Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Hemşirelerin ve Hemşirelik Öğrencilerinin Bilişim Teknolojilerini Kullanma Durumları

Yıl 2018, Cilt: 1 Sayı: 1, 18 - 27, 30.12.2018

Öz

Amaç:Bilişim
teknolojisindeki gelişmeler bilginin erişilebilirliğini arttırmakta ve
paylaşımını hızlandırmaktadır.
 
Araştırmada, hemşire adayları ve hemşirelerin bilgiye erişim için
bilişim teknolojilerini kullanma durumlarının belirlenmesi amaçlandı. 

Yöntem:Tanımlayıcı
türde olan araştırmanın örneklemini 172 hemşirelik öğrencisi ve bir üniversite
hastanesinde çalışmakta olan 102 hemşire oluşturdu.
Veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen soru formu ve “Bilişim Teknolojilerinden
Yararlanma Ölçeği” ile toplandı. Veriler SPSS (Statistical Package for Social Sciences)
20.0 programı kullanılarak analiz edildi. 

Bulgular: Araştırma kapsamındaki kişilerin yaş ortalaması 26.8±8.8’dir.  Katılımcıların %96.1’i akıllı telefona sahip
olduğunu ve %91.2’si telefonunu bilgiye erişme aracı olarak kullandığını ifade
etti. Bilişim teknolojilerinden yararlanma ölçeğinin tüm alt boyutlarında
öğrenci hemşirelerin ortalama puanlarının hemşirelere göre daha yüksek olduğu
belirlendi. Bu farklılığın bilgi edinme, kendini ifade etme, oyun eğlence
(p<0.0001) ve iletişim (p=0.004) alt boyutlarında istatistiksel olarak
anlamlı olduğu araştırma ve inceleme alt boyutunda ise anlamlı olmadığı
saptandı (p=0.400). 

Sonuç: Hemşireler ve hemşirelik öğrencilerinin bilgi elde etme amacıyla en
fazla kullandığı bilişim teknolojisi ürünü akıllı telefonlardır. İletişim ve
bilgi edinme amacıyla bilişim teknolojilerinden yararlanma öğrenci hemşireler
arasında hemşirelere göre daha yaygındır. 

Kaynakça

 • Referans1: Chaudhry, B., Wang, J., Wu, S., Maglione M, Mojica W, Morton S.C.,… Shekelle PG. (2006). Systematic review: impact of health information technology on quality, efficiency, andcosts of medical care. Ann Intern Med, 144(10), 742-752.
 • Referans2: Urquhart, C., Currell, R., Grant, M.J., Hardiker, N.R. (2003). Nursing records ystems: effects on nursing practice and health care outcomes. The Cochrane Library, doi: 10.1002/14651858.CD002099.pub3.
 • Referans3: Rouleau, G., Gagnon, M.P., Côté, J. (2015). Impacts of information and communication technologies on nursing care: an overview of systematic reviews (protocol). Systematic reviews, 4(1), 75.
 • Referans4: Lindberg, B., Nilsson, C., Zotterman, D., Söderberg, S., Skär, L. (2013). Using information and communication technology in home care for communication between patients, family members, and health care professionals: a systematic review. International journal of Telemedicine and Applications, doi: 10.1155/2013/461829.
 • Referans5: Cipriano, P., Hamer. S. (2013). Enabling the ordinary: More time tocare. American Nurse Today, 8(11):2-4.
 • Referans6: Fernandez-Lopez, A., Rodriguez-Fortiz, M.J, Rodriguez-Almendros, M.L., Martinez-Segura, M.J. (2013). Mobile learning technology based on iOSdevices to supports tudents with special education needs. Computers & Education, 61, 77-90.
 • Referans7: Acemoglu, D. (2012). What does human capital do? A review of Goldinand Katz's The race between education and technology. Journal of EconomicLiterature, 50(2), 426-463.
 • Referans8: Jeffries, P.R. (2005). Technology trends in nursing education: Nextsteps. Journal of nursing education, 44(1), 3.
 • Referans9: Mackay, B.J, Anderson, J, Harding, T. (2017). Mobile technology in clinical teaching. Nurse education in practice, 22, 1-6.
 • Referans10: While, A., Dewsbury, G. (2011). Nursing and information and communication technology (ICT): a discussion of trends and future directions. International Journal of nursing Studies, 48(10), 1302-1310.
 • Referans11: Maurya, P., Penuli, Y., Kunwar, A., Lalia, H., Negi, V., Williams, A., Vandana, T. (2014). Impact of mobile phoneusage on psychosocial well being of student nurses. IOSR Journal of Nursing and Health Science (IOSR-JNHS), 3(6), 39-42.
 • Referans12: Dayapoglu, N., Kavurmaci, M., Karaman, S. (2016). There lationship between the problematic mobile phone use and life satisfaction, loneliness, andacademic performance in nursing students. International Journal of Caring Sciences, 9(2): 647.
 • Referans13: Wyatt, T., Krauskopf, P. (2012). E-health and nursing: Using smart phones to enhance nursing practice. Online Journal of Nursing Informatics (OJNI), 16(2).
 • Referans14: Prensky, M. (2001). Digital natives, digital immigrants part 1. On the Horizon, 9(5), 1-6.
 • Referans15: Karabulut, B. (2015). Bilgi toplumu çağında dijital yerliler, göçmenler ve melezler.(2015). Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21:11-23.Referans16: Özmusul, M. (2011). Bilisim Teknolojilerinden Yararlanma Ölçeginin gelistirilmesi. Kuramsal Eğitim bilim Dergisi, 4 (1):1-17.
 • Referans17: Stroehlein, M., Bayer, T. (2016). Social media and nursing today. SOJ Nur Health Care, 2(2):1-3.
 • Referans18: Mobasheri, M.H., King, D., Johnston, M., Gautama, S., Purkayastha, S., Darzi, A. (2015). The ownership and clinical use of smart phones by doctors and nurses in the UK: a multi centre surveys tudy. BMJ Innovations, 00:1-8.
 • Referans19: Wolters Kluwer Health Survey Finds Nurses and Healthcare Institutions Accepting Professional Use of Online Reference & Mobile Technology. (2018, 4 Şubat). Erişim adresi: https://www.prnewswire.com/news-releases/wolters-kluwer-health-survey-finds-nurses-and-healthcare-institutions-accepting-professional-use-of-online-reference--mobile-technology-274602791.html
 • Referans20: Kardaş, Ö.F., Karakaya, G. (2017). Hemşirelerin bilgisayar ve bilişim teknolojisini kullanma durumları. İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi, 27(2):126-130.
 • Referans21: Turhan K, Köse A. (2010). Hemşirelerin hemşirelik bilişimi hakkındaki düşüncelerinin değerlendirilmesi: Trabzon iline ait bir çalışma. VII. Ulusal Tıp Bilişimi Kongresi içinde (123-131ss) Trabzon, Türkiye.
 • Referans22: Brumini, G., Kovic, I., Zombori, D., Lulic, I., Petrovecki, M. (2006). Nurses attitudes towards computers: Cross sectional questionnaire study. Croatian Medical Journal, 46(1):101-104.
 • Referans23: Kaya, N., Aştı, T., Kaya, H., Kaçar, G. (2008). Hemşirelerin bilgisayar kullanımına ilişkin görüşlerinin belirlenmesi. Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi, 16(62), 83-89
 • Referans24: Karaahmetoğlu, G.U., Softa, H.K., Demirarslan, E. (2017). Hemşirelerin bilgisayar kullanımı. Sağlık Akademisi Kastamonu, 2(1):24-39.
 • Referans25: Kung, Y.M., Oh, S. (2014). Characteristics of nurses who use social media. CIN: Computers, Informatics, Nursing, 32(2):64–72. Referans26: Şahin, M.C., Schreglmann, S. (2012). BÖTE bölümü öğretmen adaylarının bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanma düzeyleri: Çukurova Üniversitesi örneği. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 247-258.
 • Referans27: Tüysüz, C., Balaman, F., Atalar, T. (2012). Eğitim Fakültesi öğrencilerinin internet kullanım amaçlarının belirlenmesi. Journal of Life Sciences, 1(1).
 • Referans28: Erdemir, F., Hanoğlu, Z., Akman, A. (2005). Hemşirelerin bilgisayar ve internet kullanma durumu ve hemşirelikte bilgisayar kullanımının değerine ilişkin görüşleri. 2. Ulusal Tıp Bilişimi Kongresi içinde (78-84ss) Antalya, Türkiye.
 • Referans29: Türkoğlu, J. (2010). Hemşirelerin bilişim teknolojisini kullanımı ve etkileyen faktörler. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı, İstanbul.
 • Referans30: Gül, A., Gençtürk, N.T., Bozkurt, G. (2004). Hemşireler arasında bilgisayar ve internet kullanım sıklığının incelenmesi. Journal of Anatolia Nursin gand Health Sciences, 7(3).
 • Referans31: Al Saqri, S.H., Alkwiese, P.J., Hernandez, T. (2016). Influence of utilization of social networking sites (sns) on study habits among Saudi Nursing Students in Ha’il University. Journal of Biology, Agriculture& Healthcare, 6(24):45-56.
 • Referans32: Jha, R.K., Shah, D.K., Basnet, S., Paudel, K.R., Sah, P., Sah, A.K., Adhikari, K. (2016). Facebook use and its effects on the life of health science students in a private medical college of Nepal. BMC Research Notes, 9(1):378.
 • Referans33: Erer, T.I., Çobaner, A.A. (2016). Use of ınternet and social media as a new communication medium among nurses. Journal of Human Sciences, 13(1), 1084-1093.
 • Referans34: Vorrink, S.N., Antonietti, A.M., Kort, H.S., Troosters, T., Zanen, P., Lammers, J.W.J. (2017). Technology use by older adults the Netherlands and its associations with demographics and health outcomes. Assistive Technology, 29(4), 188-196.
 • Referans35: Paul, G., Stegbauer, C. (2005). Is the digital divide between young and elderly people increasing? First Monday, 10(10).
 • Referans36: Broady, T., Chan, A., Caputi, P. (2010). Comparison of older and younger adults' attitudes towards and abilities with computers: Implications for training and learning. British Journal of Educational Technology, 41(3):473-485.
 • Referans37: Gatto, S.L., Tak, S.H. (2008). Computer, internet, and e-mail use among older adults: benefits and barriers. Educational Gerontology, 34(9),800-811.

The Use of Information Technologies by Nurses and Nursing Students

Yıl 2018, Cilt: 1 Sayı: 1, 18 - 27, 30.12.2018

Öz

Objective:
The developments in information technology increase the accessibility of
information and speed upsharing. In this research, it was aimed to determine
the use of information technology for nursing student and nurses to access
information.

Method: The
sample of the descriptive study consisted of 172 nursing students and 102
nurses working in a university hospital. The data were collected by the
questionnaire developed by the researchers and the "Scale of Utilizing Information
Technologies". Data were analyzed using the (Statistical Package for
Social Sciences) 20.0 program.

Results: The
average age of persons included study was 26.8±8.8. 96.1% of respondents said
that they had a smartphone and 91.2% said that they use thephone as a means of
accessing information. It was determined that the average scores of the nursing
student were higher than the nurses in all the subscales of the utilization of
information technologies. It was found that this difference was statistically
significant in getting information, self-expression,  game entertainment (p <0.0001),
communication (p = 0.004) and not significant in there search and analysis
sub-dimension (p = 0.400).

Conclusion: Smartphones
is the information technology products, which is most commonly used by nurses
and nursing students to obtain information. The use of information technology
for communication and getting informatio are more common among nursing students
than nurses.


Kaynakça

 • Referans1: Chaudhry, B., Wang, J., Wu, S., Maglione M, Mojica W, Morton S.C.,… Shekelle PG. (2006). Systematic review: impact of health information technology on quality, efficiency, andcosts of medical care. Ann Intern Med, 144(10), 742-752.
 • Referans2: Urquhart, C., Currell, R., Grant, M.J., Hardiker, N.R. (2003). Nursing records ystems: effects on nursing practice and health care outcomes. The Cochrane Library, doi: 10.1002/14651858.CD002099.pub3.
 • Referans3: Rouleau, G., Gagnon, M.P., Côté, J. (2015). Impacts of information and communication technologies on nursing care: an overview of systematic reviews (protocol). Systematic reviews, 4(1), 75.
 • Referans4: Lindberg, B., Nilsson, C., Zotterman, D., Söderberg, S., Skär, L. (2013). Using information and communication technology in home care for communication between patients, family members, and health care professionals: a systematic review. International journal of Telemedicine and Applications, doi: 10.1155/2013/461829.
 • Referans5: Cipriano, P., Hamer. S. (2013). Enabling the ordinary: More time tocare. American Nurse Today, 8(11):2-4.
 • Referans6: Fernandez-Lopez, A., Rodriguez-Fortiz, M.J, Rodriguez-Almendros, M.L., Martinez-Segura, M.J. (2013). Mobile learning technology based on iOSdevices to supports tudents with special education needs. Computers & Education, 61, 77-90.
 • Referans7: Acemoglu, D. (2012). What does human capital do? A review of Goldinand Katz's The race between education and technology. Journal of EconomicLiterature, 50(2), 426-463.
 • Referans8: Jeffries, P.R. (2005). Technology trends in nursing education: Nextsteps. Journal of nursing education, 44(1), 3.
 • Referans9: Mackay, B.J, Anderson, J, Harding, T. (2017). Mobile technology in clinical teaching. Nurse education in practice, 22, 1-6.
 • Referans10: While, A., Dewsbury, G. (2011). Nursing and information and communication technology (ICT): a discussion of trends and future directions. International Journal of nursing Studies, 48(10), 1302-1310.
 • Referans11: Maurya, P., Penuli, Y., Kunwar, A., Lalia, H., Negi, V., Williams, A., Vandana, T. (2014). Impact of mobile phoneusage on psychosocial well being of student nurses. IOSR Journal of Nursing and Health Science (IOSR-JNHS), 3(6), 39-42.
 • Referans12: Dayapoglu, N., Kavurmaci, M., Karaman, S. (2016). There lationship between the problematic mobile phone use and life satisfaction, loneliness, andacademic performance in nursing students. International Journal of Caring Sciences, 9(2): 647.
 • Referans13: Wyatt, T., Krauskopf, P. (2012). E-health and nursing: Using smart phones to enhance nursing practice. Online Journal of Nursing Informatics (OJNI), 16(2).
 • Referans14: Prensky, M. (2001). Digital natives, digital immigrants part 1. On the Horizon, 9(5), 1-6.
 • Referans15: Karabulut, B. (2015). Bilgi toplumu çağında dijital yerliler, göçmenler ve melezler.(2015). Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21:11-23.Referans16: Özmusul, M. (2011). Bilisim Teknolojilerinden Yararlanma Ölçeginin gelistirilmesi. Kuramsal Eğitim bilim Dergisi, 4 (1):1-17.
 • Referans17: Stroehlein, M., Bayer, T. (2016). Social media and nursing today. SOJ Nur Health Care, 2(2):1-3.
 • Referans18: Mobasheri, M.H., King, D., Johnston, M., Gautama, S., Purkayastha, S., Darzi, A. (2015). The ownership and clinical use of smart phones by doctors and nurses in the UK: a multi centre surveys tudy. BMJ Innovations, 00:1-8.
 • Referans19: Wolters Kluwer Health Survey Finds Nurses and Healthcare Institutions Accepting Professional Use of Online Reference & Mobile Technology. (2018, 4 Şubat). Erişim adresi: https://www.prnewswire.com/news-releases/wolters-kluwer-health-survey-finds-nurses-and-healthcare-institutions-accepting-professional-use-of-online-reference--mobile-technology-274602791.html
 • Referans20: Kardaş, Ö.F., Karakaya, G. (2017). Hemşirelerin bilgisayar ve bilişim teknolojisini kullanma durumları. İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi, 27(2):126-130.
 • Referans21: Turhan K, Köse A. (2010). Hemşirelerin hemşirelik bilişimi hakkındaki düşüncelerinin değerlendirilmesi: Trabzon iline ait bir çalışma. VII. Ulusal Tıp Bilişimi Kongresi içinde (123-131ss) Trabzon, Türkiye.
 • Referans22: Brumini, G., Kovic, I., Zombori, D., Lulic, I., Petrovecki, M. (2006). Nurses attitudes towards computers: Cross sectional questionnaire study. Croatian Medical Journal, 46(1):101-104.
 • Referans23: Kaya, N., Aştı, T., Kaya, H., Kaçar, G. (2008). Hemşirelerin bilgisayar kullanımına ilişkin görüşlerinin belirlenmesi. Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi, 16(62), 83-89
 • Referans24: Karaahmetoğlu, G.U., Softa, H.K., Demirarslan, E. (2017). Hemşirelerin bilgisayar kullanımı. Sağlık Akademisi Kastamonu, 2(1):24-39.
 • Referans25: Kung, Y.M., Oh, S. (2014). Characteristics of nurses who use social media. CIN: Computers, Informatics, Nursing, 32(2):64–72. Referans26: Şahin, M.C., Schreglmann, S. (2012). BÖTE bölümü öğretmen adaylarının bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanma düzeyleri: Çukurova Üniversitesi örneği. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 247-258.
 • Referans27: Tüysüz, C., Balaman, F., Atalar, T. (2012). Eğitim Fakültesi öğrencilerinin internet kullanım amaçlarının belirlenmesi. Journal of Life Sciences, 1(1).
 • Referans28: Erdemir, F., Hanoğlu, Z., Akman, A. (2005). Hemşirelerin bilgisayar ve internet kullanma durumu ve hemşirelikte bilgisayar kullanımının değerine ilişkin görüşleri. 2. Ulusal Tıp Bilişimi Kongresi içinde (78-84ss) Antalya, Türkiye.
 • Referans29: Türkoğlu, J. (2010). Hemşirelerin bilişim teknolojisini kullanımı ve etkileyen faktörler. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı, İstanbul.
 • Referans30: Gül, A., Gençtürk, N.T., Bozkurt, G. (2004). Hemşireler arasında bilgisayar ve internet kullanım sıklığının incelenmesi. Journal of Anatolia Nursin gand Health Sciences, 7(3).
 • Referans31: Al Saqri, S.H., Alkwiese, P.J., Hernandez, T. (2016). Influence of utilization of social networking sites (sns) on study habits among Saudi Nursing Students in Ha’il University. Journal of Biology, Agriculture& Healthcare, 6(24):45-56.
 • Referans32: Jha, R.K., Shah, D.K., Basnet, S., Paudel, K.R., Sah, P., Sah, A.K., Adhikari, K. (2016). Facebook use and its effects on the life of health science students in a private medical college of Nepal. BMC Research Notes, 9(1):378.
 • Referans33: Erer, T.I., Çobaner, A.A. (2016). Use of ınternet and social media as a new communication medium among nurses. Journal of Human Sciences, 13(1), 1084-1093.
 • Referans34: Vorrink, S.N., Antonietti, A.M., Kort, H.S., Troosters, T., Zanen, P., Lammers, J.W.J. (2017). Technology use by older adults the Netherlands and its associations with demographics and health outcomes. Assistive Technology, 29(4), 188-196.
 • Referans35: Paul, G., Stegbauer, C. (2005). Is the digital divide between young and elderly people increasing? First Monday, 10(10).
 • Referans36: Broady, T., Chan, A., Caputi, P. (2010). Comparison of older and younger adults' attitudes towards and abilities with computers: Implications for training and learning. British Journal of Educational Technology, 41(3):473-485.
 • Referans37: Gatto, S.L., Tak, S.H. (2008). Computer, internet, and e-mail use among older adults: benefits and barriers. Educational Gerontology, 34(9),800-811.
Toplam 35 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Hemşirelik
Bölüm Araştırma
Yazarlar

Zeynep Tatlı

Aydanur Aydın

Perihan Şimşek

Merve Özdemir Bu kişi benim

Sefa Gölbaşı Bu kişi benim

Semra Karacan Bu kişi benim

Ayla Gürsoy

Abdülkadir Gündüz

Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2018
Gönderilme Tarihi 15 Eylül 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2018 Cilt: 1 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Tatlı, Z., Aydın, A., Şimşek, P., Özdemir, M., vd. (2018). Hemşirelerin ve Hemşirelik Öğrencilerinin Bilişim Teknolojilerini Kullanma Durumları. Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi, 1(1), 18-27.