Derleme
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

A Comparative Study on Vocational Training Processes of Independent Auditors and Court Auditors

Yıl 2018, Cilt 9, Sayı 16, 2364 - 2387, 30.12.2018
https://doi.org/10.26466/opus.470223

Öz

Using public resources effectively, economicly and efficiently is one of the most important duty of state. In addition, financial statements reliability of private companies is critical for investors, decision makers and third parties. Corruption and fraudulent documents in the public and private sectors have brought up the need for quality audit in recent years. The fact that the auditors are independent affects the effectiveness of the audit positively. One of the factors contributing to the effectiveness audit is that the auditors are professionally trained. The purpose of this study is to investigate vocational education process of independent and Court auditors  who conduct audits in the public sector and private sector.  One of the most important outputs of this study is comparison of the vocational trainings of these two groups of auditors. In this study, document scanning method has been used. Within this scope two laws, one decree law, two regulations and one communiqué have been examined extensively.  Independent auditing and Court auditing have been compared in 9 different headings and examined similar and different aspects.

Kaynakça

 • Akyel, R. (2010). yönetimde iç kontrol iç denetim ve dış denetim fonk-siyonlarının birbirleri ile ilişkileri ve Türk kamu yönetiminde uygulanmalarının değerlendirilmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(3), 1-22.
 • Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Tebliği
 • Bağımsız Denetim Yönetmeliği
 • Çankaya, F., ve Engin, D. İ. N. Ç. (2012). Türkiye finansal raporlama standartlarının uygulama başarısını etkileyen faktörler: Bağımsız denetçiler üzerine bir araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17(1), 81-102.
 • Dönmez, A., ve Ersoy, A. (2006). Bağımsız denetim firmaları bakış açısıyla Türkiye bağımsız dış denetim sisteminin değerlendirilmesi. Bilig-Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, 36, 69-91.
 • Durmuş, A., Senal, S., ve Hayrettin, U. (2011). Bağımsız denetim kalitesi: Denetim firmaları üzerine bir araştırma. Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 22, 273-306.
 • Erdoğan, M. (2002). Muhasebe, denetim ve bağımsız denetimin gerekliliği. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 5, 51-63
 • Ersoy, A., Uyar S. ve Cengiz, E. (2009). Türkiye'de denetim mesleğinin uluslararası eğitim standartları -8 açısından değerlendirilmesi. Muhasebe ve Denetime Bakış, 28, 1-17
 • Esendemir, E. (2011). Uluslararası denetim standartları ve Türkiye'deki düzenlemeler çerçevesinde bağımsız denetim kuruluşlarında insan kaynakları yönetimi. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(2). 646-667
 • http://www.kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/DynamicContentFiles/YillikFaaliyetRaporlari/KGK_Faaliyet_Raporu_2016.pdf
 • https://www.sayistay.gov.tr/tr/Upload/76662805/files/2016_FAALIYET_RAPORU(1).pdf
 • Kamu Gözetimi, Muhasebe Ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
 • Kandemir, T., ve Akbulut, H. (2013). Bağımsız denetimin etkinliğinde denetimden sorumlu komitenin rolü: Türkiye’deki bağımsız denetim firmalarına yönelik bir araştırma. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 9(20), 37-55.
 • Kartal, F. (2013). Türkiye’de kamu ve özel sektörde iç denetim uygulamaları. Maliye Finans Yazıları, 1(99), 8-36
 • Kayrak, M. (2015). Denetim başarısızlığı kavramı: Nedenleri, sonuçları ve çözüm önerileri. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8(2), 91-103.
 • Oktay, S. (2013). bağımsız denetim etkinliğinin arttırılmasında, denetim hizmetinde kalite ve kalite kontrol: ABD düzenlemeleri. Maliye Finans Yazıları, 27(100), 42-94.
 • Özçelik, H., Şenol, H., ve Aktürk, A. (2014). Muhasebe meslek mensuplarının bağımsız denetim alanındaki güncel gelişmelere bakış açıları ve farkındalıkları üzerine bir araştırma. Journal Of Acco-unting & Finance, 62, 55-72.
 • Parlak, M., ve Parlak, Z. (2014). Sayıştay denetçilerinin denetimle ilgili algıları, beklentileri ve görüşleri üzerine bir anket çalışması. Journal Of Turkish Court Of Accounts/Sayistay Dergisi, 92, 5-34.
 • Sağlar, J., ve Yüce, D. (2015). Bağımsız denetimde kamu gözetim kurumunun rolü ve kurumdan beklentilerin tespitine yönelik bir araştırma. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8(3), 45-57.
 • Sayıştay Denetçi Yardımcılığı Yönetmeliği
 • Tanç, A., ve Gümrah, A. (2016). Şeffaflık raporları çerçevesinde bağımsız denetim kuruluşlarının sürekli mesleki eğitim politikalarının analizi. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi,18 (Özel Sayı-1), 419-438
 • 6085 sayılı Sayıştay Kanunu
 • 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu

Bağımsız Denetçiler ve Sayıştay Denetçilerinin Mesleki Eğitim Süreçlerine İlişkin Mukayeseli Bir Araştırma

Yıl 2018, Cilt 9, Sayı 16, 2364 - 2387, 30.12.2018
https://doi.org/10.26466/opus.470223

Öz

Kamusal kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması devletin en önemli görevleri arasında yer almaktadır. Özel şirketlerin mali tablolarının güvenilir olması ise yatırımcılar, karar alıcılar ve üçüncü kişiler için kritik bir öneme sahiptir. Son yıllarda gerek kamuda gerekse özel sektörde yaşanan yolsuzluklar ve hileli belgelerin düzenlenmesi kaliteli bir denetime olan ihtiyacı gündeme getirmiştir. Denetçilerin, bağımsız olmaları denetimin etkinliğini olumlu yönde etkilemektedir. Denetimin etkinliğine katkı sunan etkenlerden birisi de denetçilerin iyi bir mesleki eğitimden geçmeleridir. Bu çalışmanın amacı; özel sektörde denetim yapan bağımsız denetçiler ile kamu sektöründe denetim yapan Sayıştay denetçilerinin mesleki eğitim sürecini araştırmaktır. Bu iki denetçi grubunun aldıkları mesleki eğitimlerin mukayese edilmesi bu çalışmanın en önemli çıktılarındandır. Bu çalışmada doküman tarama yöntemi kullanılmıştır. Bu çerçevede iki kanun, bir kanun hükmünde kararname, iki yönetmelik ve bir tebliğ kapsamlı olarak incelenmiştir. Sayıştay denetçiliği ve bağımsız denetçilik 9 başlıkta mukayese edilmiş, benzer ve farklı yönleri irdelenmiştir.  

Kaynakça

 • Akyel, R. (2010). yönetimde iç kontrol iç denetim ve dış denetim fonk-siyonlarının birbirleri ile ilişkileri ve Türk kamu yönetiminde uygulanmalarının değerlendirilmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(3), 1-22.
 • Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Tebliği
 • Bağımsız Denetim Yönetmeliği
 • Çankaya, F., ve Engin, D. İ. N. Ç. (2012). Türkiye finansal raporlama standartlarının uygulama başarısını etkileyen faktörler: Bağımsız denetçiler üzerine bir araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17(1), 81-102.
 • Dönmez, A., ve Ersoy, A. (2006). Bağımsız denetim firmaları bakış açısıyla Türkiye bağımsız dış denetim sisteminin değerlendirilmesi. Bilig-Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, 36, 69-91.
 • Durmuş, A., Senal, S., ve Hayrettin, U. (2011). Bağımsız denetim kalitesi: Denetim firmaları üzerine bir araştırma. Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 22, 273-306.
 • Erdoğan, M. (2002). Muhasebe, denetim ve bağımsız denetimin gerekliliği. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 5, 51-63
 • Ersoy, A., Uyar S. ve Cengiz, E. (2009). Türkiye'de denetim mesleğinin uluslararası eğitim standartları -8 açısından değerlendirilmesi. Muhasebe ve Denetime Bakış, 28, 1-17
 • Esendemir, E. (2011). Uluslararası denetim standartları ve Türkiye'deki düzenlemeler çerçevesinde bağımsız denetim kuruluşlarında insan kaynakları yönetimi. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(2). 646-667
 • http://www.kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/DynamicContentFiles/YillikFaaliyetRaporlari/KGK_Faaliyet_Raporu_2016.pdf
 • https://www.sayistay.gov.tr/tr/Upload/76662805/files/2016_FAALIYET_RAPORU(1).pdf
 • Kamu Gözetimi, Muhasebe Ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
 • Kandemir, T., ve Akbulut, H. (2013). Bağımsız denetimin etkinliğinde denetimden sorumlu komitenin rolü: Türkiye’deki bağımsız denetim firmalarına yönelik bir araştırma. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 9(20), 37-55.
 • Kartal, F. (2013). Türkiye’de kamu ve özel sektörde iç denetim uygulamaları. Maliye Finans Yazıları, 1(99), 8-36
 • Kayrak, M. (2015). Denetim başarısızlığı kavramı: Nedenleri, sonuçları ve çözüm önerileri. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8(2), 91-103.
 • Oktay, S. (2013). bağımsız denetim etkinliğinin arttırılmasında, denetim hizmetinde kalite ve kalite kontrol: ABD düzenlemeleri. Maliye Finans Yazıları, 27(100), 42-94.
 • Özçelik, H., Şenol, H., ve Aktürk, A. (2014). Muhasebe meslek mensuplarının bağımsız denetim alanındaki güncel gelişmelere bakış açıları ve farkındalıkları üzerine bir araştırma. Journal Of Acco-unting & Finance, 62, 55-72.
 • Parlak, M., ve Parlak, Z. (2014). Sayıştay denetçilerinin denetimle ilgili algıları, beklentileri ve görüşleri üzerine bir anket çalışması. Journal Of Turkish Court Of Accounts/Sayistay Dergisi, 92, 5-34.
 • Sağlar, J., ve Yüce, D. (2015). Bağımsız denetimde kamu gözetim kurumunun rolü ve kurumdan beklentilerin tespitine yönelik bir araştırma. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8(3), 45-57.
 • Sayıştay Denetçi Yardımcılığı Yönetmeliği
 • Tanç, A., ve Gümrah, A. (2016). Şeffaflık raporları çerçevesinde bağımsız denetim kuruluşlarının sürekli mesleki eğitim politikalarının analizi. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi,18 (Özel Sayı-1), 419-438
 • 6085 sayılı Sayıştay Kanunu
 • 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ahmet COŞKUN
0000-0002-3223-8676


Murat AYDIN (Sorumlu Yazar)
UŞAK ÜNİVERSİTESİ, UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU, MUHASEBE BİLGİ SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ
0000-0002-7211-5208
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 9, Sayı 16

Kaynak Göster

APA Coşkun, A. & Aydın, M. (2018). Bağımsız Denetçiler ve Sayıştay Denetçilerinin Mesleki Eğitim Süreçlerine İlişkin Mukayeseli Bir Araştırma . OPUS International Journal of Society Researches , 9 (16) , 2364-2387 . DOI: 10.26466/opus.470223