Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Muhasebe Dersi Alan Öğrencilerin Matematiğe Bakış Açısı ve Akademik Başarıları

Yıl 2018, Cilt: 11 Sayı: 4, 143 - 161, 18.10.2018
https://doi.org/10.25287/ohuiibf.447599

Öz

Muhasebe genel yapısı itibariyle mantıksal
ilişkilere dayanmakta ve öğrenmeler de bu mantıksal sıra ve tutarlılık içinde
gerçekleşmektedir. Muhasebenin tanımı da bu mantıksal sırayla yapılmaktadır.
Nitekim muhasebenin tanımında; saptama, ölçme, kaydetme, sınıflandırma,
özetleyerek raporlama ve yorumlama olmak üzere tüm işlem aşamalarına yer
verilmektedir. Muhasebenin iş akışını da yansıtan bu sıralamada muhasebenin
“mantık” gereksinimi şüphesiz iken matematik işlemlerinden yararlanma düzeyi
ise ancak dört işlemden ibaret sayılabilir. Fakat muhasebe dersi veren öğretim
elemanları, sıklıkla, bir kısım öğrencinin muhasebe dersinin sayısal bir ders
olduğundan bahisle başarılı olamadıkları şikâyeti ile karşı karşıya
kalmaktadır. Öğrenciler, diğer derslerde olmadığı kadar muhasebe dersinden
yakınmaktadırlar. Bu yakınmada, muhasebe dersinin de bir matematiksel ders
olduğu, matematikte zaten başarısız oldukları veya güçlük çektikleri; bu
nedenle muhasebe dersinde de zorlandıkları yönünde özdeğerlendirmeler öne çıkmaktadır.
Şüphesiz, muhasebe de bir temel bilim olan matematiğin çeşitli konularından
yararlanmaktadır fakat muhasebe derslerinin diğer birçok ders gibi matematik
ile doğrudan bir ilişkisi olduğu söylenemez. Bu bağlamda, çalışmanın amacı da
muhasebe ile matematik arasındaki bu ilişkinin öğrencilerin iddia ettiği gibi
muhasebede beklenen akademik başarıyı sınırlayıcı bir rol sergileyip
sergilemediğine dair bir değerlendirmede bulunmaktır. 

Kaynakça

 • Abdioğlu, H., Kılıç, R., Çalış, N. (2015). Öğrencilerin Ders Başarısı Üzerinde Kişilik Özelliklerinin Etkisi: Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma. Sosyal Bilimler Dergisi. 8 (1), 83-109.
 • Ay, M. (2011). Öğrencilerin muhasebe derslerinde yaşadıkları anlama zorlukları ve nedenleri üzerine bir araştırma. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 31, 263-277.
 • Bernardi, R. A. & Bean, D. F. (2002). The Importance of Performance in Intermediate Accounting I on Performance in a Subsequent Accounting Course. Accountin Educators’ Journal. 14, 1-13.
 • Büyükarıkan, B. ve Büyükarıkan, U. (2014). Lisans düzeyinde muhasebe eğitimi alan öğrencilerin başarılarını etkileyen faktörlerin analizi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 3(5), 65-79.
 • Can, A. V., Karaca, N., Akyel, N, Demirci, S. D. (2012). Evaluating the Fitness of Lecturing with Powerpoint Presentations for Accounting Education - Research at Sakarya University. 3rd International Conference on New Horizons in Education, Procedia – Socialand Behavioral Sciences, Vol. 55, 128-137.
 • Davidson, R. A., Slotnick, S. A., Waldman D. A. (2000). Using Linguistic Performance to Measure Problem-Solving. Accounting Education. 9 (1), 53-66.
 • Demir, M. ve Çam, M., (2006). Muhasebe Bölümü Öğrencilerinin Muhasebe Öğreniminde Başarılarını Olumsuz Etkileyen Faktörlere İlişkin Bir Araştırma. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 32.
 • Erol, M., Erkan, G. (2008). Lisans düzeyinde muhasebe eğitimi alan öğrencilerin başarılarını etkileyen faktörlerin belirlenmesine yönelik Biga İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi’nde bir araştırma. KMU İİBF Dergisi, 10(14).
 • Jameel, S. H. & Hamdan, A. (2015). Effects of Student’s Attendance on Accounting Student’s Performance. International Journal of Business and Management Review. 3 (5), 79-93.
 • Jansen, J. & Villiers, C. (2016). Determinants of Student Performance in an Accounting Degree Programme. South African Journal of Accounting Research. 30 (1), 1-28.
 • Kızıl, C., Çelik, İ. E., Akman, V., Danışman, D. (2015). Muhasebe dersini ilk kez alan öğrencilerin başarısına etki eden faktörlerin tespiti: Yalova Üniversitesi’nde bir uygulama. İşletme Bilimi Dergisi, 3 (2).
 • Koçyiğit, S. Ç., Doğan, E., Taş, E. (2016). Sağlık Yönetimi Bölümü Öğrencilerinin Muhasebe Derslerindeki Başarılarını Etkileyen Faktörlerle İlgili Görüşlerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma (Ankara Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi Örneği). Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 8(16), 222-252.
 • Mostafa, M. M. & Zheng, L. (2008). Factors associated with student performance in advanced accounting and auditing: An empirical study in a public university. Accounting Research Journal. 21 (1), 16-32. doi: 10.1108/10309610810891328.
 • Papageorgiou, K. & Halabi, A. K. (2014). Factors contributing toward student performance in a distance education accounting degree. Meditari Accountancy Research. 22 (2), 211-223.
 • Schroeder, N. W. (1986). Previous accounting education and college-level accounting exam performance. Issuesin Accounting Education, 4 (1), 31-47.
 • Uyar, A. ve Güngörmüş, A. H. (2011). Factor Associated with Student Performance in Financial Accounting Course. European Journal of Economic and Political Studies. 4 (2), 139-154.
 • Tazegül, A., Kutlu, H. A., Elyıldırım, Ü. Y. (2014). Yeni Yaklaşımlar ve Öğrenme Öğretme Etkinlikleri-Muhasebe Öğretiminde Öğrenci Merkezli Yöntemler ve Araçlar. 33. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu,23- 27 Nisan, Antalya.
 • Tho, L. M. (1994). Some evidence on the determinants of student performance in the University of Malaya Introductory Accounting Course. Accounting Education: An International Journal, 3 (4),331 – 340.
 • Tho, L. M. (2006). Self-efficacy and Student Performance in an Accounting Course. Journal of Financial Reporting & Accounting. 4 (1), 129-146.

Mathematics Perspective and Academic Success of The Students Taking Accounting Course

Yıl 2018, Cilt: 11 Sayı: 4, 143 - 161, 18.10.2018
https://doi.org/10.25287/ohuiibf.447599

Öz

Accounting is based on logical connections; and also learning takes place in this logical sequence and
consistency.
The definition of accounting is
also made in this logical sequence. Thus, all process steps are included as
quantification, determination, booking, classification, and report by summarizing
and explication in the definition of accounting. In this sorting, which also
reflects the work flow of the accounting, while the “logic” necessity is
undoubtedly needed in accounting, the level of utilization of mathematical
operations can be considered as being only four operations. However, accounting
instructors are often faced with the complaint that some students are not
successful in accounting because of its being a mathematical course. Students
complain about accounting course more than other courses. In this complaint, some
self-assessments are emphasized in the sense that accounting course is also a
mathematical course, which they already failed or have difficulties with; therefore
they will also have challenges in accounting courses. Undoubtedly, accounting
benefits from various aspects of mathematics though it cannot be said that
accounting courses directly related to mathematics as many other courses. In
this context, the aim of this study is to make an assessment about this
relationship between accounting and mathematics on whether mathematics display
a limiting role in expected academic achievement in accounting as students
claimed.

Kaynakça

 • Abdioğlu, H., Kılıç, R., Çalış, N. (2015). Öğrencilerin Ders Başarısı Üzerinde Kişilik Özelliklerinin Etkisi: Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma. Sosyal Bilimler Dergisi. 8 (1), 83-109.
 • Ay, M. (2011). Öğrencilerin muhasebe derslerinde yaşadıkları anlama zorlukları ve nedenleri üzerine bir araştırma. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 31, 263-277.
 • Bernardi, R. A. & Bean, D. F. (2002). The Importance of Performance in Intermediate Accounting I on Performance in a Subsequent Accounting Course. Accountin Educators’ Journal. 14, 1-13.
 • Büyükarıkan, B. ve Büyükarıkan, U. (2014). Lisans düzeyinde muhasebe eğitimi alan öğrencilerin başarılarını etkileyen faktörlerin analizi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 3(5), 65-79.
 • Can, A. V., Karaca, N., Akyel, N, Demirci, S. D. (2012). Evaluating the Fitness of Lecturing with Powerpoint Presentations for Accounting Education - Research at Sakarya University. 3rd International Conference on New Horizons in Education, Procedia – Socialand Behavioral Sciences, Vol. 55, 128-137.
 • Davidson, R. A., Slotnick, S. A., Waldman D. A. (2000). Using Linguistic Performance to Measure Problem-Solving. Accounting Education. 9 (1), 53-66.
 • Demir, M. ve Çam, M., (2006). Muhasebe Bölümü Öğrencilerinin Muhasebe Öğreniminde Başarılarını Olumsuz Etkileyen Faktörlere İlişkin Bir Araştırma. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 32.
 • Erol, M., Erkan, G. (2008). Lisans düzeyinde muhasebe eğitimi alan öğrencilerin başarılarını etkileyen faktörlerin belirlenmesine yönelik Biga İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi’nde bir araştırma. KMU İİBF Dergisi, 10(14).
 • Jameel, S. H. & Hamdan, A. (2015). Effects of Student’s Attendance on Accounting Student’s Performance. International Journal of Business and Management Review. 3 (5), 79-93.
 • Jansen, J. & Villiers, C. (2016). Determinants of Student Performance in an Accounting Degree Programme. South African Journal of Accounting Research. 30 (1), 1-28.
 • Kızıl, C., Çelik, İ. E., Akman, V., Danışman, D. (2015). Muhasebe dersini ilk kez alan öğrencilerin başarısına etki eden faktörlerin tespiti: Yalova Üniversitesi’nde bir uygulama. İşletme Bilimi Dergisi, 3 (2).
 • Koçyiğit, S. Ç., Doğan, E., Taş, E. (2016). Sağlık Yönetimi Bölümü Öğrencilerinin Muhasebe Derslerindeki Başarılarını Etkileyen Faktörlerle İlgili Görüşlerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma (Ankara Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi Örneği). Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 8(16), 222-252.
 • Mostafa, M. M. & Zheng, L. (2008). Factors associated with student performance in advanced accounting and auditing: An empirical study in a public university. Accounting Research Journal. 21 (1), 16-32. doi: 10.1108/10309610810891328.
 • Papageorgiou, K. & Halabi, A. K. (2014). Factors contributing toward student performance in a distance education accounting degree. Meditari Accountancy Research. 22 (2), 211-223.
 • Schroeder, N. W. (1986). Previous accounting education and college-level accounting exam performance. Issuesin Accounting Education, 4 (1), 31-47.
 • Uyar, A. ve Güngörmüş, A. H. (2011). Factor Associated with Student Performance in Financial Accounting Course. European Journal of Economic and Political Studies. 4 (2), 139-154.
 • Tazegül, A., Kutlu, H. A., Elyıldırım, Ü. Y. (2014). Yeni Yaklaşımlar ve Öğrenme Öğretme Etkinlikleri-Muhasebe Öğretiminde Öğrenci Merkezli Yöntemler ve Araçlar. 33. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu,23- 27 Nisan, Antalya.
 • Tho, L. M. (1994). Some evidence on the determinants of student performance in the University of Malaya Introductory Accounting Course. Accounting Education: An International Journal, 3 (4),331 – 340.
 • Tho, L. M. (2006). Self-efficacy and Student Performance in an Accounting Course. Journal of Financial Reporting & Accounting. 4 (1), 129-146.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Ekonomi
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Fevzi Serkan ÖZDEMİR

0000-0002-0641-6352
Türkiye


Elif BULUT

0000-0001-8278-1821
Türkiye


İsmail Hakkı ÜNAL

0000-0003-4465-9045
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 18 Ekim 2018
Gönderilme Tarihi 25 Temmuz 2018
Kabul Tarihi 13 Ekim 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018 Cilt: 11 Sayı: 4

Kaynak Göster

APA Özdemir, F. S. , Bulut, E. & Ünal, İ. H. (2018). Muhasebe Dersi Alan Öğrencilerin Matematiğe Bakış Açısı ve Akademik Başarıları . Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 11 (4) , 143-161 . DOI: 10.25287/ohuiibf.447599
Creative Commons Lisansı
Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.