Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Sözlükbilim Ölçütleri Işığında “Güncel Türkçe Sözlük” Üzerine Bir Değerlendirme

Yıl 2020, Cilt 2, Sayı 1, 1 - 13, 15.06.2020

Öz

Sözlükler, bir dilin söz varlığını içeren ve o dili temsil eden temel eserlerin başında gelmektedir. Sözlükler, sözlüksel birimlerden oluşur. Çalışmanın konusunu, sözlüksel birimin çerçevesi ve madde başı olarak verilen bu birimlerin beraberinde bulundurması ya da bulundurmaması gereken unsurlar oluşturmaktadır. Çalışmada “Türk Dil Kurumu” tarafından 2011 yılında on birinci baskısı yayımlanan Güncel Türkçe Sözlük, sözlükbilimin ölçütleri doğrultusunda incelenmiştir. Türkçe Sözlük, sözlükbilim açısından değerlendirilirken genel anlamda olumlu ve yerinde  kullanımlar bulunmaktadır. Ancak bu büyük eserde yerinde kullanımların yanı sıra bizim tarafımızdan bazı  sorunlar da tespit edilmiştir. Tespit edilen sorunların çeşitliliği bakımından özellikle “madde başları verilirken uyulan metot ve gözetilen tutarlılık” olmak üzere iki husus üzerinde durulmuştur. Bu hususlar üzerinde durulurken sorunlu görülen noktalarda madde başları ile örneklendirilmeler yapılmış ve çözüm önerileri sunulmaya çalışılmıştır.

Kaynakça

 • Boz, E. (2006). Sözlük ve Sözlükçülük Sorunu, Türkçenin Çağdaş Sorunları, ss. 3-45. Ankara: Gazi.
 • Böler, T. (2006). Türkçe Sözlük(TDK) ile Örnekleriyle Türkçe Sözlük’ü(MEB) Karşılaştırma Denemesi, Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, ss. 101-118.
 • Delice, İ. (2012). Sözcük Türleri. Sivas: Asitan.
 • Delice, İ. (2007). Yüklemin Özne ve Nesne İlişkisi, C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, ss. 141-145.
 • Demir, İ. (2009). Türkçe Sözlüklerde Vurgu, Turkish Studies, ss. 2017-235.
 • Ergin, M. (2013). Türk Dil Bilgisi. İstanbul: Bayrak.
 • İlhan, N. (2009). Sözlük Hazırlama İlkeleri, Çeşitleri ve Özellikleri, Turkish Studies, ss. 534-554.
 • Kahraman, M. (2016). Sözlük Bilim Kuram, İlke ve Yöntemler Üzerine, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, ss. 3288-3312.
 • Korkmaz, Z. (1998). Türkçede Birleşik Fiiller ve Anlam Kaymaları, Türk Dili, ss. 3-14.
 • Türk Dil Kurumu, (2011). Türkçe Sözlük. Ankara: Türk Dil Kurumu.
 • Türk Dil Kurumu, (2012). Yazım Kılavuzu. Ankara: Türk Dil Kurumu.
 • Uzun, N. E. (2003). Modern Dilbilim Bulguları Işığında Türkçe Sözlüğe Bir Bakış, Mustafa Canpolat Armağanı, ss. 281-293.
 • Vardar, B. (1998) Açıklamalı Dilbilim Terimleri Sözlüğü. İstanbul: ABC.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Derya ULUTAŞ> (Sorumlu Yazar)
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
0000-0001-7854-5033
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 15 Haziran 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 2, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Ulutaş, D. (2020). Sözlükbilim Ölçütleri Işığında “Güncel Türkçe Sözlük” Üzerine Bir Değerlendirme . Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi , 2 (1) , 1-13 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/okufed/issue/54962/648277