Yıl 2014, Cilt 5 , Sayı 1, Sayfalar 5 - 17 2014-01-02

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SERBEST ZAMAN (REKREASYON) AKTİVİTİLERİNE KATILIMLARININ BELİRLENEREK İNCELENMESİ (İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

Serkan HACICAFEROĞLU [1] , Cemal GÜNDOĞDU [2] , Burhanettin HACICAFEROĞLU [3] , Ali YÜCEL [4]


The purpose of this study is to determine the level of students of School of Physical Education and Sports to join the recreation activities. 233 participants receiving education in School of Physical Education and Sports in different classes and departments constituted the sample group of the research. A survey consisting of thirteen questions, which were created by Balcı and İlhan (2006) and aiming to specify participation level of participants to the recreation activities, was used. Reliability coefficient of the survey (Cronbach’s Alpha) was determined as 0.76. SPSS 15.0 package program was used for the analysis of data obtained from the survey, and frequency (f) and percentage (%) calculations were made. * Bu çalışma 10-14 Kasım 2011 yılında Antalya’da düzenlenen, 22. Tafisa Dünya Kongresi’nde bildiri olarak sunulmuştur. İnönü Üniversitesi, Sağlık,Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Malatya, serkanhacicaferoglu@gmail.comFırat Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Elazığ, (Yazışmadan sorumlu yazar: asyucel@firat.edu.tr)Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü, Muğla, hburhan-61@hotmail.comResults obtained from the distributions are shown in the form of tables and solutions are offered by interpreting the findings. It is determined that in general participants have preferred football branch in the ratio of 43.8%, volleyball branch in the rate of 26.2%, basketball branch in the rate of 16.3%, tennis branch in the rate of 11.2% and handball branch in the rate of 10.7% as their leisure time activities. When participation times of participants are examined, it is also established that participation was two months in a year in the ratio of 22.3%, and 4 months in the ratio of 16.7%, two days in a week in the ratio of 27.0%, three days in a week in the ratio of 25.3%, and two hours in a day in the ratio of 24.0%, and three hours in a day in the ratio of 23.2%, and that participants joined these activities individualistically. It is observed that participants preferred sportive recreation activities instead of social and cultural activities in order to improve their own sports branches. It is also concluded that university administrators remained incapable of organizing and governing the leisure time activities for the students which have a significant place in the personal development and socialization of the individuals.
Bu çalışmanın amacı Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) öğrencilerinin, serbest zaman aktivitelerine katılım düzeyleri ile ilgili görüşlerini belirlemektir. Araştırmanın örneklemini BESYO’nun farklı sınıf ve bölümlerinde okuyan tesadüfî yöntemle seçilmiş 233 katılımcı oluşturmuştur. Araştırmada Balcı ve İlhan (2006) tarafından geliştirilen ve örneklemin rekreasyon faaliyetlerine katılım düzeyini belirleyen 13 soruluk bir anket kullanılmıştır. Anketin güvenirlik katsayısı (Cronbach’s Alpha) tarafımızdan 0,76 olarak tespit edilmiştir. Anketlerden elde edilen verilerin çözümlenmesi için SPSS 15,0 paket programı kullanılarak frekans (f) ve yüzde (%) hesaplamaları yapılmıştır. Dağılımlardan elde edilen sonuçlar tablolar halinde gösterilip bulgular yorumlanarak çözüm önerileri getirilmiştir. Katılımcıların genel olarak serbest zaman aktivitelerindeki tercihlerinin oransal dağılımı sırayla; futbol (% 43,8), voleybol (% 26,2), basketbol (% 16,3), tenis (% 11,2) ve hentbol (% 10,7) olarak belirlenmiştir. Çalışmada yer alan öğrencilerin serbest zaman aktivitelerine katılım süreleri ay, hafta, gün ve saat olarak incelendiğinde; katılımın en çok yılda 2 ve 4 ay, haftada 2 ve 3 gün, günde ise 2 ve 3 saat seçeneklerinde yoğunlaştığı ve bu faaliyetlere bireysel girişimler neticesinde iştirak ettikleri görülmektedir. Katılımcıların çoğunlukla kendi spor dallarını daha iyi konuma getirebilmek için sosyal ve kültürel aktivitelerden çok sportif serbest zaman aktivitelerine yöneldikleri görülmüştür. Ayrıca üniversite yöneticilerinin, bireylerin kişisel gelişiminde ve sosyalleşmesinde önemli bir yeri olan serbest zaman etkinliklerini düzenleme ve öğrencileri yönlendirmede yetersiz kaldıkları sonucuna ulaşılmıştır. Anahtar Kelimeler: Üniversite, rekreasyon, spor, öğrenciler
 • Passmore A, French D. Development and Administration of a Measure to Assess Adolescents’ Participation, Spring, 2001, 36(141): 67.
 • Kılbaş Ş. Gençlik ve Boş Zamanı Değerlendirme. İkinci Baskı. Ç.Ü. Basımevi. Adana, 2001.
 • Kraus R. Recreation and Leisure in Modern Society, TACC, USA, 1971.
 • Balcı V, İlhan A. Türkiye’deki Üniversite Öğrencilerinin Rekreatif Etkinliklere Katılım Düzeylerinin Belirlenmesi, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi (Spormetre), 2006, 4 (1): 11-18.
 • Karaküçük S. Boş Zamanları Değerlendirme ve Sporun Topluma Yaygınlaştırılması, Spor Yorum Dergisi, Şubat, 1993, 64: 22Akdoğan F. Medya ve Serbest Zaman, Om Yayınevi, İstanbul, 2000.
 • Koral D. Avrupa Topluluğu Ülkelerinde Spor ve Rekreasyonun Organizasyonu ve Bunun Türkiye’de Uygulaması Üzerine Bir Araştırma, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, Ankara, 1993.
 • Karaküçük S. Rekreasyon Boş Zamanları Değerlendirme Kavram, Kapsam ve Bir Araştırma, Seren Ofset, Ankara, 1995. Karaküçük S. Rekreasyon, Boş Zamanları Değerlendirme, Kavram, Kapsam ve Araştırma, (Geliştirilmiş II. Baskı), Seren Ofset, Ankara, 1997.
 • Arseven A. Alan Araştırma Yöntemi, Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Ankara, 2001.
 • Balcı V. Ankara’daki Üniversite Öğrencilerinin Boş Zaman Etkinliklerine Katılımlarının Araştırılması, Milli Eğitim, Kültür ve Sanat Dergisi, Bahar, 2003, 158: 161-173.
 • Rosandıch T. Collegiate Sports Programs: A Comparative Analysis, Education, Spring, 2002, 122(3): 471-478.
 • Mirzeoğlu N. Üniversitelerdeki Sağlık Kültür ve Spor İşleri Daire Başkanlıklarının Yönetim Yapısı ve Sportif İşlevlerinin İncelenmesi, Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 1995.
 • Ağaoğlu S.Y, Eker H. Türkiye’deki Üniversitelerin Sağlık Kültür ve Spor Dairesinin İşlevsel Yönden İncelenmesi, Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2006, 5(4): 131-134.
 • Özşaker M. Gençlerin Serbest Zaman Aktivitelerine Katılamama Nedenleri Üzerine Bir İnceleme, Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi, 2012, 14(1): 126-131.
 • Kılbaş Ş. Rekreasyon–Boş Zamanı Değerlendirme, 1. Baskı. Anaca Yayınları, Adana, 2001.
 • Means L.E. Intramural. Their Organization and Administration, Prentice Hall, Inc, Englewood Cliffs, N.J, USA, 1973.
Birincil Dil tr
Bölüm Psiko Sosyal Alanlar
Yazarlar

Yazar: Serkan HACICAFEROĞLU

Yazar: Cemal GÜNDOĞDU

Yazar: Burhanettin HACICAFEROĞLU

Yazar: Ali YÜCEL

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 2 Ocak 2014

Bibtex @ { omuspd217844, journal = {Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi}, issn = {1309-5110}, eissn = {1309-8543}, address = {}, publisher = {Ondokuz Mayıs Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {5}, pages = {5 - 17}, doi = {10.17155/spd.23458}, title = {BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SERBEST ZAMAN (REKREASYON) AKTİVİTİLERİNE KATILIMLARININ BELİRLENEREK İNCELENMESİ (İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)}, key = {cite}, author = {Hacıcaferoğlu, Serkan and Gündoğdu, Cemal and Hacıcaferoğlu, Burhanettin and Yücel, Ali} }
APA Hacıcaferoğlu, S , Gündoğdu, C , Hacıcaferoğlu, B , Yücel, A . (2014). BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SERBEST ZAMAN (REKREASYON) AKTİVİTİLERİNE KATILIMLARININ BELİRLENEREK İNCELENMESİ (İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) . Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi , 5 (1) , 5-17 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/omuspd/issue/20457/217844
MLA Hacıcaferoğlu, S , Gündoğdu, C , Hacıcaferoğlu, B , Yücel, A . "BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SERBEST ZAMAN (REKREASYON) AKTİVİTİLERİNE KATILIMLARININ BELİRLENEREK İNCELENMESİ (İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)" . Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi 5 (2014 ): 5-17 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/omuspd/issue/20457/217844>
Chicago Hacıcaferoğlu, S , Gündoğdu, C , Hacıcaferoğlu, B , Yücel, A . "BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SERBEST ZAMAN (REKREASYON) AKTİVİTİLERİNE KATILIMLARININ BELİRLENEREK İNCELENMESİ (İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)". Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi 5 (2014 ): 5-17
RIS TY - JOUR T1 - BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SERBEST ZAMAN (REKREASYON) AKTİVİTİLERİNE KATILIMLARININ BELİRLENEREK İNCELENMESİ (İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) AU - Serkan Hacıcaferoğlu , Cemal Gündoğdu , Burhanettin Hacıcaferoğlu , Ali Yücel Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 5 EP - 17 VL - 5 IS - 1 SN - 1309-5110-1309-8543 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SERBEST ZAMAN (REKREASYON) AKTİVİTİLERİNE KATILIMLARININ BELİRLENEREK İNCELENMESİ (İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) %A Serkan Hacıcaferoğlu , Cemal Gündoğdu , Burhanettin Hacıcaferoğlu , Ali Yücel %T BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SERBEST ZAMAN (REKREASYON) AKTİVİTİLERİNE KATILIMLARININ BELİRLENEREK İNCELENMESİ (İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) %D 2014 %J Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi %P 1309-5110-1309-8543 %V 5 %N 1 %R %U
ISNAD Hacıcaferoğlu, Serkan , Gündoğdu, Cemal , Hacıcaferoğlu, Burhanettin , Yücel, Ali . "BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SERBEST ZAMAN (REKREASYON) AKTİVİTİLERİNE KATILIMLARININ BELİRLENEREK İNCELENMESİ (İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)". Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi 5 / 1 (Ocak 2014): 5-17 .
AMA Hacıcaferoğlu S , Gündoğdu C , Hacıcaferoğlu B , Yücel A . BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SERBEST ZAMAN (REKREASYON) AKTİVİTİLERİNE KATILIMLARININ BELİRLENEREK İNCELENMESİ (İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ). SPD. 2014; 5(1): 5-17.
Vancouver Hacıcaferoğlu S , Gündoğdu C , Hacıcaferoğlu B , Yücel A . BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SERBEST ZAMAN (REKREASYON) AKTİVİTİLERİNE KATILIMLARININ BELİRLENEREK İNCELENMESİ (İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ). Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi. 2014; 5(1): 5-17.
IEEE S. Hacıcaferoğlu , C. Gündoğdu , B. Hacıcaferoğlu ve A. Yücel , "BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SERBEST ZAMAN (REKREASYON) AKTİVİTİLERİNE KATILIMLARININ BELİRLENEREK İNCELENMESİ (İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)", Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, c. 5, sayı. 1, ss. 5-17, Oca. 2014, doi:10.17155/spd.23458