Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

OKUL PSİKOLOJİK DANIŞMANLIĞI İLE İLGİLİ YAPILMIŞ ÇALIŞMALARIN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ: 1980-2019

Yıl 2020, Cilt: 3 Sayı: 1, 1 - 28, 30.06.2020

Öz

Bu araştırmanın amacı, alan yazında 1980-2019 yılları
arasında okul psikolojik danışmanlığı ile ilgili yapılmış çalışmaların
bibliyometrik yöntemle ortaya konulmasıdır. Okul psikolojik danışmanlığı son
yıllarda gittikçe artan önemi ile birlikte uygulama alanının yanı sıra
araştırmalar da kendini göstermektedir. Bu araştırmada da okul psikolojik
danışmanlığı ile ilgili yapılmış yayınlar hem içerik hem de bibliyometrik
olarak incelenmiş ve genel eğilimler, yazarlar, yıllara göre dağılım gibi
özellikler bilimsel ve görsel haritalarla ortaya konmuştur. Verilerin
toplanmasında, Web of Science (WoS)’tan yararlanılmıştır. “School counseling”
ve “School counselor” terimleri taratılarak ve çeşitli eleme süreçlerinden
geçerek toplam 645 yayına ulaşılmıştır. Verilerin analizinde ise içerik analizi
ve bibliyometrik analizden yararlanılmıştır. Araştırmada, yayınların yıllara
göre dağılımı, en çok yayın yapan yazarlar, en çok yayın yapılan dergiler ve
ülkelere ulaşılmıştır. Ayrıca ortak yazar, ortak atıf ve ortak kelime analizleri
ile görsel haritalar oluşturularak, elde edilen veriler alan yazın ışığında
tartışılmıştır. 

Kaynakça

 • Aladağ, M. (2014). Psikolojik danışman eğitiminin farklı düzeylerinde bireyle psikolojik danışma uygulaması süpervizyonunda kritik olaylar. Ege Eğitim Dergisi, 15(2), 428-475.
 • American School Counselor Association (2019). ASCA School Counselor Professional Standards & Competencies. Alexandria, VA: Author.
 • American School Counselor Association, ASCA Ethical Standards for School Counselors. (2016). https://www.schoolcounselor.org/asca/media/asca/Ethics/EthicalStandards2016.pdf adresinden alınmıştır.
 • Atıcı, M., Özyürek, R. ve Çam, S. (2005). Okul danışmanlığı uygulamalarının yetkinlik beklentisi algıları ve mesleki benlik saygısı üzerindeki etkilerinin boylamsal olarak incelenmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 3(24), 7-26.
 • Baker, S. B. ve Taylor, J. G. (1998). Effects of career education interventions: A meta‐analysis. The Career Development Quarterly, 46(4), 376-385. doi: 10.1002/j.2161-0045.1998.tb00714.x
 • Balcı, S. (2017). Okul Psikolojik danışmanı öz yetkinlik ölçeği'nin Türk kültüründeki psikometrik özellikleri. Journal of Kirsehir Education Faculty, 18(2), 633-649.
 • Bledsoe, K. G., Logan-McKibben, S., McKibben, W. B. ve Cook, R. M. (2019). A content analysis of school counseling supervision. Professional School Counseling, 22(1), 1-8. doi: 10.1177/2156759X19838454
 • Chandler, J. W., Burnham, J. J., Riechel, M. E. K., Dahir, C. A., Stone, C. B., Oliver, D. F., ... ve Bledsoe, K. G. (2018). Assessing the counseling and non-counseling roles of school counselors. Journal of School Counseling, 16(7), 1-33.
 • Çetinkaya, R ve Karaırmak, Ö. (2012). Psikolojik danışman eğitiminde süpervizyon. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4(37), 107-121.
 • Doğan, S. (2000a). Okul rehberliği ve danışmanlığı alanında çağdaş bir yaklaşım: Kapsamlı rehberlik program modeli. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2(13), 56-64.
 • Doğan, S. (2000b). Psikolojik danışman eğitiminde akreditasyonun gereği ve bir model önerisi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2(14), 31-38.
 • Elbaum, B. ve Vaughn, S. (2001). School-based interventions to enhance the self-concept of students with learning disabilities: A meta-analysis. The Elementary School Journal, 101(3), 303-329.
 • Falco, L. D., Bauman, S., Sumnicht, Z. ve Engelstad, A. (2011). Content analysis of the Professional School Counseling journal: The first ten years. Professional School Counseling. doi: 10.1177/2156759X1101400403
 • Fan, K. Y., Carey, J. C., Martin, I. ve He, L. (2019). Activities and role of school-based counselors in the US: A national survey of American Counseling Association members. Journal of School-Based Counseling Policy and Evaluation, 1(2), 34-50. doi: 10.25774/8nz2-4y62
 • Griffith, C., Mariani, M., McMahon, H. G., Zyromski, B. ve Greenspan, S. B. (2019). School counseling ıntervention research: A 10-Year content analysis of ASCA- and ACA-Affiliated Journals. Professional School Counseling doi: 10.1177/2156759X19878700
 • Güven, M., Özhan, M. B., Kaynak, S. ve Demirbaş, N. K. (2018). Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi ile Journal of Counselling Psychology’deki Araştırma Eğilimleri. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 8(49), 193-208.
 • Holman, L. F., Watts, R., Robles-Pina, R. ve Grubbs, L. (2018). Exploration of potential predictor variables leading to school counselor burnout. Journal of School Counseling, 16(9), n9.
 • Hudson, J. (1996). Trends in multi-authored papers in economics. Journal of Economic Perspectives, 10(3), 153-158.
 • İkiz, E. F. (2010). Psikolojik danışmanların tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi. Journal of Kirsehir Education Faculty, 11(2), 25-43.
 • Kepçeoğlu, M. (1994). Psikolojik danışma ve rehberlik. Ankara: Gül Yayınevi
 • Milli Eğitim Bakanlığı, Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği (2017) https://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_11/10113305_yeni_rehbrlk_yon.pdf adresinden alınmıştır.
 • Merlin-Knoblich, C., Harris, P. N., Chung, S. Y. Ve Gareis, C. R. (2018). Reported experiences of school counseling site supervisors in a supervision training program. Journal of School Counseling, 16(3), n3.
 • Owen, F. K. ve Owen, D. W. (2008). School counselor’s role and functions: school administrators’ and counselors’ opinions. Ankara University, Journal of Faculty of Educational Sciences, 41(1), 207-221.
 • Özteke, H.İ., Üre, Ö. ve Kesici, Ş. (2015). The prediction of elementary school counselors’ self-efficacy beliefs by social comparison and self-consciousness. The Online Journal of Counseling and Education, 4(1), 34-45
 • Özyürek, R. (2009). Okullarda psikolojik danışma ve rehberlik uygulamaları ve öğrencilere sağlanan süpervizyon olanakları: Ulusal bir tarama çalışması. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4(32), 54-63.
 • Pamukçu, B. ve Demir, A. (2013). Psikolojik danışma öz-yeterlik ölçeği Türkçe formu’nun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4(40), 212-221.
 • Sanchez, A. L., Cornacchio, D., Poznanski, B., Golik, A. M., Chou, T. ve Comer, J. S. (2018). The effectiveness of school-based mental health services for elementary- aged children: A meta-analysis. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 57(3), 153-165. doi: 10.1016/j.jaac.2017.11.022
 • Sandifer, M. C., Martin, D., Range, L. M., & Fonseca, T. (2019). Factors associated with programmatic orientation and supervision in schools. Journal of School Counseling, 17(12), n12.
 • Seçer, İ., Ay, İ., Ceyhun, O. ve Yılmaz, B. Y. (2014). Rehberlik ve Psikolojik Danışma alanındaki araştırma eğilimleri: Bir içerik analizi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 5(41), 49-60.
 • Small, H. (1973). Co‐citation in the scientific literature: A new measure of the relationship between two documents. Journal of the American Society for Information Science, 24(4), 265-269. doi: 10.1002/asi.4630240406
 • Tosun-Sümer, E. ve Güven, M. (2018). Okul psikolojik danışmanlarıyla ilgili lisansüstü tezler üzerine bir inceleme. Journal of International Social Research, 11(60), 794- 801.
 • Tuzgöl Dost, M. ve Keklik, İ. (2012). Alanda çalışanların gözünden psikolojik danışma ve rehberlik alanının sorunları. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(23), 389 - 407
 • Whiston, S. C. ve Quinby, R. F. (2009). Review of school counseling outcome research. Psychology in the Schools, 46(3), 267-272. doi: 10.1002/pits.20372
 • Whiston, S. C., Tai, W. L., Rahardja, D. ve Eder, K. (2011). School counseling outcome: A meta‐analytic examination of interventions. Journal of Counseling & Development, 89(1), 37-55. doi: 10.1002/j.1556-6678.2011.tb00059.x
 • Yıldız, A. D. ve Türk, E. G.(2018) Okul Psikolojik Danışmanlarının Görev Sınırları ve Sorumluluklarının Metaforlar ile Analizi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26(4), 1207- 1216.
 • Yılmaz, O. ve Acar, N. V. (2015). Psikolojik danışman eğitiminde süpervizyonun önemi ve grupla psikolojik danışmadaki rolü. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 342-356.
 • Zupic, I ve Čater, T. (2015). Bibliometric methods in management and organization. Organizational Research Methods, 18(3), 429-472. doi: 10.1177/1094428114562629

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Hatice İrem ÖZTEKE KOZAN

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 3 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA ÖZTEKE KOZAN, H. İ. (2020). OKUL PSİKOLOJİK DANIŞMANLIĞI İLE İLGİLİ YAPILMIŞ ÇALIŞMALARIN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ: 1980-2019. Okul Psikolojik Danışmanlığı Dergisi, 3(1), 1-28.
AMA ÖZTEKE KOZAN Hİ. OKUL PSİKOLOJİK DANIŞMANLIĞI İLE İLGİLİ YAPILMIŞ ÇALIŞMALARIN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ: 1980-2019. OPDD / JSC. Haziran 2020;3(1):1-28.
Chicago ÖZTEKE KOZAN, Hatice İrem. “OKUL PSİKOLOJİK DANIŞMANLIĞI İLE İLGİLİ YAPILMIŞ ÇALIŞMALARIN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ: 1980-2019”. Okul Psikolojik Danışmanlığı Dergisi 3, sy. 1 (Haziran 2020): 1-28.
EndNote ÖZTEKE KOZAN Hİ (01 Haziran 2020) OKUL PSİKOLOJİK DANIŞMANLIĞI İLE İLGİLİ YAPILMIŞ ÇALIŞMALARIN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ: 1980-2019. Okul Psikolojik Danışmanlığı Dergisi 3 1 1–28.
IEEE H. İ. ÖZTEKE KOZAN, “OKUL PSİKOLOJİK DANIŞMANLIĞI İLE İLGİLİ YAPILMIŞ ÇALIŞMALARIN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ: 1980-2019”, OPDD / JSC, c. 3, sy. 1, ss. 1–28, 2020.
ISNAD ÖZTEKE KOZAN, Hatice İrem. “OKUL PSİKOLOJİK DANIŞMANLIĞI İLE İLGİLİ YAPILMIŞ ÇALIŞMALARIN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ: 1980-2019”. Okul Psikolojik Danışmanlığı Dergisi 3/1 (Haziran 2020), 1-28.
JAMA ÖZTEKE KOZAN Hİ. OKUL PSİKOLOJİK DANIŞMANLIĞI İLE İLGİLİ YAPILMIŞ ÇALIŞMALARIN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ: 1980-2019. OPDD / JSC. 2020;3:1–28.
MLA ÖZTEKE KOZAN, Hatice İrem. “OKUL PSİKOLOJİK DANIŞMANLIĞI İLE İLGİLİ YAPILMIŞ ÇALIŞMALARIN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ: 1980-2019”. Okul Psikolojik Danışmanlığı Dergisi, c. 3, sy. 1, 2020, ss. 1-28.
Vancouver ÖZTEKE KOZAN Hİ. OKUL PSİKOLOJİK DANIŞMANLIĞI İLE İLGİLİ YAPILMIŞ ÇALIŞMALARIN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ: 1980-2019. OPDD / JSC. 2020;3(1):1-28.

İletişim Adresi: Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği, Sağlık Mah. Süleyman Sırrı Cad. Sağlık İş Hanı No: 21/18, Çankaya/Ankara Tel: 0850 756 96 76