Yıl 2018, Cilt 9 , Sayı 16, Sayfalar 2364 - 2387 2018-12-30

Bağımsız Denetçiler ve Sayıştay Denetçilerinin Mesleki Eğitim Süreçlerine İlişkin Mukayeseli Bir Araştırma
A Comparative Study on Vocational Training Processes of Independent Auditors and Court Auditors

Ahmet Coşkun [1] , Murat Aydın [2]


Kamusal kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması devletin en önemli görevleri arasında yer almaktadır. Özel şirketlerin mali tablolarının güvenilir olması ise yatırımcılar, karar alıcılar ve üçüncü kişiler için kritik bir öneme sahiptir. Son yıllarda gerek kamuda gerekse özel sektörde yaşanan yolsuzluklar ve hileli belgelerin düzenlenmesi kaliteli bir denetime olan ihtiyacı gündeme getirmiştir. Denetçilerin, bağımsız olmaları denetimin etkinliğini olumlu yönde etkilemektedir. Denetimin etkinliğine katkı sunan etkenlerden birisi de denetçilerin iyi bir mesleki eğitimden geçmeleridir. Bu çalışmanın amacı; özel sektörde denetim yapan bağımsız denetçiler ile kamu sektöründe denetim yapan Sayıştay denetçilerinin mesleki eğitim sürecini araştırmaktır. Bu iki denetçi grubunun aldıkları mesleki eğitimlerin mukayese edilmesi bu çalışmanın en önemli çıktılarındandır. Bu çalışmada doküman tarama yöntemi kullanılmıştır. Bu çerçevede iki kanun, bir kanun hükmünde kararname, iki yönetmelik ve bir tebliğ kapsamlı olarak incelenmiştir. Sayıştay denetçiliği ve bağımsız denetçilik 9 başlıkta mukayese edilmiş, benzer ve farklı yönleri irdelenmiştir.  

Using public resources effectively, economicly and efficiently is one of the most important duty of state. In addition, financial statements reliability of private companies is critical for investors, decision makers and third parties. Corruption and fraudulent documents in the public and private sectors have brought up the need for quality audit in recent years. The fact that the auditors are independent affects the effectiveness of the audit positively. One of the factors contributing to the effectiveness audit is that the auditors are professionally trained. The purpose of this study is to investigate vocational education process of independent and Court auditors  who conduct audits in the public sector and private sector.  One of the most important outputs of this study is comparison of the vocational trainings of these two groups of auditors. In this study, document scanning method has been used. Within this scope two laws, one decree law, two regulations and one communiqué have been examined extensively.  Independent auditing and Court auditing have been compared in 9 different headings and examined similar and different aspects.

 • Akyel, R. (2010). yönetimde iç kontrol iç denetim ve dış denetim fonk-siyonlarının birbirleri ile ilişkileri ve Türk kamu yönetiminde uygulanmalarının değerlendirilmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(3), 1-22.
 • Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Tebliği
 • Bağımsız Denetim Yönetmeliği
 • Çankaya, F., ve Engin, D. İ. N. Ç. (2012). Türkiye finansal raporlama standartlarının uygulama başarısını etkileyen faktörler: Bağımsız denetçiler üzerine bir araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17(1), 81-102.
 • Dönmez, A., ve Ersoy, A. (2006). Bağımsız denetim firmaları bakış açısıyla Türkiye bağımsız dış denetim sisteminin değerlendirilmesi. Bilig-Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, 36, 69-91.
 • Durmuş, A., Senal, S., ve Hayrettin, U. (2011). Bağımsız denetim kalitesi: Denetim firmaları üzerine bir araştırma. Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 22, 273-306.
 • Erdoğan, M. (2002). Muhasebe, denetim ve bağımsız denetimin gerekliliği. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 5, 51-63
 • Ersoy, A., Uyar S. ve Cengiz, E. (2009). Türkiye'de denetim mesleğinin uluslararası eğitim standartları -8 açısından değerlendirilmesi. Muhasebe ve Denetime Bakış, 28, 1-17
 • Esendemir, E. (2011). Uluslararası denetim standartları ve Türkiye'deki düzenlemeler çerçevesinde bağımsız denetim kuruluşlarında insan kaynakları yönetimi. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(2). 646-667
 • http://www.kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/DynamicContentFiles/YillikFaaliyetRaporlari/KGK_Faaliyet_Raporu_2016.pdf
 • https://www.sayistay.gov.tr/tr/Upload/76662805/files/2016_FAALIYET_RAPORU(1).pdf
 • Kamu Gözetimi, Muhasebe Ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
 • Kandemir, T., ve Akbulut, H. (2013). Bağımsız denetimin etkinliğinde denetimden sorumlu komitenin rolü: Türkiye’deki bağımsız denetim firmalarına yönelik bir araştırma. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 9(20), 37-55.
 • Kartal, F. (2013). Türkiye’de kamu ve özel sektörde iç denetim uygulamaları. Maliye Finans Yazıları, 1(99), 8-36
 • Kayrak, M. (2015). Denetim başarısızlığı kavramı: Nedenleri, sonuçları ve çözüm önerileri. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8(2), 91-103.
 • Oktay, S. (2013). bağımsız denetim etkinliğinin arttırılmasında, denetim hizmetinde kalite ve kalite kontrol: ABD düzenlemeleri. Maliye Finans Yazıları, 27(100), 42-94.
 • Özçelik, H., Şenol, H., ve Aktürk, A. (2014). Muhasebe meslek mensuplarının bağımsız denetim alanındaki güncel gelişmelere bakış açıları ve farkındalıkları üzerine bir araştırma. Journal Of Acco-unting & Finance, 62, 55-72.
 • Parlak, M., ve Parlak, Z. (2014). Sayıştay denetçilerinin denetimle ilgili algıları, beklentileri ve görüşleri üzerine bir anket çalışması. Journal Of Turkish Court Of Accounts/Sayistay Dergisi, 92, 5-34.
 • Sağlar, J., ve Yüce, D. (2015). Bağımsız denetimde kamu gözetim kurumunun rolü ve kurumdan beklentilerin tespitine yönelik bir araştırma. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8(3), 45-57.
 • Sayıştay Denetçi Yardımcılığı Yönetmeliği
 • Tanç, A., ve Gümrah, A. (2016). Şeffaflık raporları çerçevesinde bağımsız denetim kuruluşlarının sürekli mesleki eğitim politikalarının analizi. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi,18 (Özel Sayı-1), 419-438
 • 6085 sayılı Sayıştay Kanunu
 • 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-3223-8676
Yazar: Ahmet Coşkun

Orcid: 0000-0002-7211-5208
Yazar: Murat Aydın (Sorumlu Yazar)
Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ, UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU, MUHASEBE BİLGİ SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Aralık 2018

Bibtex @derleme { opus470223, journal = {OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi}, issn = {2528-9527}, eissn = {2528-9535}, address = {Aşağı Öveçler Mah. 1312. Sok. 5/1 Öveçler, Çankaya – Ankara /Turkey}, publisher = {ADAMOR Toplum Araştırmaları Merkezi}, year = {2018}, volume = {9}, pages = {2364 - 2387}, doi = {10.26466/opus.470223}, title = {Bağımsız Denetçiler ve Sayıştay Denetçilerinin Mesleki Eğitim Süreçlerine İlişkin Mukayeseli Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {Coşkun, Ahmet and Aydın, Murat} }
APA Coşkun, A , Aydın, M . (2018). Bağımsız Denetçiler ve Sayıştay Denetçilerinin Mesleki Eğitim Süreçlerine İlişkin Mukayeseli Bir Araştırma. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi , 9 (16) , 2364-2387 . DOI: 10.26466/opus.470223
MLA Coşkun, A , Aydın, M . "Bağımsız Denetçiler ve Sayıştay Denetçilerinin Mesleki Eğitim Süreçlerine İlişkin Mukayeseli Bir Araştırma". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 9 (2018 ): 2364-2387 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/opus/issue/39179/470223>
Chicago Coşkun, A , Aydın, M . "Bağımsız Denetçiler ve Sayıştay Denetçilerinin Mesleki Eğitim Süreçlerine İlişkin Mukayeseli Bir Araştırma". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 9 (2018 ): 2364-2387
RIS TY - JOUR T1 - Bağımsız Denetçiler ve Sayıştay Denetçilerinin Mesleki Eğitim Süreçlerine İlişkin Mukayeseli Bir Araştırma AU - Ahmet Coşkun , Murat Aydın Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.26466/opus.470223 DO - 10.26466/opus.470223 T2 - OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 2364 EP - 2387 VL - 9 IS - 16 SN - 2528-9527-2528-9535 M3 - doi: 10.26466/opus.470223 UR - https://doi.org/10.26466/opus.470223 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi Bağımsız Denetçiler ve Sayıştay Denetçilerinin Mesleki Eğitim Süreçlerine İlişkin Mukayeseli Bir Araştırma %A Ahmet Coşkun , Murat Aydın %T Bağımsız Denetçiler ve Sayıştay Denetçilerinin Mesleki Eğitim Süreçlerine İlişkin Mukayeseli Bir Araştırma %D 2018 %J OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi %P 2528-9527-2528-9535 %V 9 %N 16 %R doi: 10.26466/opus.470223 %U 10.26466/opus.470223
ISNAD Coşkun, Ahmet , Aydın, Murat . "Bağımsız Denetçiler ve Sayıştay Denetçilerinin Mesleki Eğitim Süreçlerine İlişkin Mukayeseli Bir Araştırma". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 9 / 16 (Aralık 2018): 2364-2387 . https://doi.org/10.26466/opus.470223
AMA Coşkun A , Aydın M . Bağımsız Denetçiler ve Sayıştay Denetçilerinin Mesleki Eğitim Süreçlerine İlişkin Mukayeseli Bir Araştırma. opus. 2018; 9(16): 2364-2387.
Vancouver Coşkun A , Aydın M . Bağımsız Denetçiler ve Sayıştay Denetçilerinin Mesleki Eğitim Süreçlerine İlişkin Mukayeseli Bir Araştırma. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi. 2018; 9(16): 2387-2364.