Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

The Effect of Graphic Organizers on the Narrative Text Writing Skills of 7th Grade Middle School Students

Yıl 2023, Cilt: 11 Sayı: 2, 64 - 78, 31.12.2023
https://doi.org/10.35233/oyea.1257405

Öz

Graphic organizers are visual tools used to organize and present information. Teachers and students can use graphic organizers for purposes such as creating a writing plan, making decisions, solving problems and brainstorming. The purpose of the current study is to determine whether graphic organizers have an effect on the narrative text writing success of 7th grade middle school students. The study is a quasi-experimental study with a pretest-posttest design. The study lasted a total of 8 weeks, including pretest and posttest applications, informing students about graphic organizers and implementation. While graphic organizers were used in the experimental group during the implementation, no graphic organizers were used in the control group and the normal lesson plan was followed. A 6-week teaching was conducted in the experimental group with the pre-determined graphic organizers. At the end of the process, the experimental and control group students were asked to write a narrative text as a posttest. The collected texts were scored according to the Narrative Text Writing Rubric. Then, the pretest-posttest applications of the experimental and control groups were statistically analyzed. As a result of the study, it was revealed that the scores of the experimental group students, who had narrative texts written using graphic organizers, varied significantly from the scores of the control group students, who had stories written without using graphic organizers. This significant difference was in favour of the experimental group. However, it was observed that the graphic organizers remained inadequate in eliminating the students’ deficiencies in terms of page layout, paragraph formation and spelling rules.

Etik Beyan

The research was unanimously accepted by the Kütahya Dumlupınar University Social and Human Sciences Scientific Research and Publication Ethics Board with the meeting dated 04.10.2022 and numbered E-75557786-300-143959. In addition, the informed consent/consent form was signed by the participants.

Kaynakça

 • Amin, A. B. M. (2004, 1 Ocak). Using graphic organizers. ITE Teachers’ Conference [Sözlü Bildiri] Institute Of Technical Education, Singapore.
 • Anılan, H. (2005). Yazılı anlatım becerilerinin geliştirilmesinde kelime ağı oluşturma yönteminin etkililiği [Yayımlanmamış doktora tezi]. Anadolu Üniversitesi.
 • Anılan, H. ve Kaynaş, E. (2015). Beşinci sınıf öğrencilerinin öyküleyici metin yazma becerilerinin değerlendirilmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, (26), 121-147.
 • Ashman, A. F., Wright, S. K. V. ve Conway Robert, N. F. (1994). Developing the metecognitive skills of academically gifted students in mainstream classrooms.Roeper Reiview, 16(3), 198-204. https://doi.org/10.1080/0278319940955357
 • Arı, G. (2008). Öğrencilerin hikâye edici metinlerin çözümleyici puanlama yönergesine göre değerlendirilmesi (6. ve 7. sınıf örneği) [Yayımlanmamış doktora tezi]. Marmara Üniversitesi.
 • Ausubel, D. P. (1960). The use of advanced organizers in the learning and retention of meaningful verbal behavior. Journal of Educational Psychology, 51, 267-272.
 • Ausubel, D. P. (1963). The psychology of meaningful verbal learning. Grune & Stratton.
 • Ay, E. (2021). Hikâye haritası yönteminin ilköğretim 4. sınıf öğrencilerinin hikâye edici metinlerde okuduğunu anlama ve kendi hikâyelerini yazma becerilerine etkisi. [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Akdeniz Üniversitesi.
 • Başaran, M. (2007). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin hikâye edici metin unsurlarına ilişkin tercihleri [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Cohen, L., Manion, L. ve Morrison, K. (6th ed.). (2007). Research methods in education. Routledge.
 • Eğilmez, N. İ. ve Berber, Z. T. (2017). Beşinci sınıf öğrencilerinin hikâye yazma becerileri. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 5(2), 164-187.
 • Ellis, E. S. ve Howard, P. W. (2007). Graphic organizers (Go for it): Power tools for teaching students with learning disabilities. Current Practice Alerts, (13), 1–4. 01.18.2023 tarihinde http://teachingld.org/ alerts#graphic-organizers sitesinden indirilmiştir.
 • Freedman, S.A. (1992). Triggering the gender schema: A theoretical proposition. Women and Language, 15(1), 52.
 • Göçer, A. (2018). Yazma eğitimi. Pegem Akademi.
 • Griffin, C. C., Malone, L. D. ve Kameenui, E. J. (1995). Effects of graphic organizer instruction on fifth-grade students. The Journal of Educational Research, 89(2), 98- 107.
 • Güneyli, A. (2003). Metin türlerine göre okuduğunu anlama becerisinin sınanması. [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Ankara Üniversitesi.
 • Hamaratlı, E. (2015). Yabancılara Türkçe öğretiminde kelime ağı oluşturma yönteminin öğrencilerin yazma becerisi ve motivasyonuna etkisi: Mısır örneği [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Bülent Ecevit Üniversitesi.
 • Hyland, K. (2007). Genre pedagogy: Language, literacy and L2 writing instruction. Journal of Second Language Writing, 16(3), 148–164. http://dx.doi.org/10.1016/j.jslw.2007.07.005
 • Ibrahim, A. R. (2022). The effect of graphic organizers on developing sixth preparatory Iraqi students writing performance. Karabük Üniversitesi.
 • İzdeş, M. (2011). İlköğretim 7. sınıf öğrencilerine verilen yazma eğitiminin öğrencilerin hikâye yazma becerilerine etkisi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Gazi Üniversitesi.
 • Joyce, B., Weil, M. ve Calhoun, E. (2000). Models of teaching ( eds.). Allyn and Bacon.
 • Kaldırım, A. ve Tavşanlı, Ö. F. (2020). Grafik örgütleyicilerin Türkçe eğitiminde kullanımını konu edinen araştırmaların incelenmesi: Bir tematik analiz. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(3), 839-873. http://doi.org/10.19171/uefad.728921
 • Karakuş, İ. (2005). Türkçe Türk Dili ve Edebiyatı öğretimi. Can.
 • Karasar, N. (2011). Bilimsel araştırma yöntemi. Nobel.
 • Karatay, H. (2011). 4+1 planlı yazma ve değerlendirme modelinin öğretmen adaylarının yazılı anlatım tutumlarını ve yazma becerilerini geliştirmeye etkisi. Turkish Studies, 6(3), 1029-1047. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.2622
 • Manay, B. E. (2017). Kelime ağı yönteminin ilköğretim 6. sınıf öğrencilerinin yazmaya karşı tutumlarına ve yazma özyeterlik algısına etkisi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Dokuz Eylül Üniversitesi.
 • Messyana, L. (2018). Graphıc organızer to ımprove students narratıve text wrıtıng. Tanjungpura University, Pontianak, Indonesia.
 • McKnight, K. S. (2010). The teacher's big book of graphic organizers.Jossey-Bass.
 • Miller, S. A. (2011). Using graphic organizers to increase writing performance. State University of New York at Fredonia.
 • Nakiboğlu, C. ve Çamurcu, M. (2014). Grafik düzenleyiciler ve ortaöğretim fizik ders kitaplarında kullanımlarının incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 51 – 74. https://doi.org/10.17240/aibuefd.2014.14.1-5000091502
 • Nakiboğlu, C., Kaşmer, N., Gültekin C. ve Dönmez, F. (2010). Ön düzenleyiciler ve 9. sınıf kimya ders kitaplarında kullanımlarının incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2), 139-158.
 • Önal, A. ve Maden, S. (2020). Ortaokul öğrencilerinin hikâye edici metinlerinde temel yapı unsurları. Kuram ve Uygulamada Sosyal Bilimler Dergisi, 4(1), 44-55.
 • Özbay, M. (2011). Özel öğretim yöntemleri II. Öncü Kitap.
 • Özdemir, B. (2014). Analitik yazma ve değerlendirme modelinin Türkçe öğretmeni adaylarının yazma becerilerine ve yazma tutumlarına etkisi [Yayımlanmamış doktora tezi]. Gazi Üniversitesi.
 • Öz, F. M. (2011). Uygulamalı Türkçe öğretimi. Anı.
 • Özkara, Y. (2007). 6+1 analitik yazma ve değerlendirme modelinin 5. sınıf öğrencilerinin hikâye edici metin yazma becerilerini geliştirmeye etkisi [Yayımlanmamış doktora tezi]. Gazi Üniversitesi.
 • Öztürk, S. (2022). Kelime ağı yöntemi ve biçimlendirici değerlendirmenin 6. ve 8. sınıf öğrencilerinin yazma becerilerine ve tutumlarına etkisi [Yayımlanmamış doktora tezi]. Dokuz Eylül Üniversitesi.
 • Ruddell, M. R. (2001). Teaching content reading and writing (3rd ed.). Wiley.
 • Sever, S. (2004). Türkçe öğretimi ve tam öğrenme. Anı.
 • Snyder, A. E. (2012). The effects of graphic organizers and content familiarity on second graders comprehension of cause/effect text. [Yayımlanmamış Doktora Tezi]. Columbia University.
 • Sulak, S. E., Kansızoğlu, H.B. ve Kemiksiz, Ö. (2016). Hikâye edici metin yapısı öğretiminin 6. sınıf öğrencilerinin yazma kaygılarına etkisi. International Periodical For The Languages, Literature And History Of Turkish Or Turkic, 11(9), 741-756. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.9561
 • Tağa, T. (2013). İlköğretim 7. sınıf Türkçe dersinde kullanılan zihin haritası tekniğinin öğrencilerin yazma becerilerine etkis [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Necmettin Erbakan Üniversitesi.
 • Tavşanlı, Ö. F. (2014). Grafik örgütleyicilerin ilköğretim 4. sınıf öğrencilerinin bilgilendirici metinleri çözümleme ve özetleme başarıları üzerine etkisi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Akdeniz Üniversitesi.
 • Tavşanlı, Ö. F., Kozaklı Ülger, T. ve Kaldırım, A. (2018). The effect of graphic organizers on the problem posing skills of 3rd grade elementary school students. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 8(2), 377-406. http://doi.org/10.14527/pegegog.2018.016
 • Temizkan, M. (2011). Yaratıcı yazma etkinliklerinin öykü yazma becerisi üzerindeki etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(2), 919-940.
 • Temizyürek, F. ve Delican, B. (2016). İlkokul Türkçe ders kitaplarında yer alan metinlerin tür ve tema açısından incelenmesi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 5(3), 842-856.
 • Tompkins, G. E. ve Collom, S. (2004). Sharing the Pen. Merrill Prentice Hall.
 • Tureniyazova, A. I. (2019). Using graphical organizers in the teaching process of ICT. Research in Social Sciences and Technology, 4(2), 31-40. http://dx.doi.org/10.46303/ressat.04.02.3
 • Uysal H. (2018). İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin zihin haritası yöntemi ile hikâye yazma becerilerinin geliştirilmesi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi.
 • Ülper, H. (2008). Bilişsel süreç modeline göre hazırlanan yazma öğretimi programının öğrenci başarısına etkisi Ankara [Yayımlanmamış doktora tezi]. Gazi Üniversitesi.
 • Yılmaz, K. S. (2008). İlköğretim altıncı sınıf öğrencilerinin öyküleyici metin yazma becerileri. Gazi Üniversitesi.
 • Yunta, W., Sari, M.Y. ve Azwandi. (2016). Improving students ability to write narrative textby using graphic organizer. Journal Of Applied Linguistics and Literature, 2(2), 40-45. https://doi.org/10.33369/joall.v1i2.4179

Grafik Düzenleyicilerin Ortaokul 7. Sınıf Öğrencilerinin Hikâye Edici Metin Yazma Becerilerine Etkisi

Yıl 2023, Cilt: 11 Sayı: 2, 64 - 78, 31.12.2023
https://doi.org/10.35233/oyea.1257405

Öz

Grafik düzenleyiciler bilgileri düzenlemek ve sunmak için kullanılan görsel araçlardır. Öğretmenler ve öğrenciler yazma planı oluşturma, karar verme, problem çözme, beyin fırtınası yapma gibi amaçlarla grafik düzenleyicileri kullanabilirler. Bu çalışmanın amacı, ortaokul 7. sınıf öğrencilerinin hikâye edici metin yazma başarısı üzerinde grafik düzenleyicilerin etkisinin olup olmadığını saptamaya çalışmaktır. Araştırma ön test- son test desenli yarı deneysel bir çalışmadır. Çalışma; ön test son test çalışmaları, grafik düzenleyiciler hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesi ve uygulamayla beraber toplam 8 hafta sürmüştür. Uygulama süresince deney grubunda grafik düzenleyiciler kullanılırken, kontrol grubunda herhangi bir grafik düzenleyici kullanılmamış olup normal ders işleme süreci devam ettirilmiştir. Belirlenen grafik düzenleyicilerle deney grubunda 6 haftalık ders işlenmiştir. Sürecin sonunda deney ve kontrol grubu öğrencilerine son test olarak bir hikâye edici metin yazdırılmıştır. Toplanan metinler hikâye edici metinleri puanlama yönergesine göre puanlandırılmıştır. Ardından deney ve kontrol gruplarının ön test-son test uygulama çalışmaları istatiksel olarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda grafik düzenleyiciler kullanılarak hikâye edici metin yazdırılan deney grubu öğrenci puanlarının grafik düzenleyiciler kullanmadan hikâye yazdırılan kontrol grubu öğrenci puanlarına göre anlamlı derecede farklılık gösterdiği ortaya konulmuştur. Bu fark deney grubu lehinedir. Ancak grafik düzenleyicilerin sayfa düzeni, paragraf oluşturma ve yazım kuralları açısından öğrencilerin eksikliklerini gidermede yetersiz kaldığı görülmüştür.

Etik Beyan

Bu araştırmanın yürütülmesinde herhangi bir sakınca olmadığı Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu’nun 04.10.2022 tarihli toplantısında karara bağlanmış ve E-75557786-300-143959 sayılı yazıyla araştırmacılara iletilmiştir.

Kaynakça

 • Amin, A. B. M. (2004, 1 Ocak). Using graphic organizers. ITE Teachers’ Conference [Sözlü Bildiri] Institute Of Technical Education, Singapore.
 • Anılan, H. (2005). Yazılı anlatım becerilerinin geliştirilmesinde kelime ağı oluşturma yönteminin etkililiği [Yayımlanmamış doktora tezi]. Anadolu Üniversitesi.
 • Anılan, H. ve Kaynaş, E. (2015). Beşinci sınıf öğrencilerinin öyküleyici metin yazma becerilerinin değerlendirilmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, (26), 121-147.
 • Ashman, A. F., Wright, S. K. V. ve Conway Robert, N. F. (1994). Developing the metecognitive skills of academically gifted students in mainstream classrooms.Roeper Reiview, 16(3), 198-204. https://doi.org/10.1080/0278319940955357
 • Arı, G. (2008). Öğrencilerin hikâye edici metinlerin çözümleyici puanlama yönergesine göre değerlendirilmesi (6. ve 7. sınıf örneği) [Yayımlanmamış doktora tezi]. Marmara Üniversitesi.
 • Ausubel, D. P. (1960). The use of advanced organizers in the learning and retention of meaningful verbal behavior. Journal of Educational Psychology, 51, 267-272.
 • Ausubel, D. P. (1963). The psychology of meaningful verbal learning. Grune & Stratton.
 • Ay, E. (2021). Hikâye haritası yönteminin ilköğretim 4. sınıf öğrencilerinin hikâye edici metinlerde okuduğunu anlama ve kendi hikâyelerini yazma becerilerine etkisi. [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Akdeniz Üniversitesi.
 • Başaran, M. (2007). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin hikâye edici metin unsurlarına ilişkin tercihleri [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Cohen, L., Manion, L. ve Morrison, K. (6th ed.). (2007). Research methods in education. Routledge.
 • Eğilmez, N. İ. ve Berber, Z. T. (2017). Beşinci sınıf öğrencilerinin hikâye yazma becerileri. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 5(2), 164-187.
 • Ellis, E. S. ve Howard, P. W. (2007). Graphic organizers (Go for it): Power tools for teaching students with learning disabilities. Current Practice Alerts, (13), 1–4. 01.18.2023 tarihinde http://teachingld.org/ alerts#graphic-organizers sitesinden indirilmiştir.
 • Freedman, S.A. (1992). Triggering the gender schema: A theoretical proposition. Women and Language, 15(1), 52.
 • Göçer, A. (2018). Yazma eğitimi. Pegem Akademi.
 • Griffin, C. C., Malone, L. D. ve Kameenui, E. J. (1995). Effects of graphic organizer instruction on fifth-grade students. The Journal of Educational Research, 89(2), 98- 107.
 • Güneyli, A. (2003). Metin türlerine göre okuduğunu anlama becerisinin sınanması. [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Ankara Üniversitesi.
 • Hamaratlı, E. (2015). Yabancılara Türkçe öğretiminde kelime ağı oluşturma yönteminin öğrencilerin yazma becerisi ve motivasyonuna etkisi: Mısır örneği [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Bülent Ecevit Üniversitesi.
 • Hyland, K. (2007). Genre pedagogy: Language, literacy and L2 writing instruction. Journal of Second Language Writing, 16(3), 148–164. http://dx.doi.org/10.1016/j.jslw.2007.07.005
 • Ibrahim, A. R. (2022). The effect of graphic organizers on developing sixth preparatory Iraqi students writing performance. Karabük Üniversitesi.
 • İzdeş, M. (2011). İlköğretim 7. sınıf öğrencilerine verilen yazma eğitiminin öğrencilerin hikâye yazma becerilerine etkisi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Gazi Üniversitesi.
 • Joyce, B., Weil, M. ve Calhoun, E. (2000). Models of teaching ( eds.). Allyn and Bacon.
 • Kaldırım, A. ve Tavşanlı, Ö. F. (2020). Grafik örgütleyicilerin Türkçe eğitiminde kullanımını konu edinen araştırmaların incelenmesi: Bir tematik analiz. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(3), 839-873. http://doi.org/10.19171/uefad.728921
 • Karakuş, İ. (2005). Türkçe Türk Dili ve Edebiyatı öğretimi. Can.
 • Karasar, N. (2011). Bilimsel araştırma yöntemi. Nobel.
 • Karatay, H. (2011). 4+1 planlı yazma ve değerlendirme modelinin öğretmen adaylarının yazılı anlatım tutumlarını ve yazma becerilerini geliştirmeye etkisi. Turkish Studies, 6(3), 1029-1047. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.2622
 • Manay, B. E. (2017). Kelime ağı yönteminin ilköğretim 6. sınıf öğrencilerinin yazmaya karşı tutumlarına ve yazma özyeterlik algısına etkisi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Dokuz Eylül Üniversitesi.
 • Messyana, L. (2018). Graphıc organızer to ımprove students narratıve text wrıtıng. Tanjungpura University, Pontianak, Indonesia.
 • McKnight, K. S. (2010). The teacher's big book of graphic organizers.Jossey-Bass.
 • Miller, S. A. (2011). Using graphic organizers to increase writing performance. State University of New York at Fredonia.
 • Nakiboğlu, C. ve Çamurcu, M. (2014). Grafik düzenleyiciler ve ortaöğretim fizik ders kitaplarında kullanımlarının incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 51 – 74. https://doi.org/10.17240/aibuefd.2014.14.1-5000091502
 • Nakiboğlu, C., Kaşmer, N., Gültekin C. ve Dönmez, F. (2010). Ön düzenleyiciler ve 9. sınıf kimya ders kitaplarında kullanımlarının incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2), 139-158.
 • Önal, A. ve Maden, S. (2020). Ortaokul öğrencilerinin hikâye edici metinlerinde temel yapı unsurları. Kuram ve Uygulamada Sosyal Bilimler Dergisi, 4(1), 44-55.
 • Özbay, M. (2011). Özel öğretim yöntemleri II. Öncü Kitap.
 • Özdemir, B. (2014). Analitik yazma ve değerlendirme modelinin Türkçe öğretmeni adaylarının yazma becerilerine ve yazma tutumlarına etkisi [Yayımlanmamış doktora tezi]. Gazi Üniversitesi.
 • Öz, F. M. (2011). Uygulamalı Türkçe öğretimi. Anı.
 • Özkara, Y. (2007). 6+1 analitik yazma ve değerlendirme modelinin 5. sınıf öğrencilerinin hikâye edici metin yazma becerilerini geliştirmeye etkisi [Yayımlanmamış doktora tezi]. Gazi Üniversitesi.
 • Öztürk, S. (2022). Kelime ağı yöntemi ve biçimlendirici değerlendirmenin 6. ve 8. sınıf öğrencilerinin yazma becerilerine ve tutumlarına etkisi [Yayımlanmamış doktora tezi]. Dokuz Eylül Üniversitesi.
 • Ruddell, M. R. (2001). Teaching content reading and writing (3rd ed.). Wiley.
 • Sever, S. (2004). Türkçe öğretimi ve tam öğrenme. Anı.
 • Snyder, A. E. (2012). The effects of graphic organizers and content familiarity on second graders comprehension of cause/effect text. [Yayımlanmamış Doktora Tezi]. Columbia University.
 • Sulak, S. E., Kansızoğlu, H.B. ve Kemiksiz, Ö. (2016). Hikâye edici metin yapısı öğretiminin 6. sınıf öğrencilerinin yazma kaygılarına etkisi. International Periodical For The Languages, Literature And History Of Turkish Or Turkic, 11(9), 741-756. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.9561
 • Tağa, T. (2013). İlköğretim 7. sınıf Türkçe dersinde kullanılan zihin haritası tekniğinin öğrencilerin yazma becerilerine etkis [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Necmettin Erbakan Üniversitesi.
 • Tavşanlı, Ö. F. (2014). Grafik örgütleyicilerin ilköğretim 4. sınıf öğrencilerinin bilgilendirici metinleri çözümleme ve özetleme başarıları üzerine etkisi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Akdeniz Üniversitesi.
 • Tavşanlı, Ö. F., Kozaklı Ülger, T. ve Kaldırım, A. (2018). The effect of graphic organizers on the problem posing skills of 3rd grade elementary school students. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 8(2), 377-406. http://doi.org/10.14527/pegegog.2018.016
 • Temizkan, M. (2011). Yaratıcı yazma etkinliklerinin öykü yazma becerisi üzerindeki etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(2), 919-940.
 • Temizyürek, F. ve Delican, B. (2016). İlkokul Türkçe ders kitaplarında yer alan metinlerin tür ve tema açısından incelenmesi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 5(3), 842-856.
 • Tompkins, G. E. ve Collom, S. (2004). Sharing the Pen. Merrill Prentice Hall.
 • Tureniyazova, A. I. (2019). Using graphical organizers in the teaching process of ICT. Research in Social Sciences and Technology, 4(2), 31-40. http://dx.doi.org/10.46303/ressat.04.02.3
 • Uysal H. (2018). İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin zihin haritası yöntemi ile hikâye yazma becerilerinin geliştirilmesi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi.
 • Ülper, H. (2008). Bilişsel süreç modeline göre hazırlanan yazma öğretimi programının öğrenci başarısına etkisi Ankara [Yayımlanmamış doktora tezi]. Gazi Üniversitesi.
 • Yılmaz, K. S. (2008). İlköğretim altıncı sınıf öğrencilerinin öyküleyici metin yazma becerileri. Gazi Üniversitesi.
 • Yunta, W., Sari, M.Y. ve Azwandi. (2016). Improving students ability to write narrative textby using graphic organizer. Journal Of Applied Linguistics and Literature, 2(2), 40-45. https://doi.org/10.33369/joall.v1i2.4179
Toplam 52 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Türkçe Eğitimi
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Özkan Kılıç 0000-0003-4536-5604

Banu Özdemir 0000-0002-4298-8569

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2023
Gönderilme Tarihi 27 Şubat 2023
Kabul Tarihi 1 Ekim 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 11 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Kılıç, Ö., & Özdemir, B. (2023). Grafik Düzenleyicilerin Ortaokul 7. Sınıf Öğrencilerinin Hikâye Edici Metin Yazma Becerilerine Etkisi. Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları, 11(2), 64-78. https://doi.org/10.35233/oyea.1257405


Creative Commons Lisansı
Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları / Research in Reading & Writing Instruction Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.