Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Development of Piano Study Habits Scale

Yıl 2020, Cilt: 15 Sayı: 21, 583 - 603, 31.01.2020
https://doi.org/10.26466/opus.621102

Öz

In this study, a
scale was developed to measure the piano study habits of students studying in
music departments. The scale is important in terms of determining the piano
study habits of students who are involved in formal or informal education
during the piano study process. The scale was applied to a total of 188 students
studying in different music programs of universities. The developed piano study
habits scale consists of a total of 32 questions and is a 5-point Likert-type
scale. Ratings were made between 1 and 5.

Cronbach's alpha
reliability coefficient of the scale was calculated as 0.940. As a result of
the factor analysis, it was found that the piano study habits scale consisted
of 7 sub-dimensions and the contribution of these eight sub-dimensions to the
total variance was 64.765%. The sub-dimensions obtained were named as
“Instrument Technique”, “Preparation and Warm-up”, “Posture and Technique”,
“Interpretation and Phrasing”, “Rhythmic Work and
Fingering
”, “Post Performance Activity” and “Deciphering Technique”

All subscales were
positively correlated with each other and with the total score at 0.001
significance level.
Cronbach Alpha reliability coefficients of
the subscales ranged between 0.662 and 0.883.

Kaynakça

 • Abeles, H. (1973). Development and validation of a clarinet performance adjudication scale. Journal of Research in Music Education. 21, 246-255.
 • Akgül A. (2005). Tıbbi araştırmalarda istatistiksel analiz teknikleri SPSS uygulamaları. (3. Baskı), Ankara: Emek Ofset Ltd.Şti.
 • Barnes, G. (2002). Development and validation of a string performance rating scale. Journal of Research in Music Education, 50 (3), 245-255.
 • Büyüköztürk, Ş. (2015). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. (21. Baskı). Ankara: PegemYayınları
 • Ekhohn, E. (1997). Evaluation of solo vocal performance: A comparison of students with experts. Applications of Research in Music Education, 16 (1), 3-7.
 • Eroğlu, A. (2008). Faktör analizi. (Ş. Kalaycı Ed.), SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri, Ankara: Asil Yayınları.
 • Ertem, Ş. (2014). Piyano eğitiminde öğrenme süreci ve öğrenme stratejileri kullanmanın yeri ve önemi. Sanat Eğitimi Dergisi (SED), 2 (2), 1-26, DOI:10.7816/sed-02-02-01
 • Evci, N. ve Aylar, F. (2017). Öğretmenlerde tükenmişlik düzeyleri öz-algı ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi (GEBD), 3 (1), 44-58. ISSN: 2149-4932
 • Gobet, F., Chassy, P. ve Bilalic, M. (2011). Foundations of cognitive psychology. New York: McGraw & Hill. ISBN: 978-00-7711908-9
 • Grançer, N. (2010). Piyano performansının değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul
 • Graves, M. (2017). Habits, tendencies, and habitus: the embodied soul’s dispositions of mind, body, and person. Habits in Mind. (Eds. Gregory R. Peterson, James A. Van Slyke, Michael L. Spezio, Kevin S. Reimer). Leiden: Koninklijke Brill NV. ISBN: 978-90-04-34294-1
 • Hogg, M.A ve Vaughan, G.M. (2010). Essentials of social psychology. London: Pearson Education Limited. ISBN 978-0-13-206932-8
 • Jelen, B. (2013). Türkiye’de müzik öğretmeni yetiştirme sürecinde piyano eğitiminde karşılaşılan sorunlar. Rast Müzikoloji Dergisi, 1 (1), 258-285.
 • Karasar, N. (1999). Bilimsel araştırma yöntemi. (9. Basım). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım Ltd. Şti.
 • Küçükosmanoğlu, H. O., Babacan, E., Babacan M. D. ve Yüksel, G. (2016). Müzik eğitiminde çalgı çalışma yöntemleri ölçek geliştirme çalışması. İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, 6 (13), 189-198, ISSN: 1309-9876, E-ISSN: 1309-9884
 • Metin, Y. (2014). İstatistiğe yönelik tutum ölçeği: Geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36 (II), 59-75.
 • Orhan, R. (2017). Alışkanlık. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7 (2), 301-306.
 • Özdamar, K. (1999). Paket programlar ile istatistiksel veri analizi 1. Eskişehir: Kaan Kitabevi
 • Sarı, A. (2016). Psikiyatri kliniğinde yatan hastalar için hemşire gözlem ölçeği geliştirilmesi geçerlik ve güvenirlik çalışması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir
 • Weinstein, C. E. ve Mayer, R. E. (1986). The teaching of learning strategies. handbook of research on teaching. New York: American Educational research Association, Mc Millan

Piyano Çalışma Alışkanlıkları Ölçeği Geliştirme Çalışması

Yıl 2020, Cilt: 15 Sayı: 21, 583 - 603, 31.01.2020
https://doi.org/10.26466/opus.621102

Öz

Bu çalışmada müzik bölümlerinde okumakta olan öğrencilerin piyano çalışma
alışkanlıklarını ölçebilmek amacıyla bir ölçek geliştirilmiştir. Ölçek, piyano
çalışma sürecinde formal veya informal eğitime dahil öğrencilerin piyano
çalışma alışkanlıklarının tespiti bakımından önem taşımaktadır. Geliştirilen
ölçek, üniversitelerin müzik ile ilgili farklı programlarında okumakta olan
toplam 188 öğrenciye uygulanmıştır. Geliştirilen piyano çalışma alışkanlıkları
ölçeği toplam 32 sorudan oluşmakta olup, 5’li likert tipinde bir ölçektir.
Puanlamalar 1 ve 5 arasında yapılmıştır. Ölçeğin Cronbach Alfa güvenilirlik
katsayısı 0.940 olarak hesaplanmıştır. Yapılan faktör analizi sonucunda piyano
çalışma alışkanlıkları ölçeğinin 7 alt boyuttan oluştuğu ve bu sekiz alt
boyutun toplam varyansa katkısının %64.765 olduğu sonucu bulunmuştur. Elde
edilen alt boyutlar “Çalgı Tekniği”, “Ön Hazırlık ve Isınma”, “Postür ve
Teknik”, “Yorumlama ve Cümleleme”, “Ritmik Çalışma ve Parmaklandırma”,
“Performans Sonrası Etkinlik” ve “Deşifre Tekniği” olarak isimlendirilmiştir.
Tüm alt ölçekler birbirleriyle ve toplam puanla 0.001 anlamlılık düzeyinde
pozitif ilişki içindedir. Alt ölçeklerin Cronbach Alfa güvenilirlik katsayıları
ise 0.662 ve 0.883 arasında değişmektedir.

Kaynakça

 • Abeles, H. (1973). Development and validation of a clarinet performance adjudication scale. Journal of Research in Music Education. 21, 246-255.
 • Akgül A. (2005). Tıbbi araştırmalarda istatistiksel analiz teknikleri SPSS uygulamaları. (3. Baskı), Ankara: Emek Ofset Ltd.Şti.
 • Barnes, G. (2002). Development and validation of a string performance rating scale. Journal of Research in Music Education, 50 (3), 245-255.
 • Büyüköztürk, Ş. (2015). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. (21. Baskı). Ankara: PegemYayınları
 • Ekhohn, E. (1997). Evaluation of solo vocal performance: A comparison of students with experts. Applications of Research in Music Education, 16 (1), 3-7.
 • Eroğlu, A. (2008). Faktör analizi. (Ş. Kalaycı Ed.), SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri, Ankara: Asil Yayınları.
 • Ertem, Ş. (2014). Piyano eğitiminde öğrenme süreci ve öğrenme stratejileri kullanmanın yeri ve önemi. Sanat Eğitimi Dergisi (SED), 2 (2), 1-26, DOI:10.7816/sed-02-02-01
 • Evci, N. ve Aylar, F. (2017). Öğretmenlerde tükenmişlik düzeyleri öz-algı ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi (GEBD), 3 (1), 44-58. ISSN: 2149-4932
 • Gobet, F., Chassy, P. ve Bilalic, M. (2011). Foundations of cognitive psychology. New York: McGraw & Hill. ISBN: 978-00-7711908-9
 • Grançer, N. (2010). Piyano performansının değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul
 • Graves, M. (2017). Habits, tendencies, and habitus: the embodied soul’s dispositions of mind, body, and person. Habits in Mind. (Eds. Gregory R. Peterson, James A. Van Slyke, Michael L. Spezio, Kevin S. Reimer). Leiden: Koninklijke Brill NV. ISBN: 978-90-04-34294-1
 • Hogg, M.A ve Vaughan, G.M. (2010). Essentials of social psychology. London: Pearson Education Limited. ISBN 978-0-13-206932-8
 • Jelen, B. (2013). Türkiye’de müzik öğretmeni yetiştirme sürecinde piyano eğitiminde karşılaşılan sorunlar. Rast Müzikoloji Dergisi, 1 (1), 258-285.
 • Karasar, N. (1999). Bilimsel araştırma yöntemi. (9. Basım). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım Ltd. Şti.
 • Küçükosmanoğlu, H. O., Babacan, E., Babacan M. D. ve Yüksel, G. (2016). Müzik eğitiminde çalgı çalışma yöntemleri ölçek geliştirme çalışması. İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, 6 (13), 189-198, ISSN: 1309-9876, E-ISSN: 1309-9884
 • Metin, Y. (2014). İstatistiğe yönelik tutum ölçeği: Geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36 (II), 59-75.
 • Orhan, R. (2017). Alışkanlık. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7 (2), 301-306.
 • Özdamar, K. (1999). Paket programlar ile istatistiksel veri analizi 1. Eskişehir: Kaan Kitabevi
 • Sarı, A. (2016). Psikiyatri kliniğinde yatan hastalar için hemşire gözlem ölçeği geliştirilmesi geçerlik ve güvenirlik çalışması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir
 • Weinstein, C. E. ve Mayer, R. E. (1986). The teaching of learning strategies. handbook of research on teaching. New York: American Educational research Association, Mc Millan

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Alan Eğitimleri
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Hakan BAĞCI
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ, GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ, MÜZİK BÖLÜMÜ
0000-0001-5312-3168
Türkiye


Alkın TOY Bu kişi benim

0000-0003-3861-4406
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Ocak 2020
Kabul Tarihi 24 Ocak 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 15 Sayı: 21

Kaynak Göster

APA
BAĞCI, H., & TOY, A. (2020). Piyano Çalışma Alışkanlıkları Ölçeği Geliştirme Çalışması. OPUS International Journal of Society Researches, 15(21), 583-603. https://doi.org/10.26466/opus.621102