Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Erkeklerde İş-Yaşam Dengesi Üzerine Bir Araştırma

Yıl 2019, Cilt 10, Sayı 17, 859 - 876, 31.03.2019
https://doi.org/10.26466/opus.522715

Öz

Çalışmanın amacı, erkek çalışanların iş-yaşam dengesine bakış açılarını incelemektedir. O yüzden anket uygulaması sadece erkek çalışanlara uygulanmıştır. Araştırmanın örneklemi Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinde çalışan erkeklerden oluşmaktadır. Katılımcılar 657/4-a Memur, 657/4-b Sözleşmeli Personel ve 657/4-d Sürekli İşçilerden oluşmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak anket yöntemi kullanılmıştır. Kurumdan gerekli izin alındıktan sonra 115 anket değerlendirmeye alınmıştır. Anket iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm demografik sorulardan meydana gelmiştir. Anketin ikinci bölümde ise, iş-yaşam dengesi ölçülmektedir. Ankette beşli Likert tipi derecelendirme ölçeği kullanılmıştır.  Veriler IBM SPSS V23 ile analiz edilmiştir. İş-yaşam dengesi ölçeği alt boyutları ortalama değerlerinin çalışma sistemi ve çocuk sayısına göre karşılaştırılması tek yönlü varyans analizi ile, eşin çalışma durumuna göre karşılaştırma ise bağımsız örnekler t testi ile incelenmiştir. Kategorik veriler frekans ve yüzde olarak sunulurken nicel veriler ortalama ± standart sapma olarak sunulmuştur. Araştırmada, eşin çalışma durumuna göre iş yaşam uyumu, kendine zaman ayırma ve yaşamın işten ibaret olması, ortalama değerleri arasında istatistiksel olarak fark olmadığı ortaya çıkmıştır. Çalışmada, yaşamı ihmal etme ortalama değerleri eşin çalışma durumuna göre farklılık göstermektedir. 

Kaynakça

 • Akın, A., Ulukök, E., Arar, T. (2017). İş-yaşam dengesi: Türkiye’de yapılan çalışmalara yönelik teorik bir inceleme. AKÜ İİBF Dergisi, 19(1) 113-124.
 • Apaydın, Ç. (2011). Öğretim üyelerinin işe bağımlılık düzeyi ile iş-yaşam dengesi ve iş-aile yaşam dengesi arasındaki ilişki. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Behson, S. (2016). 12 work-life balance tips from a working dad. https://www.success.com/12-work-life-balance-tips-from-a-working-dad/ adresinden 13.11.2018 tarihinde erişildi.
 • Doğrul, Ş., B., Tekeli, S. (2010). İş-yaşam dengesinin sağlanmasında esnek çalışma. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 2(2), 11-17.
 • Guilford, G. (2014). The economic case for paternity leave. https://qz.com/266841/economic-case-for-paternity-leave/ adresinden 10.09..2018 tarihinde erişildi.
 • Harrington, B., Fraone, S., J., Lee, J. (2017). The new dad the career-care giving conflict. Boston: Boston College Center for Work & Family
 • Kapız, Özen, S. (2002). İş-aile yaşamı dengesi ve dengeye yönelik yeni bir yaklaşım: Sınır teorisi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(3), 139-153.
 • Kaplan, M. (2018). Kadın çalışanların psikolojik sermayelerinin iş-yaşam dengesi üzerindeki etkisi: Tarihi işhanlarında bir araştırma. Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences, 4(3), 29-36.
 • Kavas, A. (2018). Türkiye’de babalar çocuk bakamıyor Türkiye ekonomi politikaları araştırma vakfı (TEPAV) Değerlendirme Notu. https://www.tepav.org.tr/upload/files/15330375176.Turkiye___de_-Babalar_Cocuk_Bakamiyor.pdf adresinden 10.11.2018 tarihinde erişildi.
 • Korkmaz, O., Erdoğan, E. (2014). İş yaşam dengesinin örgütsel bağlılık ve çalışan memnuniyetine etkisi. Ege Akademik Bakış, 14(4), 541-557.
 • McKenna, J. (2018). This is why dutch teenagers are among the happiest in the world. https://www.weforum.org/agenda/2018/06/this-is-why-dutch-teenagers-are-among-the-happiest-in-the-world adresinden 20.11.2018 tarihinde erişildi.
 • OECD (2018). OECD better life index work-life balance. http://www.oecdbetterlifeindex.org/topics/work-life-balance/ adresinden 13.12.2018 tarihinde erişildi.
 • Raymond, C. (2016). Dads struggle with work-life balance, too. https://www.success.com/dads-struggle-with-work-life-balance-too/ adresinden 07.08.2018 tarihinde erişildi.
 • SBS (2014). Meet the 'Latte pappas': The Swedish men who stay home to look after the children.https://www.sbs.com.au/news/thefeed/-story/meet-latte-pappas-swedish-men-who-stay-home-look-after-children adresinden 05.06.2018 tarihinde erişildi.
 • Smith, A., Banic, V. (2018). An American dad in Sweden now has plenty of family time. https://www.nbcnews.com/news/world/american-dad-sweden-now-has-plenty-family-time-n851866 adresinden 14.12.2018 tarihinde erişildi.
 • Smith, R. (2018). The Dutch have the best work-life balance. here’s why . https://www.weforum.org/agenda/2018/02/the-dutch-have-the-best-work-life-balance-here-s-why/ adresinden 14.12.2018 tarihinde erişildi.
 • Working Families (2017).What do today’s working fathers want on father’s day? https://www.workingfamilies.org.uk/news/fathers-day/ adresinden 04.06.2018 tarihinde erişildi.

A Study on Work-Life Balance in Men

Yıl 2019, Cilt 10, Sayı 17, 859 - 876, 31.03.2019
https://doi.org/10.26466/opus.522715

Öz

The aim of the study is to examine the perspectives of male employees towards work-life balance. Therefore, the survey was applied only to male employees. The sample of the study consisted of men working in Dokuz Eylül Hospital. Participants consist of 657/4-a Civil Servants, 657/4-b Contracted Personnel and 657/4-d Continuous Workers. The questionnaire method was used as the data collection tool. After obtaining the necessary permission from the Authority, 115 questionnaires were taken into consideration. The questionnaire consists of two parts. The first part consisted of demographic questions. In the second part of the survey, the work-life balance is measured. A five-point Likert-type rating scale was used in the survey. Data were analyzed with IBM SPSS V23. The comparison of the mean values of the work-life balance scale sub-dimensions according to the number of the working system and the number of children were analyzed by one-way analysis of variance, and the comparison according to the working status of the spouse was examined by independent samples t-test. Categorical data are presented as frequency and percentage, while quantitative data are presented as mean ± standard deviation. In the study, it was found that there was no statistically significant difference between the average values of the work-life according to the working status of the spouse, the time allocation of life and the fact that life was all about work. In the study, average values of life neglect differ according to the working status of the spouse. 

Kaynakça

 • Akın, A., Ulukök, E., Arar, T. (2017). İş-yaşam dengesi: Türkiye’de yapılan çalışmalara yönelik teorik bir inceleme. AKÜ İİBF Dergisi, 19(1) 113-124.
 • Apaydın, Ç. (2011). Öğretim üyelerinin işe bağımlılık düzeyi ile iş-yaşam dengesi ve iş-aile yaşam dengesi arasındaki ilişki. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Behson, S. (2016). 12 work-life balance tips from a working dad. https://www.success.com/12-work-life-balance-tips-from-a-working-dad/ adresinden 13.11.2018 tarihinde erişildi.
 • Doğrul, Ş., B., Tekeli, S. (2010). İş-yaşam dengesinin sağlanmasında esnek çalışma. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 2(2), 11-17.
 • Guilford, G. (2014). The economic case for paternity leave. https://qz.com/266841/economic-case-for-paternity-leave/ adresinden 10.09..2018 tarihinde erişildi.
 • Harrington, B., Fraone, S., J., Lee, J. (2017). The new dad the career-care giving conflict. Boston: Boston College Center for Work & Family
 • Kapız, Özen, S. (2002). İş-aile yaşamı dengesi ve dengeye yönelik yeni bir yaklaşım: Sınır teorisi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(3), 139-153.
 • Kaplan, M. (2018). Kadın çalışanların psikolojik sermayelerinin iş-yaşam dengesi üzerindeki etkisi: Tarihi işhanlarında bir araştırma. Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences, 4(3), 29-36.
 • Kavas, A. (2018). Türkiye’de babalar çocuk bakamıyor Türkiye ekonomi politikaları araştırma vakfı (TEPAV) Değerlendirme Notu. https://www.tepav.org.tr/upload/files/15330375176.Turkiye___de_-Babalar_Cocuk_Bakamiyor.pdf adresinden 10.11.2018 tarihinde erişildi.
 • Korkmaz, O., Erdoğan, E. (2014). İş yaşam dengesinin örgütsel bağlılık ve çalışan memnuniyetine etkisi. Ege Akademik Bakış, 14(4), 541-557.
 • McKenna, J. (2018). This is why dutch teenagers are among the happiest in the world. https://www.weforum.org/agenda/2018/06/this-is-why-dutch-teenagers-are-among-the-happiest-in-the-world adresinden 20.11.2018 tarihinde erişildi.
 • OECD (2018). OECD better life index work-life balance. http://www.oecdbetterlifeindex.org/topics/work-life-balance/ adresinden 13.12.2018 tarihinde erişildi.
 • Raymond, C. (2016). Dads struggle with work-life balance, too. https://www.success.com/dads-struggle-with-work-life-balance-too/ adresinden 07.08.2018 tarihinde erişildi.
 • SBS (2014). Meet the 'Latte pappas': The Swedish men who stay home to look after the children.https://www.sbs.com.au/news/thefeed/-story/meet-latte-pappas-swedish-men-who-stay-home-look-after-children adresinden 05.06.2018 tarihinde erişildi.
 • Smith, A., Banic, V. (2018). An American dad in Sweden now has plenty of family time. https://www.nbcnews.com/news/world/american-dad-sweden-now-has-plenty-family-time-n851866 adresinden 14.12.2018 tarihinde erişildi.
 • Smith, R. (2018). The Dutch have the best work-life balance. here’s why . https://www.weforum.org/agenda/2018/02/the-dutch-have-the-best-work-life-balance-here-s-why/ adresinden 14.12.2018 tarihinde erişildi.
 • Working Families (2017).What do today’s working fathers want on father’s day? https://www.workingfamilies.org.uk/news/fathers-day/ adresinden 04.06.2018 tarihinde erişildi.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Kezban ÖZÇELİK KAYNAK Bu kişi benim
0000-0002-1487-6033


Barış ÖZTUNA (Sorumlu Yazar)
0000-0001-7298-4641
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Mart 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 10, Sayı 17

Kaynak Göster

APA Özçelik Kaynak, K. & Öztuna, B. (2019). Erkeklerde İş-Yaşam Dengesi Üzerine Bir Araştırma . OPUS International Journal of Society Researches , 10 (17) , 859-876 . DOI: 10.26466/opus.522715