Sayı: 2

Yıl: 2012

Araştırma Makalesi

1. Koroner endarterektomi uyguladığımız hastalarımızda klinik ve anjiografik sonuçlarımız

3. Alt ekstremite ampüte hastalarda statik postüral stabilite ve düşme riski

7. Çocukta yabancı cisim aspirasyonu sonucu ölüm

10. Oluk pankreatiti: BT bulguları

Olgu Sunumu

6. Ambigus genitalyalı bir çocukta tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları

8. Geç postpartum kanama gelişen gebeliğin akut yağlı karaciğer olgusu

9. Papil ödemsiz idiyopatik intrakraniyal hipertansiyon
Creative Commons Lisansı
Pamukkale Tıp Dergisi, Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır