BibTex RIS Kaynak Göster

Yazma becerisine yönelik kazanımların ortaokulda gerçekleşme düzeyi / Realization of gains related to writing skills in the secondary school

Yıl 2013, Cilt: 1 Sayı: 1, 45 - 56, 01.07.2013

Öz

Bu çalışmada ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin Türkçe öğretim programında belirlenen yazma amaç ve kazanımlarını gerçekleştirme düzeylerini tespit etmek amaçlanmıştır. Bu amaçla aynı öğrencilere güz ve bahar yarıyıllarında olmak üzere üç ay arayla iki kompozisyon yazdırılmıştır. Elde edilen veriler Türkçe öğretim programında yer alan altı yazma amacı ve kırk iki yazma kazanımından seçilen yirmi yedisi doğrultusunda analiz edilmiş; çeşitli değişkenlerle ilişkisi SPSS 16 paket programında değerlendirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubu, Ankara ilindeki ortaokullarda öğrenim gören 1170 sekizinci sınıf öğrencisidir. Betimsel (survey) yöntemlerden tarama yaklaşımına göre yapılan çalışmada öğrencilerin yazma amaç ve kazanımlarını gerçekleştirme düzeylerinin genel olarak bakıldığında çok yetersiz olmadığı içerik boyutunda nitelendirilen kazanımların büyük çoğunluğunun öğrenciler tarafından edinilerek yazılı anlatımlara yansıtıldığı; biçim boyutunda özellikle noktalama işaretleri yazım kurallarına uyma ve imla hataları noktasında kazanımların düşük oranda edinildiği ve tür olarak öğrencilerin yoğunlukla düşünce ve olay yazıları oluşturmayın tercih ettikleri bulgularına ulaşılmıştır.

Kaynakça

 • Akyol, H. (2000). Yazı öğretimi, Millî Eğitim Dergisi, S. 146, s. 37-48.
 • Alkan, Z. N. (2007). İlköğretim beşinci sinif öğrencilerinin yazili anlatim hatalari. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • Binyazar, A. ve Özdemir, E.. ( 1998). Yazma öğretimi yazma sanati. İstanbul: Papirüs Yayınları.
 • Büyükikiz, K. K. (2007). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin yazılı anlatım becerilerinin söz dizimi ve anlatım bozukluğu açısından değerlendirilmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Calhoun, S., ve Haley, J. (2003). Improving student writing through different writing styles. Chicago: Saint Xavier University & IRI/Skylight. (ERIC Document Reproduction Service No. ED473052)
 • Coşkun, E. (2007). Yazma eğitimi. A. Kırkkılıç ve H. Akyol (Ed.) içinde, İlköğretimde Türkçe öğretimi (ss. 49-91). Ankara: Pegem Akademi.
 • Çepni, S. (2007). Araştırma ve proje çalişmalarina giriş (3.Baskı), Trabzon.
 • Yavuz, K., Yetiş, K. ve Birinci, N. (2003). Üniversite türk dili ve kompozisyon dersleri, İstanbul: Bayrak Basın Yayın Tanıtım.
 • Demirel, Ö. (1999). İlköğretim okullarında türkçe öğretimi, İstanbul: Öğretmen Kitapları Dizisi, MEB.
 • Demirel, Ö. (2003). Türkçe öğretimi, Ankara: Pegem A Yayıncılık
 • Deniz, K. (2000). Yazılı anlatım becerileri bakımından köy ve kent beşinci sınıf öğrencilerinin durumu. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Ekinci Çelikpazu, E. (2006). Erzurum merkez ilçe ilköğretim 6. sınıf öğrencilerinin yazılı anlatım becerileri üzerine bir araştırma. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.
 • Göğüş, B. (1978). Orta dereceli okullarimizda türkçe ve yazin eğitimi, İstanbul: Gül Yayınevi.
 • Güleryüz, H. (2003). Yaratıcı çocuk edebiyatı. Ankara: Pegema Yayıncılık.
 • Ince, V. M. (2006). İlköğretim 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin yazılı anlatim becerilerinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Muğla Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla.
 • MEB. (2006). İlköğretim türkçe dersi 6-8. sınıflar öğretim programı. Ankara: MEB Yayınları.
 • Sallabaş, M. E. (2007). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin kendini yazılı olarak ifade etme kazanımlarina ulaşma düzeyi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Sever, S. (2004). Türkçe öğretimi ve tam öğrenme. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Tansel, F. A. (1975). İyi ve doğru yazma usulleri. İstanbul: Milli Kültür Yayınları.
 • Özbay, M. (1995). Ankara merkez ortaokullarindaki üçüncü sınıf öğrencilerin yazılı anlatım becerileri üzerine bir araştırma. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Özbay, M. (2007) Türkçe özel öğretim yöntemleri II (2.baskı), Ankara: Öncü Yayınevi.
 • Ülper, H. (2008). Bilişsel süreç modeline göre hazırlanan yazma öğretimi programının öğrenci başarısina etkisi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Vardar, B. (1982). Dilbilimin temel kavram ve ilkeleri, Ankara; TDK Yayınları.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (5.baskı). Ankara: Seçkin Matbaası.
Yıl 2013, Cilt: 1 Sayı: 1, 45 - 56, 01.07.2013

Öz

Kaynakça

 • Akyol, H. (2000). Yazı öğretimi, Millî Eğitim Dergisi, S. 146, s. 37-48.
 • Alkan, Z. N. (2007). İlköğretim beşinci sinif öğrencilerinin yazili anlatim hatalari. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • Binyazar, A. ve Özdemir, E.. ( 1998). Yazma öğretimi yazma sanati. İstanbul: Papirüs Yayınları.
 • Büyükikiz, K. K. (2007). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin yazılı anlatım becerilerinin söz dizimi ve anlatım bozukluğu açısından değerlendirilmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Calhoun, S., ve Haley, J. (2003). Improving student writing through different writing styles. Chicago: Saint Xavier University & IRI/Skylight. (ERIC Document Reproduction Service No. ED473052)
 • Coşkun, E. (2007). Yazma eğitimi. A. Kırkkılıç ve H. Akyol (Ed.) içinde, İlköğretimde Türkçe öğretimi (ss. 49-91). Ankara: Pegem Akademi.
 • Çepni, S. (2007). Araştırma ve proje çalişmalarina giriş (3.Baskı), Trabzon.
 • Yavuz, K., Yetiş, K. ve Birinci, N. (2003). Üniversite türk dili ve kompozisyon dersleri, İstanbul: Bayrak Basın Yayın Tanıtım.
 • Demirel, Ö. (1999). İlköğretim okullarında türkçe öğretimi, İstanbul: Öğretmen Kitapları Dizisi, MEB.
 • Demirel, Ö. (2003). Türkçe öğretimi, Ankara: Pegem A Yayıncılık
 • Deniz, K. (2000). Yazılı anlatım becerileri bakımından köy ve kent beşinci sınıf öğrencilerinin durumu. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Ekinci Çelikpazu, E. (2006). Erzurum merkez ilçe ilköğretim 6. sınıf öğrencilerinin yazılı anlatım becerileri üzerine bir araştırma. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.
 • Göğüş, B. (1978). Orta dereceli okullarimizda türkçe ve yazin eğitimi, İstanbul: Gül Yayınevi.
 • Güleryüz, H. (2003). Yaratıcı çocuk edebiyatı. Ankara: Pegema Yayıncılık.
 • Ince, V. M. (2006). İlköğretim 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin yazılı anlatim becerilerinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Muğla Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla.
 • MEB. (2006). İlköğretim türkçe dersi 6-8. sınıflar öğretim programı. Ankara: MEB Yayınları.
 • Sallabaş, M. E. (2007). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin kendini yazılı olarak ifade etme kazanımlarina ulaşma düzeyi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Sever, S. (2004). Türkçe öğretimi ve tam öğrenme. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Tansel, F. A. (1975). İyi ve doğru yazma usulleri. İstanbul: Milli Kültür Yayınları.
 • Özbay, M. (1995). Ankara merkez ortaokullarindaki üçüncü sınıf öğrencilerin yazılı anlatım becerileri üzerine bir araştırma. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Özbay, M. (2007) Türkçe özel öğretim yöntemleri II (2.baskı), Ankara: Öncü Yayınevi.
 • Ülper, H. (2008). Bilişsel süreç modeline göre hazırlanan yazma öğretimi programının öğrenci başarısina etkisi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Vardar, B. (1982). Dilbilimin temel kavram ve ilkeleri, Ankara; TDK Yayınları.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (5.baskı). Ankara: Seçkin Matbaası.
Toplam 24 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Tazegül Demir

Yayımlanma Tarihi 1 Temmuz 2013
Gönderilme Tarihi 31 Mayıs 2013
Yayımlandığı Sayı Yıl 2013 Cilt: 1 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Demir, T. (2013). Yazma becerisine yönelik kazanımların ortaokulda gerçekleşme düzeyi / Realization of gains related to writing skills in the secondary school. Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları, 1(1), 45-56.


Creative Commons Lisansı
Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları / Research in Reading & Writing Instruction Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.