Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

A Research on Local Administrators’ Thoughts about Region Tourism: Artvin - Arhavi Example

Yıl 2020, Cilt 15, Sayı 2, 743 - 764, 01.08.2020
https://doi.org/10.17153/oguiibf.521091

Öz

The aim of the study is to determine the thoughts of local administrators, who are active in Arhavi destination, about tourism in the region and to determine their contribution to tourism industry. The data obtained by using the semi-structured interview technique within the scope of qualitative research method and the local managers of Arhavi district of Artvin province with unique natural, cultural, historical and touristic values of East Blacksea Region were evaluated through content analysis. According to the results of the research, it is determined that local administrators and institutions serving in Arhavi district have positive attitudes to tourism activities and participation in existing tourism activities. On the other hand, lack of coordination in activities related to tourism industry of relevant managers and institutions has been determined and efforts have been made to propose solutions to the problems related to the existing deficiencies and district tourism. In addition, local stakeholders, tourism enterprises and researchers have been offered research proposals for destinations.

Kaynakça

 • Akay, Hale (2016), Yerel Yönetimlerde Katılımcı Mekanizmalar ve Süreçler, Yerel Yönetimler İçin Dezavantajlı Grupların Katılımıyla İnsan Hakları Temelli Programlama Projesi, İstanbul: Türkiye Avrupa Vakfı.
 • Akıllı, Hüsniye (2004), “Ekoturizmin Sosyo Kültürel Ekonomik Yönetsel ve Çevresel Etkiler Bakımından İrdelenmesi: Antalya Köprülü Kanyon Milli Parkı Örneği”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Akyol, Ceyhun (2011), Arhavi’nin Turizm Potansiyeli, 39. Uluslararası Arhavi Kültür ve Sanat Festivali Paneli Notları, Arhavi, Artvin.
 • Akyol, Ceyhun; Güner, Sinan; Oğan, Yener; Aydın, Ekrem; Yüce, Rahime; Uluyurt, Tuncay (2014), “Kırsal Alanların Turizm Potansiyelinin Belirlenmesi-Artvin İli Arhavi İlçesi Örneği”, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C. 18, S. 2: 249-271.
 • Akyol, Ceyhun; Zengin, Burhanettin; Akkaşoğlu, Süleyman; Ulama, Şevki (2018), “Destinasyon Pazarlamasında İmaj Rolünün Üniversite Öğrencileri Tarafından Algılanması; Arhavi Meslek Yüksekokulu Örneği”, MANAS Araştırmalar Dergisi, C. 7, S. 2: 637-655.
 • Albeni, Mesut; Ongun, Utku (2005), “Antalya Turizminin Türk Turizmi İçerisindeki Yeri ve Krizlerin Antalya Turizmi Üzerindeki Etkileri”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C. 10, S. 2: 93-112.
 • Alyakut, Baver (2007), “Sivil Toplum Kuruluşlarında Stratejik Yönetim Süreci ve Sivil Toplum Kuruluşlarında Stratejik Yönetim Uygulamalarının İncelenmesine Yönelik Bir Alan Araştırması”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Arslan, Güzin (1990), “Koruma Planlamasında İlk Aşama; Tespit ve Tescil”, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurultayı, 14-16 Mart, Kültür Bakanlığı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Ankara, Türkiye.
 • Artvin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü (2018), Müdürlük Temmuz Brifingi.
 • Artvin Valiliği (2018), Artvin, İl Kültür Turizm Müdürlüğü, Artvin: Artvin Valiliği.
 • Baycan, Süleyman (2017), “Yerel Yönetimler ve Turizm”, 3. Turizm Şûrası, 1-3 Kasım, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara, Türkiye.
 • Bozok, Düriye; Kaya, Çisem; Açıksözlü, Övgü (2014), “Alanya’nın Engelli Turizmine İlişkin Durumunun Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma”, 15. Ulusal Turizm Kongresi, 13-16 Kasım, Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi, Ankara, Türkiye.
 • Böhm, Anja (2008), The SWOT Analysis, Norderstedt: GRIN Verlag.
 • Çeken, Hüseyin (2008), “Turizmin Bölgesel Kalkınmaya Etkisi Üzerine Teorik Bir İnceleme”, Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C. 10, S. 2: 293-306.
 • Çekül (2012), Tarihi Kentler Birliği Yayınları Kılavuz Kitapçıklar Dizisi 1, Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı, Gaziantep: Ebat Ofset.
 • Çetin, Sefa (2008), “Kamu Sektöründe Stratejik Planlama: Türkiye’de İl Özel İdarelerinde Bir Araştırma”, 1. Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumu, 23-24 Ekim, Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sakarya, Türkiye.
 • Dede, O. Murat; Güremen, Lale (2010), “Yerel Yönetimlerin Turizm Sektörü İçindeki Önemi, Rolleri ve Görevleri”, Çağdaş Yerel Yönetimler, C. 19, S. 4: 47-61.
 • Doğan, Mustafa; Morkoç, K. Dilek (2015), “Türkiye’de Yerel Yönetimler ve Turizm”, Çağdaş Yerel Yönetimler, C. 24, S. 4: 27-57.
 • Erkuş, Adnan (2009), Davranış Bilimleri İçin Bilimsel Araştırma Süreci, 2. Baskı, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Geylanioğlu, Ş. Mustafa (2014), “Yerel Yönetimlerin Turizm Faaliyetlerindeki Rolü”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Gillham, Bill (2005), Research Interviewing, England: Open University Press.
 • Güler, G. Emel (2017). “Yerel Yönetimlerin Destinasyon Markalaşmasındaki Rolü”, 3. Turizm Şûrası, 1-3 Kasım, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara, Türkiye.
 • Gürsoy, Sena (2006), “Merkezi İdare ve Yerel Yönetimler Açısından Bölgesel Turizm Planlaması”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Hatırnaz, Beyza (2016), “Ayder’in Sürdürülebilir Turizm Kalkınması Sürecinin Turizm Paydaşları Tarafından Değerlendirilmesi”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Jeffries, J. David (2007), Governments and Tourism, Oxford: Butterwoth-Heinemann.
 • Kalaycıoğlu, Ozan (2017), “Balıkesir İli Yerel Yöneticilerinin Turizme ve Balıkesir Turizm Potansiyeline Bakış Açıları”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Karasar, Niyazi (2009), Bilimsel Araştırma Yöntemi, 19. Baskı, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kaya, Zekayi (2009), “Ulusal, Bölgesel ve Kırsal Kalkınmada Yerel Yönetimlerin Rolü”, Ulusal Kalkınma ve Yerel Yönetimler -1-, 19-20 Ekim, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, Ankara, Türkiye.
 • Keskin, Abdullah (2016), “Yerel Kalkınmada Yerel Yönetimlerin Rolü: Turizm Örneği”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, C. 30, S. 1: 143-154.
 • Koçak, Abdullah; Arun, Özgür (2006), “İçerik Analizi Çalışmalarında Örneklem Sorunu”, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, C. 4, S. 3: 21-28.
 • Koday, Zeki (2001), “Arhavi Çayı Havzasında Coğrafi Gözlemler Hakkında İlk Notlar”, Doğu Coğrafya Dergisi, C. 7, S. 5: 482-483.
 • Koday, Zeki; Koday, Saliha; Kaymaz, K. Çağlar (2015), “Mençuna Şelalesi’nin Sürdürülebilir Ekoturizm Planlaması Açısından Değerlendirilmesi”, (Ed. Serhat Zaman; Ogün Coşkun), Coğrafya’ya Adanmış Bir Ömür Prof. Dr. Hayati Doğanay, Ankara: Pegem Yayıncılık: 215-237.
 • Küçük, Müşerref; Güneş, Gül (2013), “Yerel Kalkınmada Bir Etken Olarak Turizm: Yerel Sivil Toplum Kuruluşlarının Görüşleri”, Çağdaş Yerel Yönetimler, C. 22, S. 4: 23-50.
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı (2018), “Yatırım ve Genel Müdürlüğü”, http://yigm.kulturturizm.gov.tr/TR,72942/ turizm-gelir-gider-ve-ortalama-harcama.html., Erişim: (21.10.2018).
 • Long, Jonathan (1994), “Local Authority Tourism Strategies - A British Appraisal”, The Journal of Tourism Studies, Vol. 5, No. 2: 17-23.
 • Mil, Burak (2007), “Nitel Araştırma Tekniği Olarak Görüşme”, (Ed. Atila Yüksel; Burak Mil; Yasin Bilim), Nitel Araştırma, Ankara: Detay Yayıncılık: 3-26.
 • Mkhonta, B. Patrick (2007), “Local Government in Swaziland: Requirements for Competent Administration in Urban Areas”, Unpublished Doctoral Dissertation, Pretoria University, https://repository.up.ac.za/bitstream/ handle/2263/29481/Complete.pdf?sequence = 9, Erişim: (12.08.2018).
 • Oliviera, Jose Antonio Puppim de (2003), “Governmental Responses to Tourism Development: Three Brazilian Case Studies”, Tourism Management, Vol. 24, No. 1: 97-110.
 • Özaydın, Mehmet (2016), Artvin Ansiklopedisi Cilt 1, İstanbul: Göksu Matbaa.
 • Özçakmak, Ali İmdat (2014), Dünden Bugüne Arhavi, İstanbul: İSTAD Kültür Yayınları.
 • Rubin, Allen; Babbie, R. Earl (2009). Essential Research Methods for Social Work, 2nd Ed., Boston: Cengage Learning.
 • Serçek, Sadık (2016), “Turizm Paydaşları Açısından Diyarbakır’ın Marka Algısı ve Geleceği”, Akademik Bakış Dergisi, S. 56: 194-219.
 • Simpson, C. Murray (2008), “Community Benefit Tourism Initiatives-A Conceptual Oxymoron?”, Tourism Management, No. 29: 1-18.
 • Şencan, Hüner (2005), Sosyal ve Davranışsal Ölçümlerde Güvenilirlik ve Geçerlilik, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Tortop, Nuri; Aykaç, Burhan; Yayman, Hüseyin; Özer, M. Akif (2014), Mahalli İdareler, 3. Baskı, Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Toskay, Tunca (1983), Turizm Olayına Genel Yaklaşım, İstanbul: Der Yayınları.
 • Türkay, Oğuz (2014), Destinasyon Yönetimi: Yönetimbilim Bakış Açısıyla İşlevler, Yaklaşımlar ve Araçlar, Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Ulusoy, Ahmet; Akdemir, Tekin (2017), Mahalli İdareler, 10. Baskı. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • UNWTO (2017), “World Tourism Barometer”, Volume 15, http://www.e-unwto.org/ doi/pdf/10.18111/wtobarometereng.2017.15.3.1, Erişim: (16.09.2018).
 • UNWTO (2016), “Tourism Highlights”, http://www.e-unwto.org/ doi/book/10.18111/ 9789284418145, Erişim: (16.09.2018).
 • Vatan, Ahmet (2015), “Destinasyon Pazarlaması Kapsamında Bilecik İli Turizminin Değerlendirilmesine Yönelik Paydaş Analizi”, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Visser, Gustav (2007), “Festival Tourism in Urban Africa: The Case of South Africa”, (Ed. Christian M. Rogerson, Gustav Visser), Urban Tourism in the Developing World: The South African Experience, New Jersey: Transaction Publishers: 101-126.
 • WEB-1:http://www.wikiwand.com/tr/Artvin_ilindeki_yerle%C5%9Fim_yerleri_listesi, Erişim: (11.10.2018).
 • Yıldırım, Ali; Şimşek, Hasan (2011), Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, 8. Baskı, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz, Ö. Gülay; Ateşsaçar, Dilvin (2016), “Kırsal Turizmde Yerel Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü: Balıkesir İli Örneği”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, C. 9, S. 43; 2083-2091.

Yerel Yöneticilerin Bölge Turizmine Yönelik Düşünceleri Üzerine Bir Araştırma: Artvin - Arhavi Örneği

Yıl 2020, Cilt 15, Sayı 2, 743 - 764, 01.08.2020
https://doi.org/10.17153/oguiibf.521091

Öz

Çalışmanın amacı, Arhavi destinasyonunda faaliyet gösteren paydaşlardan olan yerel yöneticilerin yöre turizmi ile ilgili düşüncelerini belirlemek ve turizm endüstrisine olan katkılarını tespit etmektir. Doğu Karadeniz Bölgesi’nin eşsiz doğal, kültürel, tarihi ve turistik değerlere sahip Artvin ili Arhavi ilçesi yerel yöneticileri ile nitel araştırma yöntemi kapsamında yarı yapılandırılmış mülakat tekniği kullanılarak elde edilen veriler içerik analizi yoluyla değerlendirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, Arhavi ilçesinde hizmet veren yerel yöneticilerin ve kurumlarının mevcut turizm faaliyetlerine katılımları ve turizm hareketlerine bakışlarının olumlu olduğu tespit edilmiştir. Diğer yandan, ilgili yönetici ve kurumların turizm endüstrisi ile ilgili faaliyetlerdeki eşgüdüm eksikliği belirlenmiş olup, var olan eksiklikler ve ilçe turizmi ile ilgili sorunlara çözüm önerileri getirilmeye çalışılmıştır. Ayrıca, yerel paydaşlara, turizm işletmelerine ve araştırmacılara destinasyon ile ilgili araştırma önerileri sunulmuştur. 

Kaynakça

 • Akay, Hale (2016), Yerel Yönetimlerde Katılımcı Mekanizmalar ve Süreçler, Yerel Yönetimler İçin Dezavantajlı Grupların Katılımıyla İnsan Hakları Temelli Programlama Projesi, İstanbul: Türkiye Avrupa Vakfı.
 • Akıllı, Hüsniye (2004), “Ekoturizmin Sosyo Kültürel Ekonomik Yönetsel ve Çevresel Etkiler Bakımından İrdelenmesi: Antalya Köprülü Kanyon Milli Parkı Örneği”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Akyol, Ceyhun (2011), Arhavi’nin Turizm Potansiyeli, 39. Uluslararası Arhavi Kültür ve Sanat Festivali Paneli Notları, Arhavi, Artvin.
 • Akyol, Ceyhun; Güner, Sinan; Oğan, Yener; Aydın, Ekrem; Yüce, Rahime; Uluyurt, Tuncay (2014), “Kırsal Alanların Turizm Potansiyelinin Belirlenmesi-Artvin İli Arhavi İlçesi Örneği”, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C. 18, S. 2: 249-271.
 • Akyol, Ceyhun; Zengin, Burhanettin; Akkaşoğlu, Süleyman; Ulama, Şevki (2018), “Destinasyon Pazarlamasında İmaj Rolünün Üniversite Öğrencileri Tarafından Algılanması; Arhavi Meslek Yüksekokulu Örneği”, MANAS Araştırmalar Dergisi, C. 7, S. 2: 637-655.
 • Albeni, Mesut; Ongun, Utku (2005), “Antalya Turizminin Türk Turizmi İçerisindeki Yeri ve Krizlerin Antalya Turizmi Üzerindeki Etkileri”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C. 10, S. 2: 93-112.
 • Alyakut, Baver (2007), “Sivil Toplum Kuruluşlarında Stratejik Yönetim Süreci ve Sivil Toplum Kuruluşlarında Stratejik Yönetim Uygulamalarının İncelenmesine Yönelik Bir Alan Araştırması”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Arslan, Güzin (1990), “Koruma Planlamasında İlk Aşama; Tespit ve Tescil”, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurultayı, 14-16 Mart, Kültür Bakanlığı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Ankara, Türkiye.
 • Artvin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü (2018), Müdürlük Temmuz Brifingi.
 • Artvin Valiliği (2018), Artvin, İl Kültür Turizm Müdürlüğü, Artvin: Artvin Valiliği.
 • Baycan, Süleyman (2017), “Yerel Yönetimler ve Turizm”, 3. Turizm Şûrası, 1-3 Kasım, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara, Türkiye.
 • Bozok, Düriye; Kaya, Çisem; Açıksözlü, Övgü (2014), “Alanya’nın Engelli Turizmine İlişkin Durumunun Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma”, 15. Ulusal Turizm Kongresi, 13-16 Kasım, Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi, Ankara, Türkiye.
 • Böhm, Anja (2008), The SWOT Analysis, Norderstedt: GRIN Verlag.
 • Çeken, Hüseyin (2008), “Turizmin Bölgesel Kalkınmaya Etkisi Üzerine Teorik Bir İnceleme”, Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C. 10, S. 2: 293-306.
 • Çekül (2012), Tarihi Kentler Birliği Yayınları Kılavuz Kitapçıklar Dizisi 1, Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı, Gaziantep: Ebat Ofset.
 • Çetin, Sefa (2008), “Kamu Sektöründe Stratejik Planlama: Türkiye’de İl Özel İdarelerinde Bir Araştırma”, 1. Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumu, 23-24 Ekim, Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sakarya, Türkiye.
 • Dede, O. Murat; Güremen, Lale (2010), “Yerel Yönetimlerin Turizm Sektörü İçindeki Önemi, Rolleri ve Görevleri”, Çağdaş Yerel Yönetimler, C. 19, S. 4: 47-61.
 • Doğan, Mustafa; Morkoç, K. Dilek (2015), “Türkiye’de Yerel Yönetimler ve Turizm”, Çağdaş Yerel Yönetimler, C. 24, S. 4: 27-57.
 • Erkuş, Adnan (2009), Davranış Bilimleri İçin Bilimsel Araştırma Süreci, 2. Baskı, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Geylanioğlu, Ş. Mustafa (2014), “Yerel Yönetimlerin Turizm Faaliyetlerindeki Rolü”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Gillham, Bill (2005), Research Interviewing, England: Open University Press.
 • Güler, G. Emel (2017). “Yerel Yönetimlerin Destinasyon Markalaşmasındaki Rolü”, 3. Turizm Şûrası, 1-3 Kasım, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara, Türkiye.
 • Gürsoy, Sena (2006), “Merkezi İdare ve Yerel Yönetimler Açısından Bölgesel Turizm Planlaması”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Hatırnaz, Beyza (2016), “Ayder’in Sürdürülebilir Turizm Kalkınması Sürecinin Turizm Paydaşları Tarafından Değerlendirilmesi”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Jeffries, J. David (2007), Governments and Tourism, Oxford: Butterwoth-Heinemann.
 • Kalaycıoğlu, Ozan (2017), “Balıkesir İli Yerel Yöneticilerinin Turizme ve Balıkesir Turizm Potansiyeline Bakış Açıları”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Karasar, Niyazi (2009), Bilimsel Araştırma Yöntemi, 19. Baskı, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kaya, Zekayi (2009), “Ulusal, Bölgesel ve Kırsal Kalkınmada Yerel Yönetimlerin Rolü”, Ulusal Kalkınma ve Yerel Yönetimler -1-, 19-20 Ekim, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, Ankara, Türkiye.
 • Keskin, Abdullah (2016), “Yerel Kalkınmada Yerel Yönetimlerin Rolü: Turizm Örneği”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, C. 30, S. 1: 143-154.
 • Koçak, Abdullah; Arun, Özgür (2006), “İçerik Analizi Çalışmalarında Örneklem Sorunu”, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, C. 4, S. 3: 21-28.
 • Koday, Zeki (2001), “Arhavi Çayı Havzasında Coğrafi Gözlemler Hakkında İlk Notlar”, Doğu Coğrafya Dergisi, C. 7, S. 5: 482-483.
 • Koday, Zeki; Koday, Saliha; Kaymaz, K. Çağlar (2015), “Mençuna Şelalesi’nin Sürdürülebilir Ekoturizm Planlaması Açısından Değerlendirilmesi”, (Ed. Serhat Zaman; Ogün Coşkun), Coğrafya’ya Adanmış Bir Ömür Prof. Dr. Hayati Doğanay, Ankara: Pegem Yayıncılık: 215-237.
 • Küçük, Müşerref; Güneş, Gül (2013), “Yerel Kalkınmada Bir Etken Olarak Turizm: Yerel Sivil Toplum Kuruluşlarının Görüşleri”, Çağdaş Yerel Yönetimler, C. 22, S. 4: 23-50.
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı (2018), “Yatırım ve Genel Müdürlüğü”, http://yigm.kulturturizm.gov.tr/TR,72942/ turizm-gelir-gider-ve-ortalama-harcama.html., Erişim: (21.10.2018).
 • Long, Jonathan (1994), “Local Authority Tourism Strategies - A British Appraisal”, The Journal of Tourism Studies, Vol. 5, No. 2: 17-23.
 • Mil, Burak (2007), “Nitel Araştırma Tekniği Olarak Görüşme”, (Ed. Atila Yüksel; Burak Mil; Yasin Bilim), Nitel Araştırma, Ankara: Detay Yayıncılık: 3-26.
 • Mkhonta, B. Patrick (2007), “Local Government in Swaziland: Requirements for Competent Administration in Urban Areas”, Unpublished Doctoral Dissertation, Pretoria University, https://repository.up.ac.za/bitstream/ handle/2263/29481/Complete.pdf?sequence = 9, Erişim: (12.08.2018).
 • Oliviera, Jose Antonio Puppim de (2003), “Governmental Responses to Tourism Development: Three Brazilian Case Studies”, Tourism Management, Vol. 24, No. 1: 97-110.
 • Özaydın, Mehmet (2016), Artvin Ansiklopedisi Cilt 1, İstanbul: Göksu Matbaa.
 • Özçakmak, Ali İmdat (2014), Dünden Bugüne Arhavi, İstanbul: İSTAD Kültür Yayınları.
 • Rubin, Allen; Babbie, R. Earl (2009). Essential Research Methods for Social Work, 2nd Ed., Boston: Cengage Learning.
 • Serçek, Sadık (2016), “Turizm Paydaşları Açısından Diyarbakır’ın Marka Algısı ve Geleceği”, Akademik Bakış Dergisi, S. 56: 194-219.
 • Simpson, C. Murray (2008), “Community Benefit Tourism Initiatives-A Conceptual Oxymoron?”, Tourism Management, No. 29: 1-18.
 • Şencan, Hüner (2005), Sosyal ve Davranışsal Ölçümlerde Güvenilirlik ve Geçerlilik, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Tortop, Nuri; Aykaç, Burhan; Yayman, Hüseyin; Özer, M. Akif (2014), Mahalli İdareler, 3. Baskı, Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Toskay, Tunca (1983), Turizm Olayına Genel Yaklaşım, İstanbul: Der Yayınları.
 • Türkay, Oğuz (2014), Destinasyon Yönetimi: Yönetimbilim Bakış Açısıyla İşlevler, Yaklaşımlar ve Araçlar, Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Ulusoy, Ahmet; Akdemir, Tekin (2017), Mahalli İdareler, 10. Baskı. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • UNWTO (2017), “World Tourism Barometer”, Volume 15, http://www.e-unwto.org/ doi/pdf/10.18111/wtobarometereng.2017.15.3.1, Erişim: (16.09.2018).
 • UNWTO (2016), “Tourism Highlights”, http://www.e-unwto.org/ doi/book/10.18111/ 9789284418145, Erişim: (16.09.2018).
 • Vatan, Ahmet (2015), “Destinasyon Pazarlaması Kapsamında Bilecik İli Turizminin Değerlendirilmesine Yönelik Paydaş Analizi”, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Visser, Gustav (2007), “Festival Tourism in Urban Africa: The Case of South Africa”, (Ed. Christian M. Rogerson, Gustav Visser), Urban Tourism in the Developing World: The South African Experience, New Jersey: Transaction Publishers: 101-126.
 • WEB-1:http://www.wikiwand.com/tr/Artvin_ilindeki_yerle%C5%9Fim_yerleri_listesi, Erişim: (11.10.2018).
 • Yıldırım, Ali; Şimşek, Hasan (2011), Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, 8. Baskı, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz, Ö. Gülay; Ateşsaçar, Dilvin (2016), “Kırsal Turizmde Yerel Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü: Balıkesir İli Örneği”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, C. 9, S. 43; 2083-2091.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ceyhun AKYOL (Sorumlu Yazar)
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-5542-7309
Türkiye


Burhanettin ZENGİN
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ
0000-0002-6368-0969


Süleyman AKKAŞOĞLU
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-0613-9743


Şevki ULAMA
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ
0000-0002-5874-8797

Yayımlanma Tarihi 1 Ağustos 2020
Başvuru Tarihi 1 Şubat 2019
Kabul Tarihi 2 Mart 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 15, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Akyol, C. , Zengin, B. , Akkaşoğlu, S. & Ulama, Ş. (2020). Yerel Yöneticilerin Bölge Turizmine Yönelik Düşünceleri Üzerine Bir Araştırma: Artvin - Arhavi Örneği . Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi , 15 (2) , 743-764 . DOI: 10.17153/oguiibf.521091