Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Ortaokul 5. Sınıf Matematik Dersi Bölme İşlemi Konusunda Plickers Uygulamasının Matematik Kaygısına ve Matematik Başarısına Etkisi

Yıl 2019, Cilt 13, Sayı 19, 281 - 310, 30.09.2019
https://doi.org/10.26466/opus.578149

Öz

Bu araştırmanın amacı Plickers uygulamasının ortaokul beşinci sınıf matematik öğrencilerinin matematik kaygısına ve matematik dersi başarılarına etkisini incelemektir. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden eşitlenmemiş ön test - son test kontrol gruplu yarı deneysel desenden yararlanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2017-2018 Eğitim öğretim yılında Diyarbakır’da bir ortaokulun üç farklı beşinci sınıf şubesinde öğrenim gören 72 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma grubu, bir deney iki kontrol grubu olacak şekilde yapılandırılmıştır ve deney grubunda 3 haftalık Plickers uygulaması yapılmıştır. Veri toplama aracı olarak, Bindak’ın (2005) geliştirdiği matematik kaygı ölçeği ve araştırmacı tarafından hazırlanan, geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılan matematik başarı testi kullanılmıştır. Verilerin analizinde Kolmogorov Smirnov, Kruskal Wallis H ve karma desenli ANOVA testlerinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda Plickers uygulamasının matematik dersi bölme konusunda akademik başarıyı olumlu yönde etkilediği belirlenmiştir. Plickers uygulaması sınıf akademik başarılarını kademeli olarak artırmaktadır. Ancak Plickers uygulamasının matematik kaygısını etkilediğine yönelik bir bulguya rastlanmamıştır. Test öncesi ve sonrasında deney grubunun düşük düzeyde bir kaygı yaşadığı belirlenmiştir.

Kaynakça

 • Albayrak, M. ve Şimşek, M. (2017). Yetişkinlerin davranışlarını değiştirmenin güçlüğü: Bölme örneği. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(1), 184-198.
 • Alkan, V. (2011). Etkili matematik öğretiminin gerçekleştirilmesindeki engellerden biri: kaygı ve nedenleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(1), 89-107.
 • Altun, M. (2001). Matematik öğretimi. İstanbul: Alfa Basım.
 • Arslan, A. (2008). Web destekli öğretimin ve öğretimsel materyal kullanımının öğrencilerin matematik kaygısına, tutumuna ve başarısına etkisi. Yayımlanmamış Doktora tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Atılgan, H. (2011). Değerlendirme ve not verme. H. Atılgan (Ed.). Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme İçinde (349-395), Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Aydın-Yenihayat, S. (2007). İlköğretim öğrencilerinin matematik kaygısı ile öğretmen tutumları arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Yedi Tepe Üniversitesi, İstanbul.
 • Aydın, E., Delice, A., Dilmaç, B. ve Ertekin E. (2009). İlköğretim matematik öğretmen adayların matematik kaygı düzeylerine cinsiyet, sınıf ve kurum değişkenlerinin etkileri. İlköğretim Online, 8(1), 231-242.
 • Aydın, B. (2003). Bilgi toplumu oluşumunda bireylerin yetiştirilmesi ve matematik öğretimi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, 183-190.
 • Aydın, M. ve Keskin, İ. (2017). 8. Sınıf öğrencilerinin matematik kaygı düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(5), 1801-1818.
 • Aysan, F., Tanrıöğen, G. ve Tanrıöğen, A. (1996). Perceived causes of academic failure among the students at the faculty of education at Buca. Yayımlandığı Kitap (G. Karagözoğlu Ed.), Teacher Training for The Twenty First Century. İzmir: Buca Eğitim Fakültesi Yay.
 • Ayvaz, A. (2010). 4. Sınıf matematik dersi bölme işlemi alt öğrenme alanının edebi ürünlerle işlenmesinin öğrenci başarısı ve tutumuna etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
 • Baydar, S. C. ve Bulut, S. (2002). Öğretmenlerin matematiğin doğası ve öğretimi ile ilgili inançlarının matematik eğitimindeki önemi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 62-66.
 • Bekdemir, M. (2007). İlköğretim matematik öğretmen adaylarındaki matematik kaygısının nedenleri ve azaltılması için öneriler :Erzincan Eğitim Fakültesi örneği. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2), 131-144.
 • Bekdemir, M. (2009). Meslek yüksekokulu öğrencilerinin matematik kaygı düzeylerinin ve başarılarının değerlendirilmesi. Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2(2), 169-189.
 • Berkant, H.G. ve Gençoğlu, S.Ş. (2015). Farklı lise türlerinde çalışan matematik öğretmenlerinin matematik eğitimine yönelik görüşleri. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(1), 194- 217.
 • Bichsel, J. (2012). Analytics in Higher Education: Benefits, Barriers, Progress, and Recommendations (Research Report), Louisville, CO: EDUCAUSE Centre for Applied Research. Xx.xx.xxxx tarihinde http://net.educause.edu/ir/library/pdf/ERS1207/ers1207.pdf adresinden erişilmiştir.
 • Bindak, R. (2005). İlköğretim öğrencileri için matematik kaygı ölçeği. Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi,17(2), 442-448.
 • Bloom, B. (1979). İnsan nitelikleri ve okulda öğrenme (Çev. D. A. Özçelik). Ankara: MEB.
 • Bolat, Y. İ., Şimşek, Ö. ve Ülker, Ü. (2017). Oyunlaştırılmış çevrimiçi sınıf yanıtlama sisteminin akademik başarıya etkisi ve sisteme yönelik görüşler. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(4), 1741-1761.
 • Chou, C.C., (2017). An analysis of the 3D video and interactive response approach effects on the science remedial teaching for fourth grade underachieving students. EURESIA Journal of Mathematics Science and Technology Education, 13(4), 1059-1073.
 • Çoruk, H. ve Çakır, R. (2017). Çoklu ortam kullanımının ilkokul öğrencilerinin akademik başarılarına ve kaygılarına etkisi. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 8 (1), 1-27.
 • Dede, Y. ve Dursun, Ş. (2008). İlköğretim II. kademe öğrencilerinin matematik kaygı düzeylerinin incelenmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(2), 295-312.
 • Deniz, L. ve Üldaş, İ. (2008). Öğretmen ve öğretmen adaylarına yönelik matematik kaygı ölçeği’nin geçerlilik güvenilirlik çalışması. Eurasian Journal of Educational Research, 30, 49-62.
 • Dunham, V. K. (2011, January 1). The impact of a student response system on academic performance. ProQuest LLC, 1, 1-95. Doctor of Education. South Carolina State University. Orangeburg, South Carolina.
 • Dursun, Ş. ve Bindak, R. (2011). İlköğretim II. kademe öğrencilerinin matematik kaygılarının incelenmesi. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 35(1), 18-21
 • Dursun, Ş. ve Dede, Y. (2004). Öğrencilerin matematik başarısını etkileyen faktörler: Matematik öğretmenlerinin görüşleri bakımından. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(2), 217-230.
 • Eng, T.H., Li, V.L. ve Julaihi, H. (2010). The relationships between students’ underachievement in mathematics courses and influencing factors. Procedia Social and Behavioral Sciences, 8, 134–141.
 • Gelbal, S., ve Kelecioğlu, H. (2007). Öğretmenlerin ölçme ve değerlendirmeyöntemleri hakkındaki yeterlik algıları ve karşılaştıkları sorunlar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, 135-145.
 • Gerez-Cantimer, G. ve Şengül, S. (2016). Ortaokul 6., 7. ve 8. Sınıf öğrencilerinin matematik dersine yönelik kaygıları ve dersi değerlendirmeleri. The Journal of Academic Social Science Studies,48, 261-282 Doi number:http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3542
 • İlhan, M. ve Öner-Sünkür M. (2012). Matematik kaygısı ile olumlu ve olumsuz mükemmeliyetçiliğin matematik başarısını yordama gücü. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 178-188.
 • Işık, A., Çiltaş, A. ve Bekdemir, M. (2008). Matematik eğitiminin gerekliliği ve önemi. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 17, 174-184.
 • Keçeci, T. (2011). Matematik kaygısı ve korkusu ile mücadele yolları. 2 nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications, 27-29 Nisan 2011, Antalya.
 • Köğce, D. (2012). İlköğretim matematik öğretmenlerinin geri bildirim verme biçimlerinin incelenmesi. Doktora tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Krause, J.M., O’neil, K. ve Dauenheuer, B. (21017). Plickers: A formative assessment tool for k–12 and pete professionals. Strategies, 30(3), 30-36, DOI: 10.1080/08924562.2017.1297751
 • Kutluca, T., Alpay, F.N. ve Kutluca, S. (20159. 8.sınıf öğrencilerinin matematik kaygı düzeylerine etki eden faktörlerin incelenmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 202-214.
 • Lebens, M., Graff, M. ve Mayer, P. (2011). The affective dimensions of mathematical difficulties in schoolchildren. Education Research International, 20, 1-13.
 • Luckin, R., Clark, W., Avramides, K., Hunter, J. ve Oliver, M. (2017). Using teacher inquiry to support technology-enhanced formative assessment: a review of the literature to inform a new method. Interactive Learning Environments, 25(1), 85-97
 • Marshall, E.M., Rachel, V.S., Wilson, D.A. ve Mann, V.E. (2017). Addressing maths anxiety and engaging students with maths within the curriculum. Ocak 2017 tarihinde https://www.sheffield.ac.uk/polopoly_fs/1.695097!/file/Marshall_Staddon_Wilson_Mann_Addressing_maths_anxiety_within_curriculum.pdf adresinden erişilmiştir.
 • McCargo, M.G. (2017). The effect of Plickers as response cards on academic engagement behavior in high school students. Master’s Thesis, University of Southern Mississippi Deparment of Psychology.
 • National Council of Teachers of Mathematics (2000). Principles and standards for school mathematics. Reston, VA. The National Council of Teachers of Mathematics, Inc.
 • Ortiz, B. L. (2014). The effects of student response systems on student achievement and engagement. Unpublished master of science thesis. California State Polytechnic University, Pomona.
 • Ozan, C. (2017). Biçimlendirici değerlendirmelerin öğrencilerin akademik başarı, tutum veöz düzenleme becerilerine etkisi. Yayımlanmamış Doktora tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • Peker, M., Şentürk, B. (2012). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin matematik kaygılarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 34, 21-32.
 • Redecker, C. (2017). European framework for the digital competence of educators: DigCompEdu. (Y. Punie ed). EUR 28775 EN. Publications Office of the European Union, Luxembourg.
 • Sakal, M. (2015). İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin bazı psiko-sosyal değişkenlere göre matematik kaygısının incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Sidekli, S., Gökbulut, Y. ve Sayar, N. (2013). Dört işlem becerisi nasıl geliştirilir. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(1), 31-41
 • Şimşek, Ö., Bars, M. ve Zengin, Y. (2017). Matematik öğretiminin ölçme ve değerlendirme sürecinde bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, 7(13), 189-207.
 • Singh, K., Granville, M. ve Dika, S. (2002). Mathematics and science achievement: Effects of motivation, interest, and academic engagement, The Journal of Educational Research,95(6), 323-332.
 • Suan, J.S. (2014). Factors affecting underachivement in mathematics. Proceeding of the Global Summit on Education GSE 2014 (E- ISBN 978-967-11768-5-6) 4-5 March 2014, Kuala Lumpur, MALAYSIA.
 • Taşdemir, C. (2015).Ortaokul öğrencilerinin matematik kaygı düzeylerinin incelenmesi.Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, 5 (1), 1-12.
 • Tekin, E.G. (2010). Matematik eğitiminde biçimlendirici değerlendirmenin etkisi. YayımlanmamışYüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Thomas, J.R., Lppez-Fernandez, V., Llamas-Salguero, F. ve Martin-Lobo, P. (2016). Participation and knowledge through in high school students and its relationship to creativity. UNESCO-UNIR ICT & Education Latam Congress, 22-24 June 2016, Russia.
 • Toluk Uçar, Z., Pişkin, M., Akkaş, E. N. ve Taşçı, D. (2010). İlköğretim öğrencilerinin matematik, matematik öğretmenleri ve matematikçiler hakkındaki inançları. Eğitim ve Bilim, 35(155), 131-144.
 • Tuncer, M. ve Yılmaz, Ö. (2016).Ortaokul öğrencilerinin matematik dersine yönelik tutum ve kaygılarına ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi. KSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 13(2), 47-64.
 • Türkdoğan, A. (2011). Yanlışın anatomisi: İlköğretim matematik sınıflarından öğrencilerin yaptıkları yanlışlar ve öğretmenlerin dönütlerinin analitik incelenmesi. Yayımlanmamış Doktora tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Ural, A. (2015). Matematik öz yeterlik algısının matematik öğretmeye yönelik kaygıyaetkisi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 8(2), 173-184.
 • Varol, F. ve Kubanç, Y. (2015). Öğrencilerin bölme işlemi gerektiren aritmetik sözel problemlerde yaşadığı zorlukların incelenmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(1), 99-123.
 • Wood, T.A., Brown, K. ve Grayson, M. (2017). Faculty students perceptions of plickers. ASEE Zone II Conference, 2-5 March 2017, Puerto Rico.
 • Yazar, T. ve Şimşek, Ö. (2017). Çoklu zeka kuramı ve yapılandırmacılık. (B. Oral ve T. Yazar Ed.). Eğitimde program geliştirme ve değerlendirme içinde (367-398), Ankara: Pegem Akademi.
 • Yenilmez, K. ve Kakmacı, Ö. (2008). İlköğretim yedinci sınıf öğrencilerinin matematikteki hazır bulunuşluk düzeyi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 16(2), 529-542
 • Yenilmez, K. ve Özbey, N. (2006). Özel okul ve devlet okulu öğrencilerinin matematik kaygı düzeyleri üzerine bir araştırma. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(2), 431-448.
 • Yetgin, O. (2017). Ortaöğretim öğrencilerinin matematik kaygısı ve öğrenmeye ilişkin tutumlarının incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Adıyaman
 • Yılmaz, H. R. ve Bindak, R. (2016).Ortaokul öğrencilerinde matematik başarısının matematik kaygısı, sınav kaygısı ve bazı demografik değişkenlerle ilişkisinin incelenmesi. MSKU Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), 30-42.
 • Yurtbakan, E., İskenderoğlu, T.A. ve Sesli, E. (2016). Öğrencilerin matematik derindeki başarılarını attırma yolları konusunda sınıf öğretmenlerinin görüşleri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(2), 101-119.
 • Zengin, Y., Bars, M. ve Şimşek, Ö. (2017).Matematik öğretiminin biçimlendirici değerlendirme sürecinde Kahoot! ve Plickers uygulamalarının incelenmesi. Ege Eğitim Dergisi, 18(2), 602-626.

The Effect of Plickers Application on Anxiety and Achievement in Secondary School 5th Mathematics Lesson About Division

Yıl 2019, Cilt 13, Sayı 19, 281 - 310, 30.09.2019
https://doi.org/10.26466/opus.578149

Öz

Classroom teaching, considering the population they address, is a field of profession that constitutes a role model for students and contributes to the habits they adopt. In this sense, the nutritional habits of classroom teachers also constitute a significant point. This is because, when teachers have a correct and regular nutritional habit, they can instill this habit in students. In this study, it was aimed to investigate the nutritional habits of classroom teachers. The nutritional habit survey, prepared in line with this aim, was conducted with classroom teachers. In the data analysis, SPSS package software was used and percentage, frequency, standard deviation and arithmetic mean tests were conducted. According to the results of the study, a majority of the teachers stated that they did not receive nutritional training, did not have smoking or drinking habits in addition to not doing any physical activity. Approximately half of the participating teachers in the study reported that they do not have a habit of having breakfast and they skipped meals as well as reporting that the most skipped meal was the lunch. The teachers, as the reason for skipping meals, stated that they skipped meals because they could not get the chance. A majority of the participating teachers in the study also stated that they consumed less than two liters of waters in a day and they consumed less than five or six cups of tea or coffee in a day. As a result of the study, it was observed that the nutritional habits of teachers and the level of their knowledge were insufficient.

Kaynakça

 • Albayrak, M. ve Şimşek, M. (2017). Yetişkinlerin davranışlarını değiştirmenin güçlüğü: Bölme örneği. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(1), 184-198.
 • Alkan, V. (2011). Etkili matematik öğretiminin gerçekleştirilmesindeki engellerden biri: kaygı ve nedenleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(1), 89-107.
 • Altun, M. (2001). Matematik öğretimi. İstanbul: Alfa Basım.
 • Arslan, A. (2008). Web destekli öğretimin ve öğretimsel materyal kullanımının öğrencilerin matematik kaygısına, tutumuna ve başarısına etkisi. Yayımlanmamış Doktora tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Atılgan, H. (2011). Değerlendirme ve not verme. H. Atılgan (Ed.). Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme İçinde (349-395), Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Aydın-Yenihayat, S. (2007). İlköğretim öğrencilerinin matematik kaygısı ile öğretmen tutumları arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Yedi Tepe Üniversitesi, İstanbul.
 • Aydın, E., Delice, A., Dilmaç, B. ve Ertekin E. (2009). İlköğretim matematik öğretmen adayların matematik kaygı düzeylerine cinsiyet, sınıf ve kurum değişkenlerinin etkileri. İlköğretim Online, 8(1), 231-242.
 • Aydın, B. (2003). Bilgi toplumu oluşumunda bireylerin yetiştirilmesi ve matematik öğretimi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, 183-190.
 • Aydın, M. ve Keskin, İ. (2017). 8. Sınıf öğrencilerinin matematik kaygı düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(5), 1801-1818.
 • Aysan, F., Tanrıöğen, G. ve Tanrıöğen, A. (1996). Perceived causes of academic failure among the students at the faculty of education at Buca. Yayımlandığı Kitap (G. Karagözoğlu Ed.), Teacher Training for The Twenty First Century. İzmir: Buca Eğitim Fakültesi Yay.
 • Ayvaz, A. (2010). 4. Sınıf matematik dersi bölme işlemi alt öğrenme alanının edebi ürünlerle işlenmesinin öğrenci başarısı ve tutumuna etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
 • Baydar, S. C. ve Bulut, S. (2002). Öğretmenlerin matematiğin doğası ve öğretimi ile ilgili inançlarının matematik eğitimindeki önemi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 62-66.
 • Bekdemir, M. (2007). İlköğretim matematik öğretmen adaylarındaki matematik kaygısının nedenleri ve azaltılması için öneriler :Erzincan Eğitim Fakültesi örneği. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2), 131-144.
 • Bekdemir, M. (2009). Meslek yüksekokulu öğrencilerinin matematik kaygı düzeylerinin ve başarılarının değerlendirilmesi. Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2(2), 169-189.
 • Berkant, H.G. ve Gençoğlu, S.Ş. (2015). Farklı lise türlerinde çalışan matematik öğretmenlerinin matematik eğitimine yönelik görüşleri. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(1), 194- 217.
 • Bichsel, J. (2012). Analytics in Higher Education: Benefits, Barriers, Progress, and Recommendations (Research Report), Louisville, CO: EDUCAUSE Centre for Applied Research. Xx.xx.xxxx tarihinde http://net.educause.edu/ir/library/pdf/ERS1207/ers1207.pdf adresinden erişilmiştir.
 • Bindak, R. (2005). İlköğretim öğrencileri için matematik kaygı ölçeği. Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi,17(2), 442-448.
 • Bloom, B. (1979). İnsan nitelikleri ve okulda öğrenme (Çev. D. A. Özçelik). Ankara: MEB.
 • Bolat, Y. İ., Şimşek, Ö. ve Ülker, Ü. (2017). Oyunlaştırılmış çevrimiçi sınıf yanıtlama sisteminin akademik başarıya etkisi ve sisteme yönelik görüşler. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(4), 1741-1761.
 • Chou, C.C., (2017). An analysis of the 3D video and interactive response approach effects on the science remedial teaching for fourth grade underachieving students. EURESIA Journal of Mathematics Science and Technology Education, 13(4), 1059-1073.
 • Çoruk, H. ve Çakır, R. (2017). Çoklu ortam kullanımının ilkokul öğrencilerinin akademik başarılarına ve kaygılarına etkisi. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 8 (1), 1-27.
 • Dede, Y. ve Dursun, Ş. (2008). İlköğretim II. kademe öğrencilerinin matematik kaygı düzeylerinin incelenmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(2), 295-312.
 • Deniz, L. ve Üldaş, İ. (2008). Öğretmen ve öğretmen adaylarına yönelik matematik kaygı ölçeği’nin geçerlilik güvenilirlik çalışması. Eurasian Journal of Educational Research, 30, 49-62.
 • Dunham, V. K. (2011, January 1). The impact of a student response system on academic performance. ProQuest LLC, 1, 1-95. Doctor of Education. South Carolina State University. Orangeburg, South Carolina.
 • Dursun, Ş. ve Bindak, R. (2011). İlköğretim II. kademe öğrencilerinin matematik kaygılarının incelenmesi. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 35(1), 18-21
 • Dursun, Ş. ve Dede, Y. (2004). Öğrencilerin matematik başarısını etkileyen faktörler: Matematik öğretmenlerinin görüşleri bakımından. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(2), 217-230.
 • Eng, T.H., Li, V.L. ve Julaihi, H. (2010). The relationships between students’ underachievement in mathematics courses and influencing factors. Procedia Social and Behavioral Sciences, 8, 134–141.
 • Gelbal, S., ve Kelecioğlu, H. (2007). Öğretmenlerin ölçme ve değerlendirmeyöntemleri hakkındaki yeterlik algıları ve karşılaştıkları sorunlar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, 135-145.
 • Gerez-Cantimer, G. ve Şengül, S. (2016). Ortaokul 6., 7. ve 8. Sınıf öğrencilerinin matematik dersine yönelik kaygıları ve dersi değerlendirmeleri. The Journal of Academic Social Science Studies,48, 261-282 Doi number:http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3542
 • İlhan, M. ve Öner-Sünkür M. (2012). Matematik kaygısı ile olumlu ve olumsuz mükemmeliyetçiliğin matematik başarısını yordama gücü. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 178-188.
 • Işık, A., Çiltaş, A. ve Bekdemir, M. (2008). Matematik eğitiminin gerekliliği ve önemi. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 17, 174-184.
 • Keçeci, T. (2011). Matematik kaygısı ve korkusu ile mücadele yolları. 2 nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications, 27-29 Nisan 2011, Antalya.
 • Köğce, D. (2012). İlköğretim matematik öğretmenlerinin geri bildirim verme biçimlerinin incelenmesi. Doktora tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Krause, J.M., O’neil, K. ve Dauenheuer, B. (21017). Plickers: A formative assessment tool for k–12 and pete professionals. Strategies, 30(3), 30-36, DOI: 10.1080/08924562.2017.1297751
 • Kutluca, T., Alpay, F.N. ve Kutluca, S. (20159. 8.sınıf öğrencilerinin matematik kaygı düzeylerine etki eden faktörlerin incelenmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 202-214.
 • Lebens, M., Graff, M. ve Mayer, P. (2011). The affective dimensions of mathematical difficulties in schoolchildren. Education Research International, 20, 1-13.
 • Luckin, R., Clark, W., Avramides, K., Hunter, J. ve Oliver, M. (2017). Using teacher inquiry to support technology-enhanced formative assessment: a review of the literature to inform a new method. Interactive Learning Environments, 25(1), 85-97
 • Marshall, E.M., Rachel, V.S., Wilson, D.A. ve Mann, V.E. (2017). Addressing maths anxiety and engaging students with maths within the curriculum. Ocak 2017 tarihinde https://www.sheffield.ac.uk/polopoly_fs/1.695097!/file/Marshall_Staddon_Wilson_Mann_Addressing_maths_anxiety_within_curriculum.pdf adresinden erişilmiştir.
 • McCargo, M.G. (2017). The effect of Plickers as response cards on academic engagement behavior in high school students. Master’s Thesis, University of Southern Mississippi Deparment of Psychology.
 • National Council of Teachers of Mathematics (2000). Principles and standards for school mathematics. Reston, VA. The National Council of Teachers of Mathematics, Inc.
 • Ortiz, B. L. (2014). The effects of student response systems on student achievement and engagement. Unpublished master of science thesis. California State Polytechnic University, Pomona.
 • Ozan, C. (2017). Biçimlendirici değerlendirmelerin öğrencilerin akademik başarı, tutum veöz düzenleme becerilerine etkisi. Yayımlanmamış Doktora tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • Peker, M., Şentürk, B. (2012). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin matematik kaygılarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 34, 21-32.
 • Redecker, C. (2017). European framework for the digital competence of educators: DigCompEdu. (Y. Punie ed). EUR 28775 EN. Publications Office of the European Union, Luxembourg.
 • Sakal, M. (2015). İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin bazı psiko-sosyal değişkenlere göre matematik kaygısının incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Sidekli, S., Gökbulut, Y. ve Sayar, N. (2013). Dört işlem becerisi nasıl geliştirilir. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(1), 31-41
 • Şimşek, Ö., Bars, M. ve Zengin, Y. (2017). Matematik öğretiminin ölçme ve değerlendirme sürecinde bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, 7(13), 189-207.
 • Singh, K., Granville, M. ve Dika, S. (2002). Mathematics and science achievement: Effects of motivation, interest, and academic engagement, The Journal of Educational Research,95(6), 323-332.
 • Suan, J.S. (2014). Factors affecting underachivement in mathematics. Proceeding of the Global Summit on Education GSE 2014 (E- ISBN 978-967-11768-5-6) 4-5 March 2014, Kuala Lumpur, MALAYSIA.
 • Taşdemir, C. (2015).Ortaokul öğrencilerinin matematik kaygı düzeylerinin incelenmesi.Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, 5 (1), 1-12.
 • Tekin, E.G. (2010). Matematik eğitiminde biçimlendirici değerlendirmenin etkisi. YayımlanmamışYüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Thomas, J.R., Lppez-Fernandez, V., Llamas-Salguero, F. ve Martin-Lobo, P. (2016). Participation and knowledge through in high school students and its relationship to creativity. UNESCO-UNIR ICT & Education Latam Congress, 22-24 June 2016, Russia.
 • Toluk Uçar, Z., Pişkin, M., Akkaş, E. N. ve Taşçı, D. (2010). İlköğretim öğrencilerinin matematik, matematik öğretmenleri ve matematikçiler hakkındaki inançları. Eğitim ve Bilim, 35(155), 131-144.
 • Tuncer, M. ve Yılmaz, Ö. (2016).Ortaokul öğrencilerinin matematik dersine yönelik tutum ve kaygılarına ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi. KSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 13(2), 47-64.
 • Türkdoğan, A. (2011). Yanlışın anatomisi: İlköğretim matematik sınıflarından öğrencilerin yaptıkları yanlışlar ve öğretmenlerin dönütlerinin analitik incelenmesi. Yayımlanmamış Doktora tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Ural, A. (2015). Matematik öz yeterlik algısının matematik öğretmeye yönelik kaygıyaetkisi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 8(2), 173-184.
 • Varol, F. ve Kubanç, Y. (2015). Öğrencilerin bölme işlemi gerektiren aritmetik sözel problemlerde yaşadığı zorlukların incelenmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(1), 99-123.
 • Wood, T.A., Brown, K. ve Grayson, M. (2017). Faculty students perceptions of plickers. ASEE Zone II Conference, 2-5 March 2017, Puerto Rico.
 • Yazar, T. ve Şimşek, Ö. (2017). Çoklu zeka kuramı ve yapılandırmacılık. (B. Oral ve T. Yazar Ed.). Eğitimde program geliştirme ve değerlendirme içinde (367-398), Ankara: Pegem Akademi.
 • Yenilmez, K. ve Kakmacı, Ö. (2008). İlköğretim yedinci sınıf öğrencilerinin matematikteki hazır bulunuşluk düzeyi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 16(2), 529-542
 • Yenilmez, K. ve Özbey, N. (2006). Özel okul ve devlet okulu öğrencilerinin matematik kaygı düzeyleri üzerine bir araştırma. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(2), 431-448.
 • Yetgin, O. (2017). Ortaöğretim öğrencilerinin matematik kaygısı ve öğrenmeye ilişkin tutumlarının incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Adıyaman
 • Yılmaz, H. R. ve Bindak, R. (2016).Ortaokul öğrencilerinde matematik başarısının matematik kaygısı, sınav kaygısı ve bazı demografik değişkenlerle ilişkisinin incelenmesi. MSKU Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), 30-42.
 • Yurtbakan, E., İskenderoğlu, T.A. ve Sesli, E. (2016). Öğrencilerin matematik derindeki başarılarını attırma yolları konusunda sınıf öğretmenlerinin görüşleri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(2), 101-119.
 • Zengin, Y., Bars, M. ve Şimşek, Ö. (2017).Matematik öğretiminin biçimlendirici değerlendirme sürecinde Kahoot! ve Plickers uygulamalarının incelenmesi. Ege Eğitim Dergisi, 18(2), 602-626.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Murat TUNCER> (Sorumlu Yazar)
FIRAT UNIVERSITY
0000-0001-9136-6355
Türkiye


Manolya ŞİMŞEK Bu kişi benim

0000-0003-2747-3310

Yayımlanma Tarihi 30 Eylül 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 13, Sayı 19

Kaynak Göster

APA Tuncer, M. & Şimşek, M. (2019). Ortaokul 5. Sınıf Matematik Dersi Bölme İşlemi Konusunda Plickers Uygulamasının Matematik Kaygısına ve Matematik Başarısına Etkisi . OPUS International Journal of Society Researches , 13 (19) , 281-310 . DOI: 10.26466/opus.578149