Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 2021, Cilt 6, Sayı 1, 70 - 83, 28.06.2021

Öz

Kaynakça

 • Akçöltekin, A. & Doğan, S. (2013). Sınıf öğretmenlerinin yenilenebilir enerji hakkındaki tutumlarının belirlenmesi. International Journal of Social Science, 6(1), 143-153.
 • Akitsu, Y., Ishihara, K. N., Okumura, H., & Yamasue, E. (2017). Investigating energy literacy and its structural model for lower secondary students in Japan. International Journal of Environmental and Science Education, 12(5), 1067-1095.
 • Aygan, M.B. & Kırbağ Zengin, F. (2017). Yenilenebilir enerji konusunda geçerliliği ve güvenilirliği sağlanmış bir başarı testi geliştirme çalışması, International Journal Of Eurasia Social Sciences, 8(28), CXXXIX-CLV.
 • Balbağ, N. L. & Balbağ, M. Z. (2019). Sınıf ve fen bilgisi öğretmen adaylarının yenilene-bilir enerji kaynaklarına yönelik tutumlarının bazı değişkenlere göre incelenmesi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20, 1209- 1222.
 • Bilen, K., Özel, M., & Sürücü, A. (2013). Fen bilgisi öğretmen adaylarının yenilenebilir enerjiye yönelik tutumları. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 36, 101-112.
 • Bodzin, A. (2012). Investigating urban eight-grade students’ knowledge of energy resources. International Journal of Science Education, 34(8), 1255-1275.
 • Bodzin, A.M., Fu, Q., Peffer, T.E., & Kulo, V. (2013). Developing energy literacy in US middle-level students using the geospatial curriculum approach. International Journal of Science Education, 35(9), 1561- 1589.
 • Boz, V. (2020). Enerji kaynaklarına ilişkin öğrenci görüşleri ve enerji okuryazarlığı: durum çalışması. Yüksek Lisans Tezi. Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Bozdoğan, A. E. & Yiğit, D. (2014). Öğretmen adaylarının alternatif enerji kaynaklarına yönelik görüşlerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi. Elektronik Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(3), 113-130.
 • Brounen, D., Kok, N., & Quigley, J. M. (2013). Energy literacy, awareness, and conservation behavior of residential households. Energy Economics, 38, 42-50.
 • Bryman, A. & Cramer, D. (2001). Quantitative data analysis with spss release 10 for windows. USA and Canada:.Routledge is an imprint of the Taylor & Francis Group.
 • Cebesoy, Ü. B. & Karışan, D. (2017). Fen Bilgisi Öğretmen adaylarının yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik bilgilerinin, tutumlarının ve bu kaynakların öğretimi konusundaki öz-yeterlik algılarının incelenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 1377-1415.
 • Chen, S. J., Chou, Y. C., Yen, H.Y., & Chao, Y.L. (2015). Investigating and structural modeling energy literacy of high school students in Taiwan. Energy Efficiency, 8(4), 791-808.
 • Cırıt, D. (2017). Fen bilgisi öğretmen adaylarının yenilenebilir enerji kaynaklarına ilişkin bilgileri. Turkish Journal of Educational Studies, 4(3), 21-43.
 • Cotton, D.R.E., Miller, W., Winter, J., Bailey, I., & Sterling, S. (2015). Developing students’ energy literacy in higher education. International Journal of Sustainability in Higher Education, 16(4), 456-473.
 • Çelik, E. (2017). Yenilenebilir enerji kaynaklarının fen eğitimindeki önemi. Yüksek Lisans Tezi. Mersin Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Çelikler, D. & Aksan, Z. (2016). The development of an attitude scale to assess the attitudes of high school students towards renewable energy sources. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 54, 1092–1098.
 • Çelikler, D., Aksan, Z., & Yılmaz, A. (2017). Ortaokul öğrencilerinin yenilenebilir enerji kaynakları konusundaki farkındalıkları. IV. International Eurasian Educational Research Congress, Denizli.
 • Demirbağ, G. (2019). Ortaokul öğrencilerinin yenilenebilir enerji kullanımına yönelik niyetlerinin planlı davranış teorisi bağlamında incelenmesi: bir yapısal eşitlik modellemesi araştırması. Yüksek Lisans Tezi. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • DeWaters, J. & Powers, S. (2013). Establishing measurement criteria for an energy literacy questionnaire. The Journal of Environmental Education, 44(1), 38-55.
 • DeWaters, J. E. & Powers, S. E. (2011). Energy literacy of secondary students in New York State (USA): A measure of knowledge, affect, and behavior. Energy Policy, 39(3), 1699-1710.
 • DeWaters, J., Qaqish, B., Graham, M., & Powers, S. (2013). Designing an energy literacy questionnaire for middle and high school youth. Journal of Environment Education, 44(1), 56–78.
 • Emlik, H. (2017). Öğretmen adaylarının yenilenebilir enerji kaynaklarına karşı tutumları ile enerjinin etkin kullanımı ve teknolojik kirlilik farkındalıkları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Eymur, G. (2017). Developing energy systems engineering students’ perceptions of renewable energy for sustainable future. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 14(2), 41-51.
 • Fah, L.Y., Hoon, K.C., Munting, E. T., & Chong, C.A. (2012). Secondary school students' energy literacy: Effect of gender and school location. OIDA International Journal of Sustainable Development, 3(7), 75- 86.
 • Fırat, A., Sepetçioğlu, H., & Kiraz, A. (2012). Öğretmen adaylarının yenilenebilir enerjiye ilişkin tutumlarının incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Özel Sayı 1, 216-224.
 • Gelen, İ. (2017). P21- 21st century skill frameworks in curriculum and instruction (USA practices). Journal of Interdisciplinary Educational Research, 1(2), 15-29.
 • George, D. & Mallery, P. (2003). Using SPSS for Windows step by step: a simple guide and reference (4th ed.). London: Pearson Education.
 • Göcük, A. & Şahin, F. (2016). The effect of problem based learning on 5th grades students’ energy literacy. Journal of Human Sciences, 13(2), 3446-3468.
 • Görgülü Arı, A. & Arslan, K. (2019). Çoklu yazma etkinliklerinin kullanılmasının öğrencilerin enerji okuryazarlıkları üzerine etkisi. International Social Sciences Studies Journal, 5(47), 5892-5907.
 • Güneş, T., Alat, K., & Gözüm, A. İ. C. (2013). Fen öğretmeni adaylarına yönelik yenilenebilir enerji kaynakları tutum ölçeği: Geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi - Journal of Educational Sciences Research, 3(2), 269-289.
 • Güven, G., Yakar, A., & Sülün, Y. (2019). Enerji okuryazarlığı ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 48(1), 821-857.
 • Halder, P., Havu-Nuutinen, S., Pietarinen, J., Zyadin, A., & Pelkonen, P. (2014). Subject knowledge and perceptions of bioenergy among school teachers in India: results from a survey. Resources, 3(4), 599-613.
 • Horst, D., Harrison, C., Staddon, S., & Wood, G. (2016). Improving energy literacy through student-led fieldwork at home. Journal of Geography in Higher Education, 40(1), 67-76.
 • Jennings, P. (2009). New directions in renewable energy education. Renewable Energy, 34(2), 435–439. Kaldellis, J.K., Kapsalı, M., & Katsanou, E. ( 2012). Renewable energy applications in Greece-What is the public attitude? Energy Policy, 47, 37-48.
 • Kandpal, T. C. & Broman, L. (2014). Renewable energy education: a global status review. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 34, 300-324.
 • Karasar, N. (2014). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Kılınç, A., Stanisstreet, M., & Boyes, E. (2009). Incentives and disincentives for using renewable energy: Turkish students’ ideas. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 13, 1089-1095.
 • Kline, P. (1994). An easy guide to factor analysis. London: Routledge.
 • Lay, Y. F., Khoo, C. H., Treagust, D. F., & Chandrasegaran, A. L. (2013). Assessing secondary school students' understanding of the relevance of energy in their daily lives. International Journal of Environmental and Science Education, 8(1), 199-215.
 • Lee, L. S., Lee, Y.F., Altschuld, J. W., & Pan, Y. J. (2015). Energy literacy: evaluating knowledge, affect, and behavior of students in Taiwan. Energy Policy, 76, 98-106.
 • Leech, N. L., Barrett, K. C., & Morgan, G. A. (2005). SPSS for Intermediate Statistics: Use and Interpretation. NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
 • Liarakou, G., Gavrilakis, C., & Flouri, E. (2009). Secondary school teachers’ knowledge and attitudes towards renewable energy sources. Journal of Science Education and Technology, 18(2), 120–129.
 • Merritt, E. G., Bowers, N., & Rimm-Kaufman, S. E. (2019). Making connections: elementary students’ ideas about electricity and energy resources. Renewable Energy, 138, 1078-1086.
 • Mertoğlu, Ç. (2019). Üniversite öğrencilerinin yenilenebilir enerji kaynakları konusundaki farkındalık düzeylerinin belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), (2018b). İlköğretim fen bilimleri dersi (3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar) öğretim programı. Ankara.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), (2018c). Ortaöğretim biyoloji dersi (9, 10, 11 ve 12. sınıflar) öğretim programı. Ankara. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), (2018d). Ortaöğretim coğrafya dersi (9, 10, 11 ve 12. sınıflar) öğretim programı. Ankara.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), (2018e). Ortaöğretim kimya dersi (9, 10, 11 ve 12. sınıflar) öğretim programı. Ankara.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (2018a). Ortakul fen bilimleri 6. sınıf ders kitabı. Ankara.
 • Morgil, İ., Seçken, N., Yücel, A. S., Oskay, Ö. Ö., Yavuz, S., & Ural, E. (2006). Developing a renewable energy awareness scale for pre-service chemistry teachers. Turkish Online Journal of Distance Education, 7(1), 63-74.
 • Mutlu, O. (2016). Fen dersleri (fizik, kimya ve biyoloji) öğretmen adaylarının yenilenebilir enerji farkındalık düzeylerinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Oluk S., Kaya Şengören, S., & Babadağ, G. (2019). Öğretmen adaylarının enerji tasarrufuna yönelik tutum ve davranışlarının bazı değişkenler açısından değerlendirilmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, (47), 1- 13.
 • Öykün, T., & Abbasoğlu, S. (2017). Energy literacy survey at high schools in Northern Cyprus. International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education, 6(2), 1-16.
 • Pérez-Lombard, L., Ortiz, J., & Pout, C. (2008) A review on buildings energy consumption information. Energy and Buildings, 40, 394-398.
 • Saraç, E. & Bedir, H. (2014). Sınıf öğretmenlerinin yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili algılamaları üzerine nitel bir çalışma. Kara Harp Okulu Bilim Dergisi, 24(1), 19–45.
 • Singh, K. (2007). Quantitative social research methods. Los Angeles: Sage Publications.
 • Sovacool, B.K. & Blyth, P.L. (2015). Energy and environmental attitudes in the green state of Denmark: implications for energy democracy, low carbon transitions, and energy literacy. Environmental Science & Policy, 54, 304-315.
 • Sülükçüler, S. (2018). Yenilenebilir enerji potansiyelinin ortaya çıkmasında kamu teşviklerinin etkisi: OECD ülkeleri ve Türkiye karşılaştırması. Yüksek Lisans Tezi. Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Tabacchi, G., Battaglia, G., Alesi, M., Paoli, A., Palma, A., & Bellafiore, M. (2020). Food literacy predictors and associations with physical and emergent literacy in pre-schoolers: results from the training-to-health project. Public Health Nutrition, 23(2), 356-365.
 • Taşlıbeyaz, E. (2019). Z kuşağı ile ilgili araştırma eğilimlerinin analizi ve eğitime yönelik katkıları. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(3), 715-729.
 • Tavşancıl, E. (2010). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Tiftikçi, H. İ. (2014). Farklı bölümlerde öğrenim görmekte olan son sınıf üniversite öğrencilerinin yenilenebilir enerji kaynakları hakkındaki farkındalıkları. Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Wüstenhagen, R., Wolsink, M., & Bürer, M. J. (2007) Social acceptance of renewable energy ınnovation: an ıntroduction to the concept. Energy Policy, 35, 2683-2691.
 • Yakıncı, Z. D. & Kök, M. (2017). Yenilenebilir enerji ve toplum sağlığı. İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dergisi, 5(1), 43-55.
 • Yenice, N. & Tunç, G. (2018). Fen bilgisi öğretmen adaylarının çevre sorunlarına yönelik farkındalıkları ile yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik tutumlarının incelenmesi. Uludağ Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(1), 207- 222.
 • Zainudin, W. N. R. A B., & Ishak, W. W. M. (2019). The scale validation of public participation of renewable energy (re) development in Malaysia: an exploratory factor analysis (EFA). International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE), 7(4S2), 44-48.
 • Zyadin, A., Puhakka, A., Ahponen, P., & Pelkonen, P. (2014). Secondary school teachers' knowledge, perceptions, and attitudes toward renewable energy in Jordan. Renewable Energy, 62, 341-348.

Developing a Literacy Scale for Renewable Energy Resources and Identifying the Literacy Levels of Pre Service Science Teachers

Yıl 2021, Cilt 6, Sayı 1, 70 - 83, 28.06.2021

Öz

This study aims to develop a valid and reliable literacy scale for renewable energy resources to identify the literacy levels of pre-service teachers for renewable energy resources, and to reveal the literacy levels of pre-service science teachers for renewable energy resources. Survey model was used in the research. With the study, a 20 item 3 points Likert type Literacy Scale for Renewable Energy Resources consisting of two sub-dimensions was developed. The internal consistency coefficient of the first sub-dimension of the scale was .94 and the internal consistency coefficient of the second sub-dimension was .88, and the overall internal consistency coefficient of the scale was .91. After the scale was developed, it was administered to pre-service science teachers. It was found that pre-service science teachers got an average score of 22.82 from the scale, which can score at most 40. Result showed that the literacy level of pre-service science teachers towards renewable energy resources was at a medium level.

Kaynakça

 • Akçöltekin, A. & Doğan, S. (2013). Sınıf öğretmenlerinin yenilenebilir enerji hakkındaki tutumlarının belirlenmesi. International Journal of Social Science, 6(1), 143-153.
 • Akitsu, Y., Ishihara, K. N., Okumura, H., & Yamasue, E. (2017). Investigating energy literacy and its structural model for lower secondary students in Japan. International Journal of Environmental and Science Education, 12(5), 1067-1095.
 • Aygan, M.B. & Kırbağ Zengin, F. (2017). Yenilenebilir enerji konusunda geçerliliği ve güvenilirliği sağlanmış bir başarı testi geliştirme çalışması, International Journal Of Eurasia Social Sciences, 8(28), CXXXIX-CLV.
 • Balbağ, N. L. & Balbağ, M. Z. (2019). Sınıf ve fen bilgisi öğretmen adaylarının yenilene-bilir enerji kaynaklarına yönelik tutumlarının bazı değişkenlere göre incelenmesi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20, 1209- 1222.
 • Bilen, K., Özel, M., & Sürücü, A. (2013). Fen bilgisi öğretmen adaylarının yenilenebilir enerjiye yönelik tutumları. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 36, 101-112.
 • Bodzin, A. (2012). Investigating urban eight-grade students’ knowledge of energy resources. International Journal of Science Education, 34(8), 1255-1275.
 • Bodzin, A.M., Fu, Q., Peffer, T.E., & Kulo, V. (2013). Developing energy literacy in US middle-level students using the geospatial curriculum approach. International Journal of Science Education, 35(9), 1561- 1589.
 • Boz, V. (2020). Enerji kaynaklarına ilişkin öğrenci görüşleri ve enerji okuryazarlığı: durum çalışması. Yüksek Lisans Tezi. Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Bozdoğan, A. E. & Yiğit, D. (2014). Öğretmen adaylarının alternatif enerji kaynaklarına yönelik görüşlerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi. Elektronik Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(3), 113-130.
 • Brounen, D., Kok, N., & Quigley, J. M. (2013). Energy literacy, awareness, and conservation behavior of residential households. Energy Economics, 38, 42-50.
 • Bryman, A. & Cramer, D. (2001). Quantitative data analysis with spss release 10 for windows. USA and Canada:.Routledge is an imprint of the Taylor & Francis Group.
 • Cebesoy, Ü. B. & Karışan, D. (2017). Fen Bilgisi Öğretmen adaylarının yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik bilgilerinin, tutumlarının ve bu kaynakların öğretimi konusundaki öz-yeterlik algılarının incelenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 1377-1415.
 • Chen, S. J., Chou, Y. C., Yen, H.Y., & Chao, Y.L. (2015). Investigating and structural modeling energy literacy of high school students in Taiwan. Energy Efficiency, 8(4), 791-808.
 • Cırıt, D. (2017). Fen bilgisi öğretmen adaylarının yenilenebilir enerji kaynaklarına ilişkin bilgileri. Turkish Journal of Educational Studies, 4(3), 21-43.
 • Cotton, D.R.E., Miller, W., Winter, J., Bailey, I., & Sterling, S. (2015). Developing students’ energy literacy in higher education. International Journal of Sustainability in Higher Education, 16(4), 456-473.
 • Çelik, E. (2017). Yenilenebilir enerji kaynaklarının fen eğitimindeki önemi. Yüksek Lisans Tezi. Mersin Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Çelikler, D. & Aksan, Z. (2016). The development of an attitude scale to assess the attitudes of high school students towards renewable energy sources. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 54, 1092–1098.
 • Çelikler, D., Aksan, Z., & Yılmaz, A. (2017). Ortaokul öğrencilerinin yenilenebilir enerji kaynakları konusundaki farkındalıkları. IV. International Eurasian Educational Research Congress, Denizli.
 • Demirbağ, G. (2019). Ortaokul öğrencilerinin yenilenebilir enerji kullanımına yönelik niyetlerinin planlı davranış teorisi bağlamında incelenmesi: bir yapısal eşitlik modellemesi araştırması. Yüksek Lisans Tezi. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • DeWaters, J. & Powers, S. (2013). Establishing measurement criteria for an energy literacy questionnaire. The Journal of Environmental Education, 44(1), 38-55.
 • DeWaters, J. E. & Powers, S. E. (2011). Energy literacy of secondary students in New York State (USA): A measure of knowledge, affect, and behavior. Energy Policy, 39(3), 1699-1710.
 • DeWaters, J., Qaqish, B., Graham, M., & Powers, S. (2013). Designing an energy literacy questionnaire for middle and high school youth. Journal of Environment Education, 44(1), 56–78.
 • Emlik, H. (2017). Öğretmen adaylarının yenilenebilir enerji kaynaklarına karşı tutumları ile enerjinin etkin kullanımı ve teknolojik kirlilik farkındalıkları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Eymur, G. (2017). Developing energy systems engineering students’ perceptions of renewable energy for sustainable future. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 14(2), 41-51.
 • Fah, L.Y., Hoon, K.C., Munting, E. T., & Chong, C.A. (2012). Secondary school students' energy literacy: Effect of gender and school location. OIDA International Journal of Sustainable Development, 3(7), 75- 86.
 • Fırat, A., Sepetçioğlu, H., & Kiraz, A. (2012). Öğretmen adaylarının yenilenebilir enerjiye ilişkin tutumlarının incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Özel Sayı 1, 216-224.
 • Gelen, İ. (2017). P21- 21st century skill frameworks in curriculum and instruction (USA practices). Journal of Interdisciplinary Educational Research, 1(2), 15-29.
 • George, D. & Mallery, P. (2003). Using SPSS for Windows step by step: a simple guide and reference (4th ed.). London: Pearson Education.
 • Göcük, A. & Şahin, F. (2016). The effect of problem based learning on 5th grades students’ energy literacy. Journal of Human Sciences, 13(2), 3446-3468.
 • Görgülü Arı, A. & Arslan, K. (2019). Çoklu yazma etkinliklerinin kullanılmasının öğrencilerin enerji okuryazarlıkları üzerine etkisi. International Social Sciences Studies Journal, 5(47), 5892-5907.
 • Güneş, T., Alat, K., & Gözüm, A. İ. C. (2013). Fen öğretmeni adaylarına yönelik yenilenebilir enerji kaynakları tutum ölçeği: Geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi - Journal of Educational Sciences Research, 3(2), 269-289.
 • Güven, G., Yakar, A., & Sülün, Y. (2019). Enerji okuryazarlığı ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 48(1), 821-857.
 • Halder, P., Havu-Nuutinen, S., Pietarinen, J., Zyadin, A., & Pelkonen, P. (2014). Subject knowledge and perceptions of bioenergy among school teachers in India: results from a survey. Resources, 3(4), 599-613.
 • Horst, D., Harrison, C., Staddon, S., & Wood, G. (2016). Improving energy literacy through student-led fieldwork at home. Journal of Geography in Higher Education, 40(1), 67-76.
 • Jennings, P. (2009). New directions in renewable energy education. Renewable Energy, 34(2), 435–439. Kaldellis, J.K., Kapsalı, M., & Katsanou, E. ( 2012). Renewable energy applications in Greece-What is the public attitude? Energy Policy, 47, 37-48.
 • Kandpal, T. C. & Broman, L. (2014). Renewable energy education: a global status review. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 34, 300-324.
 • Karasar, N. (2014). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Kılınç, A., Stanisstreet, M., & Boyes, E. (2009). Incentives and disincentives for using renewable energy: Turkish students’ ideas. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 13, 1089-1095.
 • Kline, P. (1994). An easy guide to factor analysis. London: Routledge.
 • Lay, Y. F., Khoo, C. H., Treagust, D. F., & Chandrasegaran, A. L. (2013). Assessing secondary school students' understanding of the relevance of energy in their daily lives. International Journal of Environmental and Science Education, 8(1), 199-215.
 • Lee, L. S., Lee, Y.F., Altschuld, J. W., & Pan, Y. J. (2015). Energy literacy: evaluating knowledge, affect, and behavior of students in Taiwan. Energy Policy, 76, 98-106.
 • Leech, N. L., Barrett, K. C., & Morgan, G. A. (2005). SPSS for Intermediate Statistics: Use and Interpretation. NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
 • Liarakou, G., Gavrilakis, C., & Flouri, E. (2009). Secondary school teachers’ knowledge and attitudes towards renewable energy sources. Journal of Science Education and Technology, 18(2), 120–129.
 • Merritt, E. G., Bowers, N., & Rimm-Kaufman, S. E. (2019). Making connections: elementary students’ ideas about electricity and energy resources. Renewable Energy, 138, 1078-1086.
 • Mertoğlu, Ç. (2019). Üniversite öğrencilerinin yenilenebilir enerji kaynakları konusundaki farkındalık düzeylerinin belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), (2018b). İlköğretim fen bilimleri dersi (3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar) öğretim programı. Ankara.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), (2018c). Ortaöğretim biyoloji dersi (9, 10, 11 ve 12. sınıflar) öğretim programı. Ankara. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), (2018d). Ortaöğretim coğrafya dersi (9, 10, 11 ve 12. sınıflar) öğretim programı. Ankara.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), (2018e). Ortaöğretim kimya dersi (9, 10, 11 ve 12. sınıflar) öğretim programı. Ankara.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (2018a). Ortakul fen bilimleri 6. sınıf ders kitabı. Ankara.
 • Morgil, İ., Seçken, N., Yücel, A. S., Oskay, Ö. Ö., Yavuz, S., & Ural, E. (2006). Developing a renewable energy awareness scale for pre-service chemistry teachers. Turkish Online Journal of Distance Education, 7(1), 63-74.
 • Mutlu, O. (2016). Fen dersleri (fizik, kimya ve biyoloji) öğretmen adaylarının yenilenebilir enerji farkındalık düzeylerinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Oluk S., Kaya Şengören, S., & Babadağ, G. (2019). Öğretmen adaylarının enerji tasarrufuna yönelik tutum ve davranışlarının bazı değişkenler açısından değerlendirilmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, (47), 1- 13.
 • Öykün, T., & Abbasoğlu, S. (2017). Energy literacy survey at high schools in Northern Cyprus. International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education, 6(2), 1-16.
 • Pérez-Lombard, L., Ortiz, J., & Pout, C. (2008) A review on buildings energy consumption information. Energy and Buildings, 40, 394-398.
 • Saraç, E. & Bedir, H. (2014). Sınıf öğretmenlerinin yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili algılamaları üzerine nitel bir çalışma. Kara Harp Okulu Bilim Dergisi, 24(1), 19–45.
 • Singh, K. (2007). Quantitative social research methods. Los Angeles: Sage Publications.
 • Sovacool, B.K. & Blyth, P.L. (2015). Energy and environmental attitudes in the green state of Denmark: implications for energy democracy, low carbon transitions, and energy literacy. Environmental Science & Policy, 54, 304-315.
 • Sülükçüler, S. (2018). Yenilenebilir enerji potansiyelinin ortaya çıkmasında kamu teşviklerinin etkisi: OECD ülkeleri ve Türkiye karşılaştırması. Yüksek Lisans Tezi. Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Tabacchi, G., Battaglia, G., Alesi, M., Paoli, A., Palma, A., & Bellafiore, M. (2020). Food literacy predictors and associations with physical and emergent literacy in pre-schoolers: results from the training-to-health project. Public Health Nutrition, 23(2), 356-365.
 • Taşlıbeyaz, E. (2019). Z kuşağı ile ilgili araştırma eğilimlerinin analizi ve eğitime yönelik katkıları. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(3), 715-729.
 • Tavşancıl, E. (2010). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Tiftikçi, H. İ. (2014). Farklı bölümlerde öğrenim görmekte olan son sınıf üniversite öğrencilerinin yenilenebilir enerji kaynakları hakkındaki farkındalıkları. Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Wüstenhagen, R., Wolsink, M., & Bürer, M. J. (2007) Social acceptance of renewable energy ınnovation: an ıntroduction to the concept. Energy Policy, 35, 2683-2691.
 • Yakıncı, Z. D. & Kök, M. (2017). Yenilenebilir enerji ve toplum sağlığı. İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dergisi, 5(1), 43-55.
 • Yenice, N. & Tunç, G. (2018). Fen bilgisi öğretmen adaylarının çevre sorunlarına yönelik farkındalıkları ile yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik tutumlarının incelenmesi. Uludağ Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(1), 207- 222.
 • Zainudin, W. N. R. A B., & Ishak, W. W. M. (2019). The scale validation of public participation of renewable energy (re) development in Malaysia: an exploratory factor analysis (EFA). International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE), 7(4S2), 44-48.
 • Zyadin, A., Puhakka, A., Ahponen, P., & Pelkonen, P. (2014). Secondary school teachers' knowledge, perceptions, and attitudes toward renewable energy in Jordan. Renewable Energy, 62, 341-348.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Ezgi GÜVEN YILDIRIM> (Sorumlu Yazar)
GAZI UNIVERSITY, GAZİ FACULTY OF EDUCATION
Türkiye


Ayşe Nesibe ÖNDER>
GAZI UNIVERSITY, GAZİ FACULTY OF EDUCATION
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 28 Haziran 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 6, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ofed932804, journal = {Online Science Education Journal}, eissn = {2548-0065}, address = {Mehmet Akif Ersoy Mah. Durukent 2 sitesi A-blok no:15 Kastamonu}, publisher = {Mehmet ALTAN KURNAZ}, year = {2021}, volume = {6}, number = {1}, pages = {70 - 83}, title = {Developing a Literacy Scale for Renewable Energy Resources and Identifying the Literacy Levels of Pre Service Science Teachers}, key = {cite}, author = {Güven Yıldırım, Ezgi and Önder, Ayşe Nesibe} }
APA Güven Yıldırım, E. & Önder, A. N. (2021). Developing a Literacy Scale for Renewable Energy Resources and Identifying the Literacy Levels of Pre Service Science Teachers . Online Science Education Journal , 6 (1) , 70-83 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ofed/issue/62129/932804
MLA Güven Yıldırım, E. , Önder, A. N. "Developing a Literacy Scale for Renewable Energy Resources and Identifying the Literacy Levels of Pre Service Science Teachers" . Online Science Education Journal 6 (2021 ): 70-83 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ofed/issue/62129/932804>
Chicago Güven Yıldırım, E. , Önder, A. N. "Developing a Literacy Scale for Renewable Energy Resources and Identifying the Literacy Levels of Pre Service Science Teachers". Online Science Education Journal 6 (2021 ): 70-83
RIS TY - JOUR T1 - Developing a Literacy Scale for Renewable Energy Resources and Identifying the Literacy Levels of Pre Service Science Teachers AU - EzgiGüven Yıldırım, Ayşe NesibeÖnder Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Online Science Education Journal JF - Journal JO - JOR SP - 70 EP - 83 VL - 6 IS - 1 SN - -2548-0065 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Online Fen Eğitimi Dergisi Developing a Literacy Scale for Renewable Energy Resources and Identifying the Literacy Levels of Pre Service Science Teachers %A Ezgi Güven Yıldırım , Ayşe Nesibe Önder %T Developing a Literacy Scale for Renewable Energy Resources and Identifying the Literacy Levels of Pre Service Science Teachers %D 2021 %J Online Science Education Journal %P -2548-0065 %V 6 %N 1 %R %U
ISNAD Güven Yıldırım, Ezgi , Önder, Ayşe Nesibe . "Developing a Literacy Scale for Renewable Energy Resources and Identifying the Literacy Levels of Pre Service Science Teachers". Online Science Education Journal 6 / 1 (Haziran 2021): 70-83 .
AMA Güven Yıldırım E. , Önder A. N. Developing a Literacy Scale for Renewable Energy Resources and Identifying the Literacy Levels of Pre Service Science Teachers. ofed. 2021; 6(1): 70-83.
Vancouver Güven Yıldırım E. , Önder A. N. Developing a Literacy Scale for Renewable Energy Resources and Identifying the Literacy Levels of Pre Service Science Teachers. Online Science Education Journal. 2021; 6(1): 70-83.
IEEE E. Güven Yıldırım ve A. N. Önder , "Developing a Literacy Scale for Renewable Energy Resources and Identifying the Literacy Levels of Pre Service Science Teachers", Online Science Education Journal, c. 6, sayı. 1, ss. 70-83, Haz. 2021
13554    13679    13680    13681    13682    13684

ERIH PLUS            Index Copernicus            SOBIAD            ROAD            DRJI            ASOS Index            Scientific Indexing Services            

Eurasian Scientific Journal Index                Google Scholar                Türk Eğitim İndeksi                i2or

12285Online Science Education Journal is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 License.

Copyright © 2016 Online Fen Eğitimi Dergisi Tüm Hakları Saklıdır.