Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Orman amenajman planlamasının sosyal boyutu: Pozantı Orman İşletme Şefliğinde örnek uygulama

Yıl 2015, Cilt 1, Sayı 2 A, 35 - 50, 24.01.2016
https://doi.org/10.17568/oad.95047

Öz

Ülkemizde Fonksiyonel Planlama yaklaşımına geçilmesiyle birlikte, orman amenajman planlarının hazırlanması sürecine “katılımcı yaklaşım süreci” ve daha geniş anlamıyla “sosyal boyut” da eklenmiştir. Bu doğrultuda Fonksiyonel Planlamada, klasik planlardan farklı olarak karar vericiler, kamu, çıkar-baskı grupları ve sektör uzmanlarının orman amenajman planlaması sürecine doğrudan katılımları hedeflenmektedir. Ancak orman kaynakları planlamasının sosyal boyutundaki temel sorun, tüm bu ilgi gruplarının görüş ve tercihlerinin ölçülmesi ve planlama sürecine dâhil edilmesidir. Bu kapsamda katılımcıların ihtiyaç ve beklentilerinin nasıl dikkate alınacağı, sayısallaştırılacağı ve karar verme sürecine hangi uygun metotlar, araçlar ve matematiksel formülasyonlarla dâhil edileceği konusunda cevaplara ihtiyaç bulunmaktadır. Bu araştırmada iki aşamada farklı Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) Teknikleri kullanılarak ilgi gruplarının tercih, ihtiyaç ve beklentilerinin ölçülmesi ve tüm katılımcıların planlama sürecine dâhil edilmesi konularının üstesinden gelecek çözümler üretilmiştir.

Kaynakça

 • Çelik, N., Murat, G., 2008: Sayısallaştırılmış SWOT Analizi ile Bartın İli’nin Ekonomik Yapısını Değerlendirme. 2. Ulusal İktisat Kongresi, 20-22 Şubat 2008, DEÜ İİBF İktisat Bölümü, 11 sayfa, İzmir.
 • Coşgun., U., Güler, K. H., 2015: Arıcılık Yapanların İşletme Ekonomisi Açısından İncelenmesi (Batı Akdeniz Orman Köyleri Örneği). Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü, Sonuçlanan Proje Sonuç Raporu, 88 sayfa, Antalya.
 • Geray, A.U., 2001: Ormancılık Kurumları (2. Yazım), (Ulusal Ormancılık Programı İçin Rapor). Yayınlanmamıştır, 10 Temmuz 2001, 75 sayfa, İstanbul.
 • Geray, A.U., 2003: Ormancılık Politikasının Belirlenmesinde Halkın Katılımı. II. Ulusal Ormancılık Kongresi, 19-20 Mart 2003, Türkiye Ormancılar Derneği Yayını, Kongre Serisi No:2, ISBN 975-93478-2-2, Sayfa: 409-414, Ankara.
 • Geray, A.U., Yılmaz, E., 2006: Orman Kaynaklarına İlişkin İşlev Önceliklerinin Belirlenmesi. Ormancılıkta Sosyo-Ekonomik Sorunlar Kongresi (26–28 Mayıs 2006, Ilgaz/Çankırı) Bildiriler Kitabı, Ankara Üniversitesi, Çankırı Orman Fakültesi, Orman Ekonomisi Anabilim Dalı, Sayfa: 206–212, Çankırı.
 • Geray, A.U., Şafak, İ., Yılmaz, E., Kiracıoğlu, Ö., Başar, H., 2007: İzmir İlinde Orman Kaynaklarına İlişkin İşlev Önceliklerinin Belirlenmesi. T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, Ege Ormancılık Araştırma Müdürlüğü, Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın No: 300, Müdürlük Yayın No: 46, Teknik Bülten No: 35, İzmir, 137 sayfa.
 • Gürbüz, F., 2010: A’WOT Analizi-Erciyes Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Uygulaması. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt: 26, Sayı: 4, Sayfa: 369-378.
 • Gürbüz, F., 2011: Bir Tekstil Sanayi Sevkiyat Bölümünde R’WOT Analizi Uygulaması. Yıldız Teknik Üniversitesi, Sigma Dergisi, İstanbul.
 • Kılıçaslan, Ç., Malkoç, E., Özkan, M. B., Tunçalp, G., Aydın, A. O., 2012: Kentsel Sit Yerleşimlerinde Dış Mekan Yaşantısının Değerlendirilmesi: Şirince Köyü, Selçuk. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt: 49, Sayı: 3, Sayfa: 265-274.
 • Orman Genel Müdürlüğü, 2009: Orman Genel Müdürlüğü, Stratejik Plan (2010-2014). T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, 148 sayfa, Ankara.
 • Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığı, 2008: Orman Amenajman Yönetmeliği, Ekosistem Tabanlı Fonksiyonel Planlama. T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığı, 58 sayfa, Ankara.
 • Öztürk, S., 2011: Devrekâni Çayı Alt Havzası Örnekleminde Havza Yönetim Planının Geliştirilmesi. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı, 212 sayfa, Ankara.
 • Sönmezler, G., 2008: Proje Yönetimi Yaklaşımıyla En İyi Festival Mekanı ve İçeriğinin Seçimi. Yıldız Teknik Üniversitesi, Makine Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, 149 sayfa, İstanbul.
 • Yılmaz, E., 1999: Analitik Hiyerarşi Süreci Kullanılarak Çok Kriterli Karar Verme Problemlerinin Çözümü. Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü, DOA Dergisi, Orman Bakanlığı Yayın No: 127, DOA Yayın No: 16, Dergi Sayısı: 5, ISSN: 1300-8544, Sayfa: 95-122, Tarsus.
 • Yılmaz, E., 2006a: R’WOT Tekniği: Arıcılık Sektöründe Katılımcı Yaklaşım ile Örnek Bir Uygulaması. T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü, Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın No: 274, DOA Yayın No: 40, Çeşitli Yayın No: 6, 93 sayfa, Tarsus.
 • Yılmaz, E., 2006b: Bir Dış Kaynaklı Odun Dışı Orman Ürünleri Geliştirme Projesinin A’WOT Tekniği ile Değerlendirilmesi. 1.Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumu (1–4 Kasım 2006, Trabzon), Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi, Trabzon.
 • Yılmaz, E., 2007: A’WOT Tekniği Kullanarak Katılımcı Yaklaşımla Proje Değerlendirmesi. DOA Dergisi No: 13, Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Yayını, Sayfa: 1–19, Tarsus.
 • Yılmaz, E., Keleş, H., Koçak, Z., 2010: Mersin İlinde Orman Kaynaklarına İlişkin İşlev Önceliklerinin Belirlenmesi. T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü, Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın No: 431, DOA Yayın No: 57, Teknik Bülten No: 35, 223 sayfa, Tarsus.
 • Yılmaz, E., Abbak, A., Kırış, R., Sayın, M. A., 2015: Orman Amenajman Planlamasının Sosyal Boyutu: Pozantı Orman İşletme Şefliğinde Örnek Uygulama. T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Sonuçlanan Proje Sonuç Raporu, 60 sayfa, Tarsus.
 • Yüksel, İ., Akın, A., 2006: Analitik Hiyerarşi Proses Yöntemiyle İşletmelerde Strateji Belirleme. Doğuş Üniversitesi Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 2, Sayfa: 254-268.
 • Zahedi, F., 1986, The Analytic Hierarchy Process: A Survey of the Method and Its Applications. Interfaces, Volume: 16, Number: 4, July-August, pp: 96-108.

Social dimension of forest management planning: a case study of Pozantı Forest Sub-District Directorate

Yıl 2015, Cilt 1, Sayı 2 A, 35 - 50, 24.01.2016
https://doi.org/10.17568/oad.95047

Öz

After adopting Functional Planning approach in Turkey, “participatory approach process” and “social dimension” were added to preparation process of forest management planning. But, answers are needed on how participants’ needs and expectations can be taken into account and quantified, and which methods, tools and mathematical formulation can integrate participants’ opinions to the decision making process. It was provided solutions to overcome the problem of the measurement of the stakeholders’ preferences, needs and expectations, and involve all stakeholders to planning process with using of different Multiple Criteria Decision Making (MCDM) Techniques in two phases in this research.

Kaynakça

 • Çelik, N., Murat, G., 2008: Sayısallaştırılmış SWOT Analizi ile Bartın İli’nin Ekonomik Yapısını Değerlendirme. 2. Ulusal İktisat Kongresi, 20-22 Şubat 2008, DEÜ İİBF İktisat Bölümü, 11 sayfa, İzmir.
 • Coşgun., U., Güler, K. H., 2015: Arıcılık Yapanların İşletme Ekonomisi Açısından İncelenmesi (Batı Akdeniz Orman Köyleri Örneği). Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü, Sonuçlanan Proje Sonuç Raporu, 88 sayfa, Antalya.
 • Geray, A.U., 2001: Ormancılık Kurumları (2. Yazım), (Ulusal Ormancılık Programı İçin Rapor). Yayınlanmamıştır, 10 Temmuz 2001, 75 sayfa, İstanbul.
 • Geray, A.U., 2003: Ormancılık Politikasının Belirlenmesinde Halkın Katılımı. II. Ulusal Ormancılık Kongresi, 19-20 Mart 2003, Türkiye Ormancılar Derneği Yayını, Kongre Serisi No:2, ISBN 975-93478-2-2, Sayfa: 409-414, Ankara.
 • Geray, A.U., Yılmaz, E., 2006: Orman Kaynaklarına İlişkin İşlev Önceliklerinin Belirlenmesi. Ormancılıkta Sosyo-Ekonomik Sorunlar Kongresi (26–28 Mayıs 2006, Ilgaz/Çankırı) Bildiriler Kitabı, Ankara Üniversitesi, Çankırı Orman Fakültesi, Orman Ekonomisi Anabilim Dalı, Sayfa: 206–212, Çankırı.
 • Geray, A.U., Şafak, İ., Yılmaz, E., Kiracıoğlu, Ö., Başar, H., 2007: İzmir İlinde Orman Kaynaklarına İlişkin İşlev Önceliklerinin Belirlenmesi. T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, Ege Ormancılık Araştırma Müdürlüğü, Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın No: 300, Müdürlük Yayın No: 46, Teknik Bülten No: 35, İzmir, 137 sayfa.
 • Gürbüz, F., 2010: A’WOT Analizi-Erciyes Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Uygulaması. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt: 26, Sayı: 4, Sayfa: 369-378.
 • Gürbüz, F., 2011: Bir Tekstil Sanayi Sevkiyat Bölümünde R’WOT Analizi Uygulaması. Yıldız Teknik Üniversitesi, Sigma Dergisi, İstanbul.
 • Kılıçaslan, Ç., Malkoç, E., Özkan, M. B., Tunçalp, G., Aydın, A. O., 2012: Kentsel Sit Yerleşimlerinde Dış Mekan Yaşantısının Değerlendirilmesi: Şirince Köyü, Selçuk. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt: 49, Sayı: 3, Sayfa: 265-274.
 • Orman Genel Müdürlüğü, 2009: Orman Genel Müdürlüğü, Stratejik Plan (2010-2014). T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, 148 sayfa, Ankara.
 • Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığı, 2008: Orman Amenajman Yönetmeliği, Ekosistem Tabanlı Fonksiyonel Planlama. T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığı, 58 sayfa, Ankara.
 • Öztürk, S., 2011: Devrekâni Çayı Alt Havzası Örnekleminde Havza Yönetim Planının Geliştirilmesi. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı, 212 sayfa, Ankara.
 • Sönmezler, G., 2008: Proje Yönetimi Yaklaşımıyla En İyi Festival Mekanı ve İçeriğinin Seçimi. Yıldız Teknik Üniversitesi, Makine Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, 149 sayfa, İstanbul.
 • Yılmaz, E., 1999: Analitik Hiyerarşi Süreci Kullanılarak Çok Kriterli Karar Verme Problemlerinin Çözümü. Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü, DOA Dergisi, Orman Bakanlığı Yayın No: 127, DOA Yayın No: 16, Dergi Sayısı: 5, ISSN: 1300-8544, Sayfa: 95-122, Tarsus.
 • Yılmaz, E., 2006a: R’WOT Tekniği: Arıcılık Sektöründe Katılımcı Yaklaşım ile Örnek Bir Uygulaması. T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü, Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın No: 274, DOA Yayın No: 40, Çeşitli Yayın No: 6, 93 sayfa, Tarsus.
 • Yılmaz, E., 2006b: Bir Dış Kaynaklı Odun Dışı Orman Ürünleri Geliştirme Projesinin A’WOT Tekniği ile Değerlendirilmesi. 1.Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumu (1–4 Kasım 2006, Trabzon), Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi, Trabzon.
 • Yılmaz, E., 2007: A’WOT Tekniği Kullanarak Katılımcı Yaklaşımla Proje Değerlendirmesi. DOA Dergisi No: 13, Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Yayını, Sayfa: 1–19, Tarsus.
 • Yılmaz, E., Keleş, H., Koçak, Z., 2010: Mersin İlinde Orman Kaynaklarına İlişkin İşlev Önceliklerinin Belirlenmesi. T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü, Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın No: 431, DOA Yayın No: 57, Teknik Bülten No: 35, 223 sayfa, Tarsus.
 • Yılmaz, E., Abbak, A., Kırış, R., Sayın, M. A., 2015: Orman Amenajman Planlamasının Sosyal Boyutu: Pozantı Orman İşletme Şefliğinde Örnek Uygulama. T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Sonuçlanan Proje Sonuç Raporu, 60 sayfa, Tarsus.
 • Yüksel, İ., Akın, A., 2006: Analitik Hiyerarşi Proses Yöntemiyle İşletmelerde Strateji Belirleme. Doğuş Üniversitesi Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 2, Sayfa: 254-268.
 • Zahedi, F., 1986, The Analytic Hierarchy Process: A Survey of the Method and Its Applications. Interfaces, Volume: 16, Number: 4, July-August, pp: 96-108.

Ayrıntılar

Konular Fen
Bölüm İşletme
Yazarlar

Ersin YILMAZ>

0000-0003-0631-4716


Alparslan ABBAK Bu kişi benim


Rüstem KIRIŞ Bu kişi benim


Mehmet Ali SAYIN Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 24 Ocak 2016
Başvuru Tarihi 9 Eylül 2015
Kabul Tarihi 18 Aralık 2015
Yayınlandığı Sayı Yıl 2015, Cilt 1, Sayı 2 A

Kaynak Göster

APA Yılmaz, E. , Abbak, A. , Kırış, R. & Sayın, M. A. (2016). Orman amenajman planlamasının sosyal boyutu: Pozantı Orman İşletme Şefliğinde örnek uygulama . Ormancılık Araştırma Dergisi , 1 (2 A) , 35-50 . DOI: 10.17568/oad.95047

Cited By