uğur, A. R. ve Baysal, S. (2017). Ortaokul öğrencilerinin İngilizce öğretmeni kavramına ilişkin metaforik algıları. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(52), 730-736.
 • Bekdaş, M. (2017). The perceptions of high school students for the concept of English through metaphors: Tokat sample. Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(2), 35-41.Cameron, L. & Low, G. (1999). Metaphor. Language Teaching, 33, 77–96.
 • Çelik, H. & Asmalı, M. (2017). In-service English teachers’ conceptions about ‘learning’ and ‘learner’: Reflections from the shift in language teacher education. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(6), 2465-2478.
 • Demiray Akbulut, F. (2016). ESP needs analysis of university preparatory school students: Learning-centred approach. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(36), 181-202.
 • Dudley-Evans, T. & St. John, M. (1998). Developments in ESP: A multidisciplinary approach. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Erdem, C. (2018). Identifying university students’ perceptions of ‘English’ through metaphors. International Online Journal of Education and Teaching (IOJET), 5(3). 565-577.
 • Gökçe, A. ve Batman, O. (2015). Turizm önlisans programlarında meslek amaçlı İngilizce (EOP) öğretiminin öğrenci görüşlerine dayalı ihtiyaç değerlendirmesi. İş, Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 17(2), 174-209.
 • Gömleksiz, M. N. (2013). Öğretmen adaylarının yabancı dil kavramına ilişkin metaforik algıları. Turkish Studies - International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8(8), 649-664.
 • Kesen, A. (2010). Turkish EFL learners’ metaphors with respect to English language coursebooks. Novitas Royal Research on Youth and Language, 4(1), 108-118.
 • Lakoff, G. & Johnson, M. (2005). Metaforlar: Hayat, anlam ve dil (Çev. G. Y. Demir). İstanbul: Paradigma.
 • Lakoff, G. & Johnson, M. (2003). Metaphors we live by. Chicago: University of Chicago Press.
 • Limon, İ. (2015). 9. ve 10. sınıf öğrencilerinin yabancı bir dil olarak İngilizceye yönelik metaforik algıları. International Journal of Social Sciences and Education Research 1(2), 367-379.
 • Miles, M.B. & Huberman, A.M. (1994). Qualitative data analysis. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Prior, P. A. (2013). Writing/disciplinarity: A sociohistoric account of literate activity in the Academy. London: Routledge.
 • Saban, A. (2008). Okula ilişkin metaforlar. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 55, 459-496.
 • Saban, A. (2009). Öğretmen adaylarının öğrenci kavramına ilişkin sahip olduğu zihinsel imgeler. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(2), 281-326.
 • Singh, K. (2010). Metaphor as a tool in educational leadership classrooms. Management in Education, 24(3) 127-131.
 • Tosuncuoğlu, İ. (2018). İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü öğrencilerinin “İngilizce” kavramına ilişkin metaforları. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 22(2), 677-697.
 • Yaşar, Ş. ve Girmen, P. (2012). İlköğretim öğrencilerinin konuşma ve yazma sürecinde metaforlardan yaralanma durumları. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(3), 13-23.
 • Yazar, T., Özekinci, B. ve Lala, Ö. (2017). Öğretmen ve okul yöneticilerinin değerler eğitimi kavramına ilişkin metaforik algıları. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi-Journal of Qualitative Research in Education, 5(3), 245-269.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (8. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yob, I. M. (2003). Thinking constructively with metaphors. Studies in Philosophy and Education, 22(2), 127-138.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm DERGİNİN TAMAMI
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-2648-9150
Yazar: Selda ÖZER (Sorumlu Yazar)
Kurum: NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 4 Ekim 2019
Kabul Tarihi : 24 Mayıs 2020
Yayımlanma Tarihi : 22 Haziran 2020

APA Özer, S . (2020). TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN İNGİLİZCE VE MESLEKİ İNGİLİZCE KAVRAMLARINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI . Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi , 10 (1) , 364-380 . DOI: 10.30783/nevsosbilen.629190