Yıl 2020, Cilt 13 , Sayı 1, Sayfalar 129 - 135 2020-01-21

Antalya il merkezinde kronik spontan ürtikeri olan çocukların klinik ve demografik verilerinin değerlendirilmesi.
Evaluation of clinical and demographic data of children with chronic spontaneous urticaria in Antalya province.

Serkan FİLİZ [1]


Amaç: Çalışmada, ilimizdeki çocuklarda KSÜ etiyolojisinde rol oynayabilecek faktörler ve ilişkili klinik ve laboratuvar bulguların araştırılması amaçlandı.

Yöntemler: Kliniğimizde KSÜ tanısı alan 7-17 yaş arası 107 hastanın kayıtları retrospektif olarak incelendi.  KSÜ’lü hastaların demografik ve klinik özellikleri, laboratuvar bulguları, atopi, enfeksiyon, otoimmüniteye yönelik tetkikleri değerlendirildi. Ek olarak hastalık şiddetinin değerlendirilmesi için Ürtiker Aktivite Skoru (ÜAS7)  ve hastalık kontrolünün değerlendirilmesi için Ürtiker Kontrol Testi (ÜKT) uygulandı.

Bulgular: Ortalama yaşı 11,99.2±3,34 olan 107 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların %66’sına anjioödem eşlik etmekteydi.  Ürtiker ortalama süresi 13,5±15,10 ay idi.  Hastaların %36’sına alerjik hastalıklar eşlik etmekte idi. Hastaların %12’sinde astım ve %21’inde alerjik rinit öyküsü vardı. Olguların %33’ünde inhalen duyarlılığı ve  % 6,5’inde besin alerjen duyarlılığı saptandı. %16,8’inde antinükleer antikor (ANA) pozitifliği, %6,5’inde tiroid otoantikor varlığı, %3’ünde idrar yolu enfeksiyonu, %1,9’ unda helikobakter pylori pozitifliği ve gaitada parazit tespit edildi.ÜAS7 ortalaması 12,96±9,8 ve ÜKT ortalaması 8,43±2,8 idi. ÜKT kontrollü (n=24) ve kontrolsüz (n=83) olan hastalar karşılaştırıldığında, yaş cinsiyet, anjioödem varlığı, hastalık süresi ve ANA pozitifliği açısından gruplar arasında anlamlı bir fark saptanmadı (sırasıyla, p=0,842, p=0,646, p=0,34, p=0,590, p=0,316).

Sonuç: Çocuklarda KSÜ etiyolojisinde atopik hastalıklar, enfeksiyonlar, paraziter enfestasyonlar yer tutarken çoğu vakada tanı idiyopatik olarak kalmaktadır.

Purpose: The aim of the study was to investigate the etiology of chronic urticaria in children and the related clinical and laboratory findings in our city.

Materials and methods: 107 patients aged between 7-17 years who were diagnosed with CSU in our clinic were retrospectively reviewed. Demographic and clinical characteristics were evaluated. In addition, Urticaria Activity Score (UAS) and Urticaria Control Test (UCT) were applied to evaluate disease severity.

Results: A total of 107 patients with a mean age of 11.99±3.34 were evaluated. Angioedema was associated with 66% of the patients. The mean duration of urticaria was 13.5±15.10 months. Allergic diseases were associated with 36% of the patients. 12% of patients had asthma and 21% had allergic rhinitis. In 33% of cases, inhalant sensitivity and 6.5% of food sensitivity were determined. Antinuclear antibody (ANA) positivity was found in 16.8%, thyroid autoantibody was present in 6.5%, urinary tract infection was found in 3%, helicobacter pylori positivity was found in 1.9% and had positive stool examination for parasites. The mean UAS7 was 12.96±9.8 and the mean UCT was 8.43±2.8. No significant difference was found between the groups in terms of age, gender, presence of angioedema, duration of disease and ANA positivity when compared with control (n=24) and uncontrolled (n=83) patients (respectively, p=0.842, p=0.646, p=0.347, p=0.590, p=0.316).

Conclusion: In children, atopic diseases, infections, parasitic infestations are present in the etiology of CSF, where as in most cases the diagnosis remains idiopathic.

  • 1. Zuberbier T, Maurer M: Urticaria: current opinions about etiology, diagnosis and therapy. Acta Derm Venereol 2007;87:196-205 2. Zuberbier T, Aberer W, Asero R, Bindslev-Jensen C, Brzoza Z, Canonica GW, et al. The EAACI/GA(2) LEN/EDF/WAO Guideline for the definition, classification, diagnosis, and management of urticaria: the 2013 revision and update. Allergy. 2014; 69:868-873. Kaplan AP. Clinical practice: chronic urticeria and angioedema. N Engl J Med 2002; 346: 175-94. Bernstein JA, Lang DM, Khan DA, Craig T, Dreyfus D, Hsieh F et al: The diagnosis and management of acute and chronic urticaria: 2014 update. J Allergy Clin Immunol 2014;133:1270-75. Greaves MW, Tan KT: Chronic urticaria: recent advances. Clin Rev Allergy Immunol 2007;33:134-436. Baiardini I, Giardini A, Pasquali M, Dignetti P, Guerra L, Specchia C et al: Quality of life and patients' satisfaction in chronic urticaria and respiratory allergy. Allergy 2003;58: 621- 37. Maurer M, Ortonne JP, Zuberbier T: Chronic urticaria: a patient survey on quality-of-life, treatment usage and doctor-patient relation. Allergy 2009;64:581-88. van der Valk PG, Moret G, Kiemeney LA: The natural history of chronic urticaria and angioedema in patients visiting a tertiary referral centre. Br J Dermatol 2002;146:110-39. Kozel MM, Mekkes JR, Bossuyt PM, Bos JD: Natural course of physical and chronic urticaria and angioedema in 220 patients. J Am Acad Dermatol 2001;45: 387-9110. Kulthanan K, Jiamton S, Thumpimukvatana N, Pinkaew S: Chronic idiopathic urticaria: prevalence and clinical course. J Dermatol 2007; 34: 294-30111. Azkur D, Civelek E, Toyran M, Msrlolu ED, Erkoolu M, Kaya A, et al. Clinical and etiologic evaluation of the children with chronic urticaria. Allergy Asthma Proc 2016 ;37:450-457 12. Sahiner UM, Civelek E, Tuncer A, Yavuz ST, Karabulut E, Sackesen C,et al. Chronic urticaria: etiology and natural course in children. Int Arch Allergy Immunol. 2011;156:224-3013. Sakine Işık, Zeynep Arıkan Ayyıldız, Şule Çağlayan Sözmen, Fatih Fırıncı, Pınar Uysal, Özkan Karaman, et al. Kronik ürtikerli olgularımızın etyolojik değerlendirmesi. TURKDERM. 2014;48:13-1614. Weller K, Groffik A, Church MK, Hawro T, Krause K, Metz M et al. Development and validation of the Urticaria Control Test: a patient-reported outcome instrument for assessing urticaria control. J Allergy Clin Immunol. 2014;133:1365-7215. Kaplan A, Ferrer M, Bernstein JA, Antonova E, Trzaskoma B, Raimundo Ket al. Timing and duration of omalizumab response in patients with chronic idiopathic/spontaneous urticaria. J Allergy Clin Immunol 2016; 137:474–8116. Choi SH, Baek HS. Approaches to the diagnosis and management of chronic urticaria in children. Korean J Pediatr 2015; 8:159-6417. Volonakis M, Katsarou-Katsari A, Stratigos J: Etiologic factors in childhood chronic urticaria. Ann Allergy 1992; 69:161-518. Chansakulporn S, Pongpreuksa S, Sangacharoenkit P, Pacharn P, Visitsunthorn N, Vichyanond P et al. The natural history of chronic urticaria in childhood: a prospective study.J Am Acad Dermatol. 2014;71:663-819. Sackesen C, Sekerel BE, Orhan F, Kocabas CN, Tuncer A, Adalioglu G. The etiology of different forms of urticaria in childhood. Pediatr Dermatol 2004;21:102-820. Jirapongsananuruk O, Pongpreuksa S, Sangacharoenkit, P, Visitsunthorn N, Vichyanond P: Identification of the etiologies of chronic urticaria in children: a prospective study of 94 patients. Pediatr Allergy Immunol 2010; 21: 508–51421. Brunetti L, Francavilla R, Miniello VL, Platzer MH, Rizzi D, Lospalluti ML, et al. High prevalence of autoimmune urticaria in children with chronic urticaria. J Allergy Clin Immunol 2004; 114: 922–92722. Leznoff A, Sussman GL: Syndrome of idiopathic chronic urticaria and angioedema with thyroid autoimmunity: a study of 90 patients. J Allergy Clin Immunol. 1989; 84: 66–7123. Cebeci F, Tanrikut A, Topcu E, Onsun N, Kurtulmus N, Uras AR. Association between chronic urticaria and thyroid autoimmunity. Eur J Dermatol 2006; 16: 402–524. Harris A, Twarog FJ, Geha RS: Chronic urticaria in childhood. natural course and etiology. Ann Allergy 1983; 51: 161–525. Akelma AZ, Cizmeci MN, Mete E, Tufan N, Bozkurt B. A neglected cause for chronic spontaneous urticaria in children: Helicobacter pylori. Allergol Immunopathol (Madr) 2015; 43:259-6326. Demirci M, Yildirim M, Aridogan BC, Baysal V, Korkmaz M. Tissue parasites in patients with chronic urticaria. J Dermatol 2003; 30: 777-81. 27. Arik Yilmaz E, Karaatmaca B, Sackesen C, Sahiner UM, Cavkaytar O, Sekerel BE, et al. Parasitic infections in children with chronicspontaneous urticaria. Int Arch Allergy Immunol 2016;171:130-528. Poddighe D, De Amici M, Marseglia GL. Spontaneous (autoimmune) chronic urticaria in children: Current evidences, diagnostic pitfalls and therapeutic management. Recent Pat Inflamm Allergy Drug Discov 2016;10:34-9
Birincil Dil tr
Konular Alerji
Yayınlanma Tarihi Ocak 2020
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-7733-9067
Yazar: Serkan FİLİZ (Sorumlu Yazar)
Kurum: Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Allerji ve İmmünoloji Kliniği
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 21 Ocak 2020

Bibtex @araştırma makalesi { patd581096, journal = {Pamukkale Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-0865}, address = {Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Blokları Kınıklı kampüsü 20070 Kınıklı, Denizli}, publisher = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {13}, pages = {129 - 135}, doi = {10.31362/patd.581096}, title = {Antalya il merkezinde kronik spontan ürtikeri olan çocukların klinik ve demografik verilerinin değerlendirilmesi.}, key = {cite}, author = {Filiz, Serkan} }
APA Filiz, S . (2020). Antalya il merkezinde kronik spontan ürtikeri olan çocukların klinik ve demografik verilerinin değerlendirilmesi. . Pamukkale Tıp Dergisi , 13 (1) , 129-135 . DOI: 10.31362/patd.581096
MLA Filiz, S . "Antalya il merkezinde kronik spontan ürtikeri olan çocukların klinik ve demografik verilerinin değerlendirilmesi." . Pamukkale Tıp Dergisi 13 (2020 ): 129-135 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/patd/issue/51998/581096>
Chicago Filiz, S . "Antalya il merkezinde kronik spontan ürtikeri olan çocukların klinik ve demografik verilerinin değerlendirilmesi.". Pamukkale Tıp Dergisi 13 (2020 ): 129-135
RIS TY - JOUR T1 - Antalya il merkezinde kronik spontan ürtikeri olan çocukların klinik ve demografik verilerinin değerlendirilmesi. AU - Serkan Filiz Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.31362/patd.581096 DO - 10.31362/patd.581096 T2 - Pamukkale Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 129 EP - 135 VL - 13 IS - 1 SN - -1308-0865 M3 - doi: 10.31362/patd.581096 UR - https://doi.org/10.31362/patd.581096 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Pamukkale Tıp Dergisi Antalya il merkezinde kronik spontan ürtikeri olan çocukların klinik ve demografik verilerinin değerlendirilmesi. %A Serkan Filiz %T Antalya il merkezinde kronik spontan ürtikeri olan çocukların klinik ve demografik verilerinin değerlendirilmesi. %D 2020 %J Pamukkale Tıp Dergisi %P -1308-0865 %V 13 %N 1 %R doi: 10.31362/patd.581096 %U 10.31362/patd.581096
ISNAD Filiz, Serkan . "Antalya il merkezinde kronik spontan ürtikeri olan çocukların klinik ve demografik verilerinin değerlendirilmesi.". Pamukkale Tıp Dergisi 13 / 1 (Ocak 2020): 129-135 . https://doi.org/10.31362/patd.581096
AMA Filiz S . Antalya il merkezinde kronik spontan ürtikeri olan çocukların klinik ve demografik verilerinin değerlendirilmesi.. Pam Tıp Derg. 2020; 13(1): 129-135.
Vancouver Filiz S . Antalya il merkezinde kronik spontan ürtikeri olan çocukların klinik ve demografik verilerinin değerlendirilmesi.. Pamukkale Tıp Dergisi. 2020; 13(1): 129-135.
IEEE S. Filiz , "Antalya il merkezinde kronik spontan ürtikeri olan çocukların klinik ve demografik verilerinin değerlendirilmesi.", Pamukkale Tıp Dergisi, c. 13, sayı. 1, ss. 129-135, Oca. 2020, doi:10.31362/patd.581096