Yıl 2019, Cilt 10 , Sayı 1, Sayfalar 56 - 68 2019-04-19

EXAMINING THE FACTORS INFLUENCING THE MOTIVATIONS OF EXERCISING INDIVIDUALS ABOUT PARTICIPATING IN LEISURE TIME ACTIVITIES
EGZERSİZ YAPAN BİREYLERİN BOŞ ZAMAN ETKİNLİKLERİNE KATILIM MOTİVASYONLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ

Çağrı Hamdi ERDOĞAN [1] , Ziya BAHADIR [2]


The aim of this study is to examine the factors influencing the motivations of individuals, who do regular exercises in sports centers in Kayseri, about participating in leisure time activities, and to compare these factors according to some characteristics. 377 people, who exercised regularly between September-2017 and March-2018 in the sports centers in Kayseri, participated in the survey conducted through the survey model. The "Leisure Motivation Scale", which was developed by Pelletier et al., (1991) and adapted to Turkish by Mutlu (2008), was used as the data collection tool. SPSS 22 program was used in the analysis of the research data. According to the results of the research, no significant difference was determined in all factors influencing the motivation of participation in leisure activities regarding level of education, activities most frequently done during leisure time, occupation, and income level; however, it was determined that there was significant difference in some factors concerning the age and marital status. It was also determined that the "identification-introjection" factor came to the forefront in motivating individuals about leisure activities. It is estimated that watching the athletes on the T.V. and on the tribunes and following famous athletes in social media might cause the sense of "identification-introjection" in individuals, who are regularly doing exercises. Hanging the images of successful athletes on the walls of sports centers more conspicuously and posting impressive sayings of famous athletes in the sports centers are suggested in order to develop the sense of "identification-introjection" of individuals, who are doing regular exercises.

Bu araştırmanın amacı Kayseri’deki spor merkezlerinde düzenli olarak egzersiz yapan kişilerin boş zaman etkinliklerine katılım motivasyonlarını etkileyen faktörlerin incelenmesi ve bu faktörlerin bazı özelliklere göre karşılaştırılmasıdır. Tarama modelinde gerçekleştirilen araştırmaya Kayseri’deki spor merkezlerinde Eylül-2017 ve Mart-2018 tarihleri arasında düzenli olarak egzersiz yapan 377 kişi katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Pelletier ve ark, (1991) tarafından geliştirilen ve Mutlu (2008) tarafından Türkçeye uyarlanan “Boş Zaman Motivasyon Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma verilerinin analizinde SPSS 22 programı kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre boş zaman etkinliklerine katılım motivasyonlarını etkileyen faktörlerin tamamının eğitim düzeyi, boş zamanlarda en sık yapılan faaliyet, meslek ve gelir düzeyi bakımından anlamlı fark göstermediği; bazı faktörlerde ise yaş ve medeni durum bakımından anlamlı fark ortaya çıktığı tespit edilmiştir. Ayrıca genel olarak bireyleri boş zaman aktivitelerine motive etmede “özdeşim-içeatım” faktörünün öne çıktığı belirlenmiştir. Televizyonda-tribünde sporcuları izlemenin ve sosyal medyada ünlü sporcuları takip etmenin egzersiz yapan bireylerde “özdeşim-içeatım” duygularına sebep olabileceği tahmin edilmektedir. Başarılı sporcuların görsellerinin spor merkezlerine daha dikkat çekici bir şekilde asılması ve ünlü sporcuların etkileyici sözlerinin spor merkezlerinde afişe edilmesi, egzersiz yapan bireylerin “özdeşim-içeatım” duygularını daha da geliştirmek için önerilmektedir. 

 • Sabuncuoğlu Z, Paşa M. Zaman Yönetimi, Birinci Baskı, Ezgi Kitabevi, Bursa, 2002.
 • Erdem R, Kaya S. Zaman Yönetimi, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, 1988: 7(2) 99-120.
 • Dumazedier J. Current Problems of the Sociology of Leisure, International Social Science Journal, 1960: 4(4), 522-531.
 • Güler Ş. Turizm Sosyolojisi, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Yayını, Ankara, 1978.
 • Kantar H. İşletmede Motivasyon, 2. Baskı, Kumsaati Yayınları, İstanbul, 2010.
 • Hersey PH, Blanchard KH, Johnson DE. Management of Organizational Behavior, Prentice Hall, New Jersey, 1996.
 • Fındıkçı İ. İnsan Kaynakları Yönetimi, Alfa Basım Yayın, İstanbul,1999.
 • Carroll B, Alexandris K. Engeller, Motivasyon ve Katılım Sıklığı Arasındaki İlişki Modeli, Perception of Constraints and Strength of Motivation, Their Relationship to Recreational Sport Participation, Journal of Leisure Research, 1997: (29)3, 279-299.
 • Hacıoğlu N, Gökdeniz A, Dinç Y. Boş Zaman-Rekreasyon Yönetimi, I.Baskı, Detay Yayıncılık, Ankara, 2003.
 • Karasar N. Bilimsel Araştırma Yöntemi, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2008.
 • Pelletier LG, Vallerand RJ, Blais MR, Brière NM. Leisure Motivation Scale (LMS–28), 1991. http://www.lrcs.uqam.ca/wp-content/uploads/2017/08/eml28_en.pdf (Erişim Tarihi: 08.08.2017)
 • Mutlu İ. Egzersiz Yapan Kişilerin Boş Zamanlarına Yönelik Tutumları Üzerine Bir Araştırma (Kayseri İli Örneği) Yüksek Lisans Tezi, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Niğde, 2008.
 • Yerlisu Lapa T, Ağyar E, Bahadır Z. Yaşam Tatmini, Serbest Zaman Motivasyonu, Serbest Zaman Katılımı: Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenleri Üzerine Bir İnceleme (Kayseri İli örneği), Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2012: 2, 53-59.
 • Böyükhelen E. Scuba Dalışı Yapan Amatör Sporcuların Bu Faaliyetlere Katılmaya Teşvik Eden Motivasyonel Faktörlerin Belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kütahya, 2014.
 • Kaya AM. Üniversite Öğrencilerinin Rekreatif Faaliyetlere Yönelik Tutumları ve Boş Zaman Motivasyonlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Sivas, Cumhuriyet Üniversitesi, 2011.
 • Tezcan Kardaş N, Sadık R. Ortaöğretimde Öğrenim Gören Öğrencilerin Boş Zaman Motivasyonlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi, Spor Eğitim Dergisi, 2018: (1), 31-38.
 • Mutlu İ, Yılmaz B, Sevindi T, Göngörmüş HA, Gürbüz B. Bireyleri Rekreasyonel Amaçlı Egzersize Motive Eden Faktörlerin Çeşitli Değişkenlere Göre Karşılaştırılması, Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi, 2011: 13(1), 54–61.
 • Öztürk H. Badminton Sporu Yapan Üniversite Öğrencilerinin Boş Zaman Etkinliklerine Katılım Motivasyonlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi, Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2016: 10(1).
 • Fehmi Ç, Gülle M, Sertbaş K, Sarı İ, Kaya E. Analysis and Examination of the Relationship between Leisure Motivation and Academic Motivation of Students of Schools of Physical Education and Sports, Journal of Physical Education & Sport, 2014: 14(1), 127-133.
 • Güler, H. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarında Öğrenim Gören Öğrencilerin Boş Zaman Engellerinin Boş Zaman Motivasyonlarına Etkisinin Araştırılması (Bartın Üniversitesi Örneği), Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Bartın, Bartın Üniversitesi, 2017.
 • Gümüş H, Işık O. The Relationship of Physical Activity Level, Leisure Motivation and Quality of Life in Candidate Teachers, International Journal of Progressive Education, 2018: 14(5), 22-32.
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Psiko Sosyal Alanlar
Yazarlar

Yazar: Çağrı Hamdi ERDOĞAN (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Yazar: Ziya BAHADIR

Tarihler

Başvuru Tarihi : 12 Mayıs 2018
Kabul Tarihi : 15 Nisan 2019
Yayımlanma Tarihi : 19 Nisan 2019

APA Erdoğan, Ç , Bahadır, Z . (2019). EGZERSİZ YAPAN BİREYLERİN BOŞ ZAMAN ETKİNLİKLERİNE KATILIM MOTİVASYONLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ . Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi , 10 (1) , 56-68 . DOI: 10.17155/omuspd.423077