Yıl 2017, Cilt 8 , Sayı 1, Sayfalar 1 - 9 2016-12-15

ALT VE ÜST EKSTREMİTE ÇEVRE ÖLÇÜM DEĞERLERİ İLE EL KAVRAMA KUVVETİ VE SIÇRAMA MESAFESİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

H. Bayram TEMUR [1]


Bu çalışmada, kol ve ön kol çevre ölçüm değerleri ile sağ ve sol el kavrama kuvveti, uyluk ve baldır çevre ölçüm değerleri ile de dikey ve yatay sıçrama mesafesi arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmaya, aktif olarak spor yapan toplam 54 sporcu dahil edildi. Deneklere bazı antropometrik ölçümler uygulandı. Bununla birlikte deneklerin sağ ve sol el kavrama kuvvetleri ile yatay ve dikey sıçrama değerleri belirlendi. Veriler Normallik varsayımını sağladığı için değişkenlerin analizinde One- Way Anova testi kullanıldı. Farlılıkların hangi gruplar arasında olduğunu belirleyebilmek için Tukey çoklu karşılaştırma testinden yararlanıldı. Sonuç olarak, sağ ve sol el kavrama kuvvetlerinin, boy uzunluğu, vücut ağırlığı ve kol çevre ölçüm değerleri açısından p<0,01 düzeyinde anlamlı farklılık gösterdiği tespit edildi. Yatay ve dikey sıçrama mesafelerinin ise uyluk ve baldır çevre ölçümlerine göre anlamlı (p>0,05) farklılık göstermediği saptandı. Dikey ve yatay sıçrama mesafelerini artırmak için quadriceps ve hamstring kasların kuvvetini artırmaya yönelik eğitimler verilmelidir.
 • Özer K. Antropometri, Sporda Morfolojik Planlama. Kazancı Matbaacılık A.Ş, İstanbul, 1993.
 • Bayıos IA, Bergeles NK, Apostolıdıs NG, Noutsos KS, Koskolou MD. Anthropometric, body composition and somatotype differences of Greek elite female basketball, volleyball and handball players, J Sports Med & Physical Fitness, 2006; 46 (2): 271-280.
 • Duncan MJ, Woodfıeld L, Al-Nakeeb Y. Anthropometric and physiological characteristics of junior elite volleyball players, Br J Sports Med, 2006; 40(7):640-651.
 • Kayserilioğlu A, Metin G, Güler C. Değişik spor ve yaş gruplarında stress test uygulanarak kardiyovasküler sistemin incelenmesi, İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası, 1996; 59: 28-33.
 • Nicolay CW, Walker AL. Grip strength and endurance: Influences of anthropometric variation, hand dominance, and gender, Int J Ind Ergon, 2005; 35: 605-618.
 • Fry AC, Kraemer WJ. Physical performance characteristics of American collegiate football players, J. Appl. Sports Sci. Res. 1991;5 (3): 126-138.
 • Young W, Wilson G, Byrne C. Relationship between strength qualities an performance; in standing and run-up vertical jumps, J Sports Med Phys Fitness, 1999; 39: 285-292.
 • Black W, Roundy E. Comparisons of size, strength, speed and power in ncaa division 1-a football players, The Journal of Strength and Conditioning Research, 1994; 8 (2) : 80-85.
 • Kaneko M, Fuchimoto T, Toji H, Suei K. Training effects of different loads on the force velocity relationship and mechanical power output in human muscle. Scandinavian Journal of Sports Science, 1983; (5) 2: 50-55.
 • Kahramanoğlu Ç. Halter ve pliometrik çalışmaların hızlanmaya etkisi, Marmara Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi,İstanbul, 2006.
 • Luebbers PE, Potteiger JA, Hulver MW, Thyfault JP, Carper MJ, Lockwood RH. Effects of plyometric training and recovery on vertical jump performance and anaerobic power, J Strength Cond Res, 2003; 17: 704–09.
 • Şimşek B, Ertan H, Göktepe AS, Yazıcıoğlu K. Bayan voleybolcularda diz kas kuvvetinin sıçrama yüksekliğine etkisi, Egzersiz, 2007; (1) 1: 36-43.
 • Smith T, Smith S, Martin M, Henry R, Weeks S, Bryant A. Grip strength in relation to overall strength and functional capacity in very old and oldest old females, The Haworth Press Inc, 2006; 63-78.
 • Sinaki M. Relationship of muscle strength of back and upper extremity with level of physical activity in healthy women, Am J Phys Med Rehabil, 1989; 68: 134–138.
 • Şahin G, Ulubas B, Calikoglu M, Erdoğan C. Hand grip strength, pulmonary function tests, and pulmonary muscle strength in fibromyalgia syndrome: is there any relationship? South Med J, 2004; 97: 25–29.
 • Gabriel YF NG, Andy CCF. Does elbow position affect strength and reproducibility of power grip measurements? Physiotherapy, 2001; 87 (2): 68-72.
 • Williams C, Reid RM, Coutts R. Observations aerobik power of university rugby players and profesional soccer players, British J. of Sports Med, 1993; 7: 390-391.
 • Johanson M, James M, Skinner S. Forearm muscle activation during power grip and release. J Hand Surg [Am], 1998; 23: 938-944.
 • Özkan A, Kayıhan G, Kaya S, Öz Ü. Farklı spor branşları ile uğraşan beden eğitimi öğrencilerinin kuvvet ve esnekliklerinin belirlenmesinde morfolojik değişkenlerin rolü, International Journal of Science Culture and Sport (IntJSCS), July, 2014; 353-359.
 • Pekel HA, Bağcı E, Güzel NA, Onay M, Balcı S Ş, Pepe H. Spor yapan çocuklarda performansla ilgili fiziksel uygunluk test sonuçlarıyla antropometrik özellikler arasındaki ilişkilerin değerlendirilmesi, Kastamonu Eğitim Dergisi, 2006; 14 (1): 299-308.
 • Temur HB. Research of the effect of bone mıneral densıty, age, heıght and weıght on grıp strength, International Journal of Academic Research Part B, 2012; 4 (6): 169-175.
 • Temur H B, Atlı M, Soygüder Z. Futbol, basketbol, hentbol ve voleybol oynayan genç erkekler arasındaki kemik mineral yoğunluk değerlerinin spor yapmayanlarla karşılaştırılması. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Yayımlanmış Doktora Tezi, Van, 2014.
 • Sayın M, Koç Ş, Hasırcı S. Trampolin hareketleri ile dikey sıçrama yeteneği arasındaki ilişki ile ilgili bir araştırma, Performans Dergisi, 1995;1 (3): 127-134.
 • Eler S. Bir sezonluk antrenman periyotlanması boyunca üst düzey erkek hentbolcuların bazı motorik ve fizyolojik parametrelerinin incelenmesi. Gazi Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 1996.
 • Çetin C, Karatosun H, Erdoğan A, Yolcu M, Baydar ML. Yıldız güreşçilerin fizyolojik profillerinin ve alt ekstremite anaerobik kuvvetlerinin farklı yöntemler ile incelenmesi, X. Ulusal Spor Hekimliği Kongresi, 12-15 Ağustos, İzmir, 2005.
 • Paasuke M, Ereline J, Gapeyeva H. Knee extension strength and vertical jumping performance ın nordic combined athletes. J. Sports Med. Phys. Fitness, 2001; (41): 354-361.
 • Laffaye G, Bardy B, Taiar R. Upperlimb motion and drop jump: effect of expertise, J. Sports Med. Phys. Fitness, 2006; ( 46): 238-47.
 • Metiner G, Uluğ İO. Spor yapan ve yapmayan ebebeynlerin çocukların fiziksel ve motorsal performans farklılıklarının incelenmesi, IV. Milli Spor Hekimliği Kongresi Bildiri Kitabı, Ege Üniversitesi Basım Evi, 253-259, İzmir, 1993.
 • Aydos L, Taş M, Akyüz M, Uzun A. Genç elit güreşçilerde kuvvetle bazı antropometrik paremetrelerin ilişkisinin incelenmesi, Atabesbd, 2009; 11 (4): 1-10.
 • Cvijetic S, Baric IC, Bolanca S, Juresa V, Ozegovic DD. Ultrasound bone measurement in children and adolescents, correlation with nutrition, puberty, anthropometry, and physical activity: J Clin Epidemiol, 2003; 56: 591-597.
 • Demir SÖ, Sezer N, Tomruk S, Köseoğlu F. İnmeli hastalarda kemik mineral yoğunluğunun demografik ve klinik parametrelerle ilişkisi, Fiziksel Tıp Rehabilitasyon Dergisi, 2007; (53): 11-15.
 • Anakwe RE, Huntley JS, McEachan JE. Grip strength and forearm circumference in a healthy population, J. Hand Surg Eur. 2007; 32: 203-209.
 • Stegink Jansen CW, Simper VK, Stuart HG Jr, Pinkerton HM. Measurement of maximum voluntary parmak kavrama strength: effects of forearm position and outcome score, J Hand Ther 2003;16: 326-336.
 • Kılınç F, Yolcu M, Akgün C, Acar Z, Çetin C. Ekstremite genişlik ve çevre ölçüm değerlerinin voleybolcuların dikey sıçrama performansına etkisi, Egzersiz, 2007; 2 (1): 37-43.
 • Brown MA. Effect of plyometric training on vertical jump performance in hifh school basketball players, The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, 1986; 26: 1-4.
 • Letzelter H. Kraft Training. 65/83/111, Deutchland, 1986.
 • Yıldırım İ, Özdemir V. Üst düzey erkek hentbol oyuncularının antropometrik özelliklerinin yatay ve dikey sıçrama mesafesine etkisi. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi, 2010; 12 (1): 63-72.
 • Aktuğ ZB. Futbolcularda izokinetik hamstring ve quadriceps kas kuvvet oranı ile dikey sıçrama ve sürat performans ilişkisi. Selçuk Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, Konya, 2013.
 • Dündar U. Antreman Teorisi. Nobel Yay Dğt, 49-66,123-78. Ankara, 2007.
 • Açıkada C. Ergen E. Bilim ve Spor. Büro Ofset Matbaacılık. Ankara, 1990.
 • Sevim Y. Antrenman Bilgisi. Nobel Yay Dağ. Ankara, 2002.
 • Polat Y, Çınar V, Şahin M, Pepe O. 14 yaş çocukların fiziksel uygunluk düzeyleri ile antropometrik özelliklerinin incelenmesi, İ.Ü. Spor Bilimleri Dergisi, 2003; 11 (3): 127-130.
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: H. Bayram TEMUR

Tarihler

Başvuru Tarihi : 31 Aralık 2015
Kabul Tarihi : 25 Temmuz 2021
Yayımlanma Tarihi : 15 Aralık 2016

APA Temur, H . (2016). ALT VE ÜST EKSTREMİTE ÇEVRE ÖLÇÜM DEĞERLERİ İLE EL KAVRAMA KUVVETİ VE SIÇRAMA MESAFESİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ . Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi , 8 (1) , 1-9 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/omuspd/issue/27059/284743