Yıl 2018, Cilt 9 , Sayı 16, Sayfalar 1903 - 1930 2018-12-30

Olumlu Söylem Ortamının Matematik Başarısına Etkisi
Effects of Positive Discourse Environment on Mathematic Success

Galip Genç [1] , Ali Rıza Erdem [2] , Cumali Öksüz [3]


Bu çalışmada 4. Sınıf ondalık kesirler konusunda olumlu bir söylem ortamının oluşturulmasının öğrenci başarısına etkisini araştırmak amaçlanmıştır. Araştırmada yarı deneysel desenlerden ön-test ve son-test kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Araştırmada, Ondalık Kesirler konusunda olumlu bir söylem ortamının etkililiğini belirlemek için aynı ilkokuldaki 4. sınıflardan bir deney ve bir kontrol grubu oluşturulmuştur. Deney grubunda Ondalık kesirler konusuna başlamadan önce dersin öğretmenine araştırmacı tarafından olumlu bir söylem ortamının yaratılması için yapılması gerekenlerle ilgili bilgi verilmiştir. Ondalık kesirler konusu işlenmeden önce ve işlendikten sonra öğrencilerin ondalık kesirler konusundaki bilgilerini ölçmek için ondalık kesirlerle ilgili başarı testi hazırlanmıştır. Başarı testi deney ve kontrol gruplarına ön test, son test ve kalıcılık testi olarak uygulanmıştır. Araştırmada deneysel işlem sonrası gruplar arasındaki farkı belirlemek için tek faktörlü kovaryans analizi (ANCOVA) kullanılmıştır. Yapılan tek yönlü kovaryans analizi sonucuna göre grupların öntest ortalama puanlarına göre düzeltilmiş sontest ve kalıcılık testi puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur. Bunun yanında grupların kendi ölçümleri arasında anlamlı bir farklılığın olup olmadığını bulmak amacıyla tek faktörlü ANOVA testi yapılmıştır. Deney grubundaki öğrencilerin uygulama öncesinde matematiksel başarı öntest puanları, uygulama sonrası sontest ve kalıcılık puanları arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Deney grubu öğrencilerinin başarı öntest ile sontest puanı ve ön test ile kalıcılık puanı arasında istatistiksel anlamda farklılık saptanmıştır. 

In this study, it is aimed to examine the effect of creating a positive discourse environment while teaching decimal fraction in fourth grade on students’ success. In this study, a pre-test post-test with control group design, which is a quasi-experimental design, was utilized. In order to identify the effectiveness of positive discourse environment on teaching decimal fractions one control group and one experimental group was formed among fourth grades in the same school. In experimental group, before starting decimal fractions, the researcher informed the teacher about what should be done in order to create a positive discourse environment. An achievement test on decimal fractions was prepared to assess students’ knowledge level before and after conducting decimal fractions lessons. The achievement test was administered to both control and experimental group students as pre-test, post-test and retention test. In the study, covariance analysis with one factor (ANCOVA) was computed to identify the difference between the groups after experimental intervention. At the end of one way covariance analysis, statistically significant difference was identified between the groups in terms of their post-test and retention test scores that were adjusted according to their average pre-test scores. In addition to that, ANOVA with one factor was run to find out if there is a significant difference between each group’s scores. There is a statistical difference between experimental group students’ pre-test, post-test and retention test scores. There is a statistical significant difference between the pre-test and post-test scores of the experimental group students and the pre-test and retention test score.

 • Açıl, E. ve Zeybek, Z. (2017). Öğrencilerin matematiksel dili kullanma ve anlama becerisi ile öğretmenlerinin öğrencilerin matematiksel dili nasıl kullandıklarını fark edebilme yeteneği. Pamukkale Eğitim Fakültesi Dergisi, 42, 87-107.
 • Akarsu, E. (2013). 7. sınıf öğrencilerinin cebir öğrenme alanında matematiksel dil kullanımlarının incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Ben-Yehuda, M. ve Lavy, I. ve Lynchevski, L. ve Sfard, A. (2002). Doing wrong with words or What bars students’ access to arithmetical discourses. To appear in The Journal for research Mathematics Education, 36, 176-247.
 • Büyüköztürk, Ş. (2015) Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Geliştirilmiş 21. Basım, Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Can, A. (2014) SPSS ile bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi. 3. Baskı) Ankara: Pegem Akademi Yayınları
 • Çakmak, Z. (2013). Sekizinci sınıf öğrencilerinin istatistik konusundaki matematiksel dil becerilerine ilişkin değişkenlerin yapısal eşitlik modeli ile incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Erzincan Ün-iversitesi, Erzincan.
 • Çakmak, Z. ve Çetin, Ö.F. ve Bektemir, M. (2016). Sekizinci sınıf öğrencilerinin istatistik konusundaki matematiksel dil becerilerinin yapısal eşitlik modeli ile incelenmesi. İlköğretim Online, 15 (2), 299- 317
 • Demirel, F. (2013). Akran eğitiminin matematik dersinde kullanımının öğrenci tutumu, başarısı ve bilgi kalıcılığına etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi, Kayseri.
 • Dur, Z. (2010). Öğrencilerin matematiksel dili hikaye yazma yoluyla iletişimde kullanabilme becerilerinin farklı değişkenlere göre incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Erdoğan, A., Kesici, Ş. ve Şahin İ. (2011). Lise öğrencilerinin başarı güdülerinin ve sosyal kıyaslama düzeylerinin matematik kaygılarını yordaması. İlköğretim Online, 10(2), 646-652.
 • Ergül, S.(2010). İlköğretim 6. sınıf matematik dersinde oluşturulan sosyal yapılandırmacı öğretim tasarımının etkililiği. Yayımlanmamış Yük-sek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.
 • Gee, J. P. (2005). An introduction to discourse analysis: Theory and method, 2nd Edition, New York: Routledge.
 • Gür, T. (2013). Post-modern bir araştırma yöntemi olarak söylem çözümlemesi. Journal of World of Turks, 5 (1), 285-202.
 • Kocaman, A. (2009). Söylem üzerine. Ankara: ODTÜ Yayıncılık.
 • Leech, N. L. ve Barrett, K. C. ve Morgan, G. A. (2005). Spss for ınter-mediate statistics; use and interpretation, 2nd ed., New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Mazur, J. (2004). Conversation analysis for educational technologists: theoretical and methodological issues for researching the struc-tures, processes and meaning of on-line talk, Editor: D. Jonas-sen), Handbook of research for educational communications and technology (pp. 1075-1098). New York: McMillian.
 • Nitto, A. J. ve Brookhart, S.M. (2016). Öğrencilerin eğitsel değerlendirmesi. Çeviri Editörleri: Bıçak, B. Bahar, M. ve Özel, S., Ankara : Nobel Yayıncılık.
 • Öztürk, T. ve Güven, B. (2012). Etkili bir matematik öğrenme ortamının sahip olması gereken özelliklerine ilişkin öğretmen görüşleri, X. Ulusal Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Kongresi, Tam Metin Bildiri Kitabı. 1-10.
 • Toptaş, V. (2015). Matematiksel dile genel bakış, Hacettepe Üniversitesi International Journal of New Trends in Arts, Sports ve Science Educa-tion, 4 (1), 18-22.
 • Tuğran, Z. (2015). İşbirlikli öğrenmenin lise öğrencilerinin matematik öz-yeterlik algısı ve başarısı üzerindeki etkileri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Çanakkale.
 • Uça, S. (2004). Öğrencilerin ondalık kesirleri anlamlandırmasında gerçekçi matematik eğitimi kullanımı: Bir tasarı araştırması. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın.
 • Uğurel, (2010). Ortaöğretim matematik programının temel ögeleri çerçevesinde öğrencilerin ispat kavramına yönelik matematiksel bilgilerini nasıl düzenlediklerinin söylem çözümlemesi ile belirlenmesi.Yayımlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Ünal, Z. (2013). 7.sınıf öğrencilerinin geometri öğrenme alanında matematiksel dil kullanımlarının incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Yeşil, D. K. (2015). Sekizinci sınıf öğrencilerinin dörtgenler bağlamında matematik dili kullanımları: Sentaks ve semantik bileşenler. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Yüzerler, S. (2013). 6. ve 7. sınıf öğrencilerinin matematiksel dili kullanabilme becerileri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-2447-4844
Yazar: Galip Genç

Orcid: 0000-0001-9704-9529
Yazar: Ali Rıza Erdem (Sorumlu Yazar)
Kurum: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-3255-2542
Yazar: Cumali Öksüz

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Aralık 2018

Bibtex @araştırma makalesi { opus474904, journal = {OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi}, issn = {2528-9527}, eissn = {2528-9535}, address = {Aşağı Öveçler Mah. 1312. Sok. 5/1 Öveçler, Çankaya – Ankara /Turkey}, publisher = {ADAMOR Toplum Araştırmaları Merkezi}, year = {2018}, volume = {9}, pages = {1903 - 1930}, doi = {10.26466/opus.474904}, title = {Olumlu Söylem Ortamının Matematik Başarısına Etkisi}, key = {cite}, author = {Genç, Galip and Erdem, Ali Rıza and Öksüz, Cumali} }
APA Genç, G , Erdem, A , Öksüz, C . (2018). Olumlu Söylem Ortamının Matematik Başarısına Etkisi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi , 9 (16) , 1903-1930 . DOI: 10.26466/opus.474904
MLA Genç, G , Erdem, A , Öksüz, C . "Olumlu Söylem Ortamının Matematik Başarısına Etkisi". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 9 (2018 ): 1903-1930 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/opus/issue/39179/474904>
Chicago Genç, G , Erdem, A , Öksüz, C . "Olumlu Söylem Ortamının Matematik Başarısına Etkisi". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 9 (2018 ): 1903-1930
RIS TY - JOUR T1 - Olumlu Söylem Ortamının Matematik Başarısına Etkisi AU - Galip Genç , Ali Rıza Erdem , Cumali Öksüz Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.26466/opus.474904 DO - 10.26466/opus.474904 T2 - OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1903 EP - 1930 VL - 9 IS - 16 SN - 2528-9527-2528-9535 M3 - doi: 10.26466/opus.474904 UR - https://doi.org/10.26466/opus.474904 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi Olumlu Söylem Ortamının Matematik Başarısına Etkisi %A Galip Genç , Ali Rıza Erdem , Cumali Öksüz %T Olumlu Söylem Ortamının Matematik Başarısına Etkisi %D 2018 %J OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi %P 2528-9527-2528-9535 %V 9 %N 16 %R doi: 10.26466/opus.474904 %U 10.26466/opus.474904
ISNAD Genç, Galip , Erdem, Ali Rıza , Öksüz, Cumali . "Olumlu Söylem Ortamının Matematik Başarısına Etkisi". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 9 / 16 (Aralık 2018): 1903-1930 . https://doi.org/10.26466/opus.474904
AMA Genç G , Erdem A , Öksüz C . Olumlu Söylem Ortamının Matematik Başarısına Etkisi. opus. 2018; 9(16): 1903-1930.
Vancouver Genç G , Erdem A , Öksüz C . Olumlu Söylem Ortamının Matematik Başarısına Etkisi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi. 2018; 9(16): 1930-1903.