Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Türkçe ders kitaplarının PISA okuma yeterlik düzeyleri ile imtihanı

Yıl 2019, Cilt: 7 Sayı: 2, 96 - 109, 31.12.2019
https://doi.org/10.35233/oyea.659740

Öz

Okuduğunu anlama her ne kadar Türkçe dersine özgü geliştirilmesi gereken bir beceri olarak kabul edilse de okuma bir “ara disiplin becerisi” olup diğer derslerde de geliştirilmesi beklenen bir beceridir ve araştırmalar okuma becerisine sahip olmayan öğrencilerin diğer derslerde de başarılı olamayacağını ortaya koymuştur. Araştırmada 2019-2020 döneminde ortaokullarda okutulan 5, 6, 7 ve 8. sınıf Türkçe ders kitaplarındaki okuduğunu anlama soruları PISA’da yer alan okuma yeterlilik düzeylerine göre incelemeye alınmıştır. Ders kitaplarındaki okuduğunu anlama soruları 2015 ve 2018 PISA okuma yeterlik düzeylerinde verilen 8 düzey üzerinden incelenmiştir. Araştırma sonucuna göre ders kitaplarındaki soruların %37’sinin 1b, %18.9’unun 1a, %20’sinin 2. düzey, %10’unun 3. düzey, %4.9’unun 4. düzey, %1’inin 5. düzey ve %0.1’inin 6. düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Türkçe ders kitaplarındaki okuduğunu anlama sorularının en çok 1b, 1a ve 2 düzeylerinde yoğunlaştığı ve bu sonuçların da PISA’da çıkan sonuçlar ile uyumlu olması dikkat çekicidir. Araştırmada Türkçe ders kitaplarındaki okuduğunu anlama sorularının bilgi düzeyinden çıkarak bilgiyi günlük hayatta kullandırmaya sevk edecek üst düzey düşünme becerilerinin işe koşulacağı soru tiplerinden oluşturulması önerilmiştir.

Kaynakça

  • Akyol, H. (1997). Okuma metinlerindeki soruların sınıflandırılması. Eğitim ve Bilim, 21(105), 10-17. Altun, M. ve Akkaya, R. (2014). Mathematics Teachers’ Comments on PISA Math Questions and Our Country’s Students’ Low Achievement Levels. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(1), 19-34. Batur, Z. ve Ulutaş, M. (2013). PISA İle Türkçe Öğretim Programındaki okuduğunu anlama kazanımlarının örtüşme düzeylerinin incelenmesi. JASS, 6(2), 1549-1563. Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. Qualitative Research Journal, 9(2), 27-40. Bozkurt, B. Ü. (2016). Türkiye’de okuma eğitiminin karnesi: PISA ölçeğinden çıkarımlar. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(4), 1673-1686. Bozkurt, B. Ü., Uzun, G. L. ve Lee, Y. (2015). Korece ve Türkçe ders kitaplarındaki metin sonu sorularının karşılaştırılması: PISA 2009 sonuçlarına dönük bir tartışma. International Journal of Language Academy, 3(4), 295-313. Coşkun, D. Y. (2013). Türkçe ders kitaplarının PISA sınavı okuma ölçütleri açısından incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 22 -43. Güler, H. K. (2013). Türk öğrencilerin PISA’da karşılaştıkları güçlüklerin analizi. Eğitim Fakültesi Dergisi, 26(2), 501-522. Kaplan, P. (2019). Sonuç değişmiyor: Öğrenci okuduğunu anlamıyor. http://www.pervinkaplan.com/detay/sonuc-degismiyor-ogrenci-okudugunu-anlamiyor/7908. Erişim tarihi: 12.10.2019 İskenderoğlu, T. A., Erkan, İ. ve Serbest, A. (2013). 2008-2013 yılları arasındaki SBS Matematik Sorularının PISA matematik yeterlik düzeylerine göre sınıflandırılması. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 4(2), 147-168. Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayıncılık. MEB (2010). Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı PISA 2009 Ulusal Ön Raporu. Millî Eğitim Bakanlığı: Ankara. MEB. (2015). Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı PISA 2015 Ulusal Raporu. Millî Eğitim Bakanlığı: Ankara. MEB. (2019). PISA 2018 Türkiye ön raporu. Millî Eğitim Bakanlığı: Ankara. MEB. (2019b). Akademik Becerilerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi-8. Sınıflar Raporu. Millî Eğitim Bakanlığı: Ankara. O’Leary, Z. (2017). The essential guide to doing your research project (3. baskı). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications. OECD. (2019). PISA 2018 results volume I: What students know and can do. Paris: OECD Publishing. Özcan, H. ve Arık, S. (2018). Ortaokul öğretmenlerinin PISA araştırmasına ilişkin görüşleri: bir örnek olay çalışması. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 12(2), 454-486. Taş, U. E., Arıcı, Ö., Özarkan, H. B. ve Ozgürlük, B.(2016). PISA 2015 Ulusal Raporu. Ankara. http://odsgm.meb.gov.tr/test/analizler/docs/PISA/PISA2015_Ulusal_Rapor.pdf Erişim tarihi: 25.10.2019. Tuncer, Ö. Ç. (2010). Türkçe dersinde üst düzey düşünme becerilerinin geliştirilmesi. Cito Eğitim: Kuram ve Uygulama, Temmuz-Eylül Sayısı, 34-50. İncelenen Ders Kitaplarının Kaynakçası Baran, Ç. Ş. ve Diren, E. (2018). Türkçe 5. Sınıf Ders Kitabı. Ankara: Anıttepe Yayıncılık. MEB. (2018). Türkçe 6. Sınıf Ders Kitabı. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı. MEB. (2018). Türkçe 7. Sınıf Ders Kitabı (Ed. Tolga Kır, Emine Kırma, Seda Yağız). Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı. MEB. (2018). Türkçe 8. Sınıf Ders Kitabı. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı.

Challenge PISA reading proficiency levels of Turkish textbooks

Yıl 2019, Cilt: 7 Sayı: 2, 96 - 109, 31.12.2019
https://doi.org/10.35233/oyea.659740

Öz

Although reading comprehension is accepted as a skill that needs to be developed specific to the Turkish course, reading is an “intermediate disciplinary skill” and a skill that needs to be developed in other courses, and research has shown those students who do not have reading skills cannot be successful in other courses. In this study, reading comprehension questions in 5, 6, 7 and 8th-grade Turkish textbooks taught in secondary schools in the period of 2019-2020 were examined according to the reading skills proficiency levels in PISA. Reading comprehension questions in the textbooks were examined through 8 levels in 2015 and 2018 PISA reading proficiency levels. Following to the results of the research, 0.5% of the questions in the textbooks are 1c, 36.5% are 1b, 18.9% are 1a, 28% are level 2, 10% are level 3, 4.9% are level 4, 1% are level 5 and it was concluded that 0.1% was at level 6. It is noteworthy that reading comprehension questions in Turkish textbooks are most concentrated at levels 1b, 1a and 2, and that these results are in line with Pisa's (2018) reading proficiency results in Turkey. In the research, it was suggested that reading comprehension questions in Turkish textbooks should be removed from knowledge level and formed from the types of questions in which high-level thinking skills will be employed to direct the use of knowledge in daily life.

Kaynakça

  • Akyol, H. (1997). Okuma metinlerindeki soruların sınıflandırılması. Eğitim ve Bilim, 21(105), 10-17. Altun, M. ve Akkaya, R. (2014). Mathematics Teachers’ Comments on PISA Math Questions and Our Country’s Students’ Low Achievement Levels. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(1), 19-34. Batur, Z. ve Ulutaş, M. (2013). PISA İle Türkçe Öğretim Programındaki okuduğunu anlama kazanımlarının örtüşme düzeylerinin incelenmesi. JASS, 6(2), 1549-1563. Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. Qualitative Research Journal, 9(2), 27-40. Bozkurt, B. Ü. (2016). Türkiye’de okuma eğitiminin karnesi: PISA ölçeğinden çıkarımlar. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(4), 1673-1686. Bozkurt, B. Ü., Uzun, G. L. ve Lee, Y. (2015). Korece ve Türkçe ders kitaplarındaki metin sonu sorularının karşılaştırılması: PISA 2009 sonuçlarına dönük bir tartışma. International Journal of Language Academy, 3(4), 295-313. Coşkun, D. Y. (2013). Türkçe ders kitaplarının PISA sınavı okuma ölçütleri açısından incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 22 -43. Güler, H. K. (2013). Türk öğrencilerin PISA’da karşılaştıkları güçlüklerin analizi. Eğitim Fakültesi Dergisi, 26(2), 501-522. Kaplan, P. (2019). Sonuç değişmiyor: Öğrenci okuduğunu anlamıyor. http://www.pervinkaplan.com/detay/sonuc-degismiyor-ogrenci-okudugunu-anlamiyor/7908. Erişim tarihi: 12.10.2019 İskenderoğlu, T. A., Erkan, İ. ve Serbest, A. (2013). 2008-2013 yılları arasındaki SBS Matematik Sorularının PISA matematik yeterlik düzeylerine göre sınıflandırılması. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 4(2), 147-168. Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayıncılık. MEB (2010). Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı PISA 2009 Ulusal Ön Raporu. Millî Eğitim Bakanlığı: Ankara. MEB. (2015). Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı PISA 2015 Ulusal Raporu. Millî Eğitim Bakanlığı: Ankara. MEB. (2019). PISA 2018 Türkiye ön raporu. Millî Eğitim Bakanlığı: Ankara. MEB. (2019b). Akademik Becerilerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi-8. Sınıflar Raporu. Millî Eğitim Bakanlığı: Ankara. O’Leary, Z. (2017). The essential guide to doing your research project (3. baskı). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications. OECD. (2019). PISA 2018 results volume I: What students know and can do. Paris: OECD Publishing. Özcan, H. ve Arık, S. (2018). Ortaokul öğretmenlerinin PISA araştırmasına ilişkin görüşleri: bir örnek olay çalışması. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 12(2), 454-486. Taş, U. E., Arıcı, Ö., Özarkan, H. B. ve Ozgürlük, B.(2016). PISA 2015 Ulusal Raporu. Ankara. http://odsgm.meb.gov.tr/test/analizler/docs/PISA/PISA2015_Ulusal_Rapor.pdf Erişim tarihi: 25.10.2019. Tuncer, Ö. Ç. (2010). Türkçe dersinde üst düzey düşünme becerilerinin geliştirilmesi. Cito Eğitim: Kuram ve Uygulama, Temmuz-Eylül Sayısı, 34-50. İncelenen Ders Kitaplarının Kaynakçası Baran, Ç. Ş. ve Diren, E. (2018). Türkçe 5. Sınıf Ders Kitabı. Ankara: Anıttepe Yayıncılık. MEB. (2018). Türkçe 6. Sınıf Ders Kitabı. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı. MEB. (2018). Türkçe 7. Sınıf Ders Kitabı (Ed. Tolga Kır, Emine Kırma, Seda Yağız). Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı. MEB. (2018). Türkçe 8. Sınıf Ders Kitabı. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı.
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ahmet Benzer 0000-0003-3579-3699

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2019
Gönderilme Tarihi 15 Aralık 2019
Kabul Tarihi 30 Aralık 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 7 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Benzer, A. (2019). Türkçe ders kitaplarının PISA okuma yeterlik düzeyleri ile imtihanı. Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları, 7(2), 96-109. https://doi.org/10.35233/oyea.659740

Cited By

Türkçe Eğitiminde Beceri Temelli Sorular
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi
https://doi.org/10.17152/gefad.1072936

Creative Commons Lisansı
Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları / Research in Reading & Writing Instruction Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.