Yıl 2019, Cilt 10 , Sayı 17, Sayfalar 257 - 276 2019-03-31

Hemşirelik Öğrencilerinin Çocuk İstismarı ve İhmalinin Belirti ve Risklerini Tanılama Düzeyleri
Nursing Students’ Level of the Diagnosing Symptoms and Risks of Child Abuse and Neglect

Emine GÜDEK SEFEROĞLU [1] , Emel SEZİCİ [2] , Deniz YİĞİT [3]


Bu araştırma, hemşirelik öğrencilerinin çocuk istismarı ve ihmalinin belirti ve risklerini tanıyabilme düzeylerini belirlemeyi amaçlamıştır. Tanımlayıcı tipte araştırmanın evrenini 2017-2018 öğretim yılı bahar yarıyılında bir üniversitenin hemşirelik bölümüne kayıtlı 2. ve 4. sınıf öğrencileri, örneklemini ise çalışma kriterlerine uyan 217 öğrenci (%92) oluşturdu. Verilerin toplanmasında “Tanıtıcı Bilgi Formu” ve “Çocuk İstismarı ve İhmalinin Belirti ve Risklerinin Tanılanması Ölçeği" kullanıldı. İstatistiksel analizler SPSS 20.0 paket programında tanımlayıcı istatistiksel yöntemler (frekans ve yüzdelikler), bağımsız gruplarda t testi ve tek yönlü varyans analizi ile yapıldı. Öğrencilerin çocuk istismarı ve ihmalinin belirti ve risklerinin tanılanması toplam ölçek puanlarının genel ortalaması 243,65±23,05 olarak saptanmıştır. Araştırmada 4. sınıf, kadın, çocuk istismarı ve ihmali ile ilgili eğitimi okul aracılığı ile almış olan öğrencilerin çocuk istismarı ve ihmalinin belirti ve risklerinin tanılanması ölçek puan ortalamalarının daha yüksek olduğu bulunmuştur (p<0,05). Hemşirelik öğrencilerinin çocuk istismarı ve ihmalinin belirti ve risklerini tanıyabilme düzeylerinin istendik düzeyde olmadığı, çocuk ihmali ve istismarı konusunda yasal sorumluluklarını bilmedikleri ve eğitime gereksinim duydukları belirlenmiştir. 

This research has aimed to determine the competency level of the nursing students, in recognizing the signs and risks of child abuse and neglect. This descriptive study has been conducted on the students who have been studying in the 2nd and 4th year of nursing faculty of a university, during the spring semester in 2017-2018 Academic Year. The samples cover 217 students (92%) who met the study criteria. The data were obtained by using “The Identification Information Form” and “Scale of Diagnosing Symptoms and Risks of Child Abuse and Neglect”. The statistical analysis of the data was performed using 20.0 SPSS package program, applying the frequency, percentages, the Student’s t-test and one-way analysis of variance methods. The overall average scores of the students for the Diagnosing Symptoms and Risks of Child Abuse and Neglect Scale were 243,65 ± 23,05. In this study, the students who are 4th graders, female, have been trained on child abuse and neglect subject and have received this education through schools were found to be have higher scale of the diagnosing symptoms and risks of child abuse and neglect (p<0,05). It has been determined that the nursing students' ability to recognize the symptoms and risks of child abuse and neglect is not at an expected level, they are not aware of their legal responsibilities about child abuse and neglect and need education.

 • Akçınar, B. (2017). Aile sistemlerinde şiddetin döngüsü. Itobiad: Journal of the Human & Social Science Researches, 6(4), 40-64.
 • Akgün Kostak, M. ve Vatansever, C. (2015). Sağlık bilimleri fakültesi öğrencilerinin çocuk istismarı ve ihmali ile ilgili görüş ve düşünceleri. Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, 2(1), 1-11. http://dx.doi.org/10.17681/hsp.79915.
 • Bakır, E. ve Kapucu, S. (2017). Çocuk ihmali ve istismarının Türkiye’de yapılan araştırmalara yansıması: Bir literatür incelemesi. Journal of Hacettepe University Faculty of Nursing, 4(2), 13-24.
 • Ben, Y. Y., Attar-Schwartz, S., Ziv, A., Jedwab, M. ve Benbenishty, R. (2010). Child abuse and neglect: Reporting by health professionals and their need for training. The Israel Medical Association jo-urnal: IMAJ, 12(10), 598-602.
 • Burç, A. ve Güdücü Tüfekçi, F. (2015). Hemşirelerin çocuk ı̇stismarı ve ı̇hmalinin belirti ve risklerini tanılama düzeyleri. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 6(3), 144-151.
 • Caneira, L. ve Myrick, K. M. (2015). Diagnosing child abuse: The role of the nurse practitioner. The Journal for Nurse Practitioners, 11(6), 640-646. http://dx.doi.org/10.1016/j.nurpra.2015.03.017
 • Ceccucci, J. (2018). Evaluating nurse practitioners perceived knowledge, competence, and comfort level in caring for the sexually abused child. Journal of Forensic Nursing, 14(1), 42-49. http://dx.doi.org/10.1097/JFN.0000000000000184
 • Çatık, A. E. ve Çam, O. (2006). Hemşire ve ebelerin çocuk istismarı ve ihmalinin belirti ve risklerini tanıma düzeylerinin saptanması. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 22(2), 103-119.
 • Elarousy, W., Helal, H. ve Villiers L. (2012). Child abuse and neglect: Student nurses’ knowledge and attitudes. Journal of American Science, 8(7), 665-674. http://dx.doi.org/10.1037/e516542013-061
 • Engh Kraft, L., Rahm, G. ve Eriksson, U. B. (2017). School nurses avoid addressing child sexual abuse. The Journal of School Nursing, 33(2), 133-142. http://dx.doi.org/10.1177%2F1059840516633729
 • Fraser, J. A., Mathews, B., Walsh, K., Chen, L. ve Dunne, M. (2010). Factors influencing child abuse and neglect recognition and reporting by nurses: A multivariate analysis. International Journal of Nursing Studies, 47(2), 146-153. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2009.05.015
 • Geçkil, E. (2017). Çocuklarda fiziksel istismar ve hemşirelik yaklaşımı. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 6(1), 129-139.
 • Gölge, Z.B., Hamzaoglu, N. ve Türk, B. (2012). Sağlık çalışanlarının çocuk istismarı ve ihmali konusundaki farkındalık düzeylerinin ölçülmesi. Adli Tıp Dergisi, 26(2), 86-96. https://dx.doi.org/10.5505/adlitip.2012.36349
 • Güner, C. K., Yavuz, H. Ö. ve Dörtbudak, Z. (2016). Çocuk istismarı-ihmali vakalarıyla karşılaşan hemşirelerin görüş ve uygulamaları. Sağlık Akademisi Kastamonu, 1(1), 39-55. http://dx.doi.org/10.25279/-sak.204994
 • Hashim, R. ve Al-Ani, A. (2013). Child physical abuse: Assessment of dental students’ attitudes and knowledge in United Arab Emirates. European Archives of Paediatric Dentistry, 14(5), 301-305. http://dx.doi.org/10.1007/s40368-013-0063-2
 • Kara, Ö., Çalışkan, D. ve Suskan, E. (2014). Ankara ilinde görev yapan çocuk asistanları, uzmanları ve pratisyen doktorların çocuk istismarı ve ihmali konusunda bilgi düzeyleri ve yaklaşımlarının karşılaştırılması. Türk Pediatri Arşivi, 49, 57-65. http://dx.doi.org/10.5152-/tpa.2014.984
 • Karakuş, Ö. (2012). Relation between childhood abuse and self esteem in adolescence. International Journal of Human Sciences, 9(2), 753-763.
 • Koçak, C. ve Büyükgönenç, L. (2011). Toplumdaki bireylerin çocuk istismarı ve ihmaline yönelik bilgi ve görüşleri. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(1), 89-104.
 • Kurt, G., Dönmez, S., Eren, Ö., Balcı, E. ve Günay, O. (2017). Üç farklı disiplinde okuyan üniversite son sınıf öğrencilerinin istismar, ihmal ve aile içi şiddet algıları. Journal of International Social Research, 10(50), 405-414.
 • Külcü Polat, D. ve Karalaş, H. (2016). Çocuk kliniklerinde çalışan hemşirelerin çocuk istismarı ve ihmali konusunda bilgi düzeylerinin incelenmesi. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 32(1), 48-58.
 • Kürklü, A. (2011). Öğretmenlerin çocuk istismarı ve ihmaline yönelik farkındalık düzeyleri. Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Afyon.
 • Lee, H. M. ve Kim, J. S. (2018). Predictors of intention of reporting child abuse among emergency nurses. Journal of Pediatric Nursing, 38, e47-e52. http://dx.doi.org/10.1016/j.pedn.2017.10.007
 • Metinyurt, H. A. I. ve Sarı, H. Y. (2016). Sağlık çalışanlarının çocuk ihmali ve istismarını tanıma düzeyleri. Çocuk ve Medeniyet Dergisi, 1(1), 101-121.
 • Özgentürk, İ. (2014). Çocuk istismarı ve ihmal. International Journal of Human Sciences, 11(2), 265-278.
 • Özyürek, A. (2017). Çocuğa yönelik şiddete duyarlık ölçeği geliştirme çalışması. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(2), 462-472.
 • Pakiş, I., Demir, F., Bektas, G., Altun, U. ve Yıldırım, S. (2015). Investigation of the awareness and knowledge about child abuse and negligence among doctors and nurses working in the east part of Turkey. Romanian Journal of Legal Medicine, 23(2), 151-156. http://dx.doi.org/10.4323/rjlm.2015.151
 • Poreddi, V., Pashapu, D. R., BV, K., Gandhi, S., El-Arousy, W. ve Math, S. B. (2016). Nursing students’ knowledge of child abuse and neglect in India. British Journal of Nursing, 25(5), 264-268. http://dx.doi.org/10.12968/bjon.2016.25.5.264
 • Sinan, Ö., Tosun, B. ve Ünal, N. (2017). Hemşirelik öğrencilerinin şiddete bakışı. Türkiye Klinikleri Journal of Psychiatric Nursing-Special Topics, 3(2), 108-114.
 • Sekhar, D. L., Kraschnewski, J. L., Stuckey, H. L., Witt, P. D., Francis, E. B., Moore, G. A., Morgan P. L. ve Noll, J. G. (2018). Opportunities and challenges in screening for childhood sexual abuse. Child Abuse &Nneglect, 85, 156-163. http://dx.doi.org/10.1016/j.chiabu.-2017.07.019
 • Türker, G. (2017). Aile hekimleri, hemşire ve ebelerin çocuk istismarı ve ihmali konusunda farkındalık düzeyleri: Burdur örneği. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Uysal, A. (1998). Çocuk İstismarı ve İhmalinin Belirti ve Risklerini Tanılamada Hemşire ve Ebelerin Bilgi Düzeylerinin Saptanması. Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • World Health Organization. Child Maltreatment. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs150/en/. Erişim Tarihi: 26.07.2018.
 • Yağmur, F. ve Balcı, E. (2009). Kayseri ili merkez ve ilçeleri birinci basamak sağlık çalışanlarının, çocuk istismarı ve ihmali konusunda bilgi düzeyleri: Anket çalışması. Adli Bilimler Dergisi, 8, 7-11.
 • Yılmaz, B. (2015). Bir hastanede çalışan hemşirelerin çocuk ihmal ve istismarına yönelik bilgi ve yaklaşımlarının incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-5803-0059
Yazar: Emine GÜDEK SEFEROĞLU
Kurum: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-6325-6607
Yazar: Emel SEZİCİ (Sorumlu Yazar)
Kurum: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-5627-7963
Yazar: Deniz YİĞİT
Kurum: ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Mart 2019

APA Güdek Seferoğlu, E , Sezi̇ci̇, E , Yi̇ği̇t, D . (2019). Hemşirelik Öğrencilerinin Çocuk İstismarı ve İhmalinin Belirti ve Risklerini Tanılama Düzeyleri . OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi , 10 (17) , 257-276 . DOI: 10.26466/opus.511405