Sayı: 1

Yıl: 2011

Araştırma Makalesi

2. Adenoidektomi ve tonsillektominin monosemptomatik enürezis noktürna üzerine etkileri

3. Denizli Devlet Hastanesi’nde çalışan hekim dışı sağlık personelinde tükenmişlik düzeyi ve ilişkili faktörler

5. Çeşitli klinik örneklerden izole edilen Candida sp kökenlerinde slime faktör üretimi

6. Sağ atriyal yaklaşımla tamir edilen rüptüre valsalva anevrizma

8. Overyan torsiyonlu postmenopozal kadında sklerozan stromal tümör

9. Primer paratestiküler rabdomyosarkom

10. Endoservikal mavi nevüs
Creative Commons Lisansı
Pamukkale Tıp Dergisi, Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır