PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Çeşitli klinik örneklerden izole edilen Candida sp kökenlerinde slime faktör üretimi

Yıl 2011, Sayı: 1, 25 - 29, 01.04.2011

Öz

Amaç: Candida cinsi maya mantarları, klinik örneklerden kolonizasyon veya enfeksiyon etkeni olarak izole
edilebilirler. Bu çalışmada çeşitli klinik örneklerden izole edilen Candida türlerinde virülans faktörlerinden biri
olan slime üretiminin araştırılması amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya toplam 172 Candida suşu [137’si (%79.6) C.albicans, 14’ü (%8.1) C.parapsilosis,
8’i (%4.6) C.tropicalis, 6’sı (%3.4) C.kefyr, 3’ü (%1.7) C.glabrata, 2’si (%1.1) C.krusei, 1’i (%0.5) C.dubliniensis,
1’i (%0.5) C.famata] alınmıştır.
Bulgular: Modifi ye tüp aderans testi ile çalışılan 172 suşun 17’sinde (%9.8) slime üretimi saptanmıştır.
En yüksek slime üretim oranına C.parapsilosis suşlarında rastlanırken (%42.8), albicans dışı Candida suşlarının,
C.albicans suşlarına göre anlamlı oranda daha fazla slime ürettiği gösterilmiştir (%22.8; %6.5; p<0.05).
Sonuç: Bu çalışma, Candida sp. kökenlerinin ve slime üretimlerinin periodik yapılmasının gerekliliğini
göstermektedir.

Slime factor production in Candida species isolated from various clinical materials

Yıl 2011, Sayı: 1, 25 - 29, 01.04.2011

Öz

Aim: Candida species can be isolated from clinical samples as a colonization or an infection factor. In this
study our aim was to investigate the production of slime factor among Candida species which were yielded from
various clinical samples as a virulence factor.
Materials and methods: A total of 172 Candida species [137 (79.6%) C.albicans, 14 (8.1%) C.parapsilosis, 8
(4.6%) C.tropicalis, 6 (3.4%) C.kefyr, 3 (1.7%) C.glabrata, 2 (1.1%) C.krusei, 1 (0.5%) C.dubliniensis, 1 (0.5%)
C.famata] were studied.
Results: By using modifi ed tube adherence test, slime production was observed in 17 of 172 (9.8%) Candida
strains. The highest slime production was found among C.parapsilosis isolates (42.8%). It was also shown
that non-albicans Candida strains produced signifi cantly higher slime factor compared with C.albicans strains
(22.8%; 6.5%; p<0.05).
Conclusion: The study demonstrates that Candida sp. strains themselves and their slime productions should
be periodically controlled

Ayrıntılar

Diğer ID JA88TN65CS
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Özgün Kiriş SATILMIŞ Bu kişi benim


Yüksel AKKAYA Bu kişi benim


Çağrı ERGİN Bu kişi benim


İlknur KALELİ Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2011
Gönderilme Tarihi 1 Nisan 2011
Yayımlandığı Sayı Yıl 2011 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA
SATILMIŞ, Ö. K., AKKAYA, Y., ERGİN, Ç., KALELİ, İ. (2011). Slime factor production in Candida species isolated from various clinical materials. Pamukkale Medical Journal(1), 25-29.
MLA
SATILMIŞ, Özgün Kiriş vd. “Slime Factor Production in Candida Species Isolated from Various Clinical Materials”. Pamukkale Medical Journal, sy. 1, 2011, ss. 25-29.
Chicago
SATILMIŞ, Özgün Kiriş, Yüksel AKKAYA, Çağrı ERGİN, ve İlknur KALELİ. “Slime Factor Production in Candida Species Isolated from Various Clinical Materials”. Pamukkale Medical Journal, sy. 1 (Nisan 2011): 25-29.
EndNote
SATILMIŞ ÖK, AKKAYA Y, ERGİN Ç, KALELİ İ (01 Nisan 2011) Slime factor production in Candida species isolated from various clinical materials. Pamukkale Medical Journal 1 25–29.
ISNAD
SATILMIŞ, Özgün Kiriş vd. “Slime Factor Production in Candida Species Isolated from Various Clinical Materials”. Pamukkale Medical Journal 1 (Nisan 2011), 25-29.
AMA
SATILMIŞ ÖK, AKKAYA Y, ERGİN Ç, KALELİ İ. Slime factor production in Candida species isolated from various clinical materials. Pam Tıp Derg. Nisan 2011;(1):25-29.
Vancouver
SATILMIŞ ÖK, AKKAYA Y, ERGİN Ç, KALELİ İ. Slime factor production in Candida species isolated from various clinical materials. Pam Tıp Derg. 2011(1):25-9.
IEEE
Ö. K. SATILMIŞ, Y. AKKAYA, Ç. ERGİN, ve İ. KALELİ, “Slime factor production in Candida species isolated from various clinical materials”, Pam Tıp Derg, sy. 1, ss. 25–29, Nisan 2011.
JAMA
SATILMIŞ ÖK, AKKAYA Y, ERGİN Ç, KALELİ İ. Slime factor production in Candida species isolated from various clinical materials. Pam Tıp Derg. 2011;:25–29.
Creative Commons Lisansı
Pamukkale Tıp Dergisi, Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır