Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

THE EFFECT OF JOB SATISFACTION OF NURSES ON MOTIVATION

Yıl 2017, Cilt: 2 Sayı: 2, 20 - 39, 30.09.2017

Öz

The purpose of this study
is to examine the impact of job satisfaction on motivation levels of nurses
working in public hospitals. 123 nurses who working in Sakarya Yenikent state
hospital participated in this research. The questionnaire form for
participation is composed of 3 parts; 
(1) While the first part has demographic information on participants (2)
in the second part, Minnesota Job Satisfaction Scale developed by Weiss and
colleagues, and (3) in the last part, Motivation Scale at work where validity
and reliability was analyzed by Gagne et al. (2010) was used. In the study,
descriptive statistical analyzes, reliability analyzes, t-test in independent
samples, one-way ANOVA analysis, post-hoc analysis, Kruskal Wallis, Mann-Whitney
u test,  correlation and regression
analyzes were used. As a result of the research, the relationship between job
satisfaction, internal satisfaction , external satisfaction and motivation (r =
0,777) was found. The regression model between the variables was significant (F
= 183,063, p = 0,000) and job satisfaction explained motivation of 60.1%.
According to the results of the study, job satisfaction of nurses is possible
not by job rotation or wage increase but by strengthening friendship and co-operation
in working environment. For this reason, it is recommended that strengthening
of communication among employees and development of helping culture in the
responsibilities of health administrators.

Kaynakça

  • Akbolat, M., ve Işık, O. (2015). Sağlık Çalışanlarının Duygusal Zekâ Düzeylerinin Motivasyonlarına Etkisi.Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 32(32). Akıncı, Z. (2002). Turizm Sektöründe İşgören İş Tatminini Etkileyen Faktörler: Beş Yıldızlı Konaklama İşletmelerinde Bir Uygulama. Akdeniz University Faculty of Economics & Administrative Sciences Faculty Journal/Akdeniz Universitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakultesi Dergisi, 2(4). Baycan, A. (1985). An analysis of the several aspects of job satisfaction between different occupational groups. Boğaziçi Üniversitesi SBE Doktora Tezi, İstanbul. Coşkun, R , Altunişik, R., Bayraktaroğlu, S., ve Yildirim, E. (2015). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. Sakarya Yayıncılık, Sakarya. Çolak Alsat, O. (2016). Çalışan Motivasyonunu Etkileyen Faktörlerin İş Tatminine Etkisinin Belirlenmesine Yönelik Bir Uygulama. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi. Konya: Selçuk Üniversitesi. Derin, N. (2007). Devlet hastanelerinde çalışan sağlık personelinin iş doyum düzeyleri ve etkileyen faktörler. Yüksek Lisans Tezi. Eskişehir: Osmangazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Fadıloğlu C, Kuzeyli Yıldırım Y ve Sevim B. (2004) Diyaliz Ünitesinde Çalışan Hemşirelerin Motivasyon Düzeylerinin İncelenmesi. Hemşirelik Formu Dergisi; 7(3):32-6. Gagné, M., Forest, J., Gilbert, M. H., Aubé, C., Morin, E., ve Malorni, A. (2010). The Motivation at Work Scale: Validation evidence in two languages. Educational and psychological measurement, 70(4), 628-646. Hakmal, H., Karadağ, M., ve Demir, C. (2012). Hemşirelerin Motivasyon Düzeylerine Etki Eden Faktörler: Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Eğitim Hastanesinde Bir Uygulama. Journal of Anatolia Nursing and Health Sciences, 15(3). Hanks, K. (1994), İnsanları Motive Etme Sanatı, Çev: Can İkizler, Alfa Yayınlar, I. Baskı İnfal, S., ve Bodur, S. (2011). Hemşirelerin önem verdikleri motivasyon araçları. Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi, 19(2), 77-82. Karaköse, T., ve Kocabaş, İ. (2006). Özel Ve Devlet Okullarında Öğretmenlerin Beklentilerinin İş Doyumu Ve Motivasyon Üzerine Etkileri. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 2(1), 3-14. Kaya, N. T., ve Bilgin, S. (2015). Çankırı İl Merkezinde Birinci Basamak Sağlık Kuruluşlarında Çalışan Ebe ve Hemşirelerdeİş Doyumu Düzeyi Ve Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi. Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal, 1. Köroğlu, Ö. (2011). İş doyumu ve motivasyon düzeylerini etkileyen faktörlerin performansla ilişkisi: Turist rehberleri üzerine bir araştırma. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi. Balıkesir: Balıkesir Üniversitesi. Kundak, Z., Üzel.H., Keleş, A., ve Eğicioğlu, H. (2015). Bir Üniversite Hastanesinde Hemşirelik Mesleğinde İş Tatmini ve Motivasyon. Kocatepe Tıp Dergisi, 16(1). Lambrou, P., Kontodimopoulos, N., ve Niakas, D. (2010). Motivation and job satisfaction among medical and nursing staff in a Cyprus public general hospital. Human resources for health, 8(1), 26. Mushtaq, K., Ahmed, M. A., ve Warraich, S. U. (2014). A study on job satisfaction, motivation and organizational citizenship behavior. Journal of Management Sciences and Business Research, 2014 ISSN (2226-8235) Vol-3, Issue 11 Özer M, Bakır B. (2003). Sağlık Personelinin Motivasyonuyla İlgili Etmenlerin Belirlenmesi. Gülhane Tıp Dergisi. 45(2):11. Smith, D. B., ve Shields, J. (2013). Factors related to social service workers' job satisfaction: Revisiting Herzberg's motivation to work. Administration in Social Work, 37(2), 189-198. Tengilimoğlu,D, Akbolat, M ve Işık, O. (2015) Sağlık İşletmeleri Yönetimi. Ankara. Nobel Yayıncılık. Tilev, S., ve Beydağ, K. D. (2014). Hemşirelerin iş doyum düzeyi. Sağlık ve Hemşirelik Yönetim Dergisi, 3(1), 140-147. Üçüncü,K. ( 2016). İş Tatmini ve Motivasyon Ders Notları Yüksel, O., ve Adıgüzel, O. (2015). Kamu Hastaneleri Birliği Kapsamında Yer Alan Sağlık Kurumlarında Çalışanlar Açısından Personel Güçlendirmenin İş Tatmini ve İş Motivasyonu Üzerine Etkilerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(39), 1019-1027. Weiss, D. J., Dawis, R. V., ve England, G. W. (1967). Manual for the Minnesota Satisfaction Questionnaire. Minnesota studies in vocational rehabilitation, Vol. 22 120.,http://vpr.psych.umn.edu/sites/g/files/pua2236/f/monograph_xxii__manual_for_the_mn_satisfaction_questionnaire.pdf (Erişim Tarihi:08.12.2016)

HEMŞİRELERDE İŞ TATMİNİNİN MOTİVASYON DÜZEYİNE ETKİSİ

Yıl 2017, Cilt: 2 Sayı: 2, 20 - 39, 30.09.2017

Öz

Bu araştırmanın amacı, kamu hastanelerinde
çalışan hemşirelerin iş tatminlerinin motivasyon düzeylerine olan etkisini
incelemektir. Araştırmaya Sakarya Yenikent devlet hastanesinde çalışan 123
hemşire katılmıştır. Katılımcılara
verilen anket formu 3 bölümden oluşmaktadır; (1) ilk bölümü
katılımcılara ait demografik bilgiler oluştururken (2) ikinci bölümde Weiss ve
arkadaşlarının geliştirdiği Minnesota İş Tatmini Ölçeği ve son olarak (3)
üçüncü bölümde ise Gagne ve arkadaşları (2010) 
geçerlilik ve güvenilirliğini yaptığı İşte Motivasyon Ölçeği
kullanılmıştır. Araştırma kapsamında tanımlayıcı istatistiksel analizlerin yanı
sıra, güvenilirlik analizleri, bağımsız örneklerde t testi, tek yönlü anova
analizi, post-hoc analizi, Kruskal Wallis, Mann-Whitney u testi ile korelasyon
ve regresyon analizleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda iş tatmini, içsel
tatmin ve dışsal tatmin ile motivasyon arasında ilişki (r=0,777) bulunmuştur.
Değişkenler arasında yapılan regresyon modeli anlamlı (F=183,063; p=0,000) ve
iş tatmini motivasyonu %60.1 oranında açıklamaktadır. Çalışmanın sonuçlarına
göre hemşirelerin iş tatminlerinin iş rotasyonu ya da ücret artışı ile değil,
çalışma ortamındaki arkadaşlık ve yardımlaşmanın güçlendirilmesi ile mümkündür.
Bu nedenle sağlık yöneticilerinin sorumluluklarında bulunan çalışanlar arası
iletişimi güçlendirmeleri ve yardımlaşma kültürünü geliştirmeleri
önerilmektedir.

Kaynakça

  • Akbolat, M., ve Işık, O. (2015). Sağlık Çalışanlarının Duygusal Zekâ Düzeylerinin Motivasyonlarına Etkisi.Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 32(32). Akıncı, Z. (2002). Turizm Sektöründe İşgören İş Tatminini Etkileyen Faktörler: Beş Yıldızlı Konaklama İşletmelerinde Bir Uygulama. Akdeniz University Faculty of Economics & Administrative Sciences Faculty Journal/Akdeniz Universitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakultesi Dergisi, 2(4). Baycan, A. (1985). An analysis of the several aspects of job satisfaction between different occupational groups. Boğaziçi Üniversitesi SBE Doktora Tezi, İstanbul. Coşkun, R , Altunişik, R., Bayraktaroğlu, S., ve Yildirim, E. (2015). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. Sakarya Yayıncılık, Sakarya. Çolak Alsat, O. (2016). Çalışan Motivasyonunu Etkileyen Faktörlerin İş Tatminine Etkisinin Belirlenmesine Yönelik Bir Uygulama. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi. Konya: Selçuk Üniversitesi. Derin, N. (2007). Devlet hastanelerinde çalışan sağlık personelinin iş doyum düzeyleri ve etkileyen faktörler. Yüksek Lisans Tezi. Eskişehir: Osmangazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Fadıloğlu C, Kuzeyli Yıldırım Y ve Sevim B. (2004) Diyaliz Ünitesinde Çalışan Hemşirelerin Motivasyon Düzeylerinin İncelenmesi. Hemşirelik Formu Dergisi; 7(3):32-6. Gagné, M., Forest, J., Gilbert, M. H., Aubé, C., Morin, E., ve Malorni, A. (2010). The Motivation at Work Scale: Validation evidence in two languages. Educational and psychological measurement, 70(4), 628-646. Hakmal, H., Karadağ, M., ve Demir, C. (2012). Hemşirelerin Motivasyon Düzeylerine Etki Eden Faktörler: Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Eğitim Hastanesinde Bir Uygulama. Journal of Anatolia Nursing and Health Sciences, 15(3). Hanks, K. (1994), İnsanları Motive Etme Sanatı, Çev: Can İkizler, Alfa Yayınlar, I. Baskı İnfal, S., ve Bodur, S. (2011). Hemşirelerin önem verdikleri motivasyon araçları. Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi, 19(2), 77-82. Karaköse, T., ve Kocabaş, İ. (2006). Özel Ve Devlet Okullarında Öğretmenlerin Beklentilerinin İş Doyumu Ve Motivasyon Üzerine Etkileri. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 2(1), 3-14. Kaya, N. T., ve Bilgin, S. (2015). Çankırı İl Merkezinde Birinci Basamak Sağlık Kuruluşlarında Çalışan Ebe ve Hemşirelerdeİş Doyumu Düzeyi Ve Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi. Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal, 1. Köroğlu, Ö. (2011). İş doyumu ve motivasyon düzeylerini etkileyen faktörlerin performansla ilişkisi: Turist rehberleri üzerine bir araştırma. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi. Balıkesir: Balıkesir Üniversitesi. Kundak, Z., Üzel.H., Keleş, A., ve Eğicioğlu, H. (2015). Bir Üniversite Hastanesinde Hemşirelik Mesleğinde İş Tatmini ve Motivasyon. Kocatepe Tıp Dergisi, 16(1). Lambrou, P., Kontodimopoulos, N., ve Niakas, D. (2010). Motivation and job satisfaction among medical and nursing staff in a Cyprus public general hospital. Human resources for health, 8(1), 26. Mushtaq, K., Ahmed, M. A., ve Warraich, S. U. (2014). A study on job satisfaction, motivation and organizational citizenship behavior. Journal of Management Sciences and Business Research, 2014 ISSN (2226-8235) Vol-3, Issue 11 Özer M, Bakır B. (2003). Sağlık Personelinin Motivasyonuyla İlgili Etmenlerin Belirlenmesi. Gülhane Tıp Dergisi. 45(2):11. Smith, D. B., ve Shields, J. (2013). Factors related to social service workers' job satisfaction: Revisiting Herzberg's motivation to work. Administration in Social Work, 37(2), 189-198. Tengilimoğlu,D, Akbolat, M ve Işık, O. (2015) Sağlık İşletmeleri Yönetimi. Ankara. Nobel Yayıncılık. Tilev, S., ve Beydağ, K. D. (2014). Hemşirelerin iş doyum düzeyi. Sağlık ve Hemşirelik Yönetim Dergisi, 3(1), 140-147. Üçüncü,K. ( 2016). İş Tatmini ve Motivasyon Ders Notları Yüksel, O., ve Adıgüzel, O. (2015). Kamu Hastaneleri Birliği Kapsamında Yer Alan Sağlık Kurumlarında Çalışanlar Açısından Personel Güçlendirmenin İş Tatmini ve İş Motivasyonu Üzerine Etkilerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(39), 1019-1027. Weiss, D. J., Dawis, R. V., ve England, G. W. (1967). Manual for the Minnesota Satisfaction Questionnaire. Minnesota studies in vocational rehabilitation, Vol. 22 120.,http://vpr.psych.umn.edu/sites/g/files/pua2236/f/monograph_xxii__manual_for_the_mn_satisfaction_questionnaire.pdf (Erişim Tarihi:08.12.2016)
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Türker Baş Bu kişi benim

Özgün Ünal

Mustafa Amarat

Deniz Sağlık Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 30 Eylül 2017
Yayımlandığı Sayı Yıl 2017 Cilt: 2 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Baş, T., Ünal, Ö., Amarat, M., Sağlık, D. (2017). HEMŞİRELERDE İŞ TATMİNİNİN MOTİVASYON DÜZEYİNE ETKİSİ. Örgütsel Davranış Araştırmaları Dergisi, 2(2), 20-39.
AMA Baş T, Ünal Ö, Amarat M, Sağlık D. HEMŞİRELERDE İŞ TATMİNİNİN MOTİVASYON DÜZEYİNE ETKİSİ. Örgütsel Davranış Araştırmaları Dergisi. Eylül 2017;2(2):20-39.
Chicago Baş, Türker, Özgün Ünal, Mustafa Amarat, ve Deniz Sağlık. “HEMŞİRELERDE İŞ TATMİNİNİN MOTİVASYON DÜZEYİNE ETKİSİ”. Örgütsel Davranış Araştırmaları Dergisi 2, sy. 2 (Eylül 2017): 20-39.
EndNote Baş T, Ünal Ö, Amarat M, Sağlık D (01 Eylül 2017) HEMŞİRELERDE İŞ TATMİNİNİN MOTİVASYON DÜZEYİNE ETKİSİ. Örgütsel Davranış Araştırmaları Dergisi 2 2 20–39.
IEEE T. Baş, Ö. Ünal, M. Amarat, ve D. Sağlık, “HEMŞİRELERDE İŞ TATMİNİNİN MOTİVASYON DÜZEYİNE ETKİSİ”, Örgütsel Davranış Araştırmaları Dergisi, c. 2, sy. 2, ss. 20–39, 2017.
ISNAD Baş, Türker vd. “HEMŞİRELERDE İŞ TATMİNİNİN MOTİVASYON DÜZEYİNE ETKİSİ”. Örgütsel Davranış Araştırmaları Dergisi 2/2 (Eylül 2017), 20-39.
JAMA Baş T, Ünal Ö, Amarat M, Sağlık D. HEMŞİRELERDE İŞ TATMİNİNİN MOTİVASYON DÜZEYİNE ETKİSİ. Örgütsel Davranış Araştırmaları Dergisi. 2017;2:20–39.
MLA Baş, Türker vd. “HEMŞİRELERDE İŞ TATMİNİNİN MOTİVASYON DÜZEYİNE ETKİSİ”. Örgütsel Davranış Araştırmaları Dergisi, c. 2, sy. 2, 2017, ss. 20-39.
Vancouver Baş T, Ünal Ö, Amarat M, Sağlık D. HEMŞİRELERDE İŞ TATMİNİNİN MOTİVASYON DÜZEYİNE ETKİSİ. Örgütsel Davranış Araştırmaları Dergisi. 2017;2(2):20-39.