Yıl 2016, Cilt 7 , Sayı 1, Sayfalar 45 - 52 2016-01-02

AMPUTE FUTBOLCULARDA HAZIRLIK DÖNEMİ ÇALIŞMALARININ FİZİKSEL VE FİZYOLOJİK PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİLERİ

HACI YILDIZ [1] , Mürsel BİÇER [2] , Fırat AKCAN [3] , Bekir MENDEŞ [4]


Yaptığımız çalışmanın amacı, 6 haftalık hazırlık dönemi antrenmanlarının ampute futbolcularda bazı fiziksel ve fizyolojik parametreleri üzerine etkilerini araştırmaktır. Çalışmaya yaşları 19-50 yaş arasında Şahinbey Belediye Spor Kulübü ve Gaziantep Bedensel Engelliler Spor Kulübü ampute futbol takım oyuncuları dahil edildi. Takımlara 6 haftalık hazırlık dönemi antrenman programı uygulandı. Araştırmamızda ampute futbol oyuncularının; yaş, boy uzunluğu ve vücut ağırlığı, sırt kuvveti, bacak kuvveti, el kavrama kuvveti, esneklik, dikey sıçrama, vücut yağ yüzdesi, 30 m sprint testi ve 1 mil koşu testleri uygulandı. Elde edilen verilerin değerlendirilmesinde SPSS 16.0 istatistik programı kullanıldı. Araştırma grubunun ön test ve son test arasındaki analiz için Paired Samples T tesi uygulandı. Deneklerin hazırlık dönemi ön test ve son test ölçümlerine göre; vücut ağırlığı, vücut yağ yüzdesi, el kavrama kuvveti, sırt kuvveti, bacak kuvveti, esneklik, anaerobik güç, 30 m. sprint ve MaxVO2 parametrelerinde anlamlılık bulunmuştur (p<0.05). Sonuç olarak sezon öncesi uygulanan 6 haftalık hazırlık dönemi antrenman programının fiziksel ve fizyolojik parametreler üzerine olumlu etkileri olduğu söylenebilir
Ampute futbol, antrenman, hazırlık dönemi
 • Günaydın G, Koç H, Cicioğlu İ. Türk Bayan Milli Takım Güreşçilerinin Fiziksel ve Fizyolojik Profilinin Belirlenmesi. Hacattepe Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, Ankara, 13(1):2532, 2002.
 • Başer E. Futbolda psikoloji ve başari, Sporsal Kuram Dizisi 4, 2. baskı, Ankara, 1996
 • Bompa TO. Antrenman kurami ve yöntemi. Çeviri: Keskin İ, Tuner AB, Bağırgan Yayımevi, Ankara, 1998.
 • Günay M, Yüce Aİ. Futbol Antrenmanın Bilimsel Temelleri, Seren matbaacılık, Ankara, 1996.
 • Lohman TG, Roche AF, Marorell R. Anthropometric standardization reference manual. Human Kinetics Books, Illionis, 1988.
 • Zorba E, Ziyagil MA. Vücut kompozisyonu ve ölçüm metotları. Erek Ofis, Ankara, 1995.
 • Sevim Y. Antrenman bilgisi ders notlari. Gazi Büro Kitapevi, Ankara, 1992:s.2.
 • Özer K. Fiziksel uygunluk, 2. Baskı. Nobel Yay, Ankara, 2006.
 • Günay M, Erol AE, Savaş S. Futbolculardaki kuvvet, esneklik-çabukluk ve anaerobik gücün boy, vücut ağırlığı ve bazı antropometrik parametreler ile ilişkisi. H.Ü. Spor Bilimleri Dergisi, 1994;5(4):3-11.
 • Tamer K. Sporda fiziksel fizyolojik performansin ölçülmesi ve değerlendirilmesi. Türkerler Kitabevi, Ankara, 1995: s.48-163.
 • Günay M, Tamer K, Cicioğlu İ. Spor fizyolojisi ve performans ölçümü. Gazi Kitapevi, Ankara, 2006.
 • Tamer K. Sporda fiziksel fizyolojik performansin ölçülmesi ve değerlendirilmesi, 2. Baskı. Türkerler Kitabevi, Ankara, 2000.
 • Kamar A. Sporda yetenek beceri ve performans testleri.Fiziksel fizyolojik performansın ölçülmesi ve değerlendirilmesi. Ankara. Nobel yayın dağıtım, 1. Baskı, 2003.
 • Mackenıze B. 101 performance Evaluation Tests. London. 2005:s:57-137.
 • Ergun N, Baltacı G. Spor yaralanmalarinda fizyoterapi ve rehabilitasyon prensipleri. 3. Basım, Ankara, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Yayınları: 20; 2011. S, 33-80.
 • Kayıhan G, Özkan A, Bayram Yiğiyer K, Ergun N, Ersöz G. Dört haftalık temel antrenmanın ampute futbol milli takımının vücut kompozisyonu üzerine etkisi. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Bilim Dergisi, 2011;13(Ek sayı):140-143.
 • Müniroğlu S, Koz M, Atıl M, Erongun D, Bulca Y, Türkiye profesyonel birinci liginde mücadele eden bir futbol takiminin sezon öncesi ve sonrasi fiziksel ve fizyolojik özelliklerinin incelenmesi, I. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Kongresi, 2000;Cilt I, Editör, Yıldıran İ, Sim Matbaacılık, s.109 – 115.
 • Avluk Aİ. Futbolda Hazırlık Sezonu Antrenmanlarının Kondisyonel Özelliklerine ve Vücut Yapısı Öğelerine Etkisi. 1995, Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Adana, (Doç.Dr. Füsun ÖZTÜRK)
 • Günay M, Erol AE, Savaş S. Futbolculardaki kuvvet, esneklik-çabukluk ve anaerobik gücün boy, vücut ağırlığı ve bazı antropometrik parametreler ile ilişkisi. H.Ü. Spor Bilimleri Dergisi, 1994;5(4):3-11
 • Ulusoy S, Ergun N, Engelli ve engelli olmayan okçuların fiziksel antropometrik özelliklerinin karşılaştırılması. Selçuk üniversitesi beden eğitimi ve spor bilim dergisi,2011;13(Ek sayı):84-89
 • Özünlü N, Aytar A, Irmak R, Ergun N. Türkiye’de ampute futbol oyuncularının fiziksel ve sosyodemografik profili. Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi Rehabilitasyon 6. Spor Fizyoterapistleri Kongresi Bildirileri, Ankara, 2011:s.192.
 • Stamford B. The results of aerobic exercise. The Physician and Sports Medicine, 1983:145-146.
 • Yanardağ M, Yılmaz İ, Tümlü Z. Otizmli çocuklarda egzersiz eğitimi ve fiziksel uygunluk. Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi Rehabilitasyon XIII. Fizyoterapide gelişmeler sempozyumu, Ankara,2010;21(3), s.192
 • Güçhan Z. Amputelerde futbolun performans üzerine etkilerinin belirlenmesi. 2013, Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Esntitüsü, yüksek lisans tezi, 91 sayfa, Ankara,(Prof. Dr. Keziban BAYRAMLAR)
 • Ciğerci AE, Aksen P, Cicioğlu İ, Günay M. 9-15 yaş grubu işitme engelli ve işitme engelli olmayan öğrencilerin bazı fizyolojik ve motorik özelliklerinin değerlendirilmesi. 1. Uluslararası Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor Kongresi, Mayıs 2011, Konya, s, 9.
 • Çamlıgüney AF. Down Sendromlu çocukların gelişiminde yüzme sporu ile beden eğitimi uygulamalarının karşılaştırılması. 2001, M.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Pitetti K.H., Boneh S.: Cardiovascular fitness as related to leg strength in adults with mental retardation. Med Sci Sports Exerc., 27(3):423-8, USA, 1995.
 • Nolan, L. Lower limb strength in sports-active transtibial amputees.Prosthetics and orthotics international, 2009, 33: 230-241.
 • Biçer M, Akkuş H. Futbolcularda hazırlık dönemi çalışmalarının bazi fiziksel ve fizyolojik parametreler üzerine etkisi. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi. 2005, 1-2(10-18).
 • Cengizhan P.A. Çabuk Kuvvet Ve Kuvvette Devamlılık Antrenman Metodlarının Erkek Basketbolculardaki Bazi Teknik, Motorik Özelliklere Ve Kas Hasarına Etkisi. 2013, Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 97 sayfa, Ankara, (Prof. Dr. Mehmet GÜNAY).
 • Chin T, Sawamura S, Fujita H, Nakajima S, Oyabu H, Nagakura Y, Ojima I, Otsuka H, Nakagawa A. Physical fitness of lower limb amputees. American journal of physical medicine & rehabilitation, 2002; 81(5), 321-325.
 • Turner A, Walker S, Stembridge M, Coneyworth P, Reed G, Birdsey L, Barter P, Moody J. A testing battery for the assessment of fitness in soccer players. Strength & Conditioning Journal, 2011; 33(5), 29-39.
 • Biçer Y, Savucu Y, Kutlu M, Kaldırımcı M, Pala R. Güç ve kuvvet egzersizlerinin zihinsel engelli çocuklarin hareket beceri ve yeteneklerine etkisi. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 1, s:173, Elazığ, 2004.
 • Özkan A, Safaz I, Yaşar E, Yazıcıoğlu, K. Ampute futbol oyuncularının performans ile ilgili fiziksel uygunluk özelliklerinin belirlenmesi. International Journal of Science Culture and Sport (IntJSCS), September 2013; 1(3).
 • Kurt İ. Futbolcularda sekiz haftalık pliometrik antrenmanın anaerobik güç, sürat ve top hızına etkisi. 2011, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 178 sayfa, Samsun, (Prof. Dr. Seydi Ahmet AĞAOĞLU).
 • Shields Margot Mark S, Tremblay Manon Laviolette Cora L, Craig Ian Shields M, Tremblay MS, Laviolette M, Craig CL, Janssen I, Gorber SC. Fitness of Canadian adults: results from the 2007–2009 Canadian Health Measures Survey. Health Rep, 2010; 21(1), 21-35.
 • Ferkel R. Relations among Physical Fitness Knowledge. 2011, Physical Fitness, and Physical Activity (Doctoral dissertation, Texas Tech University)
 • Chin T, Sawamura S., Fujita H, Nakajima S, Ojima I, Oyabu H, Nagakura Y, Nakagawa, The efficacy of the one-leg cycling test for determinining the anaeraboic threshold (AT) of lower limb amputees, Prosthetics and Orthotics International, 1997; (21), 141-146.
Birincil Dil tr
Bölüm Hareket ve Antrenman Bilimleri
Yazarlar

Yazar: HACI YILDIZ

Yazar: Mürsel BİÇER

Yazar: Fırat AKCAN

Yazar: Bekir MENDEŞ

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 2 Ocak 2016

Bibtex @ { omuspd217909, journal = {Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi}, issn = {1309-5110}, eissn = {1309-8543}, address = {}, publisher = {Ondokuz Mayıs Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {7}, pages = {45 - 52}, doi = {10.17155/spd.36580}, title = {AMPUTE FUTBOLCULARDA HAZIRLIK DÖNEMİ ÇALIŞMALARININ FİZİKSEL VE FİZYOLOJİK PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİLERİ}, key = {cite}, author = {YILDIZ, HACI and BİÇER, Mürsel and AKCAN, Fırat and MENDEŞ, Bekir} }
APA YILDIZ, H , BİÇER, M , AKCAN, F , MENDEŞ, B . (2016). AMPUTE FUTBOLCULARDA HAZIRLIK DÖNEMİ ÇALIŞMALARININ FİZİKSEL VE FİZYOLOJİK PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİLERİ. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi , 7 (1) , 45-52 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/omuspd/issue/20461/217909
MLA YILDIZ, H , BİÇER, M , AKCAN, F , MENDEŞ, B . "AMPUTE FUTBOLCULARDA HAZIRLIK DÖNEMİ ÇALIŞMALARININ FİZİKSEL VE FİZYOLOJİK PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİLERİ". Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi 7 (2016 ): 45-52 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/omuspd/issue/20461/217909>
Chicago YILDIZ, H , BİÇER, M , AKCAN, F , MENDEŞ, B . "AMPUTE FUTBOLCULARDA HAZIRLIK DÖNEMİ ÇALIŞMALARININ FİZİKSEL VE FİZYOLOJİK PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİLERİ". Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi 7 (2016 ): 45-52
RIS TY - JOUR T1 - AMPUTE FUTBOLCULARDA HAZIRLIK DÖNEMİ ÇALIŞMALARININ FİZİKSEL VE FİZYOLOJİK PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİLERİ AU - HACI YILDIZ , Mürsel BİÇER , Fırat AKCAN , Bekir MENDEŞ Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 45 EP - 52 VL - 7 IS - 1 SN - 1309-5110-1309-8543 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi AMPUTE FUTBOLCULARDA HAZIRLIK DÖNEMİ ÇALIŞMALARININ FİZİKSEL VE FİZYOLOJİK PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİLERİ %A HACI YILDIZ , Mürsel BİÇER , Fırat AKCAN , Bekir MENDEŞ %T AMPUTE FUTBOLCULARDA HAZIRLIK DÖNEMİ ÇALIŞMALARININ FİZİKSEL VE FİZYOLOJİK PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİLERİ %D 2016 %J Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi %P 1309-5110-1309-8543 %V 7 %N 1 %R %U
ISNAD YILDIZ, HACI , BİÇER, Mürsel , AKCAN, Fırat , MENDEŞ, Bekir . "AMPUTE FUTBOLCULARDA HAZIRLIK DÖNEMİ ÇALIŞMALARININ FİZİKSEL VE FİZYOLOJİK PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİLERİ". Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi 7 / 1 (Ocak 2016): 45-52 .
AMA YILDIZ H , BİÇER M , AKCAN F , MENDEŞ B . AMPUTE FUTBOLCULARDA HAZIRLIK DÖNEMİ ÇALIŞMALARININ FİZİKSEL VE FİZYOLOJİK PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİLERİ. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi. 2016; 7(1): 45-52.
Vancouver YILDIZ H , BİÇER M , AKCAN F , MENDEŞ B . AMPUTE FUTBOLCULARDA HAZIRLIK DÖNEMİ ÇALIŞMALARININ FİZİKSEL VE FİZYOLOJİK PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİLERİ. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi. 2016; 7(1): 52-45.