Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

İlkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin okuma alışkanlıkları ile doğru yazma becerileri arasındaki ilişki

Yıl 2019, Cilt: 7 Sayı: 2, 87 - 95, 31.12.2019
https://doi.org/10.35233/oyea.571160

Öz
Gaziantep Şahinbey ilçesinde bir ilkokulda bulunan dördüncü sınıf öğrencilerinin okuma alışkanlıkları
ile doğru yazma becerileri arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik bu
araştırmada nicel verilerden yararlanılmıştır. Toplamda 211 öğrenci üzerinde
uygulanan araştırmada,  dördüncü sınıf
öğrencilerinin okuma alışkanlıklarını ölçmeye yönelik ‘Okuma Sıklığı Anket’i
kullanılmıştır. Bunlara ek olarak, öğrencilerin istedikleri bir konuda
kompozisyon yazmaları istenmiş ve bu kompozisyonlar yazılı anlatım
değerlendirme formu esas alınarak iki uzman tarafından değerlendirilmiştir.
Öğrencilerin kompozisyon yazmaları ile okuma sıklıklarını ölçmeye yönelik anket
eşzamanlı gerçekleştirilmiştir. Verilerin analizinde betimsel istatistiklerden
(frekans ve yüzde), t-testinden ve tek yönlü ANOVA analizinden
yararlanılmıştır. Öğrencilerin okuma alışkanlıkları ile doğru yazma becerileri arasında
ilişki Pearson korelasyon katsayısıyla incelenmiştir. Sonuç olarak ilkokul dördüncü.
sınıf öğrencilerinin okuma alışkanlıkları ve doğru yazma becerileri arasında
pozitif yönde ve anlamlı düzeyde bir ilişkinin olduğu saptanmıştır. Ayrıca
Türkçe dersi akademik başarı puanları arasındaki artışın okuma sıklığı ile
paralellik gösterdiği belirlenmiştir.

Kaynakça

  • Acat, B., Demiral, H., ve Arın, A. (2008). Okuma alışkanlığı göstergelerine göre ilköğretim öğrencilerinin durumları. Türkçe Öğretimi Kongresi (18-20 Mayıs 2008).Akar, C., Başaran, M., ve Kara, M. (2016). İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin eleştirel okuma becerilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Electronic Turkish Studies, 11(3).Akyol, H. (2005). Türkçe ilk okuma yazma öğretimi (4. baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.Arıcı, A. F.(2012). Okuma eğitimi (3. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.Baş, G. ve Şahin, C. (2012). İlköğretim öğrencilerinin okuma tutumları, yazma eğilimleri ile Türkçe dersindeki akademik başarıları arasındaki ilişki. Turkish Studies, 7(3), 555 -572.Başaran, M., ve Seyit, A. (2009). İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin okumaya ilişkin tutumlarının incelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(1).Bayram, O. (1990). İlkokul çağı çocuklarının okuma alışkanlığı ve Yenimahalle ilçe halk kütüphanesi gezici kütüphane hizmeti, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.Can, R., Türkyılmaz, M., ve Karadeniz, A. (2010). Ergenlik dönemi öğrencilerinin okuma alışkanlıkları. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(3), 1-21.Çelik, A. (2012). İlköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin yazılı anlatım becerilerinin farklı değişkenler açısından değerlendirilmesi. Eğitim Araştırmaları, 13.Çiftçi, Ö., ve Temizyürek, F. (2008). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama becerilerinin ölçülmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(9).
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Nida Eminoğlu

Yeşim Özer Özkan Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2019
Gönderilme Tarihi 28 Mayıs 2019
Kabul Tarihi 31 Aralık 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 7 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Eminoğlu, N., & Özkan, Y. Ö. (2019). İlkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin okuma alışkanlıkları ile doğru yazma becerileri arasındaki ilişki. Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları, 7(2), 87-95. https://doi.org/10.35233/oyea.571160


Creative Commons Lisansı
Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları / Research in Reading & Writing Instruction Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.