Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

The Financial Performance Evaluation of Municipalities with Gray Relation Analysis

Yıl 2021, Cilt 16, Sayı 2, 575 - 593, 01.08.2021
https://doi.org/10.17153/oguiibf.933887

Öz

With the emergence of the concept of the social municipality, the authorities and obligations of municipalities have increased. Nowadays, municipalities provide a large number of services in terms of quantity with extended budgets. Citizens demand a transparent, effective, and efficient public service. While public institutions care about resources, the expectations of taxpayers, who are the main providers of resources, should be equally important. In this context, the financial activities of Turkey's five largest metropolitan municipalities in terms of the population investigated by the gray relational analysis method. It is observed that the financial efficiency trend is positive in most metropolitan municipalities. According to the findings, Ankara metropolitan municipality is the most successful in efficiency scoring based on financial performance.

Kaynakça

 • Afonso, A. ve Fernandes, S. (2008). “Assessing and Explaining the Relative Efficiency of Local Government”. The Journal of Socio-Economics, 37(5), 1946-1979.
 • Akilli, H. ve Akilli, H. S. (2014). “Decentralization and Recentralization of Local Governments in Turkey”. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 140, 682-686.
 • Ansari, M., Shah Hosseini, R. ve Sharifi, M. (2016).”Evaluating and Rating the Performance of Qazvin Municipalities, Using the Balanced Scorecard (BSC) Model, with Fuzzy Multi-Criteria Decision-Making (FMCDM) Approach”. International Journal of Humanities and Cultural Studies, 3(2).
 • Ayyıldız, M., Çiçek, A. ve Ayyıldız, B. (2016). “6360 Sayılı Büyükşehir Yasasının Kırsal Kesime Olası Etkileri”. Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi, 5, 280-285.
 • Bahl, R. W. ve Linn, J. F. (1992). Urban Public Finance in Developing Countries. The World Bank.
 • Bahl, R. W., Linn, J. F. ve Wetzel, D. L. (Eds.). (2013). Financing Metropolitan Governments in Developing Countries. Cambridge, MA: Lincoln Institute of Land Policy.
 • Basílio, M., Pires, C., Borralho, C. ve Reis, J. P. (2019). “Local Government Efficiency: İs There Anything New after Troika’s Intervention in Portugal?”. Eurasian Economic Review, 1-24.
 • Bel, G. ve Belerdas-Castro, A. (2021). “Provision and Production Reform of Urban Fire Services: Privatization, Cooperation and Costs”. Public Management Review, 1-24.
 • Bel, G. ve Warner, M. E. (2016).” Factors Explaining Inter-Municipal Cooperation in Service Delivery: a Meta-Regression Analysis”. Journal of Economic Policy Reform, 19(2), 91-115.
 • Bel, G., Hebdon, R. ve Warner, M. (2018). “Beyond Privatisation and Cost Savings: Alternatives for Local Government Reform”. Local Government Studies, 44(2), 173-182.
 • Berkün, S. (2017). “Türkiye’de Sosyal Belediyecilik Anlayışı”. Şarkiyat, 9(2), 582-598.
 • Bostancı, B. (2016). ”Belediye Hizmet Kalitesinin Bulanık AHS Ağırlıkları ile Nominal Değerlemesi”. Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi, 8(2), 110-130.
 • Bozdoğan, T., Tayyar, N. ve Şerif, Ö. (2016). “Yeni Kamu Mali Yönetim Anlayişi Perspektifinde Türkiye’de Kamu Kurumlari Mali Performanslarinin Ahp Ve Topsis Yöntemleriyle Değerlendirilmesi”. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 18(2), 477-514.
 • Brown, K. (1993). “The 10-Point Test of Financial Condition: Toward an Esay-to-Use Assessment Tool for Smaller Cities”. Government Finance Review, vol. 9, no. 6, pp. 21-26
 • Buchanan, J. M. ve Tullock, G. (1962). The Calculus of Consent: Logical Foundations of Constitutional Democracy. Ann Arbor: University of Michigan Press.
 • Cuadrado-Ballesteros, B. ve Bisogno, M. (2019). “Efficiency as a Determinant of Financial Condition: an Assessment of Italian and Spanish Local Fovernments”. International Public Management Journal, 22(5), 743-774.
 • Çiçek, Ş. E., Dikmen, S. ve Arslan, P. (2015). “Türkiye’de Belediyelerin Performansının Harcama Yapıları Açısından Analizi”. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 11(24), 59-74.
 • Da Cruz, N. F. ve Marques, R. C. (2014). “Revisiting the Determinants of Local Government Performance”. Omega, 44, 91-103.
 • Elicin, Y. (2018). Metropolitan Municipality Reform: Rescaling of Municipal Service Delivery in Turkey. In Evaluating Reforms of Local Public and Social Services in Europe (pp. 297-314). Palgrave Macmillan, Cham.
 • Ersöz, M. (2017). “Kamu Kurumlarında Mali Tablo Analiz Yöntemlerinin Uygulanabilirliği”. Sayıştay Dergisi, 105, 1-40.
 • Ertuğ, Z. K. ve Girginer, N. (2015). “Financial Ffficiency Analysis of Metropolitan Municipalities with Integrated DEA and GRA: The Case of Turkey”. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, (15), 411-428.
 • Görgün, E. K. ve Yörür, N. (2017). “6360 Sayılı Büyükşehir Kanunu Sonrası Kırsal Alanları Yeniden Düşünmek-İzmir Örneği”. Aydın İktisat Fakültesi Dergisi, 2(1), 11-27.
 • Günal, A., Avtur, S. ve Dernek, K. (2014). “6360 Sayılı Yasanın Yerelleşme Bağlamında Değerlendirilmesi”. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19(3), 55-70.
 • Haning, M. T., Hamzah, H. ve Tahili, M. (2020). Determinants of Public Trust and Its Effect on Taxpayer Compliance Behavior in South Sulawesi Province, Indonesia.
 • Karaatlı, M. (2016). “Entropi-Gri lişkisel Analiz Yöntemleri ile Bütünleşik Bir Yaklaşım: Turizm Sektöründe Uygulama”. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21(1), 63-77.
 • Kilic, H. S. (2012). “The Performance Evaluation of Municipalities with VIKOR: an Application among Municipalities in Istanbul”. International Journal Of Business and Management Studies, 4(1), 43-51.
 • Kluza, K. (2017). “Risk Assessment of the Local Government Sector Based on the Ratio Analysis and the DEA Method. Evidence from Poland”. Eurasian Economic Review, 7(3), 329-351..
 • Liu, S., Forrest, J. ve Yang, Y. (2012). “A Brief Introduction to Grey Systems Theory”. Grey Systems, 2(2), 89.
 • Liu, S., Yang, Y. ve Forrest, J. (2017). Grey Data Analysis. Springer Singapore, Singapore, doi, 10(1007), 978-981.
 • McDonald, B.D. (2017). “Measuring the Fiscal Health of Municipalities”. Working Paper No. WP17BM1, Lincoln Institute of Land Policy, Cambridge, MA: Cambridge Press.
 • Miranda, R. ve Lerner, A. (1995). “Bureaucracy, Organizational Redundancy, and the Privatization of Public Services”. Public Administration Review, 193-200.
 • OECD. 2017. Trust and Public Policy: How Better Governance Can Help Rebuild Pub¬lic Trust. OECD Public Governance Reviews. Paris: OECD Publishing. https://doi. org/10.1787/9789264268920-en.
 • Ozdogan, S., Yildizbasi, A. ve Rouyendegh, B. D. (2020). “Performance Evaluation of Municipal Services with Fuzzy Multi-Criteria Decision Making Approaches: a Case Study from Turkey”. SN Applied Sciences, 2, 1-12.
 • Ökmen, M. ve Neslihan, K. (2015). “Türkiye’de Belediye Gelirleri İçinde Borçlanma ve Borçların Azaltılması İçin Öneriler“. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 22(2), 551-565.
 • Pektaş, E. K. (2010). “Türkiye’de Sosyal Belediyecilik Uygulamaları ve Temel Sorunlar”. Akademik İncelemeler Dergisi, 5(1), 4-22.
 • Pérez-López, G., Prior, D. ve Zafra-Gómez, J. L. (2015). “Rethinking New Public Management Delivery Forms and Efficiency: Long-Term Effects in Spanish Local Government”. Journal of Public Administration Research and Theory, 25(4), 1157-1183.
 • Sakinc, İ. (2014). “Using Grey Relational Analysis to Determine the Financial Performance of Turkish Football Clubs”. Journal of Economics Library, 1(1), 22-33.
 • Smoke P. (2013). Metropolitan Cities in the National Fiscal and Institutional Structure. In Financing Metropolitan Governments in Developing Countries. Bahl R, Linn J, Wetzel D (eds). Lincoln Institute of Land Policy: Cambridge, MA, pp. 57–84.
 • Stigler, G. J. (1971). “The Theory of Economic Regulation”. The Bell Journal of Economics and Management Science, 3-21.
 • Sud, I. ve Yilmaz, S. (2013). Metropolitan Cities in the National Fiscal and Institutional Structure. In Financing Metropolitan Governments in Developing Countries.
 • Şinik, B., Uçar, A. Y., ve Dik, E. (2016). “1924 ve 1926 Tarihli Belediye Kanunu Layihaları: Cumhuriyet Belediyecilik Anlayışının Kurucu Adımları”. Çağdaş Yerel Yönetimler, 25(2), 1-27.
 • Turco, M. (2017). “The Management of the Financial Collapse of Local Bodies and its Economic-Territorial Effects: the Case of the Municipality of Taranto”. International Journal of Public Sector Performance Management, 3(2), 191-207.
 • Uzunali, E. ve Görmez, A. H. (2019). “Türkiye’de Büyükşehir Belediyelerinin Mali Yapıları ve Bütçe Sürdürülebilirliklerinin Oran Analiz Yöntemiyle Karşılaştırılması”. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, (25), 95-118.
 • Vining, A. R., Boardman, A. E. ve Moore, M. A. (2014). “The Theory and Evidence Pertaining to Local Government Mixed Enterprises”. Annals of Public and Cooperative Economics, 85(1), 53-86.
 • Warner, M. E. (2010). “The Future of Local Government: Twenty‐First‐Century Challenges”. Public Administration Review, 70, s145-s147.
 • Warner, M. E. ve Bel, G. (2008). “Competition or Monopoly? Comparing Privatization of Local Public Services in the US and Spain”. Public administration, 86(3), 723-735.
 • Warner, M. E. ve Hefetz, A. (2008). ”Managing Markets for Public Service: The Role of Mixed Public–Private Delivery of City Services”. Public Administration Review, 68(1), 155-166.
 • Zarei, S. ve Talebnia, G. (2015). “Study the Areas Performance Evaluation of Regions at Tehran Municipality by GAHP-VIKOR Techniques”. Applied Mathematics in Engineering Management and Technology, 3(1), 143-150.
 • Zengin, O. (2014). “Büyükşehir Belediyesi Sisteminin Dönüşümü: Son On Yılın Değerlendirmesi”. Ankara Barosu Dergisi, (2), 91-116..

Büyükşehir Belediyelerinin Finansal Performanslarının Gri İlişki Analizi Yöntemiyle Karşılaştırılması

Yıl 2021, Cilt 16, Sayı 2, 575 - 593, 01.08.2021
https://doi.org/10.17153/oguiibf.933887

Öz

Sosyal belediyecilik kavramının ortaya çıkışı ile birlikte belediyelerin yetki ve yükümlülükleri artmaktadır. Günümüzde, belediyeler genişletilmiş bütçelere ile nicelik olarak çok fazla sayıda hizmet vermektedirler. Vatandaşlar şeffaf, etkin ve verimli kamu hizmeti talep etmektedirler. Kamu kurumları kaynakları önemsemekte iken kaynakların asıl sağlayıcısı olan vergi ödeyenlerin de beklentileri aynı derecede önemsenmelidir. Bu bağlamda, Türkiye’nin nüfus olarak en büyük beş büyükşehir belediyesinin finansal etkinlikleri gri ilişkisel analiz yöntemi ile araştırılmıştır. Büyükşehir belediyelerinin çoğunluğunda yıllar bazındaki finansal etkinlik eğiliminin pozitif olduğu görülmektedir. Bulgulara göre, Ankara büyükşehir belediyesi finansal performansa bağlı etkinlik puanlamasında en başarılı konumdadır.

Kaynakça

 • Afonso, A. ve Fernandes, S. (2008). “Assessing and Explaining the Relative Efficiency of Local Government”. The Journal of Socio-Economics, 37(5), 1946-1979.
 • Akilli, H. ve Akilli, H. S. (2014). “Decentralization and Recentralization of Local Governments in Turkey”. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 140, 682-686.
 • Ansari, M., Shah Hosseini, R. ve Sharifi, M. (2016).”Evaluating and Rating the Performance of Qazvin Municipalities, Using the Balanced Scorecard (BSC) Model, with Fuzzy Multi-Criteria Decision-Making (FMCDM) Approach”. International Journal of Humanities and Cultural Studies, 3(2).
 • Ayyıldız, M., Çiçek, A. ve Ayyıldız, B. (2016). “6360 Sayılı Büyükşehir Yasasının Kırsal Kesime Olası Etkileri”. Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi, 5, 280-285.
 • Bahl, R. W. ve Linn, J. F. (1992). Urban Public Finance in Developing Countries. The World Bank.
 • Bahl, R. W., Linn, J. F. ve Wetzel, D. L. (Eds.). (2013). Financing Metropolitan Governments in Developing Countries. Cambridge, MA: Lincoln Institute of Land Policy.
 • Basílio, M., Pires, C., Borralho, C. ve Reis, J. P. (2019). “Local Government Efficiency: İs There Anything New after Troika’s Intervention in Portugal?”. Eurasian Economic Review, 1-24.
 • Bel, G. ve Belerdas-Castro, A. (2021). “Provision and Production Reform of Urban Fire Services: Privatization, Cooperation and Costs”. Public Management Review, 1-24.
 • Bel, G. ve Warner, M. E. (2016).” Factors Explaining Inter-Municipal Cooperation in Service Delivery: a Meta-Regression Analysis”. Journal of Economic Policy Reform, 19(2), 91-115.
 • Bel, G., Hebdon, R. ve Warner, M. (2018). “Beyond Privatisation and Cost Savings: Alternatives for Local Government Reform”. Local Government Studies, 44(2), 173-182.
 • Berkün, S. (2017). “Türkiye’de Sosyal Belediyecilik Anlayışı”. Şarkiyat, 9(2), 582-598.
 • Bostancı, B. (2016). ”Belediye Hizmet Kalitesinin Bulanık AHS Ağırlıkları ile Nominal Değerlemesi”. Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi, 8(2), 110-130.
 • Bozdoğan, T., Tayyar, N. ve Şerif, Ö. (2016). “Yeni Kamu Mali Yönetim Anlayişi Perspektifinde Türkiye’de Kamu Kurumlari Mali Performanslarinin Ahp Ve Topsis Yöntemleriyle Değerlendirilmesi”. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 18(2), 477-514.
 • Brown, K. (1993). “The 10-Point Test of Financial Condition: Toward an Esay-to-Use Assessment Tool for Smaller Cities”. Government Finance Review, vol. 9, no. 6, pp. 21-26
 • Buchanan, J. M. ve Tullock, G. (1962). The Calculus of Consent: Logical Foundations of Constitutional Democracy. Ann Arbor: University of Michigan Press.
 • Cuadrado-Ballesteros, B. ve Bisogno, M. (2019). “Efficiency as a Determinant of Financial Condition: an Assessment of Italian and Spanish Local Fovernments”. International Public Management Journal, 22(5), 743-774.
 • Çiçek, Ş. E., Dikmen, S. ve Arslan, P. (2015). “Türkiye’de Belediyelerin Performansının Harcama Yapıları Açısından Analizi”. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 11(24), 59-74.
 • Da Cruz, N. F. ve Marques, R. C. (2014). “Revisiting the Determinants of Local Government Performance”. Omega, 44, 91-103.
 • Elicin, Y. (2018). Metropolitan Municipality Reform: Rescaling of Municipal Service Delivery in Turkey. In Evaluating Reforms of Local Public and Social Services in Europe (pp. 297-314). Palgrave Macmillan, Cham.
 • Ersöz, M. (2017). “Kamu Kurumlarında Mali Tablo Analiz Yöntemlerinin Uygulanabilirliği”. Sayıştay Dergisi, 105, 1-40.
 • Ertuğ, Z. K. ve Girginer, N. (2015). “Financial Ffficiency Analysis of Metropolitan Municipalities with Integrated DEA and GRA: The Case of Turkey”. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, (15), 411-428.
 • Görgün, E. K. ve Yörür, N. (2017). “6360 Sayılı Büyükşehir Kanunu Sonrası Kırsal Alanları Yeniden Düşünmek-İzmir Örneği”. Aydın İktisat Fakültesi Dergisi, 2(1), 11-27.
 • Günal, A., Avtur, S. ve Dernek, K. (2014). “6360 Sayılı Yasanın Yerelleşme Bağlamında Değerlendirilmesi”. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19(3), 55-70.
 • Haning, M. T., Hamzah, H. ve Tahili, M. (2020). Determinants of Public Trust and Its Effect on Taxpayer Compliance Behavior in South Sulawesi Province, Indonesia.
 • Karaatlı, M. (2016). “Entropi-Gri lişkisel Analiz Yöntemleri ile Bütünleşik Bir Yaklaşım: Turizm Sektöründe Uygulama”. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21(1), 63-77.
 • Kilic, H. S. (2012). “The Performance Evaluation of Municipalities with VIKOR: an Application among Municipalities in Istanbul”. International Journal Of Business and Management Studies, 4(1), 43-51.
 • Kluza, K. (2017). “Risk Assessment of the Local Government Sector Based on the Ratio Analysis and the DEA Method. Evidence from Poland”. Eurasian Economic Review, 7(3), 329-351..
 • Liu, S., Forrest, J. ve Yang, Y. (2012). “A Brief Introduction to Grey Systems Theory”. Grey Systems, 2(2), 89.
 • Liu, S., Yang, Y. ve Forrest, J. (2017). Grey Data Analysis. Springer Singapore, Singapore, doi, 10(1007), 978-981.
 • McDonald, B.D. (2017). “Measuring the Fiscal Health of Municipalities”. Working Paper No. WP17BM1, Lincoln Institute of Land Policy, Cambridge, MA: Cambridge Press.
 • Miranda, R. ve Lerner, A. (1995). “Bureaucracy, Organizational Redundancy, and the Privatization of Public Services”. Public Administration Review, 193-200.
 • OECD. 2017. Trust and Public Policy: How Better Governance Can Help Rebuild Pub¬lic Trust. OECD Public Governance Reviews. Paris: OECD Publishing. https://doi. org/10.1787/9789264268920-en.
 • Ozdogan, S., Yildizbasi, A. ve Rouyendegh, B. D. (2020). “Performance Evaluation of Municipal Services with Fuzzy Multi-Criteria Decision Making Approaches: a Case Study from Turkey”. SN Applied Sciences, 2, 1-12.
 • Ökmen, M. ve Neslihan, K. (2015). “Türkiye’de Belediye Gelirleri İçinde Borçlanma ve Borçların Azaltılması İçin Öneriler“. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 22(2), 551-565.
 • Pektaş, E. K. (2010). “Türkiye’de Sosyal Belediyecilik Uygulamaları ve Temel Sorunlar”. Akademik İncelemeler Dergisi, 5(1), 4-22.
 • Pérez-López, G., Prior, D. ve Zafra-Gómez, J. L. (2015). “Rethinking New Public Management Delivery Forms and Efficiency: Long-Term Effects in Spanish Local Government”. Journal of Public Administration Research and Theory, 25(4), 1157-1183.
 • Sakinc, İ. (2014). “Using Grey Relational Analysis to Determine the Financial Performance of Turkish Football Clubs”. Journal of Economics Library, 1(1), 22-33.
 • Smoke P. (2013). Metropolitan Cities in the National Fiscal and Institutional Structure. In Financing Metropolitan Governments in Developing Countries. Bahl R, Linn J, Wetzel D (eds). Lincoln Institute of Land Policy: Cambridge, MA, pp. 57–84.
 • Stigler, G. J. (1971). “The Theory of Economic Regulation”. The Bell Journal of Economics and Management Science, 3-21.
 • Sud, I. ve Yilmaz, S. (2013). Metropolitan Cities in the National Fiscal and Institutional Structure. In Financing Metropolitan Governments in Developing Countries.
 • Şinik, B., Uçar, A. Y., ve Dik, E. (2016). “1924 ve 1926 Tarihli Belediye Kanunu Layihaları: Cumhuriyet Belediyecilik Anlayışının Kurucu Adımları”. Çağdaş Yerel Yönetimler, 25(2), 1-27.
 • Turco, M. (2017). “The Management of the Financial Collapse of Local Bodies and its Economic-Territorial Effects: the Case of the Municipality of Taranto”. International Journal of Public Sector Performance Management, 3(2), 191-207.
 • Uzunali, E. ve Görmez, A. H. (2019). “Türkiye’de Büyükşehir Belediyelerinin Mali Yapıları ve Bütçe Sürdürülebilirliklerinin Oran Analiz Yöntemiyle Karşılaştırılması”. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, (25), 95-118.
 • Vining, A. R., Boardman, A. E. ve Moore, M. A. (2014). “The Theory and Evidence Pertaining to Local Government Mixed Enterprises”. Annals of Public and Cooperative Economics, 85(1), 53-86.
 • Warner, M. E. (2010). “The Future of Local Government: Twenty‐First‐Century Challenges”. Public Administration Review, 70, s145-s147.
 • Warner, M. E. ve Bel, G. (2008). “Competition or Monopoly? Comparing Privatization of Local Public Services in the US and Spain”. Public administration, 86(3), 723-735.
 • Warner, M. E. ve Hefetz, A. (2008). ”Managing Markets for Public Service: The Role of Mixed Public–Private Delivery of City Services”. Public Administration Review, 68(1), 155-166.
 • Zarei, S. ve Talebnia, G. (2015). “Study the Areas Performance Evaluation of Regions at Tehran Municipality by GAHP-VIKOR Techniques”. Applied Mathematics in Engineering Management and Technology, 3(1), 143-150.
 • Zengin, O. (2014). “Büyükşehir Belediyesi Sisteminin Dönüşümü: Son On Yılın Değerlendirmesi”. Ankara Barosu Dergisi, (2), 91-116..

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Erdem ÖNCÜ (Sorumlu Yazar)
AKDENİZ KARPAZ ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-3506-5803
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Ağustos 2021
Başvuru Tarihi 6 Mayıs 2021
Kabul Tarihi 25 Mayıs 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 16, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Öncü, E. (2021). Büyükşehir Belediyelerinin Finansal Performanslarının Gri İlişki Analizi Yöntemiyle Karşılaştırılması . Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi , 16 (2) , 575-593 . DOI: 10.17153/oguiibf.933887