Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Investigation of the Research Trends in the Field of Primary School Mathematics Education on the Basis of Postgraduate Thesis

Yıl 2017, Cilt 7, Sayı 2, 199 - 219, 07.07.2017

Öz

The aim of this study is to determine the research trends in the field of primary school mathematics education in Turkey on the basis of theses prepared in the classroom teacher education programs of the institutes giving postgraduate education. In this context, the research data were analyzed through classification by the year in which the study was conducted, type of the study, topic of the study, research model, sampling / study group and variables. No sampling was constructed in the current studyAs the primary school programs have been undergoing a reform since 2005, the current study focused on the research conducted as of 2005. The universe of the study is comprised of a total of 103 postgraduate theses (86 are master’s theses and 17 are PhD dissertations) completed in the field of primary school mathematics education in the classroom teacher education programs of institutes in Turkey. These 103 theses were selected from among a total of 952 postgraduate dissertations which were approved and archived between 2005 and 2016 by the Documentation Bureau of the Higher Education Council. In the research process, the document analysis method, one of the qualitative research methods, has been employed. In the analysis of the data, one of the content analysis methods, categorical analysis was used. The categories set for the analysis were determined on the basis of the topics of the theses. On the basis of their topics, the theses were examined in six categories: effect, relationship, book, teacher, student and program. The data obtained within the scope of the research are summarized in the form of percentages and frequencies.


Kaynakça

 • Lee, M., Wu, T. and Tsai, C. (2009). Research trends in science education from 2003 to 2007: A content analysis of publications in selected journals. International Journal of Science Education, 31(15), 1999-2020.
 • ODTU (2016). At a glance, mission. Erişim tarihi: 15.07.2016. http://sbe.metu.edu.tr/glance.
 • Orbeyi, S. (2007). İlköğretim matematik dersi öğretim programının öğretmen görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi: Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale.
 • Özenç, E. G. ve Özenç, M. (2013). Türkiye’de üstün yetenekli öğrencilerle ilgili yapılan lisansüstü eğitim tezlerinin çok boyutlu olarak incelenmesi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 171, 13-28.
 • Özsoy, G. (2007). İlköğretim beşinci sınıfta üstbiliş stratejileri öğretiminin problem çözme başarısına etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi: Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Saban, A., Koçbeker Eid, B. N., Saban, A., Alan, S., Doğru, S., Ege, İ., Arslantaş, S., Çınar, D. ve Tunç, P. (2010). Eğitimbilim Alanında Nitel Araştırma Metodolojisi İle Gerçekleştirilen Makalelerin Analiz Edilmesi. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 125-142.

İlkokul Matematik Eğitimi Alanındaki Araştırma Eğilimlerinin Lisansüstü Tezlere Dayalı Olarak Değerlendirilmesi

Yıl 2017, Cilt 7, Sayı 2, 199 - 219, 07.07.2017

Öz

Bu çalışmanın amacı, ilkokul matematik eğitimi alanındaki araştırma eğilimlerinin, lisansüstü eğitim veren enstitülerdeki sınıf öğretmenliği anabilim dallarında hazırlanmış olan tezler temelinde belirlenmesidir. Bu kapsamda araştırma verileri yapılma yılları, türleri, konuları, araştırma modelleri, örneklem/çalışma grupları, değişkenleri açısından analiz edilerek betimlenmiştir. Araştırmada örneklem alma yoluna gidilmemiştir. Verilerin toplanmasında, ilköğretim programlarının yenilenme süreci göz önünde bulundurularak 2005 yılı ve sonrası seçilmiştir. Araştırmanın evrenini Türkiye’de lisansüstü eğitim veren enstitülerin sınıf öğretmenliği bilim dallarınca hazırlanan, YÖK Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından 2005- 2016 yılları arasında onaylanan ve arşivlenen toplam 952 lisansüstü tez içinden matematik eğitimi alanında hazırlanmış 86’sı yüksek lisans, 17’si doktora tezi olan toplam 103 lisansüstü tez oluşturmaktadır. Araştırma sürecinde nitel araştırma yöntemlerinden doküman inceleme yöntemi benimsenmiştir. Verilerin çözümlenmesi sürecinde içerik çözümlemesi yöntemlerinden kategorisel çözümleme kullanılmıştır. Çözümlemede kullanılan kategoriler, tezlerin çalışma konularına dayalı olarak belirlenmiştir. Çalışmalar konuları bakımından etki, ilişki, kitap, öğretmen, öğrenci, program altı kategoride incelenmiştir. Araştırma kapsamında ulaşılan veriler yüzde ve frekanslar halinde özetlenmiştir.Kaynakça

 • Lee, M., Wu, T. and Tsai, C. (2009). Research trends in science education from 2003 to 2007: A content analysis of publications in selected journals. International Journal of Science Education, 31(15), 1999-2020.
 • ODTU (2016). At a glance, mission. Erişim tarihi: 15.07.2016. http://sbe.metu.edu.tr/glance.
 • Orbeyi, S. (2007). İlköğretim matematik dersi öğretim programının öğretmen görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi: Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale.
 • Özenç, E. G. ve Özenç, M. (2013). Türkiye’de üstün yetenekli öğrencilerle ilgili yapılan lisansüstü eğitim tezlerinin çok boyutlu olarak incelenmesi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 171, 13-28.
 • Özsoy, G. (2007). İlköğretim beşinci sınıfta üstbiliş stratejileri öğretiminin problem çözme başarısına etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi: Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Saban, A., Koçbeker Eid, B. N., Saban, A., Alan, S., Doğru, S., Ege, İ., Arslantaş, S., Çınar, D. ve Tunç, P. (2010). Eğitimbilim Alanında Nitel Araştırma Metodolojisi İle Gerçekleştirilen Makalelerin Analiz Edilmesi. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 125-142.

Ayrıntılar

Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm MAKALE
Yazarlar

Gökhan ÖZSOY Bu kişi benim


Emel BAYRAK ÖZMUTLU>

0000-0002-1222-3557


Saniye Nur GÜNDÜZ>

0000-0003-4782-7710

Yayımlanma Tarihi 7 Temmuz 2017
Gönderilme Tarihi 7 Temmuz 2017
Kabul Tarihi 6 Temmuz 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 7, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Özsoy, G. , Bayrak Özmutlu, E. & Gündüz, S. N. (2017). İlkokul Matematik Eğitimi Alanındaki Araştırma Eğilimlerinin Lisansüstü Tezlere Dayalı Olarak Değerlendirilmesi . Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 7 (2) , 199-219 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/odusobiad/issue/30252/327132

  Bilginin ışığında aydınlanmak dileğiyle....

 ODÜSOBİAD