Yıl 2019, Cilt 12 , Sayı 3, Sayfalar 328 - 337 2019-07-20

Perceptions on Today and Future of University Students: A Research on Students of Business Administration
Üniversite Öğrencilerinin Günümüz ve Gelecek Algısı: İşletme Bölümü Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma

Oğuzhan Aytar [1] , Şerife SOYLU [2]


One of the most important issues that directed people's behaviour is their future thinking in their lifetime. It is among the main challenges of today's managers and educators that identifying factors that motivate and work individuals more diligently. At the same time negative thoughts about the future causes to work under the capacity of the individual. The future has a significant impact on the formation of behaviour, attitudes and personalities of young people. In this respect issues that motivate and demoralize, opportunities and threat perceptions are among the issues of young people to be evaluated. The purpose of this study is to expose the concepts and issue about they care about the future fear and expectations of department of business administration students. In this study search for answers with open-ended questions about the future fear and expectations of students, answers evaluated by the Content Analysis Method. At the end of the research the greatest concern of the students is the phenomenon of unemployment for the future however, paradoxically, the expectations of the future were found to be quite high and positive. At the same time, today it was determined that the most important supporters of the youth were the families against the problems and sources of stress.

İnsanların yaşam sürecinde davranışlarına yön veren en önemli konulardan birisi gelecek düşüncesidir. Bireyi motive eden ve daha gayretli çalışmasını sağlayan faktörlerin ortaya çıkarılması günümüz yönetici ve eğitimcilerinin ana uğraşları arasında yer almaktadır. Bununla birlikte gelecekle ilgili olumsuz düşünceler, bireyin kapasitesinin altında çaba göstermesine neden olmaktadır. Gelecek olgusu gençlerin davranış, tutum ve kişiliklerinin oluşumu açısından önemli bir etkiye sahiptir. Gençleri motive eden ve demoralize eden konular, fırsat ve tehdit algılamaları bu açıdan değerlendirilmesi gereken konular arasında yer almaktadır. Bu araştırmanın amacı işletme bölümü öğrencilerinin gelecek kaygı ve beklentilerine ilişkin öne çıkardıkları kavram ve konuları tespit etmektir. Araştırma kapsamında öğrencilerin gelecekle ilgili kaygı ve beklentilerine yönelik açık uçlu sorulara yanıt aranarak verilen cevaplar İçerik Analizi Yöntemi ile değerlendirmeye tabi tutulmuştur.
 • Altunışık, R., vd. (2010). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı. Sakarya: Sakarya Yayıncılık.
 • Arık, N. & Seyhan, B. (2016). Üniversite Öğrencilerinin Kariyer Planlamasında Teknoloji Bilgisi ve Gelecek Beklentilerinin Rolü. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 7: 2218-2231.
 • Aydın, A. (2017). Genç İşsizliği Sorununun Almanya ve Türkiye Mesleki Eğitim Sistemi Çerçevesinde Değerlendirilmesi, Sosyal Güvence Dergisi (6), 11, 1-23.
 • Bakır, N. O. vd. (2016). Üniversite Öğrencilerinde Memnuniyet Oluşturan Unsurların Saptanması: Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğrencileri ile Bir Araştırma. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 38, Sayı 1: 93-125.
 • Bayraktar, S. & İncekara, A. (2013). Türkiye’nin Genç İşsizlik Profili, Çalışma İlişkileri Dergisi, Cilt 4, Sayı 1: 15-38.
 • Çağlar, M., Dinçyürek S., & Arsan N. (2012).Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Kaygılarının Analizi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 43, 106-116.
 • Dündar, S., Yapıcı, Ş., & Topçu, B. (2008). Üniversite Öğrencilerinin Bazı Kişilik Özelliklerine Göre Sınav Kaygısının İncelenmesi, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 28, Sayı 1: 171-186.
 • Göktolga, O., & Batar H. (2017). Gençlerin Toplumsal, Kültürel ve Siyasal Hayata Katılımı: Malatya Kent Konseyi Gençlik Meclisi Örneği, Gençlik Araştırmaları Dergisi, 5, (13), 39-51.
 • Kaya, M., & Göktolga, Z. G. (2014). Üniversite Öğrencilerinin Gelecek Beklentisinin Yapısal Eşitlik Modeli ve Chaid Analizi ile Belirlenmesi: Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Öğrencilerine Yönelik Bir Uygulama, Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, I, 127-139
 • Kara, D. (2009). Eğitim-Öğretim Yaşantısında Stres Yaratan Faktörler ve Aile Özelliklerine Göre Öğrencilerin Stresle Başa çıkma Davranışlarının İncelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (22), 255-263.
 • Kula, K. Ş. & Saraç, T. (2016). Üniversite Öğrencilerinin Gelecek Kaygısı, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13 (33), 227-242.
 • Özdemir, A. (2013). Yönetim Biliminde İleri Araştırma Yöntemleri ve Uygulamalar. İstanbul: Beta Basım A.Ş.
 • Tunalı, S., & Kiraz, E. (2017). Gelecek Üzerine Araştırma Yapma Yöntemlerinin Eğitim Araştırmalarında Kullanılması. Yaşadıkça Eğitim Dergisi, 31, 2: 41-54.
 • Yavuzer H., (2005). Günümüz Gençliğinin Gelecek Beklentileri, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 2, 93-103
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2016). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz, İ., A., vd. (2014). Üniversite Öğrencilerinin Kaygı Düzeylerinin Belirlenmesi: Bir Örnek Çalışma. Electronic Journal of Vocational Colleges, 4 (4), 16-26.
 • YÖK (2018). Yükseköğretim Kurulu 2018 Yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı Yerleştirme Sonuçları Raporu Retrieved September 15 http://yok.gov.tr/documents/10279/38728479/2018+YKS+Yerle%C5%9Ftirme+Sonu%C3%A7lar%C4%B1%20Raporu/, Erişim Tarihi: 15.09.2018 Zencirkıran, M., (2017). Gençlik ve Kuşaklar: Kuşaklara Göre Gençliğin Değer ve Davranışları, Davranış Bilimleri. Bursa: Dora Basım Yayın.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-3799-0952
Yazar: Oğuzhan Aytar (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-2960-2606
Yazar: Şerife SOYLU
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 20 Temmuz 2019

Bibtex @araştırma makalesi { ohuiibf462023, journal = {Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {2564-6931}, address = {iibfdergi@ohu.edu.tr}, publisher = {Ömer Halisdemir Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {12}, pages = {328 - 337}, doi = {10.25287/ohuiibf.462023}, title = {Üniversite Öğrencilerinin Günümüz ve Gelecek Algısı: İşletme Bölümü Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {Aytar, Oğuzhan and SOYLU, Şerife} }
APA Aytar, O , SOYLU, Ş . (2019). Üniversite Öğrencilerinin Günümüz ve Gelecek Algısı: İşletme Bölümü Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 12 (3) , 328-337 . DOI: 10.25287/ohuiibf.462023
MLA Aytar, O , SOYLU, Ş . "Üniversite Öğrencilerinin Günümüz ve Gelecek Algısı: İşletme Bölümü Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma". Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 12 (2019 ): 328-337 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ohuiibf/issue/48170/462023>
Chicago Aytar, O , SOYLU, Ş . "Üniversite Öğrencilerinin Günümüz ve Gelecek Algısı: İşletme Bölümü Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma". Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 12 (2019 ): 328-337
RIS TY - JOUR T1 - Üniversite Öğrencilerinin Günümüz ve Gelecek Algısı: İşletme Bölümü Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma AU - Oğuzhan Aytar , Şerife SOYLU Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.25287/ohuiibf.462023 DO - 10.25287/ohuiibf.462023 T2 - Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 328 EP - 337 VL - 12 IS - 3 SN - 2564-6931- M3 - doi: 10.25287/ohuiibf.462023 UR - https://doi.org/10.25287/ohuiibf.462023 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Üniversite Öğrencilerinin Günümüz ve Gelecek Algısı: İşletme Bölümü Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma %A Oğuzhan Aytar , Şerife SOYLU %T Üniversite Öğrencilerinin Günümüz ve Gelecek Algısı: İşletme Bölümü Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma %D 2019 %J Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 2564-6931- %V 12 %N 3 %R doi: 10.25287/ohuiibf.462023 %U 10.25287/ohuiibf.462023
ISNAD Aytar, Oğuzhan , SOYLU, Şerife . "Üniversite Öğrencilerinin Günümüz ve Gelecek Algısı: İşletme Bölümü Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma". Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 12 / 3 (Temmuz 2019): 328-337 . https://doi.org/10.25287/ohuiibf.462023
AMA Aytar O , SOYLU Ş . Üniversite Öğrencilerinin Günümüz ve Gelecek Algısı: İşletme Bölümü Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2019; 12(3): 328-337.
Vancouver Aytar O , SOYLU Ş . Üniversite Öğrencilerinin Günümüz ve Gelecek Algısı: İşletme Bölümü Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2019; 12(3): 337-328.