Yıl 2020, Cilt 12 , Sayı 2, Sayfalar 262 - 268 2020-05-21

Uncertainty intolerance, worry, and cognitive test anxiety in university students
Üniversite öğrencilerinde belirsizliğe tahammülsüzlük, endişe ve bilişsel sınav kaygısı ilişkisi

Zeynep KİLİT [1] , Süleyman DÖNMEZLER [2] , Habib ERENSOY [3] , Tonguç BERKOL [4]


Objective: The purpose of our research is to determine the relations between; intolerance of uncertainty, worry and test anxiety into a non-clinical sample.
Methods: Our research consists of 174 students studying Bachelor’s and Master’s degrees in various departments of the Üsküdar University. Intolerance of uncertainty scale, cognitive test anxiety scale, and Penn State worry scale have used for collecting data. İnter-scale relations were examined by correlation and regression analysis methods. For scores obtained from scales compared to socio-demographic data statistical techniques have been used such as independent sample t-test and ANOVA.
Results: According to the findings, there is a strong and positive correlation between test anxiety, intolerance of uncertainty and worry. Female students’ uncertainty intolerance and test anxiety levels were higher than the male students. On the other hand, in terms of variables such as age, income and shelter preferences, the students’ exam anxiety did not differ significantly.
Conclusions: The researches show that the higher intolerance of uncertainty which is a cognitive vulnerability, leads to higher levels of both worry and anxiety. In addition, intolerance of uncertainty has known as a consistent indicator of pathological worry. In light of this information, in our research, it is found that high intolerance of uncertainty and worry caused the test anxiety. The reason why both female students and students with higher success rankings are more intolerant of uncertainty may be related to their upbringing and their role in society and role models.
Amaç: Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin belirsizliğe tahammülsüzlük, endişe ve bilişsel sınav kaygısı düzeylerinin birbirleriyle olan ilişkisi araştırılmış ve mevcut demografik farklılıklar test edilmiştir.
Metot: Çalışmamıza Üsküdar Üniversitesindeki 174 lisans ve yüksek lisans öğrencisi dahil edilmiştir. Çalışmada verilerin toplanmasında Belirsizliğe Tahammülsüzlük Ölçeği (BTÖ), Bilişsel Sınav Kaygısı Ölçeği (BSKÖ) ve Penn State Endişe Ölçeği (PSEÖ) kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde bağımsız örneklem t-testi, ANOVA ve korelasyon analizi gibi yöntemlerden yararlanılmıştır.
Bulgular: Elde edilen bulgulara göre sınav kaygısı, belirsizliğe tahammülsüzlük ve endişe arasında güçlü ve pozitif yönlü bir korelasyonun varlığı gösterilmiştir. Kız öğrencilerin belirsizliğe tahammülsüzlük ve sınav kaygısı düzeyleri erkek öğrencilere göre daha yüksek bulunmuştur. Bunun yanı sıra öğrencilerin belirsizliğe tahammülsüzlükleri, yaş ve gelirlerine göre anlamlı bir şekilde farklılık göstermemektedir.
Tartışma: Belirsizliğe tahammülsüzlüğün endişeye yol açtığı gösterilmiştir. Belirsizlik intoleransı patolojik endişenin tutarlı bir gösterge olduğu bilinmektedir. Bu bilgilerin ışığında ve çalışmamızın verilerinin değerlendirilmesi doğrultusunda çalışmamızda belirsizliğe tahammülsüzlüğün ve endişenin test anksiyetesine yol açtığı düşünülmüştür. Kadınlarda ve yüksek başarı sıralaması olan öğrencilerde belirsizliğe tahammülsüzlüğün yüksek saptanması onların yetiştirilmelerine, toplumsal rollerine ve rol modellerine bağlı olabilir.
 • Carleton RN, Weeks JW, Howell AN, Asmundson GJ, Antony MM, McCabe RE. Assessing the latent structure of the intolerance of uncertainty construct: An initial taxometric analysis. Journal of Anxiety Disorders, 2012;2 6(1): 150-7. (doi: lO.1016/j.janxdis.201 1.10.006).
 • Starcevic V, Berle D. Cognitive specificity of anxiety disorders: a review of selected key constructs. Depression and Anxiety, 2006; 23: 51-61. (doi: 10.1002/da.20145).
 • McEvoy PM, Mahoney AE. To be sure, to be sure: Intolerance of uncertainty mediates symptoms of various anxiety disorders and depression. Behavior Therapy, 2012; 43(3): 533-45. (doi: 10.1016/j.beth.2011.02.007).
 • Sarı S, Dağ İ. Belirsizliğe tahammülsüzlük ölçeği, endişe ile ilgili olumlu inançlar ölçeği ve endişenin sonuçları ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması, geçerliliği ve güvenilirliği. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2009; 10: 261-270.
 • Cassady JC, Johnson RE. Cognitive test anxiety and academic performance. Contemporary educational psychology, 2002; 27(2): 270-95.
 • Meyer TJ, Miller ML, Metzger RL, Borkovec TD. Development and validation of the Penn State Worry Questionnaire. Behav Res Ther, 1990; 28(6): 487-95. (doi: 10.1016/0005-7967(90)90135-6).
 • Boysan M, Keskin S, Beşiroğlu L. Penn State endişe ölçegi Türkçe formunun hiyerarşik faktör yapısı, geçerlik ve güvenilirliği. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 2008; 18(3): 174-82.
 • Dugas, MJ, Schwartz A, Francis K. Intolerance of uncertainty, worry, and depression. Cognitive Therapy and Research, 2004; 28(6): 835-42.
 • Dugas MJ, Freeston MH, Ladouceur R. Intolerance of uncertainty and problem orientation in worry. Cognitive Therapy and Research 1997; 21(6): 593-606.
 • Dugas MJ, Freeston MH, Ladouceur R. Intolerance of uncertainty and problem orientation in worry. Cognitive Therapy and Research 1997; 21(6): 593-606.
 • Buhr K, Dugas MJ. The Intolerance of Uncertainty Scale: psychometric properties of the English version. Behav Res Ther. 2002; 40(8): 931-45. (doi: 10.1016/s0005-7967(01)00092-4).
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Araştırma makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-6785-8907
Yazar: Zeynep KİLİT
Kurum: Üsküdar Üniversitesi, Psikiyatri Birimi, İstanbul, Türkiye
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-3210-0976
Yazar: Süleyman DÖNMEZLER (Sorumlu Yazar)
Kurum: Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, İstanbul, Türkiye
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-4278-2739
Yazar: Habib ERENSOY
Kurum: Üsküdar Üniversitesi, Psikiyatri Birimi, İstanbul, Türkiye
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-4341-6826
Yazar: Tonguç BERKOL
Kurum: Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, İstanbul, Türkiye
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 21 Mayıs 2020

Vancouver KİLİT Z , DÖNMEZLER S , ERENSOY H , BERKOL T . Üniversite öğrencilerinde belirsizliğe tahammülsüzlük, endişe ve bilişsel sınav kaygısı ilişkisi. Ortadoğu Tıp Dergisi. 2020; 268-262.