Derleme
BibTex RIS Kaynak Göster

The Effect of Social Media as a Means of Reproduction of Culture on Young People

Yıl 2018, Cilt: 9 Sayı: 16, 2511 - 2532, 30.12.2018
https://doi.org/10.26466/opus.480444

Öz

To understand
the daily life practices of young people and the cultural values that make up
these practices, classifications that were different from each other have been
made in social sciences. These classifications come before us in many different
areas that range from consumption habits of young people to their psychosocial
cognition levels, sometimes supporting each other and sometimes in the form of
classifications that opposing each other completely. When the issue is
considered in the context of the Islamic world, Muslim youth and Turkish youth,
we can see that young people have not recovered from being consumers of
technology and science yet. Young people, as it is the case in the West,
follows technological developments in an extremely fast manner and show a
competitive appearance in terms of consumption. However, they cannot show the
same competitive attitude in producing science and technology at an adequate
level. Technological developments play a key role in the transformation of
young people. One of the easiest and cheapest areas for access in technological
developments seems to be the social media. In this context, it is important to
know the role of the social media in the lives of young people and to estimate
the orientation of them. Many studies show that Turkish young people use the
social media in an extremely active way. Young people, who can have instant
access to social media accounts through their smart phones, use social media
for different purposes ranging from political participation to entertainment,
from culture-art, to and to leisure activities. Although the reasons of young
people for using social media have very different aims, it has a
modifying/transformative effect. This effect will increase and differentiate in
time. In this respect, the focus will be on how culture produced by society in
various ways is re-produced through social media, and how cultural behaviors of
young people change as a result of this production in the present study.

Kaynakça

 • Acar, A. (2014). Culture and social media: An elementary textbook. Cambridge scholars publishing.
 • Al-Deen, N. ve Hendricks, J. A. (2011). Social media: Usage and impact. Lexington books.
 • Alver, K. (2010). Emile Durkheim ve kültür sosyolojisi. Sosyoloji Dergisi, 3(21), 199-210.
 • Aydın, M. (2018). Kültür sosyolojisinin temel kavramları. Kültür sosyolojisi. Ed: Köksal Alver- Necmettin Doğan. Konya: Çizgi yayınları.
 • Badiou, A. (2016). Gerçek yaşam: Gençliği yoldan çıkarmaya yönelik bir çağrı. (çev: i. ergüden) İstanbul: Red Kitaplığı Sel Yayıncılık,
 • Baudrillard J. (1998). Simülakrlar ve simülasyon. Çeviren: Oğuz Adanır. İzmir: Dokuz Eylül Yayınları.
 • Baert, S. (2017). Facebook profile picture appearance affects recruiters first hiring decisions. New Media & Society, 20(3), 1220–1239.
 • Çelebi, N. (2007). Sosyoloji notları. Ankara: Anı Yayıncılık. Dijk, J. (2016). Senin gibi kullanıcılar mı? kullanıcı türevli içerikteki failliği kurumsallaştırmak (Çev: Bahar Ayaz). Yeni medya kullanıcının yükselişi. Ankara: Ütopya Yayınevi. Eliot, T.S. (1987). Kültür üzerine düşünceler. Çev: Sevim Kantarcıoğlu. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • Giddens, A. (2000). Sosyoloji. Ankara: Ayraç Yayınevi.
 • Güvenç, B. (2016). Insan ve kültür. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Gökalp, Z. (2014). Türkçülüğün esasları. İstanbul: Ötüken Yayınları. Karataş. Ş. ve Binark. M. (2016). Yeni medyada yaratıcı kültür troller ve ürünleri caps’ler. TRT Akademi, 1(2), 428-448.
 • Kroeber, A.L. ve Kluckhohn. C. (1952). Culture- critical review of concepts and definations. Usa: Cambridge-massachusetts published by the museum. Livingstone, S. (2007). Gençliğe ilişkin içerik oluşturmada riskli fırsatları değerlendirmek. (çev: ayşe yıldız) Yeni Medya Kullanıcının Yükselişi. Ankara: Ütopya Yayınları.
 • Macmillian (2002). English dictionary for advanced learners. London: Bloomsbury Publishing. london.
 • Marshall, G. (1992). Sosyoloji sözlüğü. İstanbul: Bilim Ve Sanat Yayınları. istanbul
 • Mandiberg, M. (2012). The social media reader. Nyu Press
 • Simmel, G. (2009). Bireysellik ve kültür. çev: Tuncay Birkan. İstanbul: Metis Yayınları.
 • Smith. P-Riley A. (2016) Kültürel kurama giriş. (Çev: Selime Güzelsarı-Ibrahim Gündoğdu) Ankara: Dipnot Yayınları.
 • Turner, G. (2016). Ingiliz kültürel çalışmaları (Çev: D. Özçetin & B. Özçetin) Ankara: Heretik Yayınları.
 • Türkdoğan, O. (2015). Ziya Gökalp ve sosyolojik düşünme sistemi. Konya: Çizgi Kitabevi.
 • Wallece. R. ve Wolf. A. (2002). Çağdaş sosyoloji kuramları. Çev: Rami Ayas- Leyla Elburuz, Izmir
 • Williams, R.(1993). Kültür. Çev: suavi aydın. Ankara: Imge Kitabevi.
 • https://www.yenisafak.com/hayat/sosyal-medya-bize-ne-soyler-3176964 (20.08.2018)
 • http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=tdk.gts.5ad3a2267ac9e6.20108192 (15.04.2018)

Kültürün Yeniden Üretim Aracı Olarak Sosyal Medya’nın Gençliğe Etkisi

Yıl 2018, Cilt: 9 Sayı: 16, 2511 - 2532, 30.12.2018
https://doi.org/10.26466/opus.480444

Öz

Gençliğin
gündelik yaşam pratiklerini ve bunu oluşturan kültürel değerleri anlamak için
sosyal bilimlerde birbirinden farklı sınıflandırmalar yapılmıştır. Bu
sınıflandırmalar gençliğin tüketim alışkanlıklarından, psiko-sosyal biliş
düzeylerine kadar birçok farklı alanda kimi zaman birbirini destekleyen kimi
zaman ise birbirinin tamamen zıt sınıflandırmalar şeklinde tezahür
etmektedir.  İslam Dünyası, Müslüman
Gençlik ve Türk Gençliği bağlamında düşünüldüğünde gençliğin teknolojinin ve
bilimin tüketicisi olmaktan henüz kurtulmamış olduğunu görmekteyiz. Gençlik,
Batı’da olduğu gibi modern teknolojik gelişimleri son derece hızlı bir biçimde
takip etmekte ve tüketim noktasında rekabetçi bir görünüm arz etmektedir. Oysa
aynı rekabetçi tutumu bilimi ve teknolojiyi üretmek noktasında yeterince
gösterememektedir.  Teknolojik gelişmeler
gençliğin dönüşümünde çok büyük bir anahtar rol oynamaktadır. Teknolojik
gelişmeler içerisinde ulaşımı en kolay ve ucuz olan alanlardan birisi şimdilik
sosyal medya olarak görülmektedir. Bu kapsamda gençliğin yaşamında sosyal
medyanın oynadığı rolü bilmek, gençliğin yönelimlerini tahmin etmek açısından
önemlidir. Yapılan bir çok araştırma göstermektedir ki Türk gençliği sosyal
medyayı son derece aktif bir biçimde kullanmaktadır. Akıllı telefonlardan
sosyal medya hesaplarına anlık erişim sağlayabilen gençlik siyasal katılımdan,
eğlenceye, kültür-sanattan boş vakit geçirmeye kadar farklı amaçlar için sosyal
medyayı kullanmaktadır.   Gençlerin
sosyal medya kullanma gerekçeleri birbirinden çok farklı amaçlar taşıyor olsa
da sosyal medyanın kullanıcılarını değiştirici/dönüştürücü bir etkisi var. Bu
etki zamanla daha da artacak ve farklılaşacaktır. Bu kapsamda toplum tarafından
çeşitli biçimlerde üretilen kültürün sosyal medya aracılığıyla nasıl yeniden
üretildiğini ve bu üretim sonucunda gençliğin kültürel davranışlarının nasıl
değiştiği üzerinde durulacaktır. 

Kaynakça

 • Acar, A. (2014). Culture and social media: An elementary textbook. Cambridge scholars publishing.
 • Al-Deen, N. ve Hendricks, J. A. (2011). Social media: Usage and impact. Lexington books.
 • Alver, K. (2010). Emile Durkheim ve kültür sosyolojisi. Sosyoloji Dergisi, 3(21), 199-210.
 • Aydın, M. (2018). Kültür sosyolojisinin temel kavramları. Kültür sosyolojisi. Ed: Köksal Alver- Necmettin Doğan. Konya: Çizgi yayınları.
 • Badiou, A. (2016). Gerçek yaşam: Gençliği yoldan çıkarmaya yönelik bir çağrı. (çev: i. ergüden) İstanbul: Red Kitaplığı Sel Yayıncılık,
 • Baudrillard J. (1998). Simülakrlar ve simülasyon. Çeviren: Oğuz Adanır. İzmir: Dokuz Eylül Yayınları.
 • Baert, S. (2017). Facebook profile picture appearance affects recruiters first hiring decisions. New Media & Society, 20(3), 1220–1239.
 • Çelebi, N. (2007). Sosyoloji notları. Ankara: Anı Yayıncılık. Dijk, J. (2016). Senin gibi kullanıcılar mı? kullanıcı türevli içerikteki failliği kurumsallaştırmak (Çev: Bahar Ayaz). Yeni medya kullanıcının yükselişi. Ankara: Ütopya Yayınevi. Eliot, T.S. (1987). Kültür üzerine düşünceler. Çev: Sevim Kantarcıoğlu. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • Giddens, A. (2000). Sosyoloji. Ankara: Ayraç Yayınevi.
 • Güvenç, B. (2016). Insan ve kültür. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Gökalp, Z. (2014). Türkçülüğün esasları. İstanbul: Ötüken Yayınları. Karataş. Ş. ve Binark. M. (2016). Yeni medyada yaratıcı kültür troller ve ürünleri caps’ler. TRT Akademi, 1(2), 428-448.
 • Kroeber, A.L. ve Kluckhohn. C. (1952). Culture- critical review of concepts and definations. Usa: Cambridge-massachusetts published by the museum. Livingstone, S. (2007). Gençliğe ilişkin içerik oluşturmada riskli fırsatları değerlendirmek. (çev: ayşe yıldız) Yeni Medya Kullanıcının Yükselişi. Ankara: Ütopya Yayınları.
 • Macmillian (2002). English dictionary for advanced learners. London: Bloomsbury Publishing. london.
 • Marshall, G. (1992). Sosyoloji sözlüğü. İstanbul: Bilim Ve Sanat Yayınları. istanbul
 • Mandiberg, M. (2012). The social media reader. Nyu Press
 • Simmel, G. (2009). Bireysellik ve kültür. çev: Tuncay Birkan. İstanbul: Metis Yayınları.
 • Smith. P-Riley A. (2016) Kültürel kurama giriş. (Çev: Selime Güzelsarı-Ibrahim Gündoğdu) Ankara: Dipnot Yayınları.
 • Turner, G. (2016). Ingiliz kültürel çalışmaları (Çev: D. Özçetin & B. Özçetin) Ankara: Heretik Yayınları.
 • Türkdoğan, O. (2015). Ziya Gökalp ve sosyolojik düşünme sistemi. Konya: Çizgi Kitabevi.
 • Wallece. R. ve Wolf. A. (2002). Çağdaş sosyoloji kuramları. Çev: Rami Ayas- Leyla Elburuz, Izmir
 • Williams, R.(1993). Kültür. Çev: suavi aydın. Ankara: Imge Kitabevi.
 • https://www.yenisafak.com/hayat/sosyal-medya-bize-ne-soyler-3176964 (20.08.2018)
 • http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=tdk.gts.5ad3a2267ac9e6.20108192 (15.04.2018)
Toplam 23 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyoloji
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Serkan Yorgancılar 0000-0002-8438-2012

Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2018
Kabul Tarihi 28 Aralık 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2018 Cilt: 9 Sayı: 16

Kaynak Göster

APA Yorgancılar, S. (2018). Kültürün Yeniden Üretim Aracı Olarak Sosyal Medya’nın Gençliğe Etkisi. OPUS International Journal of Society Researches, 9(16), 2511-2532. https://doi.org/10.26466/opus.480444