Sayı: 1

Yıl: 2015

Araştırma Makalesi

1. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinde ağız-diş sağlığının değerlendirilmesi

2. Ürolitiazisli çocuklarda metabolik risk faktörleri: Güneybatı Türkiye'den tek merkez deneyimi

3. Aferez trombosit donasyonu: Demografik bulgular, işlem ve ürün özellikleri

4. Esansiyel hipertansiyonlu olgularda CHGA geni promotor bölge polimorfizmlerinin araştırılması

5. Çocuklarda üriner kateterizasyon ve kateter ilişkili üriner sistem enfeksiyonu

10. Coklu santral sinir sistemi tumorlu bir olgu sunumu, norofibromatozis tip 2

11. Nadir bir akut batın nedeni: Spontan intraperitoneal kist hidatik ruptürü

14. Geç tanı alan testiküler feminizasyon olgusunda sertoli leydig tümörü

15. Organize pnomoniyi taklit eden pulmoner invaziv müsinöz adenokarsinom

Olgu Sunumu

9. Sağ pnömonektomi sonrası koroner arter bypas greft cerrahisi
Creative Commons Lisansı
Pamukkale Tıp Dergisi, Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır