Sayı: 1

Yıl: 2013

Araştırma Makalesi

2. Obezitenin HER-2 pozitif meme kanseri hastalarında adjuvan trastuzumab tedavisi ile ilişkili olarak tümör nüksüne etkisi

3. İnfluenza A (H1N1) 2009 pandemisinde hastane çalışanlarının grip aşısına yaklaşımlarının araştırılması

7. Distal üreter taşına bağlı aşil tendon rüptürü

8. Bentall prosedürü sonrası gelişmiş dev aortik pseudoanevrizma üzerine oturmuş sternal apse

Olgu Sunumu

10. Subkonjonktival kitlelerin ayırıcı tanısında epibulber konjonktival Schwannoma: olgu sunumu
Creative Commons Lisansı
Pamukkale Tıp Dergisi, Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır