Yıl 2020, Cilt 13 , Sayı 1, Sayfalar 27 - 31 2020-01-21

Miksopapiller ependimomda cerrahi sonuçlar: kapsül bütünlüğünün önemi
Surgıcal results of myxopapıllary ependymoma: the ımportance of capsule ıntegrıty.

İsmail İŞTEMEN [1] , Ali ARSLAN [2] , Semih Kıvanç OLGUNER [3] , Yurdal GEZERCAN [4] , Ali İhsan ÖKTEN [5] , Kemal Alper AFŞER [6] , Emre BİLGİN [7]


Özet:

Giriş: Primer intramedüller tümörler nadir görülen, yetişkinlerde ağırlıklı olarak astrositomlar ve ependimomlardan oluşan tümörlerdir. Ependimomlar servikal ve servikotorasik bölgede sık görülürken, miksopapiller ependimomlar hemen her zaman konus medüllaris, kauda ekuina ve filum terminale düzeyinde ortaya çıkarlar. Miksopapiller ependimomlar düşük evreli (evre 1) ve mitotik aktivitesi düşük olan tümörlerdir ancak rekürrens sık bildirilmiştir. Tedavisi total cerrahi rezeksiyondur ve total çıkarılan tümörlerde tekrarlama ihtimali oldukça düşüktür. Kapsülasyonu zayıf olan vakalarda total rezeksiyon mümkün değildir, bu olgularda rekürrens, seeding metastaz ve uzak metastaz riski artmaktadır. Total çıkarılamayan olgularda radyoterapi eklenmesi önerilir. Çalışmamızda kliniğimizde 2014-2016 yılları arasında total çıkarım yapılan ve patoloji sonucu miksopapiller ependimom olarak gelen 9 olgu retrospektif olarak incelenmiş ve klinik sonuçları literatür verileri ile birlikte değerlendirilmiştir.

Gereç ve  Yöntem: 2014-2016 yılları arasında, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin Cerrahi Bölümü’nde spinal kitle nedeni ile opere edilen, kapsülü ile birlikte bütün olarak çıkartılan ve patoloji sonucu miksopapiller ependimom olarak bildirilen olgular retrospektif olarak incelenmiştir. Hastalar, operasyon öncesi ve sonrası klinik ve radyolojik bulguları ile değerlendirilmiştir. Radyolojik tanı yöntemi olarak manyetik rezonans görüntüleme kullanılmıştır. Cerrahi yöntem olarak lezyon seviyesinde total laminektomi ile total kitle eksizyonu uygulanmıştır.

Bulgular: 7 kadın 2 erkek hasta takibe alınmıştır. Yaş aralığı 9-57 olup ortalama yaş 33’tü. 3 hastada kitle L2 seviyesinde, 2 hastada L3 seviyesinde, 1 hastada L4 seviyesinde ve 3 hastada L4-L5 vertebralar boyunca yerleşmekteydi. Tüm hastaların ortak şikayeti bel ağrısı olup; dört hastada paraparezi ve bir hastada da gaita idrar inkontinansı ilave şikayetlerdendi. Operasyon sonrasında ağrı şikayeti tüm hastalarda geçti. Paraparezisi olan 4 hastadan 3’ünde erken dönemde önemli oranda düzelme saptandı. 1 hastada ise 2. ay kontrolünde düzelme olduğu görüldü. İnkontinans gelişmiş hastada ise düzelme olmadı. Hastanede kalış süresi ortalama 5,1 gün olarak hesaplandı. Hastaların 2 yıllık radyolojik takiplerinde hiçbir hastada nüks saptanmadı.

Sonuç: Kapsül bütünlüğü bozulmadan total olarak kitle çıkarılması rekürensi ve seeding metastazları önlemede önemlidir. Bu hastalar radyoterapi verilmeksizin takip edilebilirler. Ancak uzun dönem takipler ve daha fazla sayıda hasta gruplarının olduğu çalışmalar gereklidir.

Anahtar Sözcükler: İntramedüller Tümör, Miksopapiller Ependimom, Spinal Tümör, Total Cerrahi Çıkarım

Abstract:

Introduction: Primary intramedullary tumors are rare tumors and  mainly astrocytomas and ependymomas in adults. While ependymomas are common in the cervical and cervicothoracic region, myxopapillary ependymomas often occur at the level of conus medullaris, cauda ekuina and filum terminale. Myxopapillary ependymomas are low stage (stage 1) tumors with low mitotic activity but recurrence has been reported frequently. The treatment is total surgical resection and the probability of recurrence with total removed tumors is very low. Total resection is not possible in cases with thin and weak capsula, which increases the risk of recurrence, seeding metastasis and distant metastasis. It is recommended to add radiotherapy for patients who cannot be totally removed. The aim of this study to asses the clinical outcomes of the patients who underwent surgery with myxopapillary ependymoma and to share our clinical experience

Material and methods:

In the present study, 9 cases with the diagnosis of myxopapillary ependymoma underwent total excision between 2014-2016 in Adana City Treaning and Research Hospital at the Department of Neurosurgery were evaluated retrospectively. The patients were evaluated with radiological images and clinical parameters preoperatively and postoperatively. Patients were treated with laminectomy and tumour excision.

Results: 7 male and 2 female patients were taken to routine follow-up. The age range is 9-57 and the average age is 33. The mass was located at L2 level in 3 patients, at L3 in 2 patients, at L4 in 1 pateient and at L4 and L5 in 3 patients. All patients had back pain, additionally 4 had paraparesia and 1 had urine-anal incontinence. Following surgery all patiens recovered from back pain. Significant improvement in muscle strength was detected in 3 patients in the early postoperative period and 2 months after following surgery in 1 patient. no improvement was observed in sphincter function. The mean length of stay in hospital  was 5.1 days. No recurrence was detected in the postoperative 2 years radiologically.

Conclusion: Total removal of mass without deterioration of capsule integrity is imperative in preventing recurrence and seeding metastases. These patients can be followed without radiotherapy. However, long-term follow-up studies and more patient groups are required.

 • Referans1 Helseth A, Mork SJ. Primary intraspinal neoplasms in Norway, 1955–1986, a population-based survey of 467 patients. J Neurosurg. 1989;71:842–845.
 • Referans2 Choi JY, Chang KH, Yu IK, et al. Intracranial and spinal ependymomas: Review of MR images in 61 patients. Korean J Radiol. 2002;3:219-228.
 • Referans3 Ferrante L, Mastronardi L, Celli P, Lunardi P, Acqui M, Fortuna A. Intramedullary spinal cord ependymomas: a study of 45 cases with longterm follow-up. Acta Neurochir. 1992;119:74–9.
 • Referans4 Sakai Y, Matsuyama Y, Katayama Y, et al. Spinal myxopapillary ependymoma: Neurological deterioration in patients treated with surgery. Spine. 2009;34:1619-1624.
 • Referans5 Barone BM, Elridge AR. Ependymoma, a clinical survey. J Neurosurgery 1970;33:428-438.
 • Referans6 Johnson DL, Schwarz S. Intracranial metastases from malignant spinal cord astrocytoma. J Neurosurgery 1987;66: 621-625.
 • Referans7 Sonneland PR, Scheithauer BW, Onofrio BM. Myxopapiller ependymoma, a clinicopathologic and immunocythochemical study of 77 cases. Cancer 1985;56: 883-893.
 • Referans8 Bagley CA, Kothbauer KF, Wilson S, Bookland MJ, Epstein FJ and Jallo GI: Resection of myxopapillary ependymomas in children. J Neurosurg 2007;106 (4 Suppl): 261 267.
 • Referans9 Celli P, Cervoni L, Morselli E, Ferrante L: Spinal ependymomas and papilledema: Report of 4 cases and review of literature. J Neurosurg Sci 1993;37(2): 97-102.
 • Referans10 Hoshimaru M, Koyama T, Hashimoto N, Kikuchi H. Results of microsurgical treatment for intramedullary spinal cord ependymomas: analysis of 36 cases. Neurosurgery. 1999;44:264–269.
 • Referans11 Koeller KK, Rosenblum RS, Morrison AL. Neoplasms of the spinal cord and filum terminale: radiologic-pathologic correlation. Radiographics. 2000;20:1721–1749.
 • Referans12 Nakamura M, Ishii K, Watanabe K, et al: Long term surgical outcomes for myxopapillary ependymomas of the cauda equina. Spine (Phila Pa 1976) 2009;34: 756 760.
 • Referans13 Schweitzer JS, Batzdorf U: Ependymoma of the cauda equina region: diagnosi, treatment, and outcome in 15 patients. Neurosurgery 1992;30(2): 202-207.
 • Referans14 McLendon R, Rosenblum M, Schiffer D, et al. Myxopapillary ependymoma. In: Louis D, Ohgaki H, Wiestler O, Cavenee W, eds. WHO Classification. Lyon: WHO 2007;72–73.
 • Referans15 Keleş E, Aydın S, Mandel NM, Selek U: Düşük dereceli glial tümörler. Temel Nöroşirürji Cilt 1, Türk Nöroşirürji Derneği Yayınları No:10 Ankara 2010;1019-1037.
 • Referans16 Kucia EJ, Bambakidis NC, Chang SW, Spetzler RF. Surgical technique and outcomes in the treatment of spinal cord ependymomas, part 1: intramedullary ependymomas. Neurosurgery. 2011;68:57–63.
 • Referans17 Nakamura M, Ishii K, Watanabe K: Surgical treatment of intramedullary spinal cord tumors: prognosis and complications. Spinal Cord 2008;46 (4): 282-286.
 • Referans18 Goh KY, Velasquez L, Epstein FJ. Pediatric intramedullary spinal cord tumors: is surgery alone enough? Pediatr neurosurgery, 1977;27: 34-39.
 • Referans19 Whitaker SJ, Bessel EM, Ashly SE. Postoperative radiotherapy in the in the manegement of the spinal cord ependymoma. J Neurosurgeri 1991;74(5): 720-728.
 • Referans20 Bavbek M, Altinors MN, Caner HH, Bilezikci B, Agildere M. Lumbar myxopapillary ependymoma mimicking neurofibroma. Spinal Cord. 2001;39:449-452.
 • Referans21 Wippold FJ, Smirniotopoulos JG, Moran CJ, Suojanen JN, Vollmer DG. MR imaging of myxopapillary ependymoma: Findings and value to determine extent of tumour and its relation to intraspinal structures. Am J Radiol. 1995; 165:1263-1267.
 • Referans22 Sun B, Wang C, Wang J, Liu A. MRI features of intramedullary spinal cord ependymomas. J Neuroimaging. 2003;13:346-351.
 • Referans23 Volpp PB, Han K, Kagan AR, Tome M. Outcomes in treatment for intradural spinal cord ependymomas. Int J Radiation Oncology Biol Phys. 2007;69:1199-1204.
 • Referans24 Asazuma T, Toyama Y, Suzuki N, et al. Ependymomas of the spinal cord and cauda equine: An analysis of 26 cases and a review of the literature. Spinal Cord. 1999; 37:753-59.
 • Referans25 Bagley CA, Wilson S, Kothbauer KF, Bookland MJ, Epstein F, Jallo GI. Long term outcomes following surgical resection of myxopapillary ependymomas. Neurosurg Rev. 2009; 32:321-334.
 • Referans26 Bandopadhayay P, Silvera VM, Ciarlini PD, Malkin H, Bi WL, Bergthold G, et al: Myxopapillary ependymomas in children: imaging, treatment and outcomes. J Neurooncol 2015;126(1):165-174.
 • Referans27 Klekamp J: Spinal ependymomas. Part 2: Ependymomas of the filum terminale. Neurosurg Focus 2015;39:7.
 • Referans28 Damien C. Weber, Yucai Wang, Robert Miller, Salvador Villa` , Renata Zaucha, Alessia Pica, Philip Poortmans, Yavuz Anacak, Gokhan Ozygit, Birgitta Baumert, Guy Haller, Matthias Preusser, and Jing Li. Long-term outcome of patients with spinal myxopapillary ependymoma: treatment results from the MD Anderson Cancer Center and institutions from the Rare Cancer Network. Neuro-Oncology 2015;17(4), 588–595.
 • Referans29 Agbahiwe HC, Wharam M, Batra S, et al. Management of pediatric myxopapillary ependymoma: the role of adjuvant radiation. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2013;85(2):421–427.
 • Referans30 Taylor RE. Review of radiotherapy dose and volume for intracranial ependymoma. Pediatr Blood Cancer. 2004;42(5):457–460.
Birincil Dil tr
Konular Cerrahi
Yayımlanma Tarihi Ocak 2020
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-2341-4818
Yazar: İsmail İŞTEMEN (Sorumlu Yazar)
Kurum: Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-7457-5283
Yazar: Ali ARSLAN
Kurum: Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-5314-4636
Yazar: Semih Kıvanç OLGUNER
Kurum: Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-4124-2036
Yazar: Yurdal GEZERCAN
Kurum: Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-0292-201X
Yazar: Ali İhsan ÖKTEN
Kurum: Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-4724-0840
Yazar: Kemal Alper AFŞER
Kurum: Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-2394-1503
Yazar: Emre BİLGİN
Kurum: Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 21 Ocak 2020

Bibtex @araştırma makalesi { patd551122, journal = {Pamukkale Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-0865}, address = {Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Blokları Kınıklı kampüsü 20070 Kınıklı, Denizli}, publisher = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {13}, pages = {27 - 31}, doi = {10.31362/patd.551122}, title = {Miksopapiller ependimomda cerrahi sonuçlar: kapsül bütünlüğünün önemi}, key = {cite}, author = {İŞTEMEN, İsmail and ARSLAN, Ali and OLGUNER, Semih Kıvanç and GEZERCAN, Yurdal and ÖKTEN, Ali İhsan and AFŞER, Kemal Alper and BİLGİN, Emre} }
APA İŞTEMEN, İ , ARSLAN, A , OLGUNER, S , GEZERCAN, Y , ÖKTEN, A , AFŞER, K , BİLGİN, E . (2020). Miksopapiller ependimomda cerrahi sonuçlar: kapsül bütünlüğünün önemi. Pamukkale Tıp Dergisi , 13 (1) , 27-31 . DOI: 10.31362/patd.551122
MLA İŞTEMEN, İ , ARSLAN, A , OLGUNER, S , GEZERCAN, Y , ÖKTEN, A , AFŞER, K , BİLGİN, E . "Miksopapiller ependimomda cerrahi sonuçlar: kapsül bütünlüğünün önemi". Pamukkale Tıp Dergisi 13 (2020 ): 27-31 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/patd/issue/51998/551122>
Chicago İŞTEMEN, İ , ARSLAN, A , OLGUNER, S , GEZERCAN, Y , ÖKTEN, A , AFŞER, K , BİLGİN, E . "Miksopapiller ependimomda cerrahi sonuçlar: kapsül bütünlüğünün önemi". Pamukkale Tıp Dergisi 13 (2020 ): 27-31
RIS TY - JOUR T1 - Miksopapiller ependimomda cerrahi sonuçlar: kapsül bütünlüğünün önemi AU - İsmail İŞTEMEN , Ali ARSLAN , Semih Kıvanç OLGUNER , Yurdal GEZERCAN , Ali İhsan ÖKTEN , Kemal Alper AFŞER , Emre BİLGİN Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.31362/patd.551122 DO - 10.31362/patd.551122 T2 - Pamukkale Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 27 EP - 31 VL - 13 IS - 1 SN - -1308-0865 M3 - doi: 10.31362/patd.551122 UR - https://doi.org/10.31362/patd.551122 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Pamukkale Tıp Dergisi Miksopapiller ependimomda cerrahi sonuçlar: kapsül bütünlüğünün önemi %A İsmail İŞTEMEN , Ali ARSLAN , Semih Kıvanç OLGUNER , Yurdal GEZERCAN , Ali İhsan ÖKTEN , Kemal Alper AFŞER , Emre BİLGİN %T Miksopapiller ependimomda cerrahi sonuçlar: kapsül bütünlüğünün önemi %D 2020 %J Pamukkale Tıp Dergisi %P -1308-0865 %V 13 %N 1 %R doi: 10.31362/patd.551122 %U 10.31362/patd.551122
ISNAD İŞTEMEN, İsmail , ARSLAN, Ali , OLGUNER, Semih Kıvanç , GEZERCAN, Yurdal , ÖKTEN, Ali İhsan , AFŞER, Kemal Alper , BİLGİN, Emre . "Miksopapiller ependimomda cerrahi sonuçlar: kapsül bütünlüğünün önemi". Pamukkale Tıp Dergisi 13 / 1 (Ocak 2020): 27-31 . https://doi.org/10.31362/patd.551122
AMA İŞTEMEN İ , ARSLAN A , OLGUNER S , GEZERCAN Y , ÖKTEN A , AFŞER K , BİLGİN E . Miksopapiller ependimomda cerrahi sonuçlar: kapsül bütünlüğünün önemi. Pamukkale Tıp Dergisi. 2020; 13(1): 27-31.
Vancouver İŞTEMEN İ , ARSLAN A , OLGUNER S , GEZERCAN Y , ÖKTEN A , AFŞER K , BİLGİN E . Miksopapiller ependimomda cerrahi sonuçlar: kapsül bütünlüğünün önemi. Pamukkale Tıp Dergisi. 2020; 13(1): 31-27.