Derleme
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Professional Organization In Nursing

Yıl 2019, Cilt: 2 Sayı: 2, 131 - 138, 30.09.2019

Öz

Kaynakça

 • Adıgüzel, O, Tanrıverdi, H, Özkan D S. (2011). Mesleki profesyonellik ve bir meslek mensupları olarak hemşireler örneği. Yönetim Bilimleri Dergisi, Journal of Administrative Sciences, 9(2):239-259.
 • Bahtiyar, G, Tursun, P, Kaya, M. (2006). Marmara üniversitesi hemşirelik yüksekokulu öğrencilerinin hemşirelikte mesleki dayanışma ve örgütlenme ile ilgili görüşlerin incelenmesi. 5. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 20-21 Nisan, Şanlıurfa, s.78.
 • Ceylan, S, Turan, T. (2005). Sağlık yüksekokulu öğrencilerinin mesleki örgütler ve dergiler hakkındaki bilgileri ve beklentileri. 3.Uluslararası-10. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 7-10 Eylül, İzmir.
 • Dikmen, Y, Kara Y.D, Yıldırım U.Y. (2016). Hemşirelerin otonomi düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi, (8):72-87. Doi: 10.17371/Uhd.2016823282.
 • Erbil, N, Öztorun, F, Deniz, G. (2005). Hemşirelerin güç ve örgütlenme konusunda görüş, tutum ve davranışlarının belirlenmesi. IV. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongre Özet Kitabı, Ordu, s.282. (5-6 Mayıs 2005 tarihinde poster bildiri olarak sunulmuştur.)
 • Görgülü, Ü, Deniz, S, Kacar, S. (2005). Hemşirelikte mesleki örgütlenme, IV. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Özet Kitabı, Ordu, (5-6 Mayıs 2005 tarihinde poster bildiri olarak sunulmuştur.)
 • Harmancı, A. K, Baykal, Ü. (2006). Hemşirelerin mesleki ve sendikal örgütlenmelere ilişkin görüşleri. İstanbul Üniversitesi F.N.H.Y.0. Dergisi, 14(56):194-206.
 • Karadağ, A, Hisar, F Özhan Elbaş, N. (2007). The level of professionalism among nurses in Turkey. Journal of Nursing Scholarship, 39(4):371-374. DOI:10.1111/j.1547-5069.2007.00195.x
 • Karagözoğlu, Ş, Kangallı, P, (2009). Autonomy levels among nurses: professional-institutional factors that affectautonomy. Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences, 29 (5):1085-1097.
 • Kiper, S, Koştu, N. (2010). Denizli sağlık yüksekokulu son sınıf öğrencilerinin mesleki örgütlenme konusundaki görüşleri, Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, 5(14), 1-14.
 • Korkmaz, F, Görgülü, S. (2010). Hemşirelerin meslek ölçütleri bağlamında hemşirelik mesleğine ilişkin görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Dergisi,17(1):1-17.
 • Korkmaz, F. (2011). Meslekleşme ve ülkemizde hemşirelik. Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi, 18(2):59-67.
 • Korkut, H. (2005). Hemşirelerin mesleki dernekleri ve dernekler kanununa ilişkin bilgileri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara, Türkiye.
 • Küçükoğlu, S, Çelebioğlu, A, Miroğlu, A, Çağlar, G, Neslihan, B. (2014). Hemşirelik öğrencilerinin mesleki dernekler hakkındaki farkındalıklarının belirlenmesi. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 3(1):9-14.
 • Külcü, Ö, Dalkıran, Ö. (2013). Bilgi profesyonellerinin meslek derneklerine bakışı: TKD ve ÜNAK örneklerinin değerlendirilmesi. Türk Kütüphaneciliği; 27(2):340-60.
 • Merih, Y. D, Arslan, H. (2012). Hemşire ve ebelerin mesleki bilinç-örgütlenmeye yönelik görüşlerinin ve iş doyumlarının belirlenmesi. Hemşirelikte Eğitim Ve Araştırma Dergisi, 9(3):40-46.
 • Özsoy, S, Ateş, E, Konal, E. (2016). Türkiye' de hemşirelik dernekleri ve internet ortamındaki profilleri. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi 32(3):50-64.
 • Şayık, D. (2012). Çocuk kliniklerinde çalışan hemşirelerin mesleki dernekler hakkında bilgilendirilmelerinin, örgüte üye olma durumlarına etkisi. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, Türkiye.
 • Tosun, Ö, Bayat, M, Erdem, E, Korkmaz, Z, Avcı, Ö. (2014). Klinik sorumlu hemşirelerin sosyotropi otonomi kişilik özellikleri. Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 23(2):99-103.
 • Ünsal, A, Yıldırım T, Aymelek N. (2010). Öğrencilere verilen eğitimin hemşirelik derneklerine ilişkin bilgi düzeylerine etkisi. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim Ve Sanatı Dergisi, 3(2):25-34.
 • Yalnız, Ş. N, Dağ, G. S.(2017). Hemşirelerin mesleki örgütlere ve profesyonel etkinliklere ilişkin görüşlerinin ve katılım düzeylerinin incelenmesi. Sağlık Bakım Ve Hasta Hizmetleri Daire Başkanlığı Bakım Hizmetlerinde Mesleki Bilimsel Çalışmalar Bülteni, Temmuz-Eylül:6-16. https://dosyamerkez.saglik.gov.tr/Eklenti/23883,bakim-hizmetlerinde-bilim
 • Yiğit, R, Esenay, F. I, Derebent, E. (2007). Türkiye’de hemşirelik son sınıf öğrencilerinin profili. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 11(3):1-1 THD (2019) Tarihçe. Erişim tarihi:04.02.2019, www.turkhemsirelerdernegi.org.tr/tr/thd/tarihce.aspx
 • ……:Dernek sorgulama. Erişim Tarihi 17.09.2019, https://www.turkiye.gov.tr/icisleri-ddb-dernek-sorgulama?asama=2

Hemşirelikte Mesleki Örgütlenme

Yıl 2019, Cilt: 2 Sayı: 2, 131 - 138, 30.09.2019

Öz

Mesleklerin,
profesyonel gelişimi ve güç birliği sağlayabilmelerinde mesleki örgütlerin
varlığı ve etkinliği önemli bir yere sahiptir. Bu doğrultuda hemşirelerin her
alanda güç kazanmasının en iyi yolu, belirli amaçlara ulaşmak için birlikte
hareket edebilmeleridir. Birlikte hareket edebilme konusundaki en büyük güç
kaynağı ise mesleki örgütlenmedir. Hemşirelik alanındaki örgütlenme son
yıllarda mesleki örgütlenmeden çok mesleki organizasyon çeşitliliğinin artması
şeklinde yaşanmaktadır. Farklı hemşirelik alanlarında genel ve özel amaçlı
dernekler kurulmaya başlanmıştır. Ancak hemşirelerin mesleki örgütlenmelerine
ilişkin yapılan araştırmalarda, çalışan hemşire
sayısına oranla, mesleki derneklere üye olan ya da olmayı düşünen hemşire sayısının yeterli seviyede olmadığı
görülmektedir. Ayrıca hemşirelerin mesleki bilinç ve örgütlenmeye yönelik
bilgilerinin istendik düzeyde olmadığı anlaşılmaktadır. Bu konuda etkin
liderlerin ve rol modellerin olmaması da bu alandaki en önemli eksiklikler
arasında yer almaktadır. Bu derlemede hemşirelikte
mesleki örgütlenmenin gelişim süreci ve bu süreç için öneriler ele alınmış olup
literatüre katkı sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. 

Kaynakça

 • Adıgüzel, O, Tanrıverdi, H, Özkan D S. (2011). Mesleki profesyonellik ve bir meslek mensupları olarak hemşireler örneği. Yönetim Bilimleri Dergisi, Journal of Administrative Sciences, 9(2):239-259.
 • Bahtiyar, G, Tursun, P, Kaya, M. (2006). Marmara üniversitesi hemşirelik yüksekokulu öğrencilerinin hemşirelikte mesleki dayanışma ve örgütlenme ile ilgili görüşlerin incelenmesi. 5. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 20-21 Nisan, Şanlıurfa, s.78.
 • Ceylan, S, Turan, T. (2005). Sağlık yüksekokulu öğrencilerinin mesleki örgütler ve dergiler hakkındaki bilgileri ve beklentileri. 3.Uluslararası-10. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 7-10 Eylül, İzmir.
 • Dikmen, Y, Kara Y.D, Yıldırım U.Y. (2016). Hemşirelerin otonomi düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi, (8):72-87. Doi: 10.17371/Uhd.2016823282.
 • Erbil, N, Öztorun, F, Deniz, G. (2005). Hemşirelerin güç ve örgütlenme konusunda görüş, tutum ve davranışlarının belirlenmesi. IV. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongre Özet Kitabı, Ordu, s.282. (5-6 Mayıs 2005 tarihinde poster bildiri olarak sunulmuştur.)
 • Görgülü, Ü, Deniz, S, Kacar, S. (2005). Hemşirelikte mesleki örgütlenme, IV. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Özet Kitabı, Ordu, (5-6 Mayıs 2005 tarihinde poster bildiri olarak sunulmuştur.)
 • Harmancı, A. K, Baykal, Ü. (2006). Hemşirelerin mesleki ve sendikal örgütlenmelere ilişkin görüşleri. İstanbul Üniversitesi F.N.H.Y.0. Dergisi, 14(56):194-206.
 • Karadağ, A, Hisar, F Özhan Elbaş, N. (2007). The level of professionalism among nurses in Turkey. Journal of Nursing Scholarship, 39(4):371-374. DOI:10.1111/j.1547-5069.2007.00195.x
 • Karagözoğlu, Ş, Kangallı, P, (2009). Autonomy levels among nurses: professional-institutional factors that affectautonomy. Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences, 29 (5):1085-1097.
 • Kiper, S, Koştu, N. (2010). Denizli sağlık yüksekokulu son sınıf öğrencilerinin mesleki örgütlenme konusundaki görüşleri, Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, 5(14), 1-14.
 • Korkmaz, F, Görgülü, S. (2010). Hemşirelerin meslek ölçütleri bağlamında hemşirelik mesleğine ilişkin görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Dergisi,17(1):1-17.
 • Korkmaz, F. (2011). Meslekleşme ve ülkemizde hemşirelik. Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi, 18(2):59-67.
 • Korkut, H. (2005). Hemşirelerin mesleki dernekleri ve dernekler kanununa ilişkin bilgileri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara, Türkiye.
 • Küçükoğlu, S, Çelebioğlu, A, Miroğlu, A, Çağlar, G, Neslihan, B. (2014). Hemşirelik öğrencilerinin mesleki dernekler hakkındaki farkındalıklarının belirlenmesi. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 3(1):9-14.
 • Külcü, Ö, Dalkıran, Ö. (2013). Bilgi profesyonellerinin meslek derneklerine bakışı: TKD ve ÜNAK örneklerinin değerlendirilmesi. Türk Kütüphaneciliği; 27(2):340-60.
 • Merih, Y. D, Arslan, H. (2012). Hemşire ve ebelerin mesleki bilinç-örgütlenmeye yönelik görüşlerinin ve iş doyumlarının belirlenmesi. Hemşirelikte Eğitim Ve Araştırma Dergisi, 9(3):40-46.
 • Özsoy, S, Ateş, E, Konal, E. (2016). Türkiye' de hemşirelik dernekleri ve internet ortamındaki profilleri. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi 32(3):50-64.
 • Şayık, D. (2012). Çocuk kliniklerinde çalışan hemşirelerin mesleki dernekler hakkında bilgilendirilmelerinin, örgüte üye olma durumlarına etkisi. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, Türkiye.
 • Tosun, Ö, Bayat, M, Erdem, E, Korkmaz, Z, Avcı, Ö. (2014). Klinik sorumlu hemşirelerin sosyotropi otonomi kişilik özellikleri. Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 23(2):99-103.
 • Ünsal, A, Yıldırım T, Aymelek N. (2010). Öğrencilere verilen eğitimin hemşirelik derneklerine ilişkin bilgi düzeylerine etkisi. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim Ve Sanatı Dergisi, 3(2):25-34.
 • Yalnız, Ş. N, Dağ, G. S.(2017). Hemşirelerin mesleki örgütlere ve profesyonel etkinliklere ilişkin görüşlerinin ve katılım düzeylerinin incelenmesi. Sağlık Bakım Ve Hasta Hizmetleri Daire Başkanlığı Bakım Hizmetlerinde Mesleki Bilimsel Çalışmalar Bülteni, Temmuz-Eylül:6-16. https://dosyamerkez.saglik.gov.tr/Eklenti/23883,bakim-hizmetlerinde-bilim
 • Yiğit, R, Esenay, F. I, Derebent, E. (2007). Türkiye’de hemşirelik son sınıf öğrencilerinin profili. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 11(3):1-1 THD (2019) Tarihçe. Erişim tarihi:04.02.2019, www.turkhemsirelerdernegi.org.tr/tr/thd/tarihce.aspx
 • ……:Dernek sorgulama. Erişim Tarihi 17.09.2019, https://www.turkiye.gov.tr/icisleri-ddb-dernek-sorgulama?asama=2

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Hemşirelik
Bölüm Derleme
Yazarlar

Berra YILMAZ KUŞAKLI
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Hemşirelikte Yönetim Doktora Öğrencisi
0000-0002-5612-9554
Türkiye


Gülbahar ÇETİN Bu kişi benim
İSTANBUL ÇATALCA İLYAS ÇOKAY DEVLET HASTANESİ
0000-0002-0912-4793
Türkiye


Aysun YERKÖY ATEŞ Bu kişi benim

0000-0001-7549-2546
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Eylül 2019
Gönderilme Tarihi 5 Şubat 2019
Kabul Tarihi 28 Eylül 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 2 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Yılmaz Kuşaklı, B. , Çetin, G. & Yerköy Ateş, A. (2019). Hemşirelikte Mesleki Örgütlenme . Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi , 2 (2) , 131-138 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ouhcd/issue/49155/522441