Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Hemşirelerin Yaşam Doyumu ve Umutsuzluk Düzeyleri Arasındaki İlişki

Yıl 2021, Cilt 6, Sayı 4, 472 - 481, 01.12.2021
https://doi.org/10.26453/otjhs.794138

Öz

Amaç: Hemşirelerin yaşam doyumu ve umutsuzluk düzeyleri arasındaki ilişkiyi belirlemektir.
Materyal ve Metot: Tanımlayıcı türdeki çalışma bir eğitim ve araştırma hastanesinde 2018 yılı itibariyle çalışan hemşirelerle yürütülmüştür. Veriler Haziran-Eylül 2018 tarihlerinde Kişisel Bilgi Formu, Beck Umutsuzluk Ölçeği (BUÖ) ve Yaşam Doyumu Ölçeği (YDÖ) kullanılarak toplanmıştır. Araştırma verilerinin analizinde SPSS paket programı kullanılmıştır.
Bulgular: Hemşirelerin YDÖ puan ortalaması 10,30±7,03 ve BUÖ puan ortalaması 6,06±4,63 olarak belirlenmiştir. Yüksek eğitim seviyesi ile gündüz mesaisinde çalışanların, yaşam doyumlarının yükseldiği saptanmıştır (p<0,05). Kişiler arası ilişkilerini orta ve kötü düzeyde algılayanlarla çalışma yılı 11-15 olanların BUÖ puanları daha yüksektir (p<0,05). Yoğun seviyede umutsuzluk yaşayan hemşirelerde (%61,5), YDÖ puanları daha yüksektir (p<0,05).
Sonuç: Bu çalışmada hemşireler orta düzeyde bir yaşam doyumunda ve hafif düzeyde umutsuzdur. Yoğun düzeyde umutsuzluk yaşayan hemşirelerin yüksek düzeyde yaşam doyumuna sahip olması, sosyal aktivitelerin yoğunluğu, kendine daha çok vakit ayırabilme durumlarıyla açıklanabilir. 

Kaynakça

 • Küçükoğlu Yalçın L, Özmen D. Emekli astsubayların yaşam doyumu ve umutsuzluk düzeyleri ilişkisi ve etkileyen faktörler. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi. 2019;35(3):93-102.
 • Özer M, Karabulut ÖÖ. Yaşlılarda yaşam doyumu. Turk Geriatri Derg. 2003;6(2):72-74.
 • Piotrkowska R, Jarzynkowski P, Książek J, Mędrzycka‐Dąbrowska W. Satisfaction with life of oncology nurses in Poland. Int Nurs Rev. 2019;66(3):374-380. doi:10.1111/inr.12521
 • Carpenito LJ. Hemşirelik Tanıları: El Kitabı. 13. baskı. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri; 2012.
 • Park EY, Choi YI, Kim JH. Psychometric properties of the Korean dispositional hope scale using the rasch analysis in stroke patients. Occup Ther Int. 2019. doi:10.1155/2019/7058415
 • Rueda-Jaimes GE, Castro-Rueda VA, Rangel-Martinez-Villalba AM, Moreno-Quijano C, Martinez-Salazar GA, Camacho PA. Validation of the Beck Hopelessness Scale in patients with suicide risk. Rev Psiquiatr Salud Ment (Engl Ed). 2018;11(2):86-93. doi:10.1016/j.rpsmen.2016.09.004
 • Karakuş H. Hemşirelerin iş tatmin düzeyleri: Sivas ili örneği. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (DÜSBED). 2011;3(6):46-57.
 • Benli SS, Yıldırım A. Hemşirelerde yaşam doyumu ve ölüme karşı tutum arasındaki ilişki. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2017;6(4):167-179.
 • Marć M, Bartosiewicz A, Burzyńska J, Binkowska-Bury M, Januszewicz P. The quality of life and readiness of Polish nurses to take new competences of drug prescribing. Medicine (Baltimore). 2018;97(36). doi:10.1097/MD.0000000000012129
 • Abbasi M, Zakerian A, Mehri A, ve ark. Investigation into effects of work-related quality of life and some related factors on cognitive failures among nurses. Int J Occup Saf Ergon. 2017;23(3):386-392. doi:10.1080/10803548.2016.1216991
 • Andresen IH, Hansen T, Grov EK. Norwegian nurses’ quality of life, job satisfaction, as well as intention to change jobs. Nord J Nurs Res. 2017;37(2):90-99. doi:10.1177/2057158516676429
 • Uslan UY. Public employees job satisfaction, life satisfaction and burnout levels’assessment by some socia-demographic factors. Journal of Human Sciences. 2016;13(2):3354-3372. doi:10.14687/jhs.v13i2.3983
 • Erci B, Yılmaz D, Budak F. Yaşlı bireylerde özbakım gücü ve yaşam doyumunun umut düzeylerine etkisi. J Psychatric Nurs. 2017;8(2):72-76. doi:10.14744/phd.2017.52714
 • Marilaf Caro M, San-Martín M, Delgado-Bolton R, Vivanco L. Empathy, loneliness, burnout, and life satisfaction in Chilean nurses of palliative care and homecare services. Enferm Clin. 2017;27(6):379-386. doi:10.1016/j.enfcli.2017.04.007
 • Una Cidon E, Cuadrillero Martin F, Hijas Villaizan M, Lopez Lara F. A pilot study of satisfaction in oncology nursing care: An indirect predictor of quality of care. Int J Health Care Qual Assur. 2012;25:106-117. doi:10.1108/09526861211198272
 • Diener E, Emmons RA, Larsen RJ, Griffin S. The satisfaction with life scale. J Pers Assess. 1985;49(1):71-75. doi:10.1207/s15327752jpa4901_13
 • Dağlı A, Baysal N. Yaşam doyumu ölçeğinin Türkçe‘ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2016;15(59):1250-1262. doi:10.17755/esosder.263229
 • Softa H, Karaahmetoğlu G, Erdoğan O, Yavuz S. Yaşlılarda yaşam doyumunu etkileyen bazı faktörlerin incelenmesi. Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi (YSAD). 2015;(1):12-21.
 • Beck AT, Weissman A, Lester D, Trexler L. The measurement of pessimism: The hopelessness scale. J Consult Clin Psychol. 1974;42(6):861-865. doi:10.1037/h0037562
 • Seber G. Beck umutsuzluk ölçeğinin geçerlik ve güvenirliği üzerine bir çalışma. Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Doçentlik Tezi. Eskişehir, Türkiye. 1991.
 • Shek DT, Li X. Perceived school performance, life satisfaction, and hopelessness: A 4-year longitudinal study of adolescents in Hong Kong. Soc Indic Res. 2016;126(2):921-934. doi:10.1007/s11205-015-0904-y
 • Karakurt P, Aşılar RH, Yıldırım A, Memiş Ş. Determination of hopelessness and quality of life in patients with heart disease: An example from Eastern Turkey. J Relig Health. 2018;57(6):2092-2107. doi:10.1007/s10943-017-0456-3
 • Hacimusalar Y, Kahve AC, Yasar AB, Aydin MS. Anxiety and hopelessness levels in COVID-19 pandemic: A comparative study of healthcare professionals and other community sample in Turkey. J Psychiatr Res. 2020;129:181-188. doi:10.1016/j.jpsychires.2020.07.024
 • Aktürk D, Şahin M. Ölümle çok karşılaşan servislerde çalışan hemşirelerle meslekleri gereği ölümle karşılaşmayan kişilerde ölüm kaygısı, sürekli kaygı ve umutsuzluk düzeylerinin karşılaştırılması. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi. 2019;6(7):9-23.
 • Yavuz M. Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde çalışan öğretmenlerin mesleki tükenmişlik düzeyleri ve yaşam doyumlarının incelenmesi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi. 2019;13(19):527-556. doi:10.26466/opus.601008
 • Camci G, Kavuran E. Hemşirelerin iş stresi ve tükenmişlik düzeyleri ile meslek ve yaşam doyumu düzeyleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2021;24(2):274-283. doi:10.17049/ataunihem.930846
 • Tekir Ö, Çevik C, Arık S, Ceylan G. Sağlık çalışanlarında tükenmişlik, iş doyumu düzeyleri ve yaşam doyumunun incelenmesi. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2016;18(2):51-63. doi:10.24938/kutfd.252677
 • Yeşilçınar İ, Yanık D, Şahin E, Tarhan R. Yoğun bakım hemşirelerinde ahlaki duyarlılık, iş motivasyonu ve umutsuzluk arasındaki ilişkinin belirlenmesi. Journal of Contemporary Medicine. 2019;10(4):578-584. doi:10.16899/jcm.706285
 • Kayaoğlu K, Polat H, Asi Karakaş S, Şahin Altun Ö. COVID-19 enfeksiyonunun hemşirelerin kaygı ve umutsuzluk düzeylerine etkisi. Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi. 2020. doi:10.5336/nurses.2020-80790
 • Taslak S, Işıkay Ç. Hemşirelik bölümü öğrencilerinin eğitim algıları ile kaygı ve umutsuzluk düzeylerine yönelik bir araştırma: Sağlık yüksekokulu örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2015;6(3):108-115.

The Relationship Between of Life Satisfaction and Hopelessness Levels of Nurses

Yıl 2021, Cilt 6, Sayı 4, 472 - 481, 01.12.2021
https://doi.org/10.26453/otjhs.794138

Öz

Objective: To determine the relationship between life satisfaction and hopelessness levels of nurses.
Materials and Methods: This descriptive study was conducted with nurses working at a training and research hospital in 2018. Data were collected between June and September 2018 using a Personal Information Form, Beck Hopelessness Scale (BHS) and Life Satisfaction Scale (LSS). SPSS package program was used in the analysis of the research data.
Results: The score average of the nurses LSS was 10,30 ± 7,03, BHS average score of 6.06 ± 4.63 was determined. It was found that the higher the education level and working during the daytime, increase life satisfaction (p<0.05). The BHS scores of those who have a higher, poor and moderate perception of interpersonal relationships with 11-15 years of working (p<0.05). Also, the intense hopeless nurses (61.5%) had higher LSS scores (p<0.05).
Conclusion: Nurses had a moderate level of life satisfaction and slightly hopeness. The high level of life satisfaction of the nurses who intense hopeness, the intensity of social activities, the ability to devote more time to themselves can be explaned. 

Kaynakça

 • Küçükoğlu Yalçın L, Özmen D. Emekli astsubayların yaşam doyumu ve umutsuzluk düzeyleri ilişkisi ve etkileyen faktörler. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi. 2019;35(3):93-102.
 • Özer M, Karabulut ÖÖ. Yaşlılarda yaşam doyumu. Turk Geriatri Derg. 2003;6(2):72-74.
 • Piotrkowska R, Jarzynkowski P, Książek J, Mędrzycka‐Dąbrowska W. Satisfaction with life of oncology nurses in Poland. Int Nurs Rev. 2019;66(3):374-380. doi:10.1111/inr.12521
 • Carpenito LJ. Hemşirelik Tanıları: El Kitabı. 13. baskı. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri; 2012.
 • Park EY, Choi YI, Kim JH. Psychometric properties of the Korean dispositional hope scale using the rasch analysis in stroke patients. Occup Ther Int. 2019. doi:10.1155/2019/7058415
 • Rueda-Jaimes GE, Castro-Rueda VA, Rangel-Martinez-Villalba AM, Moreno-Quijano C, Martinez-Salazar GA, Camacho PA. Validation of the Beck Hopelessness Scale in patients with suicide risk. Rev Psiquiatr Salud Ment (Engl Ed). 2018;11(2):86-93. doi:10.1016/j.rpsmen.2016.09.004
 • Karakuş H. Hemşirelerin iş tatmin düzeyleri: Sivas ili örneği. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (DÜSBED). 2011;3(6):46-57.
 • Benli SS, Yıldırım A. Hemşirelerde yaşam doyumu ve ölüme karşı tutum arasındaki ilişki. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2017;6(4):167-179.
 • Marć M, Bartosiewicz A, Burzyńska J, Binkowska-Bury M, Januszewicz P. The quality of life and readiness of Polish nurses to take new competences of drug prescribing. Medicine (Baltimore). 2018;97(36). doi:10.1097/MD.0000000000012129
 • Abbasi M, Zakerian A, Mehri A, ve ark. Investigation into effects of work-related quality of life and some related factors on cognitive failures among nurses. Int J Occup Saf Ergon. 2017;23(3):386-392. doi:10.1080/10803548.2016.1216991
 • Andresen IH, Hansen T, Grov EK. Norwegian nurses’ quality of life, job satisfaction, as well as intention to change jobs. Nord J Nurs Res. 2017;37(2):90-99. doi:10.1177/2057158516676429
 • Uslan UY. Public employees job satisfaction, life satisfaction and burnout levels’assessment by some socia-demographic factors. Journal of Human Sciences. 2016;13(2):3354-3372. doi:10.14687/jhs.v13i2.3983
 • Erci B, Yılmaz D, Budak F. Yaşlı bireylerde özbakım gücü ve yaşam doyumunun umut düzeylerine etkisi. J Psychatric Nurs. 2017;8(2):72-76. doi:10.14744/phd.2017.52714
 • Marilaf Caro M, San-Martín M, Delgado-Bolton R, Vivanco L. Empathy, loneliness, burnout, and life satisfaction in Chilean nurses of palliative care and homecare services. Enferm Clin. 2017;27(6):379-386. doi:10.1016/j.enfcli.2017.04.007
 • Una Cidon E, Cuadrillero Martin F, Hijas Villaizan M, Lopez Lara F. A pilot study of satisfaction in oncology nursing care: An indirect predictor of quality of care. Int J Health Care Qual Assur. 2012;25:106-117. doi:10.1108/09526861211198272
 • Diener E, Emmons RA, Larsen RJ, Griffin S. The satisfaction with life scale. J Pers Assess. 1985;49(1):71-75. doi:10.1207/s15327752jpa4901_13
 • Dağlı A, Baysal N. Yaşam doyumu ölçeğinin Türkçe‘ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2016;15(59):1250-1262. doi:10.17755/esosder.263229
 • Softa H, Karaahmetoğlu G, Erdoğan O, Yavuz S. Yaşlılarda yaşam doyumunu etkileyen bazı faktörlerin incelenmesi. Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi (YSAD). 2015;(1):12-21.
 • Beck AT, Weissman A, Lester D, Trexler L. The measurement of pessimism: The hopelessness scale. J Consult Clin Psychol. 1974;42(6):861-865. doi:10.1037/h0037562
 • Seber G. Beck umutsuzluk ölçeğinin geçerlik ve güvenirliği üzerine bir çalışma. Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Doçentlik Tezi. Eskişehir, Türkiye. 1991.
 • Shek DT, Li X. Perceived school performance, life satisfaction, and hopelessness: A 4-year longitudinal study of adolescents in Hong Kong. Soc Indic Res. 2016;126(2):921-934. doi:10.1007/s11205-015-0904-y
 • Karakurt P, Aşılar RH, Yıldırım A, Memiş Ş. Determination of hopelessness and quality of life in patients with heart disease: An example from Eastern Turkey. J Relig Health. 2018;57(6):2092-2107. doi:10.1007/s10943-017-0456-3
 • Hacimusalar Y, Kahve AC, Yasar AB, Aydin MS. Anxiety and hopelessness levels in COVID-19 pandemic: A comparative study of healthcare professionals and other community sample in Turkey. J Psychiatr Res. 2020;129:181-188. doi:10.1016/j.jpsychires.2020.07.024
 • Aktürk D, Şahin M. Ölümle çok karşılaşan servislerde çalışan hemşirelerle meslekleri gereği ölümle karşılaşmayan kişilerde ölüm kaygısı, sürekli kaygı ve umutsuzluk düzeylerinin karşılaştırılması. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi. 2019;6(7):9-23.
 • Yavuz M. Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde çalışan öğretmenlerin mesleki tükenmişlik düzeyleri ve yaşam doyumlarının incelenmesi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi. 2019;13(19):527-556. doi:10.26466/opus.601008
 • Camci G, Kavuran E. Hemşirelerin iş stresi ve tükenmişlik düzeyleri ile meslek ve yaşam doyumu düzeyleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2021;24(2):274-283. doi:10.17049/ataunihem.930846
 • Tekir Ö, Çevik C, Arık S, Ceylan G. Sağlık çalışanlarında tükenmişlik, iş doyumu düzeyleri ve yaşam doyumunun incelenmesi. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2016;18(2):51-63. doi:10.24938/kutfd.252677
 • Yeşilçınar İ, Yanık D, Şahin E, Tarhan R. Yoğun bakım hemşirelerinde ahlaki duyarlılık, iş motivasyonu ve umutsuzluk arasındaki ilişkinin belirlenmesi. Journal of Contemporary Medicine. 2019;10(4):578-584. doi:10.16899/jcm.706285
 • Kayaoğlu K, Polat H, Asi Karakaş S, Şahin Altun Ö. COVID-19 enfeksiyonunun hemşirelerin kaygı ve umutsuzluk düzeylerine etkisi. Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi. 2020. doi:10.5336/nurses.2020-80790
 • Taslak S, Işıkay Ç. Hemşirelik bölümü öğrencilerinin eğitim algıları ile kaygı ve umutsuzluk düzeylerine yönelik bir araştırma: Sağlık yüksekokulu örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2015;6(3):108-115.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

İbrahim TOPUZ (Sorumlu Yazar)
AMASYA ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
0000-0003-0540-2095
Türkiye

Destekleyen Kurum Bu çalışma herhangi bir kurum, kuruluş veya fon tarafından desteklenmemiştir.
Teşekkür Araştırmaya katılım gösteren bütün hemşirelere desteklerinden ötürü teşekkür ederim.
Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2021
Başvuru Tarihi 12 Eylül 2020
Kabul Tarihi 19 Ekim 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 6, Sayı 4

Kaynak Göster

AMA Topuz İ. Hemşirelerin Yaşam Doyumu ve Umutsuzluk Düzeyleri Arasındaki İlişki. OTSBD. 2021; 6(4): 472-481.

İndeks:  ULAKBİM TR Dizin; Türk MedlineKaynakca.info; Türkiye Atıf DiziniSobiad Atıf DiziniIndex Copernicus; International Institute of Organized Research (I2OR) EuroPubWorldCatZDBCROSSREFCABI (CAB Abstracts and Global Health)Creative Commons Lisansı

Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Makale gönderme süreçleri ve "Telif Hakkı Devir Formu" hakkında yardım almak için tıklayınız.