Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Okuma güçlüğü yaşayan ilkokul öğrencilerinin derinlemesine incelenmesi: Bir durum çalışması

Yıl 2020, Cilt 8, Sayı 1, 68 - 88, 30.06.2020
https://doi.org/10.35233/oyea.687553

Öz

Ülkemizde ilkokulun son sınıfına geldiği halde istenilen düzeyde okuma ve anlama becerisine sahip olmayan öğrenciler mevcuttur. Bu araştırmada ilkokul dördüncü sınıfa devam eden ve okuma güçlüğü yaşayan öğrencilerin akademik başarıları ve okul hayatındaki durumları incelenmiştir. Çalışma nitel araştırma desenlerinden olan durum çalışması ile yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu, yanlış analizi envanterine göre endişe düzeyinde okuma yeterliğine sahip, 2015-2016 eğitim öğretim yılında ilkokul dördüncü sınıfa devam eden ikisi erkek üçü kız olmak üzere beş öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma yöntemi gözlem, görüşme ve doküman analizidir. Araştırma verileri, yanlış analizi envanteri, e-okul verileri, öğrencilerin ders materyalleri ve araştırmacı tarafından geliştirilen gözlem formu, yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Veriler içeriksel ve betimsel olarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, okuma güçlüğü yaşayan öğrencilerin akademik olarak da başarısız oldukları tespit edilmiştir. Bunun yanısıra öğrencilerin okul ve sınıf içinde, arkadaşları arasında, ders sürecinde çeşitli zorluklar yaşadıkları ve istenmeyen davranışlar sergiledikleri tespit edilmiştir. Sonuçlar ilgili literatür ışığında tartışılarak çeşitli öneriler sunulmuştur.

Kaynakça

 • Akyol, H. (2013a). Türkçe öğretim yöntemleri (6. Baskı). Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Akyol, H. (2013b) Türkçe ilk okuma yazma öğretimi (13. Baskı). Pegem A Akademi: Ankara.
 • Akyol, H. ve Yıldız, M. (2010). Okuma uzmanlığı ve okuma uzmanı yetiştirilmesine yönelik bir program önerisi. Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları, 1 (1), 1-8.
 • Altun, T., Ekiz, D. ve Odabaşı, M. (2011). Sınıf öğretmenlerinin sınıflarında karşılaştıkları okuma güçlüklerine ilişkin nitel bir araştırma. D.Ü. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 17, 80-101.
 • Altun, S. A. (2009). İlköğretim öğrencilerinin akademik başarısızlıklarına ilişkin veli, öğretmen ve öğrenci görüşlerinin incelenmesi. Elemantary Education Online, 8 (2), 567-586. http://ilkogretim-online.org.tr
 • Arslan, D. ve Dirik, M. Z. (2008). İlköğretim ikinci sınıf öğrencilerinin okuma güçlüklerini gidermede okumayı geliştirici duygusal yaklaşımın etkisi. Eğtim Fakültesi Dergisi, XXI (1).
 • Ateş, S., Yıldırım, M. ve Yıldız, M. (2010). Opinions of classroom tecahers and prospective classroom teachers about the learning difficulties encountered in the teaching process of reading and writing. Elementary Education Online, 9(1), 44-51.
 • Amerikan Psikiyatri Birliği (1994). Mental bozuklukların tanısal ve istatistiksel el kitabı, (DSM-IV : Diagnostic and statistical manual of mental disorders) 4. Baskı, (çev. Ertuğrul Köroğlu). Ankara: Hekimler Yayın Birliği.
 • Aşılıoğlu, B. (2008). Bilişsel öğrenmeler için eleştirel okumanın önemi ve onu geliştirme yolları. D.Ü.Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi 10, 1-11 .
 • Baştuğ, M. (2014). The Structural Relationship of Reading Attitude, Reading Comprehension and Academic Achievement. International J.Social Science & Education.4(4), pp. 931-946.
 • Baydık, B. (2002). Okuma güçlüğü olan ve olmayan öğrencilerin sözcük okuma becerilerinin karşılaştırılması. Yayınlanmamış doktora tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Carmine,D.W., Silbert,J., Kame’enui,E.J., Tarver,S.G&Jungjohann,K.(2006). Teaching struggling and at-risk readers a direct instruction approach. New Jersey: Pearson.
 • Creswell, J.W. (2014) Research Design. (çeviren Y. Dede, çeviri editörü Selçuk Beşir Demir). Ankara: Eğiten Kitap
 • Çaycı, B. ve Demir, M. K. (2006). Okuma ve Anlama Sorunu Olan Öğrenciler Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(4): s. 437-456.
 • Daly,E.J., Chafouleas,S.,& Skinner,C.H.(2005). Interventions for reading problems. Newyork: The Guilford Press.
 • Demirtaş, T. ve Süğümlü, Ü. (2013). Çocukluk Dönemimde Okuma (8-14 yaş), Okur,A. (Editör) Yaşam Boyu Okuma Eğitimi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Doğan, B. (2013). Türkçe ve sınıf öğretmenlerinin okuma güçlüğüne ilişkin bilgileri ve okuma güçlüğü olan öğrencileri belirleyebilme düzeyleri. Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları, 1(1), 20-33.
 • Ergül, C. (2012). Okumada güçlük yaşayan öğrencilerin okuma performanslarının öğrenme güçlüğü riski açısından değerlendirilmesi, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 12(3).
 • Glesne, C. (2014). Becoming Qualitative Researchers. Çeviri Editörleri, Ersoy.A. ve Yalçınoğlu,P. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Gökçe-Sarıpınar, E. ve Erden, G. (2010). Okuma güçlüğünde akademik beceri ve duyusal-motor işlevleri değerlendirme testlerinin kullanılabilirliği. Türk Psikoloji Dergisi, 25(65), 56-66.
 • Güneş, F. (2013). Türkçe Öğretimi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Harris, A. J. & Sipay, E. R. (1990). How to Increase Reading Ability (Ninth Edition). Newyork: Longman.
 • Juel, C. (1988). Learning to read and write: A longitudinal study of 54 children from first through fourth grades. Journal of Educational Psychology, 80, 243-255. Kılıççı, Y. (1992). Okulda Ruh Sağlığı, Anı yayınları, 37-38.
 • Malcolm, H., Wilson, V., Davidson, J., & Kirk, S. (2003). Absence from School: A Study of its causes and effects in seven LEAs. The SCRE centre, University of Glasgow, department for education and skills, Research Report: 424.
 • Milli Eğitim Bakanlığı, (MEB). (2006). 17. Milli Eğitim Şurası Kararları http://ozegep.meb.gov.tr/dosyalar/17.Milli.Egitim.Surasi.Kararlari.pdf adresinden, (29 Nisan 2016’ da erişilmiştir.)
 • Otrar, M., Ekşi, H. ve Durmuş, A. (2011). Sınıfın Fiziksel Yapısı ve Organizasyonu. M. Gürsel (editör). Sınıf Yönetimi. Eğitim Akademi :Konya.
 • Özsoy, Y. (1984). Okuma Yetersizliği. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1-1, 17-20.
 • Seçkin, Ş. (2012). Okuma güçlüğü olan ve olmayan ilköğretim öğrencilerinin okuma akıcılıkları, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Sylva, K. & Hurry, J. (1996). Early intervention in children with reading difficulties: An evaluation of reading recovery and a phonological training. Literacy, Teaching and Learning, 2(2), 49-68.
 • Stanovich, K. E. (1986). Matthew Effects in Reading: Some Consequences of Individual Differences in the Acquisition of Literacy .Reading Research Quarterly, Vol. 21, No. 4
 • Autumn, pp. 360-407 Published by: Wiley on behalf of the International Reading Association Stable. URL: http://www.jstor.org/stable/747612 Accessed: 30-04-2016 19:36 UTC
 • Taşdemir, M. ve Taşdemir, A. (2010). Okulda başarı ve başarısızlık olgusu: Tipik öğrenci davranışları yönüyle bir durum araştırması.Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,23(2),471-503.
 • Temizkan, M. (2009). İlköğretim öğrencilerinin okuduğunu anlama düzeyleri ile yazılı anlatım beceri düzeylerinin karşılaştırılması, Millî Eğitim Dergis, Sayı 183 Yaz/2009 s.42-67.
 • Turan, M., Alp, D., Yıldırım, E., Erdem, E., Celayir, İ., Küpçü, S., ve Babacan, K. (2015). Okuma uzmanlığına ilişkin sınıf öğretmenlerinin görüşleri. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi XIV. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu Özel Sayısı, s. 264 – 275, 2015.
 • Yapıcı, M. ve Yapıcı, Ş. (2003). İlköğretim öğretmenlerinin karşılaştığı sorunlar. Üniversite ve Toplum Dergisi, 3 (3). http://www.universite-toplum.org/text.php3?id=142
 • Yavuzer, H. (2000). Eğitim ve Gelişim Özellikleriyle Okul Çağı Çocuğu (1. Baskı). İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (9. baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldız, M. (2013). Okuma motivasyonu, akıcı okuma ve okuduğunu anlamanın beşinci sınıf öğrencilerinin akademik başarılarındaki rolü. International Periodical for The languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 8/4, 1461-1478, Ankara.
 • Yılmaz, M. (2008). Kelime Tekrar Tekniğinin Akıcı Okuma Becerilerini Geliştirmeye Etkisi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(2): s. 323-350.
 • Yılmaz, M. (2011). İlköğretim 4. Sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama seviyeleri ile Türkçe, matematik, sosyal bilgiler ve fen ve teknoloji derslerindeki başarıları arasındaki ilişkinin belirlenmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 29, 9-13.

An in-depth investigation of primary school students with reading difficulty: A case study

Yıl 2020, Cilt 8, Sayı 1, 68 - 88, 30.06.2020
https://doi.org/10.35233/oyea.687553

Öz

The study aims to determine the effect of creative writing activities based on self-In our country, there are students who do not have the ability to read and understand at the desired level although they are in the last grade of primary school. In this study, the academic achievements and school life of students with reading difficulty who attend the fourth grade of primary school, were examined. The study was carried out with the case study method, which is one of the qualitative research designs. The study group of the research consisted of five students, two of whom were boys and three were girls, in the fourth grade in primary school in the 2015-2016 academic year. Observation, interview, and document analysis were conducted in this research. The research data were collected using the Error Analysis Inventory, e-school data, course materials of students, the observation form developed by the researcher, and the semi-structured interview form. In the research, the data were analyzed through content analysis and descriptive analysis. As a result of the research, it was determined that students with reading difficulty also failed academically. In addition, it was determined that the students experienced various difficulties and displayed unwanted behaviors in the school and within the classroom environment, among their friends, during classes. The results were discussed in the light of the related literature, and various suggestions were presented.

Kaynakça

 • Akyol, H. (2013a). Türkçe öğretim yöntemleri (6. Baskı). Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Akyol, H. (2013b) Türkçe ilk okuma yazma öğretimi (13. Baskı). Pegem A Akademi: Ankara.
 • Akyol, H. ve Yıldız, M. (2010). Okuma uzmanlığı ve okuma uzmanı yetiştirilmesine yönelik bir program önerisi. Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları, 1 (1), 1-8.
 • Altun, T., Ekiz, D. ve Odabaşı, M. (2011). Sınıf öğretmenlerinin sınıflarında karşılaştıkları okuma güçlüklerine ilişkin nitel bir araştırma. D.Ü. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 17, 80-101.
 • Altun, S. A. (2009). İlköğretim öğrencilerinin akademik başarısızlıklarına ilişkin veli, öğretmen ve öğrenci görüşlerinin incelenmesi. Elemantary Education Online, 8 (2), 567-586. http://ilkogretim-online.org.tr
 • Arslan, D. ve Dirik, M. Z. (2008). İlköğretim ikinci sınıf öğrencilerinin okuma güçlüklerini gidermede okumayı geliştirici duygusal yaklaşımın etkisi. Eğtim Fakültesi Dergisi, XXI (1).
 • Ateş, S., Yıldırım, M. ve Yıldız, M. (2010). Opinions of classroom tecahers and prospective classroom teachers about the learning difficulties encountered in the teaching process of reading and writing. Elementary Education Online, 9(1), 44-51.
 • Amerikan Psikiyatri Birliği (1994). Mental bozuklukların tanısal ve istatistiksel el kitabı, (DSM-IV : Diagnostic and statistical manual of mental disorders) 4. Baskı, (çev. Ertuğrul Köroğlu). Ankara: Hekimler Yayın Birliği.
 • Aşılıoğlu, B. (2008). Bilişsel öğrenmeler için eleştirel okumanın önemi ve onu geliştirme yolları. D.Ü.Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi 10, 1-11 .
 • Baştuğ, M. (2014). The Structural Relationship of Reading Attitude, Reading Comprehension and Academic Achievement. International J.Social Science & Education.4(4), pp. 931-946.
 • Baydık, B. (2002). Okuma güçlüğü olan ve olmayan öğrencilerin sözcük okuma becerilerinin karşılaştırılması. Yayınlanmamış doktora tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Carmine,D.W., Silbert,J., Kame’enui,E.J., Tarver,S.G&Jungjohann,K.(2006). Teaching struggling and at-risk readers a direct instruction approach. New Jersey: Pearson.
 • Creswell, J.W. (2014) Research Design. (çeviren Y. Dede, çeviri editörü Selçuk Beşir Demir). Ankara: Eğiten Kitap
 • Çaycı, B. ve Demir, M. K. (2006). Okuma ve Anlama Sorunu Olan Öğrenciler Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(4): s. 437-456.
 • Daly,E.J., Chafouleas,S.,& Skinner,C.H.(2005). Interventions for reading problems. Newyork: The Guilford Press.
 • Demirtaş, T. ve Süğümlü, Ü. (2013). Çocukluk Dönemimde Okuma (8-14 yaş), Okur,A. (Editör) Yaşam Boyu Okuma Eğitimi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Doğan, B. (2013). Türkçe ve sınıf öğretmenlerinin okuma güçlüğüne ilişkin bilgileri ve okuma güçlüğü olan öğrencileri belirleyebilme düzeyleri. Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları, 1(1), 20-33.
 • Ergül, C. (2012). Okumada güçlük yaşayan öğrencilerin okuma performanslarının öğrenme güçlüğü riski açısından değerlendirilmesi, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 12(3).
 • Glesne, C. (2014). Becoming Qualitative Researchers. Çeviri Editörleri, Ersoy.A. ve Yalçınoğlu,P. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Gökçe-Sarıpınar, E. ve Erden, G. (2010). Okuma güçlüğünde akademik beceri ve duyusal-motor işlevleri değerlendirme testlerinin kullanılabilirliği. Türk Psikoloji Dergisi, 25(65), 56-66.
 • Güneş, F. (2013). Türkçe Öğretimi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Harris, A. J. & Sipay, E. R. (1990). How to Increase Reading Ability (Ninth Edition). Newyork: Longman.
 • Juel, C. (1988). Learning to read and write: A longitudinal study of 54 children from first through fourth grades. Journal of Educational Psychology, 80, 243-255. Kılıççı, Y. (1992). Okulda Ruh Sağlığı, Anı yayınları, 37-38.
 • Malcolm, H., Wilson, V., Davidson, J., & Kirk, S. (2003). Absence from School: A Study of its causes and effects in seven LEAs. The SCRE centre, University of Glasgow, department for education and skills, Research Report: 424.
 • Milli Eğitim Bakanlığı, (MEB). (2006). 17. Milli Eğitim Şurası Kararları http://ozegep.meb.gov.tr/dosyalar/17.Milli.Egitim.Surasi.Kararlari.pdf adresinden, (29 Nisan 2016’ da erişilmiştir.)
 • Otrar, M., Ekşi, H. ve Durmuş, A. (2011). Sınıfın Fiziksel Yapısı ve Organizasyonu. M. Gürsel (editör). Sınıf Yönetimi. Eğitim Akademi :Konya.
 • Özsoy, Y. (1984). Okuma Yetersizliği. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1-1, 17-20.
 • Seçkin, Ş. (2012). Okuma güçlüğü olan ve olmayan ilköğretim öğrencilerinin okuma akıcılıkları, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Sylva, K. & Hurry, J. (1996). Early intervention in children with reading difficulties: An evaluation of reading recovery and a phonological training. Literacy, Teaching and Learning, 2(2), 49-68.
 • Stanovich, K. E. (1986). Matthew Effects in Reading: Some Consequences of Individual Differences in the Acquisition of Literacy .Reading Research Quarterly, Vol. 21, No. 4
 • Autumn, pp. 360-407 Published by: Wiley on behalf of the International Reading Association Stable. URL: http://www.jstor.org/stable/747612 Accessed: 30-04-2016 19:36 UTC
 • Taşdemir, M. ve Taşdemir, A. (2010). Okulda başarı ve başarısızlık olgusu: Tipik öğrenci davranışları yönüyle bir durum araştırması.Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,23(2),471-503.
 • Temizkan, M. (2009). İlköğretim öğrencilerinin okuduğunu anlama düzeyleri ile yazılı anlatım beceri düzeylerinin karşılaştırılması, Millî Eğitim Dergis, Sayı 183 Yaz/2009 s.42-67.
 • Turan, M., Alp, D., Yıldırım, E., Erdem, E., Celayir, İ., Küpçü, S., ve Babacan, K. (2015). Okuma uzmanlığına ilişkin sınıf öğretmenlerinin görüşleri. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi XIV. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu Özel Sayısı, s. 264 – 275, 2015.
 • Yapıcı, M. ve Yapıcı, Ş. (2003). İlköğretim öğretmenlerinin karşılaştığı sorunlar. Üniversite ve Toplum Dergisi, 3 (3). http://www.universite-toplum.org/text.php3?id=142
 • Yavuzer, H. (2000). Eğitim ve Gelişim Özellikleriyle Okul Çağı Çocuğu (1. Baskı). İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (9. baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldız, M. (2013). Okuma motivasyonu, akıcı okuma ve okuduğunu anlamanın beşinci sınıf öğrencilerinin akademik başarılarındaki rolü. International Periodical for The languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 8/4, 1461-1478, Ankara.
 • Yılmaz, M. (2008). Kelime Tekrar Tekniğinin Akıcı Okuma Becerilerini Geliştirmeye Etkisi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(2): s. 323-350.
 • Yılmaz, M. (2011). İlköğretim 4. Sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama seviyeleri ile Türkçe, matematik, sosyal bilgiler ve fen ve teknoloji derslerindeki başarıları arasındaki ilişkinin belirlenmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 29, 9-13.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Yayınlanma Tarihi 2020 Yaz
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Gonca DEMİRTAŞ ŞENEL> (Sorumlu Yazar)
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
0000-0002-0043-9879
Türkiye


Muhammet BAŞTUĞ>
HASAN ALİ YÜCEL EĞİTİM FAKÜLTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2020
Gönderilme Tarihi 11 Şubat 2020
Kabul Tarihi 18 Haziran 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 8, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Demirtaş Şenel, G. & Baştuğ, M. (2020). Okuma güçlüğü yaşayan ilkokul öğrencilerinin derinlemesine incelenmesi: Bir durum çalışması . Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları , 8 (1) , 68-88 . DOI: 10.35233/oyea.687553


Creative Commons Lisansı
Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları / Research in Reading & Writing Instruction Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.