Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Covid-19 Salgın Sürecinde Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Akran İlişkilerinin İncelenmesi

Yıl 2023, Cilt: 14 Sayı: 1, 19 - 30, 27.04.2023
https://doi.org/10.17155/omuspd.1179809

Öz

Covid-19 salgını sırasında eğitime ara verme, spor salonlarının kapatılması ve sokağa çıkma yasakları gibi kısıtlamalardan dolayı akran ilişkilerinin olumsuz yönde etkilenmesi muhtemeldir. Dolayısı ile akran ilişkilerinin bu kısıtlamalardan ne düzeyde etkilendiğinin belirlenmesi önemlidir. Bu nedenle araştırmanın amacı, Covid-19 salgını sürecinde spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin akran ilişkilerini incelemektir. Tarama modelinde yürütülen bu araştırmanın örneklemini, İnönü Üniversitesi spor bilimleri fakültesinde öğrenim görmekte olan 160 öğrenci oluşturmaktadır. Öğrencilere online olarak, Kaner (2000) tarafından geliştirilen akran ilişkileri ölçeği uygulanmıştır. Araştırmada ikili grup karşılaştırmaları için bağımsız örneklem t testi, ikiden fazla grup karşılaştırmaları için tek yönlü ANOVA testi kullanılmış, anlamlılık düzeyi <.05 olarak kabul edilmiştir. Analizler sonucunda, Covid-19 salgını sürecinde spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin cinsiyete göre güven ve özdeşim ve sadakat alt boyutlarında anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir. Sınıf düzeyine göre, güven ve özdeşim ve kendini açma ve bağlılık alt boyutlarında, 2. sınıf öğrencileri lehine bir fark olduğu tespit edilmiştir. Spor yapma durumuna göre ise, spor yapan öğrencilerin lehine güven ve özdeşim, kendini açma ve sadakat alt boyutlarında anlamlı bir fark olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Kaynakça

 • Aktaş, B., & Bostancı, N. (2021). Covid-19 pandemisinde üniversite öğrencilerindeki oyun bağımlılığı düzeyleri ve pandeminin dijital oyun oynama durumlarına etkisi. Bağımlılık Dergisi, 22(2), 129-138. doi: 10.51982/bagimli. 827756
 • Altay, N. (2021). Salgın sürecinin sosyal bilgiler öğretmen adaylarının mesleki yeterlilikleri üzerindeki etkileri. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(4), 1097-1109. doi: 10.17240/aibuefd.2021..-908237
 • Atalay, D., & Özyürek, A. (2020). Ergenlerde arkadaşlık ilişkileri ve akran sapması. Journal of Humanities and Tourism Research, 10(2), 249-261.
 • Bilbay, A.A. (1999). Effectiveness of a social skills training program to enhance the peer relations of low accepted fourth grade children (Yüksek Lisans Tezi). Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul.
 • Çağrı, T. (2019). Boşanmış ve boşanmamış aileye sahip ergenlerin akran ilişkilerinin karşılaştırması (Yayınlanmamış Yüksek Lisanas Tezi). İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalı, İstanbul
 • Çevik, G.B., Atıcı, M. (2008). Lise 3. sınıf öğrencilerinin arkadaşlık ilişkilerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi, Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17 (2), 35-50.
 • Çiftçi, H. (2018). Akran ilişkileri düzeylerinin karşılaştırılması: Lise öğrencileri üzerine bir inceleme. Itobiad: Journal of the Human & Social Science Researches, 7(3), 1516-1535.
 • Davies, J. ve Brember, I. (1999). Boys outperforming girls: A 8 year cross-sectional study of attainment and self-esteem in year 6. Educational Psychology, 19, 5-17.
 • Erim, V., & Küçük, H. (2017). Farklı kategorideki kadın milli boksörlerin psikolojik dayanıklılıklarının karşılaştırılması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(1), 147-154.
 • Gülay, H. (2010). Okulöncesi dönemde akran ilişkileri (Birinci Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Güven, E. Ö., Çay, A., Özavcı, R., & Korkutata, A. (2021). Pandemi döneminde boş zamanı değerlendirme davranışlarının cinsiyet değişkenine göre incelenmesi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(3), 2017-2035. doi: 10.26677/TR1010.2021.832
 • Hardin, M., & Greer, J. D. (2009). The influence of gender-role socialization, media use and sports participation on perceptions of gender-appropriate sports. Journal of sport behavior, 32(2), 207-226.
 • Hong, J. S., Espelage, D. L., & Sterzing, P. R. (2017). Understanding the antecedents of adverse peer relationships among early adolescents in the United States: An ecological systems analysis. Youth & Society, 49(8), 999-1022. doi: 0.1177/0044118X15569215
 • Hortaçsu, N. ve Oral, A. (1991). Factors affecting relationships of turkish adolescents with parents and same –sex friends. Journal of Social Pschology, 131 (3), 13-14.
 • Karadağ, İ. (2007). İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin akademik başarılarının sosyal destek kaynakları açısından incelenmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Karasar, N. (1998). Bilimsel araştırma yöntemi. (8.Basım). Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Kaner, S. (2000). Kontrol kuramına dayalı anababa-ergen ilişkileri ölçeği geliştirme çalışması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 33(1-2), 77-89
 • Kısa, E. C., Küçük, H., & Doğan, E. (2016). Elit Güreşçilerin Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi. Presented at the III. Uluslararası Geleneksel Türk Güreşleri Sempozyumu ve Oyunları.
 • Melek, C. (2019). Spora katılımın akran ilişkileri üzerine etkisinin araştırılması (Yüksek Lisans Tezi) Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur.
 • Moore, S., Boldero, J. (1991). Psychosocial development and friendship functions in adolescence. Sex Roles. 25 (9-10), 521-536.
 • Pehlevan, Z. & Bal, S. İ. (2018). 13-15 Yaş Grubu Çocuklarda Spora Katılımın Akran İlişkileri ve Sosyal Destek Alma Üzerine Etkisi. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 23 (4), 191-203.
 • Salı, G., & Akyol, A. K. (2014). Çalışan ve çalışmayan çocukların cinsiyetlerine göre arkadaşlık ilişkileri, sosyal destek algıları ve mükemmeliyetçiliklerinin incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 39(173), 208-221.
 • Salvas, M. C., Vitaro, F., Brendgen, M., Lacourse, É., Boivin, M., & Tremblay, R. E. (2011). Interplay between friends’ aggression and friendship quality in the development of child aggression during the early school years. Social Development, 20(4), 645-663.
 • Shields, D. L. L., & Bredemeier, B. J. L. (1995). Character development and physical activity. Human Kinetics Publishers.
 • Tabachnick. B.G., Fidell. L.S. & Ullman J.B. (2007). Using multivariate statistics (5 ed.). Perarson.
 • Vatansever, S. (2017). Lisanslı spor yapan ve yapmayan ergenlerin mental iyi oluş, benlik saygısı, sosyal görünüş kaygısı ve algılanan sosyal destek açısından karşılaştırılması, İstanbul Arel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • WHO. (2021). Constitution. 27 Temmuz 2022 tarihinde https://www.who.int/ adresinden erişildi.
 • Yörükoğlu, A. (2012). Gençlik çağı ruh sağlığı. İstanbul: Özgür Kitabevi.

Examination of Peer Relations of Students Faculty of Sports Sciences During the Covid-19 Pandemic

Yıl 2023, Cilt: 14 Sayı: 1, 19 - 30, 27.04.2023
https://doi.org/10.17155/omuspd.1179809

Öz

Peer relationships are likely to be adversely affected due to restrictions such as interruptions to education, closure of gyms and curfews during the Covid-19 pandemic. Therefore, it is important to determine the level to which peer relations are affected by these restrictions. For this reason, the aim of the research is to examine the peer relations of the students of the faculty of sports sciences
during the Covid-19 pandemic. The sample of this research, which was conducted in the screening model, consists of 160 students studying at the Faculty of Sports Sciences of İnönü University. The peer relations scale developed by Kaner (2000) was applied to the students as online. In the study, independent sample t test was used for paired group comparisons and ANOVA test was used for comparisons of more than two groups, and the level of significance was accepted as <.05. As a result of the analyzes, it was determined that there was a small difference in the sub-dimensions of trust and identification and loyalty of the students of the faculty of sports sciences according to gender during the Covid-19 pandemic. As a result of the analysis, it was determined that there was a significant difference in the sub-dimensions of confidence and personal identification and loyalty of the students of the faculty of sports sciences according to gender during the Covid-19 epidemic. According to the grade level, it was determined that there was a difference in the sub-dimensions of confidence and personal identification, self-disclosure and commitment in favor of 2nd grade students. According to the status of doing sports, it was concluded that there is a significant difference in the sub-dimensions of confidence and personal identification, self-disclosure and loyalty in favor of the students who do sports.

Kaynakça

 • Aktaş, B., & Bostancı, N. (2021). Covid-19 pandemisinde üniversite öğrencilerindeki oyun bağımlılığı düzeyleri ve pandeminin dijital oyun oynama durumlarına etkisi. Bağımlılık Dergisi, 22(2), 129-138. doi: 10.51982/bagimli. 827756
 • Altay, N. (2021). Salgın sürecinin sosyal bilgiler öğretmen adaylarının mesleki yeterlilikleri üzerindeki etkileri. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(4), 1097-1109. doi: 10.17240/aibuefd.2021..-908237
 • Atalay, D., & Özyürek, A. (2020). Ergenlerde arkadaşlık ilişkileri ve akran sapması. Journal of Humanities and Tourism Research, 10(2), 249-261.
 • Bilbay, A.A. (1999). Effectiveness of a social skills training program to enhance the peer relations of low accepted fourth grade children (Yüksek Lisans Tezi). Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul.
 • Çağrı, T. (2019). Boşanmış ve boşanmamış aileye sahip ergenlerin akran ilişkilerinin karşılaştırması (Yayınlanmamış Yüksek Lisanas Tezi). İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalı, İstanbul
 • Çevik, G.B., Atıcı, M. (2008). Lise 3. sınıf öğrencilerinin arkadaşlık ilişkilerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi, Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17 (2), 35-50.
 • Çiftçi, H. (2018). Akran ilişkileri düzeylerinin karşılaştırılması: Lise öğrencileri üzerine bir inceleme. Itobiad: Journal of the Human & Social Science Researches, 7(3), 1516-1535.
 • Davies, J. ve Brember, I. (1999). Boys outperforming girls: A 8 year cross-sectional study of attainment and self-esteem in year 6. Educational Psychology, 19, 5-17.
 • Erim, V., & Küçük, H. (2017). Farklı kategorideki kadın milli boksörlerin psikolojik dayanıklılıklarının karşılaştırılması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(1), 147-154.
 • Gülay, H. (2010). Okulöncesi dönemde akran ilişkileri (Birinci Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Güven, E. Ö., Çay, A., Özavcı, R., & Korkutata, A. (2021). Pandemi döneminde boş zamanı değerlendirme davranışlarının cinsiyet değişkenine göre incelenmesi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(3), 2017-2035. doi: 10.26677/TR1010.2021.832
 • Hardin, M., & Greer, J. D. (2009). The influence of gender-role socialization, media use and sports participation on perceptions of gender-appropriate sports. Journal of sport behavior, 32(2), 207-226.
 • Hong, J. S., Espelage, D. L., & Sterzing, P. R. (2017). Understanding the antecedents of adverse peer relationships among early adolescents in the United States: An ecological systems analysis. Youth & Society, 49(8), 999-1022. doi: 0.1177/0044118X15569215
 • Hortaçsu, N. ve Oral, A. (1991). Factors affecting relationships of turkish adolescents with parents and same –sex friends. Journal of Social Pschology, 131 (3), 13-14.
 • Karadağ, İ. (2007). İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin akademik başarılarının sosyal destek kaynakları açısından incelenmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Karasar, N. (1998). Bilimsel araştırma yöntemi. (8.Basım). Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Kaner, S. (2000). Kontrol kuramına dayalı anababa-ergen ilişkileri ölçeği geliştirme çalışması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 33(1-2), 77-89
 • Kısa, E. C., Küçük, H., & Doğan, E. (2016). Elit Güreşçilerin Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi. Presented at the III. Uluslararası Geleneksel Türk Güreşleri Sempozyumu ve Oyunları.
 • Melek, C. (2019). Spora katılımın akran ilişkileri üzerine etkisinin araştırılması (Yüksek Lisans Tezi) Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur.
 • Moore, S., Boldero, J. (1991). Psychosocial development and friendship functions in adolescence. Sex Roles. 25 (9-10), 521-536.
 • Pehlevan, Z. & Bal, S. İ. (2018). 13-15 Yaş Grubu Çocuklarda Spora Katılımın Akran İlişkileri ve Sosyal Destek Alma Üzerine Etkisi. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 23 (4), 191-203.
 • Salı, G., & Akyol, A. K. (2014). Çalışan ve çalışmayan çocukların cinsiyetlerine göre arkadaşlık ilişkileri, sosyal destek algıları ve mükemmeliyetçiliklerinin incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 39(173), 208-221.
 • Salvas, M. C., Vitaro, F., Brendgen, M., Lacourse, É., Boivin, M., & Tremblay, R. E. (2011). Interplay between friends’ aggression and friendship quality in the development of child aggression during the early school years. Social Development, 20(4), 645-663.
 • Shields, D. L. L., & Bredemeier, B. J. L. (1995). Character development and physical activity. Human Kinetics Publishers.
 • Tabachnick. B.G., Fidell. L.S. & Ullman J.B. (2007). Using multivariate statistics (5 ed.). Perarson.
 • Vatansever, S. (2017). Lisanslı spor yapan ve yapmayan ergenlerin mental iyi oluş, benlik saygısı, sosyal görünüş kaygısı ve algılanan sosyal destek açısından karşılaştırılması, İstanbul Arel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • WHO. (2021). Constitution. 27 Temmuz 2022 tarihinde https://www.who.int/ adresinden erişildi.
 • Yörükoğlu, A. (2012). Gençlik çağı ruh sağlığı. İstanbul: Özgür Kitabevi.
Toplam 28 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Spor Hekimliği
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Mehmet Akarsu 0000-0002-8149-801X

Yahya Doğar 0000-0002-1068-2266

İsmail İlbak 0000-0002-3364-0990

Yayımlanma Tarihi 27 Nisan 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 14 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Akarsu, M., Doğar, Y., & İlbak, İ. (2023). Covid-19 Salgın Sürecinde Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Akran İlişkilerinin İncelenmesi. Spor Ve Performans Araştırmaları Dergisi, 14(1), 19-30. https://doi.org/10.17155/omuspd.1179809