Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

ÇOCUK VE ERGEN PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN ERGENLERDE AKILLI TELEFON BAĞIMLILIĞININ İNCELENMESİ

Yıl 2022, Cilt: 9 Sayı: 1, 43 - 71, 02.07.2022

Öz

Amaç: Bir eğitim ve araştırma hastanesine başvuran ergenlerin akıllı telefon kullanım alışkanlıklarını incelemek amaçlanmıştır.
Yöntem: Çalışma grubu olarak Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu veya Anksiyete Bozukluğu tanısı almış ergenler alınmıştır. “Ergen-Ebeveyn Demografik Bilgi Formu” ve “Cep Telefonu Bağımlılığı Testi” uygulanmıştır. Verileri analiz etmek için uygun istatistiksel yöntemler kullanılmış ve p<0.05 anlamlı olarak kabul edilmiştir.
Bulgular: Cep Telefonu Bağımlılık Ölçeği (CBÖ)'nin alt ölçeklerinden alınan puanlar arasında yaş grubu ve cinsiyete göre anlamlı bir fark bulunamamıştır. Cep Telefonu Bağımlılığı Ölçeği puanı günde üç saatten fazla akıllı telefon kullanan grupta daha yüksek bulunmuştur. Akıllı telefon kullanım amaçlarına bakıldığında ise vakalar arasında en sık mesajlaşma, telefon görüşmeleri, film-video izleme ve sosyal medya kullanma olduğu tespit edilmiştir.
Sonuç: Günde üç saatten fazla akıllı telefon kullanmak, akıllı telefon bağımlılığı için bir risk faktörü olarak kabul edilmiştir. Ayrıca akıllı telefonu ağırlıklı olarak eğlence ve oyun amaçlı kullanmak da bağımlılık için bir risk faktörü olarak değerlendirilmiştir. Bu alandaki çalışmalar akıllı telefon bağımlılığı ve problematik kullanımın önlenmesi açısından önemlidir ve psikiyatrik tanılı ergenlerde durumun belirlenmesi için daha detaylı çalışmalara ihtiyaç vardır.

Kaynakça

 • Akaltun, İ., & Ayaydın, H. (2019). Çocuk psikiyatrisi polikliniğine çeşitli nedenlerle başvurmuş, akıllı telefon bağımlılığı olan ergenlerin aldığı psikiyatrik tanılar. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. https://doi.org/10.35440/hutfd.512504
 • Augner, C., & Hacker, G. W. (2012). Associations between problematic mobile phone use and psychological parameters in young adults. International Journal of Public Health, 57(2), 437–441.
 • Bae, S.-M. (2017). The relationship between the type of smartphone use and smartphone dependence of Korean adolescents: National survey study. Children and Youth Services Review, 81, 207–211.
 • Bal, E., & Balcı, Ş. (2020). Akıllı Cep Telefonu Bağımlılığı: Kişilik Özellikleri ve Kullanım Örüntülerinin Etkinliği Üzerine Bir İnceleme. Erciyes İletişim Dergisi, 7(1), 369–394. https://doi.org/10.17680/erciyesiletisim.654569
 • Billieux, J. (2012). Problematic use of the mobile phone: a literature review and a pathways model. Current Psychiatry Reviews, 8(4), 299–307.
 • Çakır, Ö., & Oğuz, E. (2017). Lise Öğrencilerinin Yalnızlık Düzeyleri ile Akıllı Telefon Bağımlılığı Arasındaki İlişki. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 418–418. https://doi.org/10.17860/mersinefd.290711
 • Cha, S.-S., & Seo, B.-K. (2018). Smartphone use and smartphone addiction in middle school students in Korea: Prevalence, social networking service, and game use. Health Psychology Open, 5(1), 2055102918755046.
 • Cheever, N. A., Rosen, L. D., Carrier, L. M., & Chavez, A. (2014). Out of sight is not out of mind: The impact of restricting wireless mobile device use on anxiety levels among low, moderate and high users. Computers in Human Behavior, 37, 290–297. https://doi.org/10.1016/j.chb.2014.05.002
 • Chóliz, M. (2012). Mobile-phone addiction in adolescence: the test of mobile phone dependence (TMD). Progress in Health Sciences, 2(1), 33–44.
 • Csibi, S., Griffiths, M. D., Cook, B., Demetrovics, Z., & Szabo, A. (2018). The Psychometric Properties of the Smartphone Application-Based Addiction Scale (SABAS). International Journal of Mental Health and Addiction, 16(2), 393–403. https://doi.org/10.1007/s11469-017-9787-2
 • Derevensky, J. L., Hayman, V., & Lynette Gilbeau. (2019, December 1). Behavioral Addictions: Excessive Gambling, Gaming, Internet, and Smartphone Use Among Children and Adolescents. Pediatric Clinics of North America, Vol. 66, pp. 1163–1182. W.B. Saunders. https://doi.org/10.1016/j.pcl.2019.08.008
 • Dikeç, G., Pirinç, B., Kaya, B., Keleş, E., Akın, E., Hızmalı, A., & Toprak, A. (2020). The Relationship between Smartphone Addiction and Social Anxiety in Social Media among a Group of Adolescents Using the Youth Center and Affecting Factors. In Bağımlılık Dergisi-Journal of Dependence | (Vol. 21).
 • Dou, K., Wang, L. X., Li, J. bin, Wang, G. D., Li, Y. Y., & Huang, Y. T. (2020). Mobile phone addiction and risk-taking behavior among chinese adolescents: A moderated mediation model. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(15), 1–13. https://doi.org/10.3390/ijerph17155472
 • Durak, H., & Seferoğlu, S. S. (2018). Ortaokul Öğrencilerinin Akıllı Telefon Kullanımları ve Bağımlılık Düzeyleriyle İlgili Bir İnceleme. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 8(1), 1–25. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/etkuE-Posta/E-Mail:tguyer@gmail.comTelefon/Phone:+90
 • Fischer-Grote, L., Kothgassner, O. D., & Felnhofer, A. (2019). Risk factors for problematic smartphone use in children and adolescents: A review of existing literature. Neuropsychiatrie, 33(4), 179–190.
 • Fırat, N., & Çelik, S. B. (2017). The adaptation of mobile phone addiction scale into turkish: Validity and reliability study cep telefonu bağımlılığı ölçeği (CBÖ)’nin Türkçe’ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Journal of Human Sciences, 14(3), 2875–2887.
 • Gallimberti, L., Buja, A., Chindamo, S., Terraneo, A., Marini, E., Rabensteiner, A., … Baldo, V. (2016). Problematic cell phone use for text messaging and substance abuse in early adolescence (11- to 13-year-olds). European Journal of Pediatrics, 175(3), 355–364. https://doi.org/10.1007/s00431-015-2645-y
 • Göldağ, B. (2018). Lise öğrencilerinin dijital oyun bağımlılık düzeylerinin demografik özelliklerine göre incelenmesi. Yuzunci Yil Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi, 15(1), 1287–1315. https://doi.org/10.23891/efdyyu.2018.105
 • Göymen, R., & Ayas, T. (2019). Akıllı telefon bağımlılığı ve oyun bağımlılığı arasındaki ilişkinin incelenmesi. Online Journal of Technology Addiction and Cyberbullying, 6(2), 36–52.
 • Griffiths, M. (2005). A “components” model of addiction within a biopsychosocial framework. Journal of Substance Use, 10(4), 191–197. https://doi.org/10.1080/14659890500114359
 • Gültekin, M., & Mazılı, S. (2020). Ergenlerde Akıllı Telefon Bağımlılığının Özdenetim Açısından İncelenmesi / The Examination of Smart Phone Addiction in Adolescents in terms of Self Control. Kalem Uluslararasi Egitim ve Insan Bilimleri Dergisi, 10(2/19), 705–730. https://doi.org/10.23863/kalem.2020.172
 • Güney, M., & Taştepe, T. (2020). Ergenlerde Sosyal Medya Kullanımı ve Sosyal Medya Bağımlılığı Social Media Usage and Social Media Addiction in Adolescents. ASBD) Journal of Ankara Health Sciences, 183–190. https://doi.org/10.46971/ausbid.757713
 • Gürarslan Baş, N., & Karatay, G. (2020). Effects of technology usage on the addictive behaviors of secondary school students. Perspectives in Psychiatric Care, 56(4), 871–877. https://doi.org/10.1111/ppc.12504
 • Ha, J. H., Chin, B., Park, D.-H., Ryu, S.-H., & Yu, J. (2008). Characteristics of excessive cellular phone use in Korean adolescents. CyberPsychology & Behavior, 11(6), 783–784.
 • Henderson, L. ve Zimbardo, P. (1998). Encyclopedia of Mental Health. San Diego: Academic Press. http://www.stargazete.com/saglik/ 10 Nisan Salı 2012. 09.01
 • Horvath, J., Mundinger, C., Schmitgen, M. M., Wolf, N. D., Sambataro, F., Hirjak, D., … Wolf, R. C. (2020). Structural and functional correlates of smartphone addiction. Addictive Behaviors, 105, 106334.
 • Huan, V. S., Ang, R. P., & Chye, S. (2014). Loneliness and Shyness in Adolescent Problematic Internet Users: The Role of Social Anxiety. Child and Youth Care Forum, 43(5), 539–551. https://doi.org/10.1007/s10566-014-9252-3
 • Ikeda, K., & Nakamura, K. (2014). Association between mobile phone use and depressed mood in Japanese adolescents: a cross-sectional study. Environmental Health and Preventive Medicine, 19(3), 187–193.
 • Im, K.-G., Hwang, S.-J., Choi, M.-I., Seo, N.-R., & Byun, J.-N. (2013). The correlation between Smartphone Addiction and Psychiatric Symptoms in College Students. J Korean Soc School Health, 26(2), 124–131. Retrieved from http://www.kssch.or.kr
 • Jeong, S.-H., Kim, H., Yum, J.-Y., & Hwang, Y. (2016). What type of content are smartphone users addicted to?: SNS vs. games. Computers in Human Behavior, 54, 10–17.
 • Kim, R., Lee, K. J., & Choi, Y. J. (2015). Mobile Phone Overuse among Elementary School Students in Korea: Factors Associated with Mobile Phone Use as a Behavior Addiction. Journal of Addictions Nursing, 26(2), 81–85. https://doi.org/10.1097/JAN.0000000000000074
 • Kim, S. G., Park, J., Kim, H. T., Pan, Z., Lee, Y., & McIntyre, R. S. (2019). The relationship between smartphone addiction and symptoms of depression, anxiety, and attention-deficit/hyperactivity in South Korean adolescents. Annals of General Psychiatry, 18(1). https://doi.org/10.1186/s12991-019-0224-8
 • Kuss, D. J., & Griffiths, M. D. (2011). Online social networking and addiction-A review of the psychological literature. International Journal of Environmental Research and Public Health, 8(9), 3528–3552. https://doi.org/10.3390/ijerph8093528
 • Kuyucu, M. (2017). Gençlerde akıllı telefon kullanımı ve akıllı telefon bağımlılığı sorunsalı:“Akıllı telefon (kolik)” üniversite gençliği. Global Media Journal TR Edition, 7(14), 328–359.
 • Lee, H., Kim, J. W., & Choi, T. Y. (2017). Risk factors for smartphone addiction in Korean adolescents: Smartphone use patterns. Journal of Korean Medical Science, 32(10), 1674–1679. https://doi.org/10.3346/jkms.2017.32.10.1674
 • Mert, A., & Özdemir, G. (2018). Yalnızlık Duygusunun Akıllı Telefon Bağımlılığına Etkisi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi. https://doi.org/10.26466/opus.382285
 • Minaz, A., & Bozkurt, Ö. Ç. (2017). Investigation of University Students Smartphone Addiction Levels and Purposes in Terms of Different Variables. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(21), 268–286.
 • Mok, J. Y., Choi, S. W., Kim, D. J., Choi, J. S., Lee, J., Ahn, H., … Song, W. Y. (2014). Latent class analysis on internet and smartphone addiction in college students. Neuropsychiatric Disease and Treatment, 10, 817–827. https://doi.org/10.2147/NDT.S59293
 • Nikhita, C. S., Jadhav, P. R., & Ajinkya, S. (2015). Prevalence of mobile phone dependence in secondary school adolescents. Journal of Clinical and Diagnostic Research, 9(11), VC06–VC09. https://doi.org/10.7860/JCDR/2015/14396.6803
 • Pamuk, M., & Kutlu, M. (2020). Ergenlerde Akıllı Cep Telefonunun Problemli Kullanımını Azaltmaya Yönelik Bir Psikoeğitim Programının Etkililiğinin İncelenmesi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 1–1. https://doi.org/10.26466/opus.621117
 • Panova, T., & Carbonell, X. (2018). Is smartphone addiction really an addiction? Journal of Behavioral Addictions, 7(2), 252–259. https://doi.org/10.1556/2006.7.2018.49
 • Panova, T., & Lleras, A. (2016). Avoidance or boredom: Negative mental health outcomes associated with use of Information and Communication Technologies depend on users’ motivations. Computers in Human Behavior, 58, 249–258. https://doi.org/10.1016/j.chb.2015.12.062
 • Roberts, J. A., Yaya, L. H. P., & Manolis, C. (2014). The invisible addiction: Cell-phone activities and addiction among male and female college students. Journal of Behavioral Addictions, 3(4), 254–265. https://doi.org/10.1556/JBA.3.2014.015
 • Roser, K., Schoeni, A., Foerster, M., & Röösli, M. (2016). Problematic mobile phone use of Swiss adolescents: is it linked with mental health or behaviour? International Journal of Public Health, 61(3), 307–315. https://doi.org/10.1007/s00038-015-0751-2
 • Sağıroğlu, K. E., & Akkanat, Ç. (2019). Investigating Smart Phone Addiction of High School Students. Online Journal of Technology Addiction & Cyberbullying, 6(2), 1–16.
 • Sahu, M., Gandhi, S., & Sharma, M. K. (2019). Mobile Phone Addiction Among Children and Adolescents: A Systematic Review. Journal of Addictions Nursing, 30(4), 261–268. https://doi.org/10.1097/JAN.0000000000000309
 • Shek, D. T. L., & Yu, L. (2016). Adolescent Internet Addiction in Hong Kong: Prevalence, Change, and Correlates. Journal of Pediatric and Adolescent Gynecology, 29(1), S22–S30. https://doi.org/10.1016/j.jpag.2015.10.005
 • Talan Tarık, & Kalınkara, Y. (2020). Ortaokul Öğrencilerinin Dijital Oyun Oynama Eğilimlerinin ve Bilgisayar Oyun Bağımlılık Düzeylerinin İncelenmesi: Malatya İli Örneği. Journal of Instructional Technologies &Teacher Education, 9(1), 1–13.
 • Tateno, M., Kim, D. J., Teo, A. R., Skokauskas, N., Guerrero, A. P. S., & Kato, T. A. (2019). Smartphone addiction in Japanese college students: Usefulness of the japanese version of the smartphone addiction scale as a screening tool for a new form of internet addiction. Psychiatry Investigation, 16(2), 115–120. https://doi.org/10.30773/pi.2018.12.25.2
 • Toda, M., Ezoe, S., Nishi, A., Mukai, T., Goto, M., & Morimoto, K. (2008). Mobile phone dependence of female students and perceived parental rearing attitudes. Social Behavior and Personality: An International Journal, 36(6), 765–770.
 • Weiss, M. D., Baer, S., Allan, B. A., Saran, K., & Schibuk, H. (2011). The screens culture: impact on ADHD. ADHD Attention Deficit and Hyperactivity Disorders, 3(4), 327–334.
 • Xu, J., Shen, L. xiao, Yan, C. huai, Hu, H., Yang, F., Wang, L., … Shen, X. ming. (2012). Personal characteristics related to the risk of adolescent internet addiction: a survey in Shanghai, China. BMC Public Health, 12, 1106. https://doi.org/10.1186/1471-2458-12-1106
 • Zou, Z., Wang, H., d’Oleire Uquillas, F., Wang, X., Ding, J., & Chen, H. (2017). Definition of substance and non-substance addiction. In Advances in Experimental Medicine and Biology (Vol. 1010, pp. 21–41). Springer New York LLC. https://doi.org/10.1007/978-981-10-5562-1_2

AN INVESTIGATION OF SMARTPHONE ADDICTION IN THE ADOLESCENTS PRESENTING TO A CHILD AND ADOLESCENT PSYCHIATRY POLICLINIC

Yıl 2022, Cilt: 9 Sayı: 1, 43 - 71, 02.07.2022

Öz

Objectives: We aimed to investigate smartphone use habits among adolescents who applied to a training and research hospital.
Methods: Adolescents diagnosed with Attention Deficit and Hyperactivity Disorder or Anxiety Disorder were recruited as study group. “Demographic Information Form Adolescent-Parent” and “Test of Mobile Phone Dependence ” were applied. Appropriate statistical methods were used to analyze the data. p<0.05 was accepted as significant
Results: There was not significant difference between the scores of Test of Mobile Phone Dependence its sub-scales in terms of age group and gender. Test of Mobile Phone Dependence score was found higher in the group using the smartphone more than three hours a day. Considering the purposes of smartphone use, the most frequent purposes among the cases were detected including texting, phone calls, movie-video watching, and social media.
Conclusion: Using a smartphone more than three hours a day was considered as a risk factor for smartphone addiction. Moreover using the smartphone mainly for entertainment and gaming was also considered as a risk factor for dependence. Studies in this field are important to prevent smartphone addiction and problematic use, and more detailed studies are needed to determine the situation in adolescents with a psychiatric diagnosis.

Kaynakça

 • Akaltun, İ., & Ayaydın, H. (2019). Çocuk psikiyatrisi polikliniğine çeşitli nedenlerle başvurmuş, akıllı telefon bağımlılığı olan ergenlerin aldığı psikiyatrik tanılar. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. https://doi.org/10.35440/hutfd.512504
 • Augner, C., & Hacker, G. W. (2012). Associations between problematic mobile phone use and psychological parameters in young adults. International Journal of Public Health, 57(2), 437–441.
 • Bae, S.-M. (2017). The relationship between the type of smartphone use and smartphone dependence of Korean adolescents: National survey study. Children and Youth Services Review, 81, 207–211.
 • Bal, E., & Balcı, Ş. (2020). Akıllı Cep Telefonu Bağımlılığı: Kişilik Özellikleri ve Kullanım Örüntülerinin Etkinliği Üzerine Bir İnceleme. Erciyes İletişim Dergisi, 7(1), 369–394. https://doi.org/10.17680/erciyesiletisim.654569
 • Billieux, J. (2012). Problematic use of the mobile phone: a literature review and a pathways model. Current Psychiatry Reviews, 8(4), 299–307.
 • Çakır, Ö., & Oğuz, E. (2017). Lise Öğrencilerinin Yalnızlık Düzeyleri ile Akıllı Telefon Bağımlılığı Arasındaki İlişki. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 418–418. https://doi.org/10.17860/mersinefd.290711
 • Cha, S.-S., & Seo, B.-K. (2018). Smartphone use and smartphone addiction in middle school students in Korea: Prevalence, social networking service, and game use. Health Psychology Open, 5(1), 2055102918755046.
 • Cheever, N. A., Rosen, L. D., Carrier, L. M., & Chavez, A. (2014). Out of sight is not out of mind: The impact of restricting wireless mobile device use on anxiety levels among low, moderate and high users. Computers in Human Behavior, 37, 290–297. https://doi.org/10.1016/j.chb.2014.05.002
 • Chóliz, M. (2012). Mobile-phone addiction in adolescence: the test of mobile phone dependence (TMD). Progress in Health Sciences, 2(1), 33–44.
 • Csibi, S., Griffiths, M. D., Cook, B., Demetrovics, Z., & Szabo, A. (2018). The Psychometric Properties of the Smartphone Application-Based Addiction Scale (SABAS). International Journal of Mental Health and Addiction, 16(2), 393–403. https://doi.org/10.1007/s11469-017-9787-2
 • Derevensky, J. L., Hayman, V., & Lynette Gilbeau. (2019, December 1). Behavioral Addictions: Excessive Gambling, Gaming, Internet, and Smartphone Use Among Children and Adolescents. Pediatric Clinics of North America, Vol. 66, pp. 1163–1182. W.B. Saunders. https://doi.org/10.1016/j.pcl.2019.08.008
 • Dikeç, G., Pirinç, B., Kaya, B., Keleş, E., Akın, E., Hızmalı, A., & Toprak, A. (2020). The Relationship between Smartphone Addiction and Social Anxiety in Social Media among a Group of Adolescents Using the Youth Center and Affecting Factors. In Bağımlılık Dergisi-Journal of Dependence | (Vol. 21).
 • Dou, K., Wang, L. X., Li, J. bin, Wang, G. D., Li, Y. Y., & Huang, Y. T. (2020). Mobile phone addiction and risk-taking behavior among chinese adolescents: A moderated mediation model. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(15), 1–13. https://doi.org/10.3390/ijerph17155472
 • Durak, H., & Seferoğlu, S. S. (2018). Ortaokul Öğrencilerinin Akıllı Telefon Kullanımları ve Bağımlılık Düzeyleriyle İlgili Bir İnceleme. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 8(1), 1–25. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/etkuE-Posta/E-Mail:tguyer@gmail.comTelefon/Phone:+90
 • Fischer-Grote, L., Kothgassner, O. D., & Felnhofer, A. (2019). Risk factors for problematic smartphone use in children and adolescents: A review of existing literature. Neuropsychiatrie, 33(4), 179–190.
 • Fırat, N., & Çelik, S. B. (2017). The adaptation of mobile phone addiction scale into turkish: Validity and reliability study cep telefonu bağımlılığı ölçeği (CBÖ)’nin Türkçe’ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Journal of Human Sciences, 14(3), 2875–2887.
 • Gallimberti, L., Buja, A., Chindamo, S., Terraneo, A., Marini, E., Rabensteiner, A., … Baldo, V. (2016). Problematic cell phone use for text messaging and substance abuse in early adolescence (11- to 13-year-olds). European Journal of Pediatrics, 175(3), 355–364. https://doi.org/10.1007/s00431-015-2645-y
 • Göldağ, B. (2018). Lise öğrencilerinin dijital oyun bağımlılık düzeylerinin demografik özelliklerine göre incelenmesi. Yuzunci Yil Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi, 15(1), 1287–1315. https://doi.org/10.23891/efdyyu.2018.105
 • Göymen, R., & Ayas, T. (2019). Akıllı telefon bağımlılığı ve oyun bağımlılığı arasındaki ilişkinin incelenmesi. Online Journal of Technology Addiction and Cyberbullying, 6(2), 36–52.
 • Griffiths, M. (2005). A “components” model of addiction within a biopsychosocial framework. Journal of Substance Use, 10(4), 191–197. https://doi.org/10.1080/14659890500114359
 • Gültekin, M., & Mazılı, S. (2020). Ergenlerde Akıllı Telefon Bağımlılığının Özdenetim Açısından İncelenmesi / The Examination of Smart Phone Addiction in Adolescents in terms of Self Control. Kalem Uluslararasi Egitim ve Insan Bilimleri Dergisi, 10(2/19), 705–730. https://doi.org/10.23863/kalem.2020.172
 • Güney, M., & Taştepe, T. (2020). Ergenlerde Sosyal Medya Kullanımı ve Sosyal Medya Bağımlılığı Social Media Usage and Social Media Addiction in Adolescents. ASBD) Journal of Ankara Health Sciences, 183–190. https://doi.org/10.46971/ausbid.757713
 • Gürarslan Baş, N., & Karatay, G. (2020). Effects of technology usage on the addictive behaviors of secondary school students. Perspectives in Psychiatric Care, 56(4), 871–877. https://doi.org/10.1111/ppc.12504
 • Ha, J. H., Chin, B., Park, D.-H., Ryu, S.-H., & Yu, J. (2008). Characteristics of excessive cellular phone use in Korean adolescents. CyberPsychology & Behavior, 11(6), 783–784.
 • Henderson, L. ve Zimbardo, P. (1998). Encyclopedia of Mental Health. San Diego: Academic Press. http://www.stargazete.com/saglik/ 10 Nisan Salı 2012. 09.01
 • Horvath, J., Mundinger, C., Schmitgen, M. M., Wolf, N. D., Sambataro, F., Hirjak, D., … Wolf, R. C. (2020). Structural and functional correlates of smartphone addiction. Addictive Behaviors, 105, 106334.
 • Huan, V. S., Ang, R. P., & Chye, S. (2014). Loneliness and Shyness in Adolescent Problematic Internet Users: The Role of Social Anxiety. Child and Youth Care Forum, 43(5), 539–551. https://doi.org/10.1007/s10566-014-9252-3
 • Ikeda, K., & Nakamura, K. (2014). Association between mobile phone use and depressed mood in Japanese adolescents: a cross-sectional study. Environmental Health and Preventive Medicine, 19(3), 187–193.
 • Im, K.-G., Hwang, S.-J., Choi, M.-I., Seo, N.-R., & Byun, J.-N. (2013). The correlation between Smartphone Addiction and Psychiatric Symptoms in College Students. J Korean Soc School Health, 26(2), 124–131. Retrieved from http://www.kssch.or.kr
 • Jeong, S.-H., Kim, H., Yum, J.-Y., & Hwang, Y. (2016). What type of content are smartphone users addicted to?: SNS vs. games. Computers in Human Behavior, 54, 10–17.
 • Kim, R., Lee, K. J., & Choi, Y. J. (2015). Mobile Phone Overuse among Elementary School Students in Korea: Factors Associated with Mobile Phone Use as a Behavior Addiction. Journal of Addictions Nursing, 26(2), 81–85. https://doi.org/10.1097/JAN.0000000000000074
 • Kim, S. G., Park, J., Kim, H. T., Pan, Z., Lee, Y., & McIntyre, R. S. (2019). The relationship between smartphone addiction and symptoms of depression, anxiety, and attention-deficit/hyperactivity in South Korean adolescents. Annals of General Psychiatry, 18(1). https://doi.org/10.1186/s12991-019-0224-8
 • Kuss, D. J., & Griffiths, M. D. (2011). Online social networking and addiction-A review of the psychological literature. International Journal of Environmental Research and Public Health, 8(9), 3528–3552. https://doi.org/10.3390/ijerph8093528
 • Kuyucu, M. (2017). Gençlerde akıllı telefon kullanımı ve akıllı telefon bağımlılığı sorunsalı:“Akıllı telefon (kolik)” üniversite gençliği. Global Media Journal TR Edition, 7(14), 328–359.
 • Lee, H., Kim, J. W., & Choi, T. Y. (2017). Risk factors for smartphone addiction in Korean adolescents: Smartphone use patterns. Journal of Korean Medical Science, 32(10), 1674–1679. https://doi.org/10.3346/jkms.2017.32.10.1674
 • Mert, A., & Özdemir, G. (2018). Yalnızlık Duygusunun Akıllı Telefon Bağımlılığına Etkisi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi. https://doi.org/10.26466/opus.382285
 • Minaz, A., & Bozkurt, Ö. Ç. (2017). Investigation of University Students Smartphone Addiction Levels and Purposes in Terms of Different Variables. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(21), 268–286.
 • Mok, J. Y., Choi, S. W., Kim, D. J., Choi, J. S., Lee, J., Ahn, H., … Song, W. Y. (2014). Latent class analysis on internet and smartphone addiction in college students. Neuropsychiatric Disease and Treatment, 10, 817–827. https://doi.org/10.2147/NDT.S59293
 • Nikhita, C. S., Jadhav, P. R., & Ajinkya, S. (2015). Prevalence of mobile phone dependence in secondary school adolescents. Journal of Clinical and Diagnostic Research, 9(11), VC06–VC09. https://doi.org/10.7860/JCDR/2015/14396.6803
 • Pamuk, M., & Kutlu, M. (2020). Ergenlerde Akıllı Cep Telefonunun Problemli Kullanımını Azaltmaya Yönelik Bir Psikoeğitim Programının Etkililiğinin İncelenmesi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 1–1. https://doi.org/10.26466/opus.621117
 • Panova, T., & Carbonell, X. (2018). Is smartphone addiction really an addiction? Journal of Behavioral Addictions, 7(2), 252–259. https://doi.org/10.1556/2006.7.2018.49
 • Panova, T., & Lleras, A. (2016). Avoidance or boredom: Negative mental health outcomes associated with use of Information and Communication Technologies depend on users’ motivations. Computers in Human Behavior, 58, 249–258. https://doi.org/10.1016/j.chb.2015.12.062
 • Roberts, J. A., Yaya, L. H. P., & Manolis, C. (2014). The invisible addiction: Cell-phone activities and addiction among male and female college students. Journal of Behavioral Addictions, 3(4), 254–265. https://doi.org/10.1556/JBA.3.2014.015
 • Roser, K., Schoeni, A., Foerster, M., & Röösli, M. (2016). Problematic mobile phone use of Swiss adolescents: is it linked with mental health or behaviour? International Journal of Public Health, 61(3), 307–315. https://doi.org/10.1007/s00038-015-0751-2
 • Sağıroğlu, K. E., & Akkanat, Ç. (2019). Investigating Smart Phone Addiction of High School Students. Online Journal of Technology Addiction & Cyberbullying, 6(2), 1–16.
 • Sahu, M., Gandhi, S., & Sharma, M. K. (2019). Mobile Phone Addiction Among Children and Adolescents: A Systematic Review. Journal of Addictions Nursing, 30(4), 261–268. https://doi.org/10.1097/JAN.0000000000000309
 • Shek, D. T. L., & Yu, L. (2016). Adolescent Internet Addiction in Hong Kong: Prevalence, Change, and Correlates. Journal of Pediatric and Adolescent Gynecology, 29(1), S22–S30. https://doi.org/10.1016/j.jpag.2015.10.005
 • Talan Tarık, & Kalınkara, Y. (2020). Ortaokul Öğrencilerinin Dijital Oyun Oynama Eğilimlerinin ve Bilgisayar Oyun Bağımlılık Düzeylerinin İncelenmesi: Malatya İli Örneği. Journal of Instructional Technologies &Teacher Education, 9(1), 1–13.
 • Tateno, M., Kim, D. J., Teo, A. R., Skokauskas, N., Guerrero, A. P. S., & Kato, T. A. (2019). Smartphone addiction in Japanese college students: Usefulness of the japanese version of the smartphone addiction scale as a screening tool for a new form of internet addiction. Psychiatry Investigation, 16(2), 115–120. https://doi.org/10.30773/pi.2018.12.25.2
 • Toda, M., Ezoe, S., Nishi, A., Mukai, T., Goto, M., & Morimoto, K. (2008). Mobile phone dependence of female students and perceived parental rearing attitudes. Social Behavior and Personality: An International Journal, 36(6), 765–770.
 • Weiss, M. D., Baer, S., Allan, B. A., Saran, K., & Schibuk, H. (2011). The screens culture: impact on ADHD. ADHD Attention Deficit and Hyperactivity Disorders, 3(4), 327–334.
 • Xu, J., Shen, L. xiao, Yan, C. huai, Hu, H., Yang, F., Wang, L., … Shen, X. ming. (2012). Personal characteristics related to the risk of adolescent internet addiction: a survey in Shanghai, China. BMC Public Health, 12, 1106. https://doi.org/10.1186/1471-2458-12-1106
 • Zou, Z., Wang, H., d’Oleire Uquillas, F., Wang, X., Ding, J., & Chen, H. (2017). Definition of substance and non-substance addiction. In Advances in Experimental Medicine and Biology (Vol. 1010, pp. 21–41). Springer New York LLC. https://doi.org/10.1007/978-981-10-5562-1_2
Toplam 53 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Eğitim Üzerine Çalışmalar
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Figen Gürsoy 0000-0002-6199-4024

Ayşe Nihal Eraslan 0000-0002-7655-7927

Sena Öz 0000-0003-3034-8481

Erken Görünüm Tarihi 30 Haziran 2022
Yayımlanma Tarihi 2 Temmuz 2022
Gönderilme Tarihi 7 Ağustos 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 9 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Gürsoy, F., Eraslan, A. N., & Öz, S. (2022). AN INVESTIGATION OF SMARTPHONE ADDICTION IN THE ADOLESCENTS PRESENTING TO A CHILD AND ADOLESCENT PSYCHIATRY POLICLINIC. Online Journal of Technology Addiction and Cyberbullying, 9(1), 43-71.