Yıl 2018, Cilt 9 , Sayı 16, Sayfalar 794 - 822 2018-12-30

Yatay Dikey Bireycilik/Toplulukçuluk Sosyal Sermaye Arasındaki İlişkiler
Relationships Between Vertical And Horizontal Individualism/Collectivism And Social Capital

Mehmet Ertuğrul Uçar [1] , Ümit Morsünbül [2]


Sosyal sermaye, güvene dayalı insan ilişkilerinin ürünü olan ve maddi olmayan bir tür sermayedir. Sosyal sermaye, üç önemli öğeden oluşmaktadır bunlar: güven, ortak değerler ve iletişim ağları ile birbirine bağlanmanın oluşturduğu grup aidiyetidir. Başka insanları tanımak ve o insanlar ile sürekli iletişim halinde olmak bir yerde sosyal sermayenin oluşması sağlamaz. Tanıdığımız insanlara güvenmek kendinizi bu insanlardan oluşan bir gruba ait hissetdip ve iletişim kurduğunuz kişilerle bazı ortak değerleri taşıdığınıza inanmamız gereklidir. Sosyal ve kültürlerarası psikolojide bireycilik ve toplulukçuluk üzerine çok sayıda araştırma yapılmış ve kavramlaştırma öne sürülmüştür. Triandis, yatay ve dikey bireycilik /toplulukçuluk kavramsalaştırması oluşturmuştur. Dikey toplulukçulukta benlik, grup üyelerinin eşit olarak algılanmadığı  bir topluluğun parçasıdır. Yatay toplulukçulukta ise benlik, grup üyelerinin eşit olarak algılandığı bir topluluğun parçasıdır. Sosyal sermaye içinde bulunulan kültürden etkilenmektedir. bu araştırmada yatay ve dikey bireycilik /toplulukçuluk benlik kurgularının sosyal sermayeyi yordayıp yordamadığını belirlemek için regresyon modeli geliştirilip test edilmiştir. Araştırma bulgularına göre Benlik kurgularının sosyal sermaye boyutlarını yordadığı görülmüştür.

Social capital is a result of human relations that depends on trust and it is a non-material capital. Three important components of social capital that created by social networks are trust, common values and the emotional of belongings. To know people and to be in touch with them are not enough for the emergence of a social capital. Belonging, knowing and trust to other people and to believe that you are sharing common values with these people are necessary for the social capital. Many of researches on individualism and collectivism have been conducted in social and cross-cultural psychology and conceptualization has been put forward. Triandis makes the distinction between horizontal and vertical individualism/collectivism. The self in vertical collectivism is perceived as part of a society based on inequality. In the horizontal collectivism, the self is part of a community where group members are perceived as equal. Vertical individualism, acceptance of autonomous individual and inequality; horizontal individualism consists of an autonomous individual and an emphasis on equality. Some psychologists suggest that social capital related to individualism and collectivism.  In light of the literature the aim of this study is to examine whether vertical and horizontal individualism/collectivism predict social capital. Regression analysis was used to determine whether vertical and horizontal individualism/collectivism predict social capital. Overall, the results of this study indicated that Vertical individualism/Collectivism and Horizontal individualism/Collectivism predicted social capital

 • Allik J., ve Realo A. (2004). Individualism-collectivism and social capital. Journal of Cross-Cultural Psychology, 35(1), 29-49.
 • Aronson, E., Wilson, T.D. ve Akert, R.M. (2012). Sosyal psikoloji. Orhan Gündüz (Çev.). İstanbul: Kaknüs
 • Berry, J. W., Poortinga, Y. H., Breugelmans, S. M., Chasiotis, A.,ve Sam, D. L. (2015). Kültürlerarası psikoloji araştırma ve uygulama. Çev. Ed. Leman Pınar Tosun, Ankara: Nobel.
 • Burger, J.M. (2016). Kişilik (5.Baskı). İnan Deniz Erguvan Sarıoğlu (Çev.). İstanbul: Kaknüs.
 • Büyüköztürk, S., Kılıç Çakmak, E., Akgun, O. E., Karadeniz, S., ve Demirel, F. (2008). Bilimsel arastırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Coleman, J.S., (1994). Foundations of social theory. Belkaknap Pres. Cambridge MA
 • Coleman, J.S., (1988). Social capital in the creation of human capital. American Jurnal of Socilogy, 9(94), 95-120
 • Erdoğan, E., (2005). Türk gençliği ve siyasal katılım boyutları. http://www.ari.org.tr/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1 ( 2010 da ulaşıldı)
 • Field, J., (2006). Sosyal sermeye. (Çev: B.Bilgen ve B. Şen) İstanbul: Bilgi üniversitesi Yayınları.(Eserin orijinali 2003 yılında yayınlandı).
 • Fiske, A. P. (2002). Using individualism and collectivism to compare cultures--A critique of the validity and measurement of the constructs: Comment on Oyserman et al.(2002). Psychological Bulletin, 128, 78-88.
 • Fraenkel, J. R., ve Wallen, N. E. (1993). How to design and evaluate research in education. New York: Mcgraw-Hill.
 • Fukuyama, F (1998). Güven, sosyal erdemler ve refahın yaratılması. İstanbul: T. İş Bankası Yayınları
 • Hofstede, G. (1984). The cultural relativity of the quality of life concept. Academy of Management review, 9(3), 389-398.
 • Kaḡıtçıbaşı, Ç. (1998). Whatever happened to modernization? Cross-cultural Psychology Bulletin, 32(4), 8-12
 • Kağıtçıbaşı, Ç. (2017a). Benlik, aile ve insan gelişimi: Kültürel psikoloji. Koç Üniversitesi Yay: İstanbul
 • Kitayama, S., ve Markus, H. R. (2000). The pursuit of happiness and the realization of sympathy: Cultural patterns of self, social relations, and well-being. Culture and subjective well-being. (Ed Diener and Eunkook M. Suh, editors). Boston: MIT press.
 • Karasar, N. (2004). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Markus, H. R., ve Kitayama, S. (1991). Culture and the self: Implications for cognition, emotion, and motivation. Psychological review, 98(2), 224-253
 • OECD (2010). Social Capital, Human Capital and Healht What is Evidence. https://www.oecd.org/edu/.../45760738.pdf. (02.02.2016)
 • Myers, D.G. (2015). Sosyal psikoloji (10. Baskıdan çev.). Serap Akfırat (Çev. Ed.). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Oyserman, D., Coon, H. M., ve Kemmelmeier, M. (2002). Rethinking individualism and collectivism: evaluation of theoretical assumptions and meta-analyses. Psychological Bulletin,128, 3–72.
 • Oyserman, D., (2015). Values: Psychological Perspectives. Values, Psy-hology of. In: James D. Wright (editor-in-chief),International Encyclopedia of the Social &Behavioral Sciences, 2nd edition, Vol 25. Oxford: Elsevier. pp. 36–40
 • Putnam, R., (1992). Making democracy work: Civic traditions in modern Italy. Princeton University Press
 • Putnam, R., (2000). Bowling alone: The collapse and revival of american community. Simon and Schuster pres
 • Singelis, T. M., Triandis, H. C., Bhawuk, D. P., ve Gelfand, M. J. (1995). Horizontal and vertical dimensions of individualism and collectivism: A theoretical and measurement refinement. Cross-cultural research, 29(3), 240-275.
 • Taylor, S. E., Peplau,L. A., Sears, D. O. (2007). Sosyal psikoloji.(çev.Ali Dönmez). İstanbul: İmge yayınları
 • Triandis, H. C. (2001). Individualism‐collectivism and personality. Journal of personality, 69(6), 907-924.
 • Triandis, H. C., ve Suh, E. M. (2002). Cultural influences on personality. Annual review of psychology, 53(1), 133-160.
 • Uçar, E., (2011). Üniversite öğrencileri ve üniversiteden mezun olan bireylerin sosyal sermaye düzeylerinin benlik biçimleri ve çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara Ün-iversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Uçar, E., (2016). Sosyal sermaye ölçeğinin gerçerlilik ve güvenirlik çalışması. Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1(1), 5-28
 • Uçar, M.E. (2015). Kimlik stilleri beliren yetişkinlikte sosyal sermayeyi yordamakta mıdır?. I.Uluslararası Uygulamalı Sosyal Bilimler Kongresi,1(1), 807-812. (Tam Metin Bildiri)
 • Ulsaner, E.M. (2002). The moral foundations of trust. New York: Cambridge University Pres
 • Ulsaner, E.M., (2004). Trust as a moral value. Handbook of Social Capital. (Eds.D. Castiglione, J.W. Deth, G. Wolleb) Oxford University Press.
 • Wasti, S. A, Erdil, E. S. (2007). Bireycilik ve toplulukçuluk değerlerinin ölçülmesi: Benlik kurgusu ve INDCOL ölçeklerinin Türkçe geçerlemesi. Yönetim Araştırmaları Dergisi,7, 39-66
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-7202-3856
Yazar: Mehmet Ertuğrul Uçar (Sorumlu Yazar)
Kurum: aksaray ünivesitesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-0750-5015
Yazar: Ümit Morsünbül

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Aralık 2018

Bibtex @araştırma makalesi { opus493082, journal = {OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi}, issn = {2528-9527}, eissn = {2528-9535}, address = {Aşağı Öveçler Mah. 1312. Sok. 5/1 Öveçler, Çankaya – Ankara /Turkey}, publisher = {ADAMOR Toplum Araştırmaları Merkezi}, year = {2018}, volume = {9}, pages = {794 - 822}, doi = {10.26466/opus.493082}, title = {Yatay Dikey Bireycilik/Toplulukçuluk Sosyal Sermaye Arasındaki İlişkiler}, key = {cite}, author = {Uçar, Mehmet Ertuğrul and Morsünbül, Ümit} }
APA Uçar, M , Morsünbül, Ü . (2018). Yatay Dikey Bireycilik/Toplulukçuluk Sosyal Sermaye Arasındaki İlişkiler. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi , 9 (16) , 794-822 . DOI: 10.26466/opus.493082
MLA Uçar, M , Morsünbül, Ü . "Yatay Dikey Bireycilik/Toplulukçuluk Sosyal Sermaye Arasındaki İlişkiler". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 9 (2018 ): 794-822 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/opus/issue/39179/493082>
Chicago Uçar, M , Morsünbül, Ü . "Yatay Dikey Bireycilik/Toplulukçuluk Sosyal Sermaye Arasındaki İlişkiler". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 9 (2018 ): 794-822
RIS TY - JOUR T1 - Yatay Dikey Bireycilik/Toplulukçuluk Sosyal Sermaye Arasındaki İlişkiler AU - Mehmet Ertuğrul Uçar , Ümit Morsünbül Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.26466/opus.493082 DO - 10.26466/opus.493082 T2 - OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 794 EP - 822 VL - 9 IS - 16 SN - 2528-9527-2528-9535 M3 - doi: 10.26466/opus.493082 UR - https://doi.org/10.26466/opus.493082 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi Yatay Dikey Bireycilik/Toplulukçuluk Sosyal Sermaye Arasındaki İlişkiler %A Mehmet Ertuğrul Uçar , Ümit Morsünbül %T Yatay Dikey Bireycilik/Toplulukçuluk Sosyal Sermaye Arasındaki İlişkiler %D 2018 %J OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi %P 2528-9527-2528-9535 %V 9 %N 16 %R doi: 10.26466/opus.493082 %U 10.26466/opus.493082
ISNAD Uçar, Mehmet Ertuğrul , Morsünbül, Ümit . "Yatay Dikey Bireycilik/Toplulukçuluk Sosyal Sermaye Arasındaki İlişkiler". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 9 / 16 (Aralık 2018): 794-822 . https://doi.org/10.26466/opus.493082
AMA Uçar M , Morsünbül Ü . Yatay Dikey Bireycilik/Toplulukçuluk Sosyal Sermaye Arasındaki İlişkiler. opus. 2018; 9(16): 794-822.
Vancouver Uçar M , Morsünbül Ü . Yatay Dikey Bireycilik/Toplulukçuluk Sosyal Sermaye Arasındaki İlişkiler. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi. 2018; 9(16): 822-794.